Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstand

 

Artikel 35 Individuele en categoriale bijzondere bijstand
1
Onverminderd paragraaf 2.2, heeft de alleenstaande of het gezin recht op bijzondere bijstand voorzover de alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen en het inkomen voorzover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en artikel 34, tweede lid, niet van toepassing zijn. Het college bepaalt het begin en de duur van de periode waarover het vermogen en het inkomen in aanmerking wordt genomen.
2
Het college kan bijzondere bijstand weigeren, indien de in het eerste lid bedoelde kosten binnen twaalf maanden een bedrag van € 107,00 [Red: per 1 januari 2009: € 120,00] niet te boven gaan.
3
In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon van 65 jaar of ouder, behorend tot een bepaalde categorie, worden verleend, zonder dat wordt nagegaan of ten aanzien van die persoon de hierna bedoelde kosten ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn, indien ten aanzien van de categorie waartoe hij behoort aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevindt die leiden tot bepaalde noodzakelijke kosten van bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan.
4
In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon, behorend tot een categorie chronisch zieken of gehandicapten, of met een hem ten laste komend kind dat tot die categorie behoort, worden verleend met betrekking tot kosten in verband met chronische ziekte of handicap, zonder dat wordt nagegaan of ten behoeve van die persoon of dat kind die kosten ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn, indien ten aanzien van de categorie waartoe hij of dat kind behoort aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevindt die leiden tot dergelijke noodzakelijke kosten van bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan.
5
In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon, met een hem ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, worden verleend met betrekking tot kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind, zonder dat wordt nagegaan of ten behoeve van dat kind die kosten ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn, indien ten aanzien van de categorie waartoe hij behoort aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevindt die leiden tot dergelijke noodzakelijke kosten van bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan.
6
In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon worden verleend in de vorm van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering zonder dat wordt nagegaan of ten aanzien van die persoon de kosten van die verzekering ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn.
7
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bijzondere bijstand niet verstaan langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36.
8
Voorzover de gemeente krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtige is, wordt de bijzondere bijstand verhoogd met de loonbelasting en premies volksverzekeringen, alsmede met de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC8458, Hoger beroep, 06/7009 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering bijzondere bijstand voor kosten van behandelingen chiropractor. Geen noodzakelijke kosten van het bestaan. Geen sprake is van een medisch objectiveerbare aandoening.
 • LJN AZ5967, Hoger beroep, 05/6778 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag ingediend om bijzondere bijstand in de kosten van een vierdaagse schoolreis voor zoon.
 • LJN BB9218, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/1096
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is voorliggende voorziening als bedoeld in artikel 15 WWB. Indien op grond van artikel 12, tweede lid, aanhef en onder e van de Wrb geen recht bestaat op gefinancierde rechtsbijstand, bestaat er evenmin recht op bijzondere bijstand in de zin van de WWB. Volgens verweerder...
 • LJN AX9330, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3012
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  16-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank staat voor de vraag of verweerder op goede gronden heeft geweigerd bijzondere bijstand toe te kennen in verband met o.a. de kosten van eigen bijdragen van rechtsbijstand respectievelijk de doorbetaling van vaste lasten gedurende een detentieperiode. De rechtbank acht verweerders bijstandsbeleid...
 • LJN BG8711, Hoger beroep, 08/2092 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  16-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering bijzondere bijstand voor reiskosten. Behandeling kaakklachten op academisch niveau niet medisch noodzakelijk, de zorg kan worden geboden in woonplaats. Geen medische indicatie voor vergoeding van de meerkosten van het reizen naar de psycholoog in een frequentie van 1 keer per 5 weken. Voor...
 • LJN AZ6026, Hoger beroep, 05/7122 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Onjuiste wettelijke grondslag. Niet langer vernietiging in geval van in essentie gelijkluidende bepalingen.
 • LJN BA0163, Hoger beroep, 06/415 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijzondere bijstand, legeskosten, wijze van beoordeling, geen sprake van een situatie als bedoeld in artikel 35, eerste lid WWB, geen deugdelijke motivering.
 • LJN BB4523, Hoger beroep, 06/2905 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van een tandheelkundige behandeling in verband met een periodieke controle en het plaatsen van een kroon.
 • LJN AV1142, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/2029 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  In Duitse taal gesteld bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat de door verweerder voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk geachte vertaling van het bezwaarschrift niet is geleverd, ook niet nadat eiser in de gelegenheid was gesteld dat verzuim vóór 4 november 2004 te herstellen...
 • LJN BA8188, Hoger beroep, 06/3291 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering bijzondere bijstand. Geen noodzakelijk kosten van bestaan.
 • LJN BB2393, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/75 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Bij de beoordeling van een verzoek om bijzondere bijstand hangt het antwoord op de vraag, of bepaalde kosten voor verlening van bijzondere bijstand in aanmerking komen, af van de omstandigheden van het bijzondere geval. Dit kan slechts van geval tot geval worden beoordeeld. Naar het oordeel van de rechtbank...
 • LJN BE9055, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 08-3973 en 08-3974
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoekster heeft bijzondere bijstand aangevraagd ter bestrijding van kosten van remigratie naar Curaçao. Het territorialiteitsbeginsel staat in beginsel aan toekenning van (bijzondere) bijstand in de weg. Toekenning hiervan is in dit geval slechts mogelijk, als sprake is van een acute noodsituatie. Dat heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt.
 • LJN BD6841, Hoger beroep, 07/2682 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen bijzondere bijstand ter voldoening van huursubsidieschuld.
 • LJN BI2919, Hoger beroep, 07/3171 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand: proceskosten in eerste aanleg, griffierechten en reiskosten wegens bijwonen rechtszittingen en paspoort.
 • LJN BH0382, Hoger beroep, 07/6047 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand voor de aanschaf van een kooktoestel. Niet voldaan aan de voorwaarde dat appellante gedurende 3 jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau heeft gehad.
 • LJN AY0191, Hoger beroep, 05/2218 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  13-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen, bestaande uit een stofzuiger, koelkast, fornuis en een televisie. Rechtsgevolgen. Schulden zijn geen bijzondere omstandigheden.
 • LJN BB6203, Hoger beroep, 06/5546 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering bijzondere bijstand in kosten bouwkundige expertise.
 • LJN AV3031, Hoger beroep, 04/6154 WWB-E
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand.
 • LJN BI1188, Hoger beroep, 08/1675 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Gedeeltelijke weigering bijzondere bijstand voor bepaalde bedrijfskosten op de grond dat niet is gebleken dat het gaat om uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten. Met het oog op een finale beslechting van het geschil zal de Raad het beroep gegrond verklaren, het besluit de datum...
 •