Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invorderingswet 1990

 

Artikel 36
1
Hoofdelijk aansprakelijk is voor de loonbelasting, de omzetbelasting, de accijns, de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak, de in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen en de kansspelbelasting verschuldigd door een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dat volledig rechtsbevoegd is, voor zover het aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen: ieder van de bestuurders overeenkomstig het bepaalde in de volgende leden.
2
Het lichaam als bedoeld in het eerste lid is verplicht om onverwijld nadat gebleken is dat het niet tot betaling van loonbelasting, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, verbruiksbelasting van pruimtabak of snuiftabak, een van de in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen of de kansspelbelasting in staat is, daarvan mededeling te doen aan de ontvanger en, indien de ontvanger dit verlangt, nadere inlichtingen te verstrekken en stukken over te leggen. Elke bestuurder is bevoegd om namens het lichaam aan deze verplichting te voldoen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van de mededeling, de aard en de inhoud van de te verstrekken inlichtingen en de over te leggen stukken, alsmede de termijnen waarbinnen het doen van de mededeling, het verstrekken van de inlichtingen en het overleggen van de stukken dienen te geschieden.
3
Indien het lichaam op juiste wijze aan zijn in het tweede lid bedoelde verplichting heeft voldaan, is een bestuurder aansprakelijk indien aannemelijk is, dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren, voorafgaande aan het tijdstip van de mededeling.
4
Indien het lichaam niet of niet op juiste wijze aan zijn in het tweede lid bedoelde verplichting heeft voldaan, is een bestuurder op de voet van het bepaalde in het derde lid aansprakelijk, met dien verstande dat wordt vermoed dat de niet betaling aan hem is te wijten en dat de periode van drie jaren wordt geacht in te gaan op het tijdstip waarop het lichaam in gebreke is. Tot de weerlegging van het vermoeden wordt slechts toegelaten de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet aan hem is te wijten dat het lichaam niet aan zijn in het tweede lid bedoelde verplichting heeft voldaan.
5
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bestuurder mede verstaan:
a
de gewezen bestuurder tijdens wiens bestuur de belastingschuld is ontstaan;
b
degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid van het lichaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder, met uitzondering van de door de rechter benoemde bewindvoerder;
c
indien een bestuurder van een lichaam een lichaam is in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen: ieder van de bestuurders van het laatstbedoelde lichaam.
6
De tweede volzin van het vierde lid is niet van toepassing op de gewezen bestuurder.
7
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder belasting uitsluitend verstaan de belasting die het lichaam als inhoudingsplichtige of als ondernemer is verschuldigd.
8
Indien de bestuurder van het lichaam ingevolge dit artikel aansprakelijk is en niet in staat is tot betaling van zijn schuld terzake, zijn de door die bestuurder onverplicht verrichte rechtshandelingen waardoor de mogelijkheid tot verhaal op hem is verminderd, vernietigbaar en kan de ontvanger deze vernietigingsgrond inroepen, indien aannemelijk is dat deze rechtshandelingen geheel of nagenoeg geheel met dat oogmerk zijn verricht. Artikel 45, leden 4 en 5, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ3881, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/6028
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bestuurdersaansprakelijkheid. Brief met mededeling dat de vennootschap door de lange aanvraagtermijn en de financiële situatie niet in staat is per omgaande te betalen en met het verzoek de verschuldigde belasting te verrekenen met nog te ontvangen belastingteruggaven, houdt geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht in. Beroep is ongegrond.
 • LJN BC7379, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01750
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Aansprakelijkstelling. Terugwijzing van de zaak naar de ontvanger nu niet duidelijk is geworden of belastingschuldige in gebreke was te betalen.
 • LJN BG7445, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/7650
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Invorderingswet. Eiser is directeur van een BV. Hij maakt niet aannemelijk dat het niet aan hem te wijten is dat de door de BV gedane melding van betalingsonmacht voor een naheffingsaanslag omzetbelasting niet rechtsgeldig is gedaan. Dat eiser mogelijk weinig verhaal biedt, leidt niet tot vermindering van het bedrag waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld.
 • LJN BI3747, Cassatie, 07/13032
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 36 Invorderingswet 1990. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 • LJN AR8314, Eerste aanleg - meervoudig, BK 701/04 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur bij de bestreden uitspraak terecht het bezwaar tegen de hoogte van de nageheven omzetbelasting niet-ontvankelijk heeft verklaard.
 • LJN AO1531, Eerste aanleg - meervoudig, 03/2021-nif CSV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Aansprakelijkheid ex art 16d CSV voor "papieren bestuurder".
 • LJN AZ6620, Hoger beroep, 06/00013
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Aansprakelijkstelling is niet terecht, aangezien sprake is van een tijdige melding van betalingsonmacht en geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
 • LJN BC8949, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2476 IW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bestuurdersaansprakelijkheid 2004-2005. De rechtbank verwerpt de stelling dat eiser niet conform de Awb is gehoord. Van verweerder kon redelijkerwijs niet worden geëist dat hij de destijds nog niet door de Officier van Justitie vrijgegeven processen-verbaal van het strafrechtelijk onderzoek voorafgaande aan het horen aan eiser ter inzage verstrekte...
