Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD4575, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/04200 MAWKMA
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  10-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE sector bestuursrecht tweede kamer, enkelvoudig Reg. nr. AWB 00/04200 MAWKMA UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en de Bevelhebber de Zeestrijdkrachten, verweerder...
 • LJN AV0197, Hoger beroep, 05/3621 WWB + 05/3622 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijstandsverlening ten behoeve van kinderen van ouders die geen recht hebben op bijstand.
 • LJN AW3961, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 200600689/1 en 200600689/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 27 mei 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) appellant in kennis gesteld van zijn conclusie, dat er onvoldoende waarborgen zijn om voor appellant een Cosmic Top Secret Clearance (hierna: de clearance) af te geven.
 • LJN BB5687, Hoger beroep, 07/1896 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering bijstandsuitkering. Hardheidsclausule.? Vreemdeling. Koppelingswetgeving. Discriminatie?
 • LJN AE1814, Hoger beroep, 200102849/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Verordening Permanente Opleiding is niet onverbindend. Afwijzing verzoek om ontheffing van verplichtingen in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur. Bij de interpretatie van de termen "dwangarbeid of verplichte arbeid" als bedoeld in art. 4 EVRM dienen blijkens de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ...
 • LJN BC7418, Cassatie, 07/10063
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoofd van de Afghaanse veiligheidsdienst die in 1992 in NL vreemdelingenrechtelijke bescherming heeft gezocht en hier is vervolgd en berecht t.a.v. marteling etc. tijdens de Russische aanwezigheid in Afghanistan in de jaren ’80. 1. Rechtsmacht NL rechter. 2. Immuniteit (toenmalig) gezagsdrager. 3. Verjaring...
 • LJN BG8776, Hoger beroep, 08/4731 WWB + 08/4734 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijstand ten behoeve van kinderen. Geen rechtstreeks werkende bepaling van de artikelen 13 en 17 ESH en artikelen 11 en 12 van IVESCR. Zie ook uitspraak LJN: AY9940, d.d. 09-10-2006. Geen uitzondering op de hoofdregel dat toepassing van artikel 16, tweede lid, WWB geoorloofd is op kinderen die niet rechtmatig in Nederland verblijven...
 • LJN AD5868, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/3739
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Onroerende-zaakbelastingen. Belanghebbende claimt vrijstelling op grond van regelingen betreffende de rechtspositie van zijn grootvader, zijnde een ex-KNIL-militair van Ambonese herkomst. Beroep ongegrond.
 • LJN BI0952, Hoger beroep, 07/3102 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verlaging AOW-pensioen zonder enige overgangsregeling, in verband met inwerkingtreding Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU). De inbreuk op een bestaand AOW-uitkeringsrecht, heeft bij wet heeft plaatsgevonden. Deze inbreuk heeft in het algemeen belang plaatsgevonden. De doelstelling om te komen...
 • LJN AE5462, Eerste aanleg - meervoudig, 200101715/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200101715/1. Datum uitspraak: 17 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de gemeente Tubbergen, appellante, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. 1. Procesverloop Bij besluit van 18 mei 1999 heeft verweerder het...
 • LJN AU7616, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/459
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Artikel 15, vijfde lid, van het Verdrag van 30 juni 2000 inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland leidt ertoe dat het verweerder is toegestaan om na de jaarlijkse herberekening van het AOW-pensioen pas een nieuwe herberekening te maken wanneer de koers van de Nieuw...
 • LJN AA9290, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 00/60098
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Griffierecht. Heffing griffierecht in asielzaak geen belemmering recht op toegang tot de rechter. In artikel 33f Vw heeft de wetgever naar mag worden aangenomen rekening gehouden met de bijzondere financiële omstandigheden waarin een asielzoeker kan verkeren. Overigens is niet aangetoond dat feitelijk niet betaald kan worden.
 • LJN BC7128, Kort geding, 302934 / KG 08/76; 303917 / KG 08/145; 303666 / KG 08/119; 305195 / KG 08/245
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wetswijziging voorziet in de heffing van een zogeheten vliegbelasting per 1 juli 2008. De vliegbelasting is opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). De belastinggrondslag van de vliegbelasting is het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen luchthaven...
