Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Woningwet

 

Artikel 46
1
Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag:
a
om een lichte bouwvergunning: binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag;
b
om een reguliere bouwvergunning: binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag;
c
om een reguliere bouwvergunning die overeenkomstig artikel 56a, eerste lid, in twee fasen wordt verleend: telkens binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.
2
Burgemeester en wethouders kunnen hun beslissing omtrent een aanvraag om een reguliere bouwvergunning, dan wel, indien die vergunning overeenkomstig artikel 56a, eerste lid, in twee fasen wordt verleend, hun beslissing omtrent een aanvraag om bouwvergunning eerste of tweede fase, eenmaal met ten hoogste zes weken verdagen.
3
Het eerste lid is niet van toepassing, indien de in artikel 44, eerste lid, onderdeel c of f, bedoelde situatie zich voordoet. In dat geval wordt de aanvraag om bouwvergunning tevens aangemerkt als een aanvraag om:
a
een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel c, 3.22, 3.23, of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
b
een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.27 of 3.29 van de Wet ruimtelijke ordening of een besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 van die wet, of
c
een ontheffing van de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover de betrokken regels een dergelijke ontheffing mogelijk maken.
4
In de situatie, bedoeld in het derde lid, tweede volzin, wordt de beslissing omtrent de aanvraag om bouwvergunning voorbereid overeenkomstig de procedure die van toepassing is op de voorbereiding van de beslissing omtrent de aanvraag om een ontheffing, een projectbesluit of een besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarbij beslissen burgemeester en wethouders omtrent de aanvraag om bouwvergunning, voor zover van toepassing in afwijking van artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen vier weken nadat is beslist omtrent de aanvraag om een ontheffing, een projectbesluit of een besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 van de Wet ruimtelijke ordening.
5
Indien burgemeester en wethouders niet omtrent de aanvraag om bouwvergunning beslissen binnen de daarvoor in het eerste of vierde lid gestelde termijn en, indien het derde lid van toepassing is, een ontheffing, een projectbesluit of een besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 van de Wet ruimtelijke ordening is genomen, is de vergunning van rechtswege verleend. Deze verlening wordt aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
6
De beslissing omtrent een aanvraag om bouwvergunning en een beslissing omtrent een aanvraag om een ontheffing, een projectbesluit of een besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover deze beslissing ziet op het bouwen waarop de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, worden voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht als één besluit aangemerkt.
7
Indien de vergunning een woonkeet betreft, doen burgemeester en wethouders tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking mededeling van de in het eerste lid bedoelde beslissing aan de inspecteur.
8
Indien de vergunning een bouwwerk betreft dat behoort tot een beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988, doen burgemeester en wethouders tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking mededeling van de in het eerste lid bedoelde beslissing aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.
9
Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor waarin zij uiteenzetten op welke wijze zij toepassing hebben gegeven aan het tweede lid.
10
Indien een beslissing als bedoeld in het eerste of tweede lid afwijkt van het advies van de welstandscommissie of de stadsbouwmeester wordt zulks met de redenen voor de afwijking bij de bekendmaking vermeld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH2422, Voorlopige voorziening, 09 / 33 WW44 N1 V en 09 / 89 WW44 N1 V
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  "Door GS van de provincie Overijssel en de regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Oost met betrekking tot een verleende bouwvergunning ingediende verzoeken om een voorlopige voorziening. GS is geen belanghebbende. Uit de in de artikelen 100ab en 100ba Woningwet aan GS toegekende bevoegdheden noch...
 • LJN AE2616, Voorlopige voorziening, SBR 01/1448 VV, SBR 01/1449 en SBR 01/1450 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  04-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT sector bestuursrecht nrs. SBR 01/1448 VV, SBR 01/1449 VV en SBR 01/1450 VV Uitspraak van de president van de rechtbank te Utrecht op de verzoeken om een voorlopige voorziening in de geschillen tussen: [drie verzoekers] en Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, verweerder...
 • LJN AF6049, Eerste aanleg - enkelvoudig, Reg.nr.: 02/1923
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Rechtbank Arnhem Sector bestuursrecht Reg.nr.: 02/1923 UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: A wonende te B, eiser, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente X, verweerder. 1. Aanduiding bestreden besluit Besluit van verweerder van 31 juli 2002...
 • LJN AP0005, Hoger beroep, 200307062/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  26-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Het college van burgemeester en wethouders van Neede (hierna: het college) heeft appellante bij brief van 21 december 2000 naar aanleiding van de door haar ingediende drie aanvragen om bouwvergunning voor de bouw van een bedrijfshal, een tweede bedrijfshal en twee bedrijfswoningen op het perceel gelegen...
 • LJN BB5228, Hoger beroep, 200700845/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  10-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meppel (hierna: het college ) geweigerd appellant vrijstelling en bouwvergunning 1e fase te verlenen voor de bouw van een woning op het perceel, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie […], no. […] (gedeeltelijk), hierna te noemen: het perceel.
 • LJN BH9817, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 08/351 en SBR 09/182 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verweerder heeft verzoekers ten onrechte ontvangen in bezwaar tegen de van rechtswege verleende bouwvergunningen. Beroep verzoekers om die reden gegrond, bestreden besluit dient te worden vernietigd. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om gebruik te maken van de bevoegdheid neergelegd in artikel 8...
 • LJN AP1125, Hoger beroep, 200307506/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Susteren (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor het gewijzigd uitvoeren van de op 7 september 2001 verleende bouwvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van het pand [locatie] te Susteren (hierna: het pand).
 • LJN AY8694, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/2301
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verzoeken om voorlopige voorziening mbt vrijstelling en bouwvergunning voor huisartsenpraktijk onder één dak in plantsoen in gemeente Castricum. Gelet op woonafstand van minder dan 60 meter is het enkele gebrek aan zicht op de bouwlocatie geen aanleiding om een aantal verzoekers niet als belanghebbenden...
 • LJN AE2346, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01 / 1339
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: 01 / 1339 UITSPRAAK in het geding tussen: Exploitatiemaatschappij Apeldoorn-Holland B.V., gevestigd te Apeldoorn, eiseres, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, verweerder [A] tezamen...
 • LJN AE3233, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/492
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Overgangsbepaling bestemmingsplan alleen van toepassing op bouwwerken waarvoor op peildatum bouwvergunning is verleend en die vervolgens ook feitelijk zijn gebouwd. Bouwvergunning verleend voor carport met berging. Bouwwerk is in april 1999 gerealiseerd. Verweerder heeft de bouwvergunning naar aanleiding...
 • LJN AR8349, Hoger beroep, 200401692/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 29 oktober 2001 heeft appellante bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van een beslissing op haar op 13 augustus 2001 ingediende aanvraag van een  bouwvergunning voor een distributiecentrum op het bedrijventerrein Ecofactorij te Apeldoorn.
 • LJN AE2367, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01 / 492
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: 01 / 492 UITSPRAAK in het geding tussen: [eiser], wonende te Lichtenvoorde, eiser en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lichtenvoorde, verweerder [A], wonende te Lichtenvoorde, derde-partij...
 • LJN AO5354, Eerste aanleg - meervoudig, 53273 HAZA 03-266
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Aan contacten van eiser, die bijgestaan werd door architect, met welstandscommissie en ambtenaren van de gemeente over haalbaarheid bouwplan in de vooroverlegfase kon eiser niet de gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat op de door hem in te dienen bouwvergunningaanvraag positief zou worden beslist.
 • LJN AU5851, Hoger beroep, 200500447/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk (hierna: het college) het verzoek van appellante sub 2 om handhavend op te treden tegen de verbouwing van het pand [locatie] te Winterswijk (hierna: het pand) en het gebruik daarvan voor permanente bewoning, afgewezen.
 • LJN AE2625, Voorlopige voorziening, SBR 01/1562,1563, 1564, 1565, 1640, 1641, 1642, 1643 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  04-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT sector bestuursrecht nrs. SBR 01/1562 VV, SBR 01/156[2[2], SBR 01/1564 VV, SBR 01/1565 VV SBR 01/1640 VV, SBR 01/1641 VV, SBR 01/1642 VV, SBR 01/164[2] VV Uitspraak van de president van de rechtbank te Utrecht op de verzoeken om een voorlopige voorziening in de geschillen tussen...
 • LJN BH9756, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 08/326, SBR 08/350, SBR 08/352
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  27-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verplaatsing hoogspanningsmasten. Bouwplan niet in strijd met bestemmingsplan. Niet tijdige indiening bezwaarschift tegen verlening bouwvergunning van rechtswege.
 •