Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinder

 

Artikel 1b
1
In afwijking van artikel 1 wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen bij de bepaling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein, vanwege een weg of vanwege een spoorweg, van de gevel van onderwijsgebouwen en medische kleuterdagverblijven, de waarde van de geluidsbelasting over de periode 19.00-23.00 uur (avond) of de periode 23.00-07.00 uur (nacht) buiten beschouwing gelaten voor zover genoemde gebouwen in de betrokken periode niet als zodanig worden gebruikt.
2
In afwijking van artikel 1 wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen bij de bepaling van de geluidsbelasting in dB(A) vanwege een industrieterrein buiten beschouwing gelaten het geluid van windturbines welke duurzame energie opwekken.
3
In deze wet en de daarop berustende bepalingen is de geluidsbelasting Lnight vanwege een industrieterrein, vanwege een weg en vanwege een spoorweg, niet van toepassing ten aanzien van de gevel van onderwijsgebouwen en medische kleuterdagverblijven voor zover genoemde gebouwen in de betrokken periode niet als zodanig worden gebruikt.
4
In afwijking van artikel 1 wordt onder wijziging van een spoorweg in deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan de afzonderlijke omstandigheid die bestaat uit:
a
een wijziging van de intensiteit, de verkeerssnelheid of een combinatie van beiden in het toekomstig maatgevende jaar van door Onze Minister te bepalen categorieën spoorvoertuigen op een bepaald spoorweggedeelte of een combinatie van spoorweggedeelten als gevolg waarvan de geluidemissie van de betreffende spoorgedeelten of de combinatie daarvan onafgerond niet meer dan 1,0 dB toeneemt ten opzichte van de gemiddelde geluidemissie, bepaald volgens bij ministeriële regeling te stellen regels, van de drie jaren voorafgaand aan de wijziging;
b
een horizontale verplaatsing van de spoorstaven over een afstand kleiner dan twee meter;
c
een verticale verplaatsing van de spoorstaven over een afstand kleiner dan één meter, dan wel
d
het ter vervanging aanbrengen van een baanconstructie, die, bepaald met inachtneming van de door Onze Minister op grond van artikel 107 gestelde regels, niet meer geluid emitteert dan de te vervangen constructie.
5
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan:
a
een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede
b
een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.
6
In afwijking van artikel 1 wordt onder een wijziging op of aan een weg in deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan een wijziging die slechts bestaat uit:
a
een snelheidsverlaging;
b
de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidsreducerende werking, of
c
een snelheidsverhoging tot ten hoogste de maximumsnelheid, zoals die gold vóór een tijdelijke snelheidsverlaging die als maatregel is opgenomen in een programma als bedoeld in artikel 5.12 van de Wet milieubeheer.
7
In het geval van een tijdelijke snelheidsverlaging als bedoeld in het zesde lid, onder c, wordt als heersende waarde aangemerkt de waarde van de geluidsbelasting, zoals die zou zijn zonder de tijdelijke snelheidsverlaging.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF6738, Eerste aanleg - meervoudig, 200201189/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201189/1. Datum uitspraak: 2 april 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellante sub 1], wonend te [woonplaats], 2. de stichting "Stichting Leefbaar Noord-Oost Borger", gevestigd te Borger, en anderen, 3. [appellant sub 3], wonend te [woonplaats], 4. [appellant sub 4], wonend te [woonplaats], 5...
 • LJN BH0467, Eerste aanleg - meervoudig, 200801491/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) in verband met de aanleg van de Verlengde Veilingroute hogere geluidgrenswaarden krachtens de Wet geluidhinder vatgesteld ten aanzien van, onder meer, het perceel Lange Broekweg 74 te Naaldwijk.
 • LJN BD4488, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200703691/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft (hierna: het college) aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van voorschrift 1.1.1 van het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer.
 • LJN BC6038, Voorlopige voorziening, 07/2159 en 08/250 WRO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2, van de WRO en bouwvergunning voor een multifunctionele accommodatie op een perceel aan de F.A. Molijnlaan te Nunspeet. Ruimtelijke onderbouwing van het project wordt gevormd door voorontwerp bestemmingsplan: MFA Nunspeet met aangrenzende infrastructuur...