 • LJN AO2571, Voorlopige voorziening, AWB 03/30698
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wav / prioriteitgenietend aanbod. De ratio van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, Wav en artikel 9, aanhef en onder a, Wav ligt in de bescherming van prioriteitgenietend arbeidsaanbod uit Nederland en overige EER-landen. Deze ratio verhoudt zich niet met de bij artikel 7, derde lid, Verdrag tussen...
 • LJN AN8835, Hoger beroep, 200300985/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 oktober 2001 heeft appellant een verzoek van [verzoekers] om nadeelcompensatie vanwege de schade die [verzoekers] stelt te hebben geleden ten gevolge van de bagger- en stortwerkzaamheden in het kader van de verbreding en verdieping van de Westerschelde van 13 maart 2002, afgewezen.
 • LJN AA4386, Hoger beroep, 99/104
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Uitspraak: 20 januari 2000 Rolnr. : 99/104 Rolnr. rb: 98/2340 HET GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE, eerste civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van DE STAAT DER NEDERLANDEN, (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), zetelende te 's-Gravenhage, appellant in het principaal...
 • LJN AF7987, Hoger beroep, 200204427/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200204427/1. Datum uitspraak: 29 april 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellanten], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 4 juli 2002 in het geding tussen: appellanten en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...
 • LJN AD8743, Hoger beroep, 200005735/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Geen mogelijkheid tot afwijking van de in art. 14 Provinciewet voorgeschreven tekst bij aflegging eed. Art. 14 Provinciewet niet in strijd met art. 9 EVRM. Afwijzing door de voorzitter van het verzoek om bij installatie als lid van provinciale staten te mogen afwijken van de in art. 14 Provinciewet voorgeschreven tekst van de eed...
 • LJN BA8179, Cassatie, 43050
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  KBLux-zaak. Art. 6 EVRM en art. 16, lid 4 AWR. Door de inspecteur in het kader van de vaststelling van de belastingschuld opgevraagde en door de belastingplichtige verstrekte gegevens m.b.t. een (verzwegen) banktegoed kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van het opleggen van een boete bij navordering...
 • LJN AO3076, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/22202
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Turkije / medische situatie. Uit een rapport van het Bureau Medische Advisering (BMA) blijkt dat indien de behandeling die eiser nu krijgt uitblijft, een medische noodsituatie zal ontstaan en dat reizen medisch gezien niet raadzaam wordt geacht. Het BMA heeft informatie ingewonnen over de behandelingsmogelijkheden...
 • LJN AA5618, Cassatie, 33734
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 33734 26 april 2000 gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 30 juli 1997 betreffende de hem voor het jaar 1993 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof ...
 • LJN AZ7143, Hoger beroep, 2200613105
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte was in de periode van eind 1983 tot en met eind 1990 in Kabul, in Afghanistan, ten tijde van het door de Sovjets gesteunde communistische bewind, het hoofd van de militaire inlichtingendienst, de KhAD-e-Nezami, en onderminister van het ministerie van staatsveiligheid (WAD). In de uitoefening van deze functie...
 • LJN AM5435, Eerste aanleg - meervoudig, 200300512/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 december 2002 heeft verweerder (hierna: het college) het verzoek, als bedoeld in artikel D5, eerste lid, van de Kieswet, om herziening van de registratie van appellant in het kiesregister afgewezen. Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 21 januari 2003, bij de Raad van State ingekomen op 23 januari 2003, beroep ingesteld.
 • LJN AA8395, Hoger beroep, R 97/163/12 Sv en R 97/176/12 Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Beschikking van 20 november 2000 van de vijfde meervoudige kamer belast met de behandeling van burgerlijke zaken op het beklag met de rekestnummers R 97/163/12 Sv en R 97/176/12 Sv van [Klager 1] en [Klager 2], klagers, raadsman: mr. J.S. Pen, Keizersgracht 332, 1016 EZ Amsterdam...
