Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet ammoniak en veehouderij

 

Artikel 2a
1
Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt voorbereid door gedeputeerde staten met toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.
2
Bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, plegen gedeputeerde staten in ieder geval overleg met de lokale en regionale organisaties op het terrein van natuur en landbouw die naar het oordeel van gedeputeerde staten representatief zijn alsmede met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waartoe het gebied waarop het besluit betrekking heeft, behoort.
3
Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, gaat vergezeld van een of meer kaarten waarop de begrenzing van de zeer kwetsbare gebieden nauwkeurig wordt aangegeven.
4
Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, behoeft de goedkeuring van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
5
Tegen een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
6
Het besluit tot goedkeuring, bedoeld in het vierde lid, maakt voor de toepassing van het vijfde lid deel uit van het daaraan ten grondslag liggende besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
7
Indien de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur of van een beschermd gebied als bedoeld in artikel 10, eerste lid, of artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gewijzigd, wijzigen provinciale staten het in artikel 2, eerste lid, bedoelde besluit, voorzover dat noodzakelijk is om te voldoen aan artikel 2. Op de wijziging van het besluit zijn het eerste tot en met derde en het vijfde lid van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG4086, Eerste aanleg - meervoudig, 200709020/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk geweigerd en gedeeltelijk verleend voor een agrarisch bedrijf...
 • LJN AO5078, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 02/2394
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Beroep tegen een besluit a.b.i. artikel 2, tweede lid, Wet ammoniak en veehouderij doorgezonden naar Afdeling rechtspraak. Beroep tegen vaststelling EHS voor het overige niet-ontvankelijk.
 • LJN BA3229, Eerste aanleg - meervoudig, 200607098/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 augustus 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokzeugenbedrijf gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 augustus 2006 ter inzage gelegd.
 • LJN BF3890, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200801397/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveebedrijf, een dierenpension...
 • LJN AT0516, Hoger beroep, 200405847/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 2 juli 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant 11 natuurgebiedsplannen vastgesteld voor een aantal daarbij genoemde gebieden alsmede het beheers- en landschapsgebiedsplan Noord-Brabant. Met de vaststelling heeft het tevens de Ecologische Hoofdstructuur op perceelsniveau begrensd.
 • LJN AT0515, Hoger beroep, 200403033/1, 200406304/1, 200406471/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 2 juli 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) 11 natuurgebiedsplannen voor een aantal daarbij genoemde gebieden vastgesteld, alsmede het beheers- en landschapsgebiedsplan Noord-Brabant. Met de vaststelling heeft het college tevens de Ecologische Hoofdstructuur op perceelsniveau begrensd.
 • LJN BD2654, Eerste aanleg - meervoudig, 200704876/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 7 juni 2007 ter inzage gelegd.
 • LJN AT0523, Hoger beroep, 200407269/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 2 juli 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) 11 natuurgebiedsplannen vastgesteld voor daarbij genoemde gebieden, alsmede het Beheers- en landschapsgebiedsplan Noord-Brabant. Met de vaststelling heeft het voorts de Ecologische Hoofdstructuur op perceelsniveau begrensd.
 • LJN BA4686, Eerste aanleg - meervoudig, 200605074/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij op het perceel [locatie] te De Wolden alsmede op het perceel kadastraal bekend als gemeente [plaats], sectie […...
 • LJN BA9251, Eerste aanleg - meervoudig, 200608975/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder geweigerd aan appellant een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een opslag van vaste mest op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 november 2006 ter inzage gelegd.
 • LJN BC5792, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200704824/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een rundvee- en schapenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 31 mei 2007 ter inzage gelegd.
 • LJN BG5870, Voorlopige voorziening, 200807027/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 april 2008 hebben provinciale staten van Limburg (hierna: provinciale staten) krachtens artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wet ammoniak) gebieden in de provincie Limburg aangewezen die als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt. Dit besluit is op 8 augustus 2008 ter inzage gelegd.
 •