Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY3803, Hoger beroep, 717-R-05
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  28-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Uitleg niet-wijzigingsbeding: de vraag of het beding uitsluitend ziet op een wijziging in de behoefte van de alimentatiegerechtigde of het kind van partijen. Bewijsopdracht over de bedoeling van partijen bij het sluiten van het beding.
 • LJN BC6926, Hoger beroep, 104.000.339
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof stelt voorop dat reeds op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1980 HGO als werkgever een algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer had. Gevaren voor de gezondheid dienden op grond van die bepaling zoveel mogelijk te worden beperkt. Uit de memorie van...
 • LJN BE0096, Hoger beroep, 200.002.539
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  7:347, 7:355 BW Onderverpachting Het hof laat verpachter toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat pachter de zeggenschap over het gepachte aan een derde heeft afgestaan.
 • LJN BG0962, Hoger beroep, 104.003.306
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof deelt de opvatting van de rechtbank dat in het onderhavige geval het overgangsrecht van toepassing is. Anders dan de rechtbank is het hof echter van oordeel dat onder oud recht het bezit van de door [appellante] geclaimde erfdienstbaarheid ook mogelijk was zonder bezitter te goeder trouw te zijn...
 • LJN BG1557, Hoger beroep, 104.004.319
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Op grond van het voorgaande moest Holland Yachting begrijpen dat [appellant] als buitenlandse consument zijn jacht bij de overeenkomst aan haar toevertrouwde en dat hij er van uit ging dat Holland Yachting de hoofdverplichting op zich nam om het te bewaren. Er is daarmee naar het oordeel van het hof sprake van een overeenkomst van bewaarneming...
 • LJN BG1606, Hoger beroep, 104.003.579
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  (vervolg HR 15 september 2006, LJN AX9402)
  Dit hof overweegt hieromtrent dat het burenrecht zich weliswaar in beginsel richt tot de eigenaars van naburige erven, doch dat de aard en de inhoud van de rechten en verplichtingen welke toekomen aan dan wel rusten op een niet-eigenaar die op grond van...
 • LJN BG2098, Hoger beroep, 104.004.017
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Daarvoor is naar het oordeel van het hof, anders dan Nijmidon veronderstelt, niet bepalend of [werknemer B.V. 1] al dan niet tot vertegenwoordiging van Nijmidon bevoegd was. Ook buiten de situatie van vertegenwoordiging kan immers sprake zijn van toerekening van kennis van [werknemer B.V. 1]/[B.V. 1] aan Nijmidon, indien de verkeersopvattingen dit meebrengen...
 • LJN BG2156, Hoger beroep, 104.003.994
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Ten Hag heeft gemotiveerd betwist dat [appellant sub 2] bij het telefoongesprek van 25 februari 2004 in het kader van zijn wens om de [auto] te verzekeren aan Ten Hag daartoe een opdracht heeft gegeven. De toezending van kopie deel III op 25 februari 2004 heeft zij verklaard in verband met de enige vraag...
 • LJN BG2164, Hoger beroep, 104.004.273
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Artikel 6:114 lid 2 BW bepaalt voor girale betaling dat de betaling geschiedt op het tijdstip waarop de rekening van de schuldeiser wordt gecrediteerd. Uit de parlementaire geschiedenis van die bepaling blijkt dat uitzonderingen op deze regel mogelijk zijn, onder meer indien het overgemaakte bedrag door...
 • LJN BG5498, Hoger beroep, 105.008.198
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  08-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Alimentatie. Toedienen medicijnen aan echtgenoot. Bewijsopdracht.
 • LJN BH6228, Hoger beroep, 200.008.289
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  et hof is van oordeel dat in beginsel de verzekeringsovereenkomst en de daarop toepasselijke polisvoorwaarden de verhouding tussen [verzoeker] en Centraal Beheer beheersen en dat op basis daarvan dient te worden beoordeeld of en zo ja, wat de omvang van de uitkering is. Die rechtsverhouding wordt echter ook beheerst door de redelijkheid en billijkheid...
 • LJN BH6236, Hoger beroep, 104.003.926
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Weliswaar verweert [geïntimeerde] zich tegen de reconventionele vordering voorts nog met de stelling dat [appellant]s beroep op het beweerdelijke tekortschieten is verjaard, althans dat [appellant] zijn recht om zich daarop te beroepen heeft verwerkt, maar die stelling wordt als tardief gepasseerd. [geïntimeerde]...
