Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1741, Cassatie, 30282
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-10-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 april 1994 betreffende de aan X (de erven A) te Z opgelegde aanslagen in het recht van successie ter zake van hun verkrijgingen uit de nalatenschap van A. 1. Aanslagen,...
 • LJN AA7288, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20890
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20890 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AC2734, Eerste aanleg - meervoudig, 00/189
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hof kan belanghebbende niet volgen in zijn standpunt dat bij vestiging grafrecht reeds is betaald voor onderhoud aan het graf gedurende de looptijd van het recht. Achterwege laten van aanslagen gedurende enige jaren wekt geen vertrouwen. Een eigen graf is in verband met een aantal verschillen niet vergelijkbaar met een algemeen graf...
 • LJN AE3222, Cassatie, 36901
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.901 18 oktober 2002 IR gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 19 januari 2001, nr. 186/99, betreffende na te melden aan X B.V. te Z opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en...
 • LJN AP1448, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03549
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Partijen houdt verdeeld, of de Inspecteur terecht met toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 (hierna: de Wet) de uit de voormelde akte van schenking voortvloeiende vordering vermeerderd met rente, heeft aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging.
 • LJN AP4203, Eerste aanleg - meervoudig, 00/03743
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbendes beroep is gegrond verklaard. Het Hof oordeelde dat de inspecteur met betrekking tot twee uitnodigingen tot betaling ten onrechte accijns en omzetbelasting had geheven. In beide gevallen waren de goederen (bier) wel onttrokken aan de regeling communautair douanevervoer, maar omdat het...
 • LJN AT3284, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 484/04 Rioolrecht
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  De ontvankelijkheid van het beroepschrift.
 • LJN AU5746, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1719
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Tegen navorderingsaanslag die is opgelegd ter uitvoering van een hofuitspraak staat bezwaar en beroep open.
 • LJN AV2868, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01504
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de volgende vragen. Kan de belanghebbende het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen aan eerder(e) boekenonderzoek(en) dat zij terzake van de additieven geen accijns verschuldigd was? Is bij de toevoeging van additieven aan minerale olie sprake van een belastbaar feit voor de accijns...
 • LJN AX9340, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01807
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Nu vaststaat dat belanghebbende in 1998 bestuurder was van B en hij in dat jaar van deze vennootschap een salaris heeft ontvangen van ƒ 75.886,=, is het hof van oordeel dat op grond van artikel 16, paragraaf 1, van het Verdrag (Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de...
 • LJN AY8372, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/02837
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft de vraag of de Inspecteur in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, handelt door belanghebbende over de tijdvakken januari tot en met september 2002 niet ambtshalve teruggaaf van het onder 2.4 vermelde bedrag van € 22.848,= te verlenen.
 • LJN AZ2324, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4711
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Naheffingsaanslagen omzetbelasting. Jaren 2000, 2001, 2002 en 2003. Formeel recht. In geschil is of verweerder eisers bezwaarschrift terecht niet ontvankelijk heeft verklaard. Geen verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van artikel 6:11 van de Awb. Beroep op Europese jurisprudentie, onder meer het arrest Kühne & Heitz, HvJ 13 januari 2004, C...
 • LJN AZ2735, Eerste aanleg - meervoudig, BK 17/06 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Belanghebbende is van mening dat bij de berekening van het verschuldigde bedrag bij de voorlopige aanslagen H.22 en H.23 de opgelegde voorlopige aanslagen H.20 en H.21 moeten worden verrekend zonder rekening te houden met de ambtshalve verminderingen zoals vermeld onder 2.4.
 • LJN AZ9098, Cassatie, 43268
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 6:7 Awb; artikel 65 AWR; artikel 10 EG. Kan de belanghebbende die zich erop beroept dat in overeenstemming met een arrest van de Hoge Raad doch – blijkens latere jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG – in strijd met gemeenschapsrecht een heffing is opgelegd, worden tegengeworpen dat...
 • LJN BA6728, Eerste aanleg - meervoudig, 05/6458
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Eiseres heeft niet tijdig WVA verklaringen aangevraagd. Op grond van de wettelijke regeling heeft zij geen recht op vermindering afdracht langdurig werklozen. Verweerder heeft de enkelvoudige belasting nageheven en boetes opgelegd. Belastingrechter is niet bevoegd met toepassing van art. 65 AWR de vermindering toe te passen...
 • LJN BA6990, Hoger beroep, BK-06/00153
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Beschikking verkrijgingsprijs als bedoeld in art. 20c lid 3 Wet IB 1964 staat onherroepelijk vast. Art. 20i bedt een belastingplichtige geen recht herziening te verzoeken om te bewerkstelligen dat de verkrijgingsprijs op een hoger bedrag wordt vastgesteld.
 • LJN BA6994, Hoger beroep, BK-06/00154
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aanslag waarbij een vervreemdingsvoordeel als bedoeld in art. 20c lid 1 Wet IB 1964 is belast. Beschikking verkrijgingsprijs van de aandelen staat onherroepelijk vast. Art. 20i Wet IB 1964 geeft een belastingplichtige geen recht herziening te vorderen om te bewerkstellingen dat de verkrijgingsprijs wordt verhoogd...
 • LJN BA9882, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/5507 IB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  hangt samen met LJN BA9877; in geschil is de vraag of verweerder terecht een bedrag heeft bijgeteld wegens vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang.
 • LJN BC4901, Hoger beroep, 06/00533
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Algemeen. Rechtbank heeft beroep ten onrechte aangemerkt als te zijn gericht tegen een ambtshalve genomen besluit van de inspecteur en zich ten onrechte onbevoegd verklaard.
 • LJN BD4336, Hoger beroep, 07/00241 tot en met 07/00244
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof verwerpt het hoger beroep gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de belastingrechter niet bevoegd is te beoordelen of de inspecteur artikel 65 AWR juist heeft toegepast.
 • LJN BE8906, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/5465
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende, een BV, heeft in januari 2006 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2006 ontvangen en deze betaald in 11 gelijke termijnen. Na indiening van de aangifte vennootschapsbelasting bleek de voorlopige aanslag te hoog te zijn. De inspecteur heeft in 2007 de voorlopige aanslag ambtshalve verminderd...
 • LJN BG3652, Hoger beroep, 07/00454
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Correctie is aangebracht wegens het genoten loon uit vroegere dienstbetrekking. In geschil is of bij belanghebbende kan worden gecorrigeerd nu de aan de echtgenote opgelegde aanslag, waarbij dit bedrag reeds in haar belastbaar inkomen is begrepen, onherroepelijk vaststaat en de inspecteur het belastbaar...
 • LJN BJ1782, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/3723
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Aan belanghebbende zijn twee voorlopige aanslagen opgelegd welke zijn verminderd middels ambtshalve verminderingen. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur een nadere negatieve voorlopige aanslag had moeten opleggen, zodat belanghebbende geen heffingsrentenadeel lijdt en niet onnodig bekort wordt in zijn rechtsbescherming.
 •