 • LJN BC9105, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/5727 IW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bestuurdersaansprakelijkheid 2004. Eiser is in de bezwaarfase niet gehoord. De rechtbank volgt eiser in zijn opvatting dat hij door het niet horen is benadeeld. Verweerder en eiser verschillen nog steeds van mening omtrent de (waardering van de) relevante feiten. Eiser houdt voorts vast aan zijn verzoek...
 • LJN BB2716, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01212
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende heeft onweersproken gesteld dat zij als medebestuurder is aangebleven om zo mogelijk enig zicht en enige grip te houden op het gezamenlijke vermogen van en in A Holding, mede met het oog op de latere verdeling van dat vermogen tussen de heer C en belanghebbende, alsmede dat zij zich nooit inhoudelijk met de financiën heeft bemoeid...
 • LJN BB5516, Eerste aanleg - meervoudig, 03/2077
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Belanghebbende is als feitelijke beleidsbepaler gedeeltelijk aansprakelijk voor opgelegde belastingaanslagen
 • LJN BD5876, Hoger beroep, BK-06/00302
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aansprakelijkstelling van de bestuurder ingeschreven bij de kamer van koophandel is terecht. De feitelijk bestuurder die geen verhaal bood hoefde niet aansprakelijk te worden gesteld. Een bestuurder die toelaat dat iemand die geen bestuurder van het lichaam is het beleid ervan bepaalt beeindigt daarmee...
 • LJN BD1748, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1325
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Alleen de curator is bevoegd om namens een failliet verklaarde B.V. in beroep te gaan.
 • LJN AI1814, Eerste aanleg - enkelvoudig, 39424/HA ZA 99-380
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De Rechtbank verwijst naar en neemt over hetgeen in het vonnis van 5 september 2002 is overwogen en beslist. Nadat de Rechtbank de zaak bij voormeld vonnis naar de rol had verwezen, hebben de eiser, gedaagde 3 en gedaagde 1 elk een akte genomen. Tenslotte hebben gedaagde 3 en gedaagde 1 vonnis gevraagd.
 • LJN AZ2200, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00014
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Aansprakelijkstelling bestuurder is terecht nu tijdige melding betalingsonmacht achterwege is gebleven.
 • LJN BB0703, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01815
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Geen tijdige melding betalingsonmacht door bestuurder.
 • LJN BD5467, Cassatie, 07/10704
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 36 Invorderingswet 1990. Begrip bestuurder. Inschrijving in handelsregister niet beslissend.
 • LJN BD3364, Eerste aanleg - meervoudig, 07/6518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkheid. Het financiele beleid is een zaak van het gehele bestuur van een vennootschap en de bestuurders zijn daar collectief verantwoordelijk voor. Niet aannemelijk is geworden dat eiser, door omstandigheden buiten zijn wil, hij in de onmogelijkheid verkeerde op een en ander invloed uit te oefenen...
 • LJN BG3295, Eerste aanleg - meervoudig, 08/476
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkstelling. De niet (tijdige) betaling van de aanslagen loonbelasting en omzetbelasting is het gevolg van het aan eiser te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur.
 • LJN AZ7208, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2201
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Rechtbank vernietigt beschikkingen aansprakelijkstelling nu ontvanger niet aannemelijk heeft gemaakt dat de naheffingsaanslagen eerder aan belanghebbende zijn uitgereikt - afgezien van het antwoord op de vraag of deze uitreiking in overeenstemming is met artikel 8 van de IW - dan de beschikkingen aansprakelijkstelling...
 • LJN BJ3889, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/6023
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bestuurdersaansprakelijkheid. Brief met mededeling dat de vennootschap door de lange aanvraagtermijn en de financiële situatie niet in staat is per omgaande te betalen en met het verzoek de verschuldigde belasting te verrekenen met nog te ontvangen belastingteruggaven, houdt geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht in. Beroep is ongegrond.
 • LJN AV2796, Hoger beroep, 20-008270-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en 3...
 • LJN AX7215, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3069
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mededelingsplicht artikel 36 Invorderingswet 1990. Beroep ongegrond verklaard.
 • LJN AZ5617, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/3435 IW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bestuurdersaansprakelijkheid. Formeel bestuurder aansprakelijk, ook als ander feitelijk leiding geeft. *
 • LJN AD5544, Eerste aanleg - enkelvoudig, 42939 / HA ZA 01-116
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  15-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitspraak: 15 november 2001. V O N N I S van de Arrondissementsrechtbank te Roermond in de zaak van: eiser: DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN TE VENLO, gevestigd en kantoorhoudende te Venlo, procureur mr. H.J.J.M. van der Bruggen; tegen: gedaagde: [gedaagde], wonende te [woonplaats], procureur mr...
 •