 • LJN BH6418, Hoger beroep, 104.003.987
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De vraag of het beding onredelijk bezwarend is, dient dan ook te worden beantwoord aan de hand van de open norm van artikel 6:233, aanhef en onder a BW. Daarbij wijst het hof op het in deze zaak niet van toepassing zijnde (zie hiervoor onder 4.3) artikel 7:940 lid 2 BW, dat bepaalt dat de verzekeringnemer...
 • LJN BI0319, Hoger beroep, 104.000.961
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  art 6:258 BW, 7:438 BW In een eerder tussenarrest heeft het hof overwogen dat artikel 6:258 BW ook toepassing kan hebben in geval van een pachtovereenkomst, naast de bestaande mogelijikheden die de Pachtwet en thans titel 5 van boek 7 BW bieden. In dit geval gaat het om de wijziging van het Varkensbesluit...
 • LJN BI4761, Hoger beroep, 200.001.959
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  31-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Aanbestedingswet, het enkele feit van de laagste prijs bewerkstelligt nog geen aannemingsovereenkomst. Binnen termijn dient een gunningsbeslissing gemaakt te worden die aan de aannemer kenbaar gemaakt dient te worden.
 • LJN BI8652, Hoger beroep, 104.004.271
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  7:311 BW Pacht of gebruiksregeling tussen deelgenoten? De omstandigheid dat partijen deelgenoten zijn van de gronden, sluit niet de mogelijkheid uit dat tussen hen een pachtverhouding bestaat. Voor de vraag of dit het geval is, zijn hun (kenbare) bedoelingen bepalend.
 • LJN BJ0812, Hoger beroep, 104.003.906
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Koop. Beroep op ontbindende voorwaarde; non-financiering, bewijs opgedragen.
 • LJN BJ0914, Hoger beroep, 104.003.888
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Letselschade door ongeval met fietsen. Kan het slingeren met de fiets als onrechtmatige daad beschouwd worden? Bewijslast.
 • LJN BJ1944, Hoger beroep, 200.007.730
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Schade bij tomatenteler na wijziging in concententratie kopernitraat. Beroepsfout van de agrarisch adviseur; deze wordt toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Beroep op het exoneratiebeding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Matiging van de schadevergoeding wegens eigen schuld teler.
 • LJN BJ1997, Hoger beroep, 200.003.771
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Ongeval tijdens het werk met een ladder. Het gaat om de vraag of de ladder voldoet aan de veiligheidseisen. Het hof laat appellante toe te bewijzen dat de ladder veilig is geplaatst en dat er geen causaal verband bestaat tussen het ongeval en de onveilige situatie.
 • LJN BJ2240, Hoger beroep, 104.004.383
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tijdelijke arbeidsovereenkomst; geintimeerde stelt dat hij zijn loon over juni en juli niet heeft ontvangen en appellante stelt dat zij bevrijdend aan de gevolmachtigde vader van geintimeerde heeft betaald. Geintimeerde betwist dit. Appellante mag bewijzen dat zij bevrijdend aan de vader heeft betaald...
 • LJN BJ4182, Hoger beroep, 104.004.666
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Uitleg van de overeenkomst. Het recht van eerste koop, slaat dit op het huidige pand of het nieuw te bouwen pand? Wat mochten partijen over en weer verwachten?
 • LJN BJ4218, Hoger beroep, 104.000.109
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Taxatie van draagkracht van de vloer door deskundigen. Is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking door de fout van appellante?
 • LJN BJ4347, Hoger beroep, 200.009.125
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  - arbeidsrecht - art 7, 658 BW
 • LJN BJ6878, Hoger beroep, 104.004.007
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Pachtwet (oud) 70f BW 7:325; 7:397 Oud recht. Art. 70f lid 5 Pachtwet behoort aldus te worden begrepen, dat voor de vraag of partijen een langere duur dan één jaar zijn overeengekomen, de kalenderjaren beslissend zijn. Anders dan pachtster betoogt, kan uit de wetsgeschiedenis niet met enige zekerheid...
 •