Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet openbaarheid van bestuurJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU0395, Hoger beroep, 200500581/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) het verzoek van appellant om inzage te krijgen in een op dinsdag 18 mei 2004 in het college besproken rapport van [persoon] inzake de zogenoemde kwestie Vahstal afgewezen.
 • LJN BF2086, Eerste aanleg - meervoudig, WOB 07/4103-VERW
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  verzoek om openbaarmaking van documenten. Deel van de stukken zijn ter inage gelegd, maar eiser is daarop niet expliciet gewezen. Deze handelwijze is in strijd met art. 7 van de Wob. Andere documenten zijn wel aan eiser verstrekt, maar daarbij zijn tot natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens geanonimiseerd...
 • LJN AF7282, Kort geding, KG 02/1577
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  RECHTBANK 's-GRAVENHAGE sector civiel recht - voorzieningenrechter Vonnis in kort geding van 15 april 2003, gewezen in de zaak met rolnummer KG 02/1577 van: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Landelijke Belangenvereniging van Verkeersopleidingsinstituten (L.B.V.I.), statutair gevestigd Arnhem, eiseres, procureur mr...
 • LJN AS8594, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 03/31
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Wijziging van verleende beheerssubsidie op grond van artikel 102 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

  Uitspraak in hoger beroep bevestigd; LJN AU8726.

 • LJN AE5374, Hoger beroep, 200106354/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200106354/1. Datum uitspraak: 17 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 7 november 2001 in het geding tussen: appellant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...
 • LJN AR5470, Hoger beroep, 200402935/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) het verzoek van appellant om hem op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de WOB) de adresgegevens van de school toe te zenden waarop zijn dochter in het jaar...
 • LJN BA4989, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/3886
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verzoek tot openbaarmaking van een drietal documenten. Procesbelang ontbreekt omdat verweerder geheel tegemoetgekomen is aan het verzoek van eiser. Het enkele feit dat eiser het niet eens is met de inhoud van de verstrekte inlichtingen, is geen rechtens te respecteren procesbelang.
 • LJN BG8068, Eerste aanleg - meervoudig, 137615 / HA ZA 07-965
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Wet openbaarheid van bestuur. Gemeente heeft niet onrechtmatig gehandeld in de informatievoorziening aan eiser. Op specifieke verzoeken van eiser heeft de gemeente alle verzochte stukken - waaronder de stukken met het predicaat 'vertrouwelijk - toegezonden. Gesteld noch gebleken is dat er andere stukken...
 • LJN BC9172, Voorlopige voorziening, AWB 07/5563
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verzoek aan de IGZ tot openbaarmaking op grond van de Wob van een door het psychiatrisch ziekenhuis op basis van artikel 4a van de Kwaliteitswet zorginstellingen opgestelde suïciderapportage. Verweerder heeft naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet deugdelijk gemotiveerd, dat het...
 • LJN AZ2717, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/7370 WOB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tussen partijen is in geschil of verweerder terecht de weigering heeft gehandhaafd het rapport van Leeuwendaal inzake het onderzoek naar de afdeling Toetsing en Advisering van de Kanselarij der Nederlandse Orden openbaar te maken. Verweerder heeft deze weigering, na toetsing aan de bepalingen van de WOB, doen steunen op artikel 11, eerste lid, van de WOB.
 • LJN BB9778, Voorlopige voorziening, AWB 07/963
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Verzoek van familielid aan de IGZ tot openbaarmaking op grond van de Wob van een door het psychiatrisch ziekenhuis op basis van artikel 4a van de Kwaliteitswet zorginstellingen opgestelde suïciderapportage. De IGZ heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter in redelijkheid kunnen oordelen dat...
 • LJN AE1215, Eerste aanleg - meervoudig, 01/396 WOB H1 A
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  WOB Eiser heeft op 19 februari 2001 verweerder verzocht om toezending van de twee meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de Stichting Gereformeerde Landelijke Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, thans de Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezond-heidszorg X te Nieuwegein Hoger beroep: AE5052
 • LJN BG5356, Hoger beroep, 200803672/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 februari 2007 heeft de minister van Buitenlandse Zaken (hierna: de minister) [appellant] gedeeltelijk inzage geweigerd in de onderliggende bronstukken van het individueel ambtsbericht.
 •