Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Opiumwet

 

Artikel 1
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b
substantie: stof van menselijke, dierlijke, plantaardige of chemische oorsprong, daaronder begrepen dieren, planten, delen van dieren of planten, alsmede micro-organismen;
c
preparaat: een vast of vloeibaar mengsel van substanties;
d
middel: substantie of preparaat;
e
Enkelvoudig Verdrag: het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Trb. 1963, 81), zoals gewijzigd bij het op 25 maart 1972 te Genève tot stand gekomen Protocol tot wijziging van dat verdrag (Trb. 1987, 90);
f
Psychotrope Stoffen Verdrag: het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake psychotrope stoffen (Trb. 1989, 129);
g
Gemeenschappelijk optreden: het Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/396/JBZ van 16 juni 1997 vastgesteld door de Raad van de Europese Unie op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de informatie-uitwisseling, risicoanalyse en controle van nieuwe synthetische drugs (PbEG L 167).
2
Voor toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de zouten van de substanties met die substanties gelijkgesteld.
3
Voor de toepassing van deze wet wordt onder vervaardigen begrepen raffineren en omzetten.
4
Onder binnen het grondgebied van Nederland brengen van middelen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het binnen het grondgebied van Nederland brengen van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn en elke op het verder vervoer, de opslag, de aflevering, ontvangst of overdracht gerichte handeling, met betrekking tot die middelen, die binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, of tot de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn.
5
Onder buiten het grondgebied van Nederland brengen van middelen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het buiten het grondgebied van Nederland brengen van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn en het met bestemming naar het buitenland vervoeren, ten vervoer aannemen of ten vervoer aanbieden, het ten uitvoer dan wel ten wederuitvoer aangeven, daaronder begrepen het in kennis stellen van de wederuitvoer, in de zin van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302) of het in, op of aan een naar het buitenland bestemd vaar-, voer- of luchtvaartuig aanwezig hebben van die middelen, of van die voorwerpen of goederen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE2094, Cassatie, 01059/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  5 november 2002 Strafkamer nr. 01059/01 EW/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 11 oktober 2000, nummer 20/000092-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AX9591, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830018-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk, dat hij en zijn mededaders gedurende een langere periode en zeer frequent grote hoeveelheden hennep naar Duitsland vervoerden, waarbij zij zich hebben bediend van koeriers, die zich daartoe min of meer door hen gedwongen voelden.
 • LJN BH3063, Hoger beroep, 24-000565-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Het deelnemen aan een criminele organisatie die als oogmerk heeft het plegen van de strafbare feiten als bedoeld in art. 3 onder B Opiumwet vrijspraak
 • LJN AS8372, Hoger beroep, 20.001973.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit het bovengenoemd proces-verbaal van bevindingen valt niet af te leiden op grond van welke waarnemingen de verbalisanten hebben vastgesteld dat de paddestoelen droog waren. Niet blijkt dat de paddestoelen door die verbalisanten, dan wel door anderen in het bijzonder zijn onderzocht op de mate van vochtverlies op het moment van aantreffen...
 • LJN AE2095, Cassatie, 01060/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  5 november 2002 Strafkamer nr. 01060/01 EW/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 11 oktober 2000, nummer 20/000085-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AX9612, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830021-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk, dat zij en haar mededaders gedurende een langere periode en zeer frequent grote hoeveelheden hennep naar Duitsland vervoerden, waarbij zij zich hebben bediend van koeriers, die zich daartoe min of meer door hen gedwongen voelden.
 • LJN BH3065, Hoger beroep, 24-000566-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Het (als leidinggevende) deelnemen aan een criminele organisatie die als oogmerk heeft het plegen van de strafbare feiten als bedoeld in art. 3 onder B Opiumwet vrijspraak beroep op schending van artikel 6 lid 1 EVRM (behandeling van de zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht) en artikel 6 lid 3 sub b EVRM ...
 • LJN AX9582, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810008-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk, dat hij en zijn mededaders gedurende een langere periode en zeer frequent grote hoeveelheden hennep naar Duiitsland vervoerden, waarbij zij zich hebben bediend van koeriers, die zich daartoe min of meer door hen gedwongen voelden.
 • LJN BD1690, Eerste aanleg - meervoudig, 19/605708-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft het mede mogelijk gemaakt dat [medeverdachte 1] cocaïne kon invoeren en verkopen in Nederland door haar woonadres aan [medeverdachte 1] beschikbaar te stellen zodat hij pakketten met cocaïne naar Nederland kon sturen. Daar komt bij dat verdachte een pakket aan [medeverdachte 3] heeft...
 • LJN AA7853, Hoger beroep, 20.000092.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Parketnummer 20.000092.00 uitspraakdatum : 11 oktober 2000 tegenspraak; GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's...
 • LJN AF1854, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810125-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  [..] Verdachte was als chemicus was bij de productie van de synthetische drugs. Daarnaast financierde hij de illegale activiteiten en zorgde hij voor vervoer en aflevering van bestelde onderdelen voor laboratoria, chemicaliën en geproduceerde drugs. Voorts gebruikte hij samen met [medeverdachte], nadat...
 • LJN AZ9938, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810065-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat er in casu sprake is van schending van het beginsel ne bis in idem, nu verdachte terzake van medeplegen van opzettelijke overtreding van artikel 3 van de Opiumwet, betreffende dezelfde periode, reeds door het gerechtshof te Leeuwarden op 1 december 2006 is veroordeeld...
 • LJN BH2779, Hoger beroep, 20-000875-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Afpersing in vereniging, wederrechtelijke vrijheidsberoving in vereniging, verkoop van synthetische drugs en vuurwapenbezit. Bewijsverweren nopens onder meer medeplegen. Staat drugsverkoop aan buitenlanders gelijk met "Met bestemming naar het buitenland ten vervoer aanbieden"?
 •