Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet arbeid vreemdelingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ4133, Hoger beroep, 200801014/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) aan [appellante] een boete van € 24.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
 • LJN BB6439, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/3595 WET VV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Boete voor tewerkstelling van Polen zonder vergunning in februari 2006. Sinds 1 mei 2007 is voor Poolse werknemers geen tewerkstellingsvergunning meer nodig, omdat de beperkingen op het verkeer van werknemers uit de in 2004 tot de EU toegetreden Midden- en Oost-Europese staten zijn geschrapt. Beroep...
 • LJN BJ4140, Hoger beroep, 200804042/1/V6
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 september 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) aan [appellante] een boete van € 16.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
 • LJN BB5264, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1218
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  bestuurlijke boete Wav,
 • LJN BJ4071, Hoger beroep, 200900248/1/V6
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 september 2007 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) aan [appellante] een boete van € 160.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
 • LJN AZ7189, Hoger beroep, Parketnummer: 24-000137-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Toepasselijkheid van het verbod van artikel 2 Wav ten aanzien van vreemdelingen die in het kader van hun middelbare beroepsopleiding stage lopen.
  Voor wat betreft de ernst van het feit moet worden vooropgesteld [..] dat de verantwoordelijke minister de intentie heeft te bewerkstellingen dat het...
 • LJN BG8783, Eerste aanleg - enkelvoudig, 146411 / HA ZA 08-701
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Wet arbeid vreemdelingen. Het feit dat artikel 1 Wav voor iedere werkgever een eigen verplichting inhoudt, betekent niet zonder meer dat een werkgever de ingevolge de Wav opgelegde bestuurlijke boetes niet op een andere werkgever in de zin van de Wav zou kunnen verhalen. Onder omstandigheden, zoals bijvoorbeeld...
 • LJN BI0944, Eerste aanleg - meervoudig, 08/7100115-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel en witwassen (evenals de subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde varianten daarvan) en spreekt verdachte daarvan vrij. De rechtbank acht wel bewezen dat verdachte zich gedurende een periode van ongeveer drie...
 • LJN AX8648, Cassatie, 02281/05 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verjaring overtredingen Wet arbeid vreemdelingen. Overgangsrecht gewijzigd art. 72.2 Sr. De tenlastelegging ziet op een periode tot en met 20 april 2002. HR ambtshalve: De aanpassing van art. 72 Sr bij Wet van 16-11-05 heeft geen gevolgen voor feiten die vóór haar inwerkingtreding (1-1-06) zijn verjaard, welk geval zich hier niet voordoet...
 • LJN AO7390, Hoger beroep, 2200289803
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. Werkgever in de zin van deze wet is iedereen die een ander in het kader van ambt, beroep of bedrijf arbeid laat verrichten. Of daarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding is daarbij niet van belang. Immers alleen het feit dat er in...
 • LJN AU5238, Hoger beroep, 20-003230-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof acht niet overtuigend bewezen: - ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde: dat door de in de tenlastelegging omschreven gedraging asbest(vezels) op of in de bodem en/of in de lucht werd(en) gebracht; - ten aanzien van het onder 1 subsidiair ten laste gelegde: dat verdachte in eerste...
 • LJN AU0647, Hoger beroep, 21-004180-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Naar het oordeel van het hof gaat het in het onderhavige geval niet gaat om een dienstverlening door verdachte waarvoor het bepaalde in art. 49 EG-verdrag geldt. Derhalve kan in dit geval de bij artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen gestelde eis van een tewerkstellingsvergunning geen strijd opleveren met het bepaalde in art...
 • LJN BB8226, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 05/5401 WAV, 06/1056 WAV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overtreding WAV / opgelegde boete leidt tot ernstige financiële problemen
  Verweerder heeft verzoeker een boete opgelegd van € 4000,- vanwege een overtreding van artikel 2 eerste lid van de WAV. Grondslag: verzoeker heeft in zijn grillbar een vreemdeling werk laten verrichten zonder vergunning. Verzoeker...
 • LJN AB1416, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/2993 WAV
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  WAV / tewerkstellingsvergunning / Poolse aspergestekers. Gezien de aanvraagformulieren van de tewerkstellingsvergunningen en het verhandelde ter zitting is komen vast te staan dat de betrokken werknemers ten tijde van het bestreden besluit niet beschikten over een vtv en evenmin een vtv hadden aangevraagd...