 • LJN BD6732, Eerste aanleg - meervoudig, 200702941/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeenten Bergambacht, Nederlek en Krimpen aan den IJssel bij besluiten van 26 en 28 september 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Vernieuwing N210".
 • LJN AH9337, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1652 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verweerder heeft op 16 juni 1998 in het kader van de realisering van een openbaar vervoersas, drie met elkaar samenhangende besluiten genomen met betrekking tot de herinrichting van de verkeerssituatie op de Wilhelminasingel. Deze drie besluiten houden in de verlenging van de reeds bestaande busbaan,...
 • LJN BD0334, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200705178/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: het college) aan de gemeente Almelo (hierna: de gemeente) een vergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, zoals dat artikel luidde tot 1 januari...
 • LJN BD1092, Eerste aanleg - meervoudig, 200701806/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 mei 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Noordenveld (hierna: de raad) bij besluit van 27 oktober 2005 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Westerd II" (hierna: het plan).
 • LJN AF0231, Kort geding, 200200050/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200200050/1. Datum uitspraak: 13 november 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant sub 1], wonend te [woonplaats], 2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats], 3. de Stichting Milieufederatie Limburg, de Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg, beide gevestigd te Roermond, de Milieu...
 • LJN AI1042, Eerste aanleg - meervoudig, 200301485/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schipluiden, vastgesteld het uitwerkingsplan "Look-west, uitwerking 1e fase".
 • LJN BA8127, Eerste aanleg - meervoudig, 200606862/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 september 2004 heeft verweerder de controle van de besteding van subsidie in het kader van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer voor het project gevelisolatie Hoofdstraat 3 te Schinnen afgesloten en een bedrag van € 156.751,53 teruggevorderd.
 • LJN BG9773, Eerste aanleg - meervoudig, 200800886/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel (hierna: het college) maatregelen als bedoeld in artikel 99 juncto artikel 81 van de Wet geluidhinder vastgesteld in verband met de reconstructie van de Algeraweg te Capelle aan den IJssel.
 • LJN BG9786, Eerste aanleg - meervoudig, 200800880/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel (hierna: het college) maatregelen als bedoeld in artikel 99 juncto artikel 81 van de Wet geluidhinder vastgesteld in verband met de reconstructie van de Algeraweg te Capelle aan den IJssel.
 • LJN BI2679, Eerste aanleg - meervoudig, 200803806/1/M1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) ten aanzien van het verzoek van [partij] besloten het zonder vergunning krachtens de Wet milieubeheer in werking zijn van haar inrichting voor scheepsreparatie en het stralen van staal op...
 • LJN BB7285, Voorlopige voorziening, 200706404/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 juli 2007 heeft verweerder voor de inrichting gelegen aan de Meijewetering 21 te Utrecht nadere eisen gesteld op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer (hierna: het Besluit).
 • LJN BJ5072, Eerste aanleg - meervoudig, 200807186/1/M2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis (hierna: het college) hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege industrielawaai en wegverkeer, vastgesteld voor 253 nieuw te bouwen woningen op het terrein van Hernesseroord te Middelharnis...
 • LJN AE4867, Eerste aanleg - meervoudig, 199902098/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  199902098/1. Datum uitspraak: 3 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant sub 1], wonend te [woonplaats], 2. de coöperatie met beperkte aansprakelijkheid “D.O.C. Kaas ba”, gevestigd te Hoogeveen, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder...
 • LJN AS5514, Eerste aanleg - meervoudig, 200401243/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 november 2001 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2001, het bestemmingsplan "Het Oude Centrum" vastgesteld.
 • LJN BJ4070, Eerste aanleg - meervoudig, 200807602/1/R2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 augustus 2008, kenmerk 08024647/58/9, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tholen (hierna: de raad) bij besluit van 3 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Kom Sint-Maartensdijk".
 •