Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Werkloosheidswet

 

Artikel 3
1
Werknemer is de natuurlijke persoon, jonger dan 65 jaar, die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
2
Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland vervult, wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever eveneens in Nederland woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever:
a
in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft; of
b
in Nederland een of meer personen in dienst heeft en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen,
wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever.
3
In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat:
a
personen, die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen;
b
personen, die in Nederland wonen, ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen en hun werkgever buiten Nederland woont of gevestigd is.
5
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het eerste, tweede en derde lid worden afgeweken ten aanzien van:
a
vreemdelingen;
b
personen, op wie een regeling van toepassing is inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid van de Nederlandse Antillen, van Aruba, van een andere mogendheid, of van een volkenrechtelijke organisatie; en
c
personen, die slechts tijdelijk in Nederland verblijven of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn.
6
Bij een maatregel, als bedoeld in het vijfde lid, kan worden afgeweken van het derde lid ten aanzien van:
a
vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;
b
vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX8390, Hoger beroep, 05/7093 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht het standpunt ingenomen dat gedaagde niet als verplicht verzekerd ingevolge de werknemersverzekeringswetten kan worden aangemerkt?
 • LJN AZ3675, Hoger beroep, 05/7292 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering overneming loonverplichtingen. Betrokkene aandeelhouder. Gezagsverhouding?
 • LJN AA8704, Hoger beroep, 97/1181 ALGEM,97/1182 ALGEM,97/1184 ALGEM,97/1185
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/1181 ALGEM 97/1182 ALGEM 97/1184 ALGEM 97/1185 ALGEM U I T S P R A A K in de gedingen tussen: B.V. X, gevestigd te Y, A, B, C, allen wonende te Y, appellanten, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN Met ingang van 1 maart 1997...
 • LJN AP1879, Hoger beroep, 01/5985 ALGEM + 01/6035 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Zijn de bij belanghebbende werkzame dansdocenten terecht verplicht verzekerd geacht voor de sociale werknemersverzekeringswetten?
 • LJN AA8697, Hoger beroep, 97/2219 ALGEM
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-04-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/2219 ALGEM Q. U I T S P R A A K in het geding tussen: B.V. X, gevestigd te Y, appellante, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden...
 • LJN AH9161, Hoger beroep, 01/858 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  12-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geschil betreft een aantal ten aanzien van een gemeente-ambtenaar genomen besluiten inzake: de doorbetaling van zijn bezoldiging vanaf 1 januari 1998 aangezien hij toen niet geheel hersteld was, (ii) de duur van zijn uitkering wegens werkloosheid, (iii) de ziekteperiode van maart 1998 en de daarbij behorende ziekte...
 • LJN AE8542, Hoger beroep, 99/6144 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/6144 ALGEM U I T S P R A A K in het geding tussen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, appellant, en [gedaagde], gevestigd te [vestigingsplaats], gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden...
 • LJN ZB6001, Hoger beroep, 95/771 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In dit geding dient de vraag te worden beantwoord of terecht en op goede gronden is vastgesteld dat voornoemde tennisleraren ingevolge de WW, ZW, Zfw en WAO verplicht verzekerd waren.
 • LJN AF1873, Eerste aanleg - enkelvoudig, Reg.nr.: 00/2150
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Rechtbank Arnhem Sector bestuursrecht Reg.nr.: 00/2150 UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: X. BV, gevestigd te D., eiseres, en de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), rechtsopvolger van het Landelijk instituut sociale verzekeringen ...
 •