Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP0089, Eerste aanleg - enkelvoudig, 57387 HAZA 03-1096
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Ondanks sterilisatie van de man door de huisarts zwangerschap. Informatieverplichting van de huisarts. In geschil is of de huisarts aan zijn zorgplicht heeft voldaan bij de nacontrole. Vast staat dat een derde spermacontrole nodig was en dat deze controle niet heeft plaatsgevonden. Bewijsopdrachten over en weer.
 • LJN AP3670, Eerste aanleg - enkelvoudig, 105517
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Geldlening; Gedaagde sub 2 heeft geen verweer gevoerd. In beginsel kan de vordering tegen haar dan ook worden toegewezen, zij het met inachtneming van het navolgende. Uit de stellingen van X volgt uitsluitend dat hij het geld indertijd aan beide gedaagden - die toen in gemeenschap van goederen waren getrouwd ...
 • LJN AU0575, Eerste aanleg - enkelvoudig, 58949 HAZA 03-1376
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Aansprakelijkheid wegens seksueel misbruik. Bewijslevering door geschrift.
 • LJN AU6638, Hoger beroep, 2005/170
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Al hetgeen [appellant] voorts heeft aangevoerd, ter onderbouwing van zijn standpunt dat het redelijk en billijk zou zijn om te zijnen gunste bij de bewijslastverdeling van de hoofdregel van artikel 150 Rv af te wijken, treft naar het oordeel van het hof geen doel. De stelling dat [geïntimeerde] niet...
 • LJN AV2376, Eerste aanleg - enkelvoudig, 201439 / HA ZA 03-1955
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Geen kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leende