 • LJN AT9796, Eerste aanleg - enkelvoudig, 40240-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Uit het dossier is gebleken dat [naam vreemdeling] als prostitué in Nederland seksuele handelingen met derden heeft verricht. Het escortbureau [naam escortbureau], waarvan verdachte directeur is, heeft voor deze diensten bemiddeld. Tevens is gebleken dat [naam vreemdeling] de Poolse nationaliteit bezit...
 • LJN AV2197, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/695194-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Art. 2 Wet arbeid vreemdelingen; art. 49 EG-verdrag; Poolse werkzaamheden zonder tewerkstellingsvergunningen.
 • LJN AZ9384, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120123-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Man haalde buitenlandse artsen en overig medisch personeel naar nederland, liet hen eerst werken voordat hij zich bekommerde om de vreemdelingenwet, belastingwet.
 • LJN BA5545, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 06/2645
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Kern van het geschil betreft de vraag of verweerder in redelijkheid een boete van € 8.000,00 heeft kunnen opleggen en deze boete bij het bestreden besluit heeft kunnen handhaven, wegens het in dienst hebben van een vreemdeling zonder dat deze beschikt over een tewerkstellingsvergunning.
 • LJN BE8722, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 08-2885 en 370
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Overtreding artikel 2 Wav. Politieambtenaar was niet bevoegd tot het betreden van de woning. Onrechtmatig verkregen bewijs. Het bewijs is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat het gebruik van dit bewijs onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht...
 • LJN AU8558, Hoger beroep, 20-006094-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Zoals het hof hiervoor ter zake de onder 2 en 3 telastegelegde feiten heeft overwogen is niet wettig en overtuigend bewezen dat de Poolse werknemers zich wederrechtelijk toegang tot Nederland hebben verschaft of dat sprake was van een wederrechtelijk verblijf wegens gevaar voor de openbare orde of op...
 • LJN AZ3662, Hoger beroep, 2200684205
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  O.a. overtreding van de Coördinatiewet sociale verzekeringen, die met ingang van 1 januari 2006 is komen te vervallen. Gelet op de pleegdata - vóór 1 januari 2006 - is de wet onverkort van toepassing.
 • LJN AD5759, Hoger beroep, 5229
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoekster is vervolgd wegens verdenking van het overtreden van een voorschrift gesteld bij artikel 2 van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Verzoekster is voor het meermalen overtreden van genoemd voorschrift veroordeeld bij vonnis van de economische politierechter te Zwolle van 2 november 1998. In hoger...
 • LJN AD4377, Cassatie, 03023/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  16 oktober 2001 Strafkamer nr. 03023/00 E MA/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, Economische Kamer, van 10 mei 2000, parketnummer 23/002136-98, in de strafzaak tegen: [verdachte], gevestigd te [vestigingsplaats]. 1. De bestreden uitspraak Het Hof heeft in hoger beroep ...
 • LJN AZ8846, Hoger beroep, 2200530105
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Onderzoek Beo. De verdachte en zijn mededaders hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en gebruikmaking van valse geschriften. Als een vreemdeling met behulp van de verdachte en zijn mededaders een aanvraag wilde doen voor een verblijfsvergunning, werd op het aanvraagformulier een adres ingevuld dat niet de werkelijk woon...
 • LJN AW4219, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 05/2358
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Bij besluit d.d. 26 mei 2005 heeft verweerder aan eiseres een boete van € 8000,--opgelegd wegens het in strijd met artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) laten verrichten van arbeid door een vreemdeling zonder dat deze in het bezit was van een tewerkstellingsvergunning. Gegrondverklaring van het beroep wegens strijd met de artikelen 3...
 • LJN AZ3609, Hoger beroep, 2200137306
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Overtredingen van de Drank- en Horecawet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en van de Wet goederenvervoer over de weg. Verdachte is eerder veroordeeld voor het plegen van soortgelijke en andersoortige feiten, hetgeen hem er kennelijk niet van heeft weerhouden de onderhavige feiten te plegen...
 • LJN BB3040, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/937
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Oplegging boete in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen. Gelet op de feitelijke omstandigheden is verweerder naar het oordeel van de rechtbank terecht tot de conclusie gekomen dat eiser de vreemdeling feitelijk arbeid heeft laten verrichten, zodat hij is aan te merken als werkgever in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen.
 • LJN BB9734, Hoger beroep, 06/6172 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ontzegging WW-uitkering primair omdat appellant niet rechtmatig in Nederland verblijft en subsidiair op het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning.
 •