 • LJN BB7475, Hoger beroep, 04/2410 TW e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om een prejudiciële beslissing.
 • LJN BC8840, Hoger beroep, 06/00083
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Stichting X is een toegelaten instelling als bedoeld in art. 70 Woningwet (Ww) en daarmee een sociale verhuurder als bedoeld in het Besluit woninggebonden subsidies 1995 (BWS 1995). Zij heeft in 2002, 2003 en 2004 bouw- en sloopvergunningen aangevraagd die verband houden met het treffen van voorzieningen aan woningen als omschreven in art...
 • LJN AD4969, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/12189 MAWKLU
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  10-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE sector bestuursrecht tweede kamer, meervoudig Reg. nr. AWB 99/12189 MAWKLU UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, verweerder...
 • LJN AP6514, Cassatie, 37935
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verhouding SV-Verdrag Nederland / VS en BUB 1989. Is belanghebbende voor de maanden dat hij inkomen genereerde vanuit de VS vrijgesteld van premie volksverzekeringen?
 • LJN BH6206, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/33491
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Geen algemene zorgplicht COA
  Onder verwijzing naar AbRS van 18 november 2008 (200802954/1) overweegt de rechtbank dat het Rvb geen bepalingen bevat die het COA een mogelijkheid bieden om de in artikel 2, eerste lid genoemde kring van rechthebbenden uit te breiden. Gelet op het samenstel van wettelijke...
 • LJN AZ2923, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/36572
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / geen asielzoeker / artikel 23 IVRK / rechtstreekse werking. Eiser is een meervoudig gehandicapt zeer jong kind dat onder intensieve medische behandeling staat. Eiser en zijn moeder dreigen op zeer korte termijn op straat te geraken. Vanuit die situatie zal het moeilijk zijn om toegang te behouden...
 • LJN BA3438, Eerste aanleg - meervoudig, zaaknummer 262391 / rolnummer HA ZA 06-1068
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  VNG c.s. tegen de Staat. De afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting (OZB) is volgens de VNG c.s. in strijd met artikel 9, derde lid, van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Met de Staat is de rechtbank van oordeel dat artikel 9, derde lid, van het Handvest geen een...
 • LJN BC7249, Cassatie, 43670
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 16, lid 4 AWR. Vraag aan HvJEG over de termijn voor navordering van 12 jaar t.z.v. buitenlandse spaartegoeden.
 • LJN AA1066, Kort geding, KG 99/58
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 's-GRAVENHAGE Sector Civiel Recht - President Vonnis in kort geding van 23 februari 1999, gewezen in de zaak met rolnummer KG 99/58 van: 1 t/m 8 (...) eisers, procureur mr. advocaat mr. tegen: De Staat der Nederlanden, (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij...
 • LJN AO5233, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/00606
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de vraag of belanghebbende na haar emigratie naar Curaçao terecht in de premieheffing volksverzekeringen betrokken is gebleven.
 • LJN AR3304, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/23114
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Leges / internationale verdragsbepalingen. Eisers aanvraag tot verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is buiten behandeling gesteld wegens het niet betalen van de verschuldigde leges. Eiser stelt dat de invoering van legesheffing in strijd is met de Grondwet en enkele internationale verdragen...
 • LJN BB9493, Hoger beroep, 200609224/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 december 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) de aanvraag van appellante (hierna: de SGP) om haar krachtens de Wet subsidiëring politieke partijen (hierna: de Wspp) voor het jaar 2006 subsidie te verlenen, afgewezen.
 • LJN AU5986, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1761 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  In deze uitspraak is geoordeeld dat een verlaging van een WAO-uitkering als gevolg van de inwerkingtreding van het (nieuwe) Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 2004 niet in strijd is met het EVRM. Weliswaar is dientengevolge sprake van een inbreuk op een eigendomsrecht als bedoeld in artikel...
 • LJN AZ7147, Hoger beroep, 2200613205
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte was in de periode van 1 juli 1979 tot en met 31 december 1989 in Kabul, in Afghanistan, ten tijde van het door de Sovjets gesteunde communistische bewind, hoofd van de afdeling verhoor bij de militaire inlichtingendienst, de Khad-e-Nezami. In de uitoefening van deze functie heeft de verdachte...
 • LJN AX9247, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/24496
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / hardheidsclausule / medische noodsituatie / suïcide / motivering / artikel 8 EVRM. Verweerder heeft overwogen dat eiser in staat kan worden geacht zich zelf, althans voor de duur van de mvv-aanvraag, in het land van herkomst te handhaven. Naar het oordeel van de rechtbank mist deze overweging feitelijke grondslag...
 • LJN AA1784, Cassatie, 31008
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-11-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 10 januari 1995 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap X te Z opgelegde navorderingsaanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AY8221, Hoger beroep, 02/6144 AWBZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Artikelen Europese code verzetten zich tegen oplegging eigen bijdrage AWBZ aan verzekerde die ten gevolge van arbeidsongeval of beroepsziekte medische zorg behoeft.
 • LJN BI0962, Hoger beroep, 07/2807 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verlaging AOW-pensioen zonder enige overgangsregeling, in verband met inwerkingtreding Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU). De inbreuk op een bestaand AOW-uitkeringsrecht, heeft bij wet heeft plaatsgevonden. Deze inbreuk heeft in het algemeen belang plaatsgevonden. De doelstelling om te komen...
 • LJN AU9665, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2739
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verweerder heeft eisers WAO-uitkering ingetrokken per 1 juni 2000 omdat hij op 1 mei 2000 gedetineerd was en de detentie langer duurde dan één maand. [...] Verweerder heeft daarbij overwogen dat eiser niet valt onder één van de uitzonderingssituaties, zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, sub k, van de WAO.
 • LJN BG3899, Hoger beroep, 07/00433
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Zorgverzekeringswet. Principiële bezwaren tegen invoering van Zorgverzekeruingswet verworpen.
 • LJN AF9740, Kort geding, 200200164/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200200164/1. Datum uitspraak: 11 juni 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellanten sub 1], wonend te [woonplaats], 2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats], 3. [appellanten sub 3], wonend te [woonplaats], 4. de gemeenteraad van Apeldoorn, 5. [appellanten sub 5], wonend te [woonplaats], 6...
 • LJN BH0112, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/1621
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Herbeoordeling 45+ op basis van OSB-criteria die leidt tot verhoging WAO-uitkering per 22-2-2007 is geen inbreuk op eigendomsrecht artikel 1 EP van het EVRM en geen strijd met verbod van willekeur dus geen aanleiding artikel 34 lid 5 WAO buiten toepassing te laten.
 • LJN AO1066, Eerste aanleg - meervoudig, 02/1255 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Vreemdelingen waren ten tijde van de inwerkingtreding van de Koppelingswet nog in procedure en hadden recht op bijstandsuitkering. De rechtbank is van oordeel dat het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van die vreemdelingen terecht de bepalingen van de Koppelingswet buiten toepassing heeft gelaten...
 • LJN AF0231, Kort geding, 200200050/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200200050/1. Datum uitspraak: 13 november 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant sub 1], wonend te [woonplaats], 2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats], 3. de Stichting Milieufederatie Limburg, de Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg, beide gevestigd te Roermond, de Milieu...
 • LJN BD2444, Eerste aanleg - enkelvoudig, 59125/HA ZA 07-382
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  "(..)"1.1. In de nacht van 24 op 25 juli 2007 voer de aan Ahlmarco in eigendom toebehorende tanker “Fryken” op de Westerschelde op weg van Antwerpen naar Engeland. De “Fryken” is op de Westerschelde, in het Nauw van Bath, uit het vaarwater geraakt en aan de grond gelopen. Na het aan de grond lopen...
 • LJN BD3635, Hoger beroep, 200707194/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 februari 2007 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de minister) aan [appellante] te kennen gegeven dat er onvoldoende waarborgen zijn om haar Personnel Security Clearance (hierna: de clearance) op NATO SECRET niveau te handhaven.
 •