Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 52
1
Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.
2
Administratieplichtigen zijn:
a
lichamen;
b
natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen, alsmede natuurlijke personen die belastbare winst uit onderneming als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 genieten;
c
natuurlijke personen die inhoudingsplichtige zijn;
d
natuurlijke personen die een werkzaamheid als bedoeld in de artikelen 3.91 en 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001 verrichten.
3
Tot de administratie behoort hetgeen ingevolge andere belastingwetten wordt bijgehouden, aangetekend of opgemaakt.
4
Voorzover bij of krachtens de belastingwet niet anders is bepaald, zijn administratieplichtigen verplicht de in de voorgaande leden bedoelde gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
6
De administratie dient zodanig te zijn ingericht en te worden gevoerd en de gegevensdragers dienen zodanig te worden bewaard, dat controle daarvan door de inspecteur binnen een redelijke termijn mogelijk is. Daartoe verleent de administratieplichtige de benodigde medewerking met inbegrip van het verschaffen van het benodigde inzicht in de opzet en de werking van de administratie.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5528, Eerste aanleg - meervoudig, P98/753
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof Amsterdam kenmerk P98/753 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X te Y, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Z, de inspecteur. 1 . Loop van het geding Van belanghebbende is ter griffie een beroepschrift...
 • LJN AA7208, Eerste aanleg - meervoudig, 98/03325
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 98/03325 Uitspraak op het beroep van X te Z, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Ondernemingen P, op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan hem...
 • LJN AA7209, Eerste aanleg - meervoudig, 98/03326
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 98/03326 Uitspraak op het beroep van X te Z, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Ondernemingen P, op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan hem...
 • LJN AA7731, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/03594
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verweerder stelt op grond van artikel 52 AWR dat belanghebbendes boekhouding moet worden verworpen. Ten onrechte; het boekenonderzoek is niet volledig geweest. Wel een winstcorrectie en een verhoging. Verweerder heeft er geen bezwaar tegen dat belanghebbendes belastbare inkomen alsnog met een dotatie...
 • LJN AA8093, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3234
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-07-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het geschil betreft de hoogte van de door belanghebbende behaalde opbrengt uit speelautomaten. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende niet volledig heeft voldaan aan de administratieverplichting van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Mitsdien wordt op grond van artikel 29 van deze wet de bewijslast omgekeerd...
 • LJN AA9213, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1802
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bh drijft tezamen met zijn zoon in firmaverband een zogenoemde coffeeshop. De inspecteur stelt dat bh niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht, dat derhalve de zogenoemde omkering van de bewijslast van toepassing is en dat bh niet erin is geslaagd te doen blijken dat de - op basis van een brutowinstpercentage van 100% ...
 • LJN AA9938, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00183
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  TdK Gerechtshof Arnhem Derde meervoudige belastingkamer nummer 99/00183 U i t s p r a a k op het beroep van V.o.f. X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen P op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de haar voor het...
 • LJN AB0997, Eerste aanleg - meervoudig, 99/329
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hogere omzet speelautomaten na invoering verplichting tellerstanden te noteren leidt tot correctie van de aangegeven omzet behaald voor de invoering van die verplichting.
 • LJN AB1317, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1349
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende oefent het levensverzekeringsbedrijf uit. Tot haar producten behoren koopsompolissen en premiebetalende verzekeringen met winstgarantie. In geschil is de berekening van de premiereserve voor deze producten. 1. De premiereserve voor de koopsompolissen moet worden berekend hetzij met inachtneming...
 • LJN AB2468, Cassatie, 99/1873
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  het achterwege laten van een correctie van de omzet van de exploitant/eigenaar van de speelautomaten staat niet aan in de weg aan een correctie van de omzet speelautomaten van de mede-exploitant/café-eigenaar; beroep op gelijkheidsbeginsel wordt verworpen.
 • LJN AE6610, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01256
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende exploiteert in de vorm van een eenmanszaak een coffeeshop. In de coffeeshop worden onder meer softdrugs verkocht. De inspecteur heeft gesteld dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de administratieplicht als bedoeld in artikel 52 AWR. Om die reden dient, aldus de inspecteur, het beroep,...
 • LJN AF2145, Eerste aanleg - meervoudig, BK 562/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 562/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van dhr X te Z (:belanghebbende) tegen de uitspraak...
 • LJN AF2146, Eerste aanleg - meervoudig, BK 563/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 563/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van dhr X te Z (:belanghebbende) tegen de uitspraak...
 • LJN AF2147, Eerste aanleg - meervoudig, BK 564/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 564/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van dhr X te Z (:belanghebbende) tegen de...
 • LJN AF2148, Eerste aanleg - meervoudig, BK 565/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 565/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van dhr X te Z (:belanghebbende) tegen de uitspraak...
 • LJN AF2149, Eerste aanleg - meervoudig, BK 566/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 566/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van dhr X te Z (: belanghebbende)...
 • LJN AF2150, Eerste aanleg - meervoudig, BK 567/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 567/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van dhr X te Z (:belanghebbende) tegen de uitspraak...
 • LJN AF2151, Eerste aanleg - meervoudig, BK 568/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 568/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van dhr X te Z (: belanghebbende) tegen...
 • LJN AF2152, Eerste aanleg - meervoudig, BK 570/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nummer: 570/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van mw X te Z (: belanghebbende) tegen de...
 • LJN AF2153, Eerste aanleg - meervoudig, BK 571/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 571/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van mw X te Z (: belanghebbende) tegen...
 • LJN AF2154, Eerste aanleg - meervoudig, BK 572/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nummer: 572/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van mw X te Z (: belanghebbende) tegen...
 • LJN AF2155, Eerste aanleg - meervoudig, BK 573/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nummer: 573/01 12 december 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van mw X te Z (: belanghebbende) tegen...
 • LJN AG1651, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01290
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  02/01290 - 12/5/03 - 2e MK Naheffing omzetbelasting voor eigenaar van een café. Het hof acht niet aannemelijk dat het café in 1994 voor rekening en risico van bedrijfsleider werd gedreven; nu de eigenaar geen administratie heeft gevoerd, volgt omkering van de bewijslast. In 1995 was er wel een administratie maar zijn lonen niet verantwoord...
 • LJN AH9825, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02667
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  00/02667 - 23/5/03 - 5e MK Niet voldaan aan de mededelingsplicht in de zin van artikel 6, derde lid, EVRM. Dit brengt mee dat de verhoging vervalt.
 • LJN AH9827, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02695
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  00/02695 - 23/5/03 - 5e MK Niet verantwoorde omzet speelautomaten niet meer aanwezig in vennootschap. Belanghebbende heeft zijn deel in deze winst dan ook als uitdeling genoten. Ne bis in idembeginsel brengt in het onderhavige geval mee dat de bij de navordering IB opgelegde verhoging wordt verminderd met de bij de navordering VPB opgelegde verhoging...
 • LJN AH9829, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02703
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  00/02703 - 23/5/03 - 5e MK Significante stijging opbrengst speelautomaten niet verklaard. Naheffing over door de inspecteur op een redelijke schatting gebaseerde herberekende omzet. Geen verdragsbepaling geschonden bij opleggen administratieve boete.
 • LJN AH9831, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02707
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  00/02707 - 23/5/03 - 5e MK Niet verantwoorde opbrengst speelautomaten in vof op basis van de winstgerechtigdheid toe te rekenen aan firmanten.
 • LJN AH9846, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06442 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  02/06442 PV - 10/7/03 - 5e MK Niet voldoen aan administratieplicht leidt in casu tot forse naheffing loonheffing voor snackbar. Beroep ongegrond.
 • LJN AK3521, Eerste aanleg - meervoudig, 00/03313
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De Inspecteur heeft zich naar aanleiding van het tweede boekenonderzoek op het standpunt gesteld dat belanghebbende over de jaren 1998 en 1999 geen deugdelijke kasadministratie heeft gevoerd en heeft daaraan de conclusie verbonden dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de hem op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ...
 • LJN AO2049, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01289
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De naheffingsaanslag loonbelasting is terecht opgelegd nu belanghebbende niet beschikte over een loonbelastingverklaring, ook terecht met toepassing van tariefgroep 1.
 • LJN AO2364, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06840
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Weggooien klantbonnen door caféhouder geen schending administratieplicht art. 52 AWR. Ook overigens geen aanleiding voor omkering van de bewijslast. Omzetcorrecties voor een deel onterecht.
 • LJN AO6426, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03853
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ussen partijen is in geschil het antwoord op de vragen of de Inspecteur bij het bepalen van de jaarwinst terecht rekening heeft gehouden met: a. de door belanghebbende nog aan haar opdrachtgevers te factureren bedragen aan incassoprovisie ten bedrage van ƒ 2.691.328 (niet ambtelijke werkzaamheden), en b...
 • LJN AP8444, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/00082
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bh heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij als gevolg van overmacht niet heeft kunnen voldoen aan de verplichtingen die hem bij artikel 52 van de Awr zijn opgelegd. Zijn in dit verband gegeven verklaring - dat hij vanwege de diefstal van zijn kluis op 30 april 2001, waarin naar zijn zeggen onder andere...
 • LJN AQ6918, Cassatie, 39462
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Heffing o.g.v. art. 2f van de Wet op de accijns; omkering bewijslast (AWR 27e)? Toetsing art. 47 en 52 Awr.
 • LJN AR3606, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00354
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Loonbelasting. Omgekeerde en verzwaard bewijslast voor een niet aan de administratieplicht houdende exploitant van een uitzendbureau.
 • LJN AS7259, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/00801
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bezwaar en uitspraak op bezwaar zien, hoewel inhoudelijk niet expliciet, tevens op boetebeschikking. De ontvankelijkheid van het bezwaar tegen de aanslag en van dat tegen de boetebeschikking worden afzonderlijk beoordeeld. De gemachtigde maakt verwijtbaar te laat bezwaar tegen de boete. Omdat bewezen is dat belanghebbende in redelijkheid niet langer op ...
 • LJN AT5603, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 855/03 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of terecht onderhavige naheffingsaanslag is opgelegd naar een bedrag van ƒ 3.964, - aan niet aangegeven omzet.
 • LJN AU0197, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/04246
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verwerping administratie. Het door de inspecteur in acht genomen brutowinstpercentage is onredelijk hoog. Boete terecht.
 • LJN AU0839, Eerste aanleg - meervoudig, 0500365
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De vrijspraak door de politierechter vormt geen beletsel een fiscale boete op te leggen. De factuur is niet aftrekbaar van de winst als ondernemingskosten omdat niet wordt aangetoond dat voor de factuur prestaties zijn verricht. De boete wordt wel verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.
 • LJN AU1071, Eerste aanleg - meervoudig, BK 219/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderhavige belastingaanslagen terecht en tot juiste bedragen aan belanghebbende zijn opgelegd.
 • LJN AU1808, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03368
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  N.a.v. een boekenonderzoek bij een café is een naheffingsaanslag omzetbelasting en een boete opgelegd. Naar het oordeel van het Hof is er geen grond voor omkering van de bewijslast en heeft belanghebbende de bewaarplicht niet geschonden. Het Hof vermindert de naheffingsaanslag. Het Hof vermindert de boete tot 25%.
 • LJN AU6000, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02259
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting De administratie van belanghebbende, een horeca-exploitant, kan wegens de gebreken erin niet dienen als grondslag voor de fiscale winstberekening.
 • LJN AU7103, Eerste aanleg - meervoudig, BK 411/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de inspecteur bij het opleggen van de navorderingsaanslag terecht de verkoopwaarde van de voorraad hout bij de BV heeft aangemerkt als een door belanghebbende genoten uitdeling en of daarbij terecht een boete is opgelegd.
 • LJN AU7105, Eerste aanleg - meervoudig, BK 259/03 Vennootschapsbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de inspecteur bij het opleggen van de aanslag terecht de administratie van belanghebbende heeft verworpen en de omzet met betrekking tot de verkoop van haardhout terecht heeft gecorrigeerd met een bedrag van f. 14.798,--.
 • LJN AU7107, Eerste aanleg - meervoudig, BK 294/04 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de inspecteur bij het opleggen van de naheffingsaanslag terecht de administratie van belanghebbende heeft verworpen en de verschotten in de grondslag van de naheffing heeft begrepen.
 • LJN AU7726, Cassatie, 40817
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vennootschapsbelasting.
 • LJN AU9209, Eerste aanleg - meervoudig, 04/03328
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Schoonmaakbedrijf heeft veel meer schoonmaakuren aan opdrachtgevers gefactureerd dan aan werknemers is uitbetaald. Gelet op ook andere omstandigheden acht het Hof aannemelijk dat meer aan loon is uitbetaald, dan in de administratie is verantwoord. In casu wordt dat zwarte loon belast naar het anoniementarief.
 • LJN AV0608, Eerste aanleg - meervoudig, 06/922030-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank komt tot een veroordeling voor het gedurende een aantal jaren niet (tijdig) doen van omzet- en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Tevens bewezenverklaard dat de VOF niet een administratie heeft gevoerd overeenkomstig de eisen die de belastingwetgeving daaraan stelt en dat de verdachte daaraan feitelijk leiding heeft gegeven.
 • LJN AV0767, Eerste aanleg - meervoudig, 06/922031-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank komt tot een veroordeling voor het gedurende een aantal jaren niet (tijdig) doen van omzet- en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Tevens bewezenverklaard dat de VOF niet een administratie heeft gevoerd overeenkomstig de eisen die de belastingwetgeving daaraan stelt en dat de verdachte daaraan feitelijk leiding heeft gegeven.
 • LJN AX9531, Eerste aanleg - meervoudig, BK 610/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderhavige navorderingsaanslag terecht en tot een juist bedrag is opgelegd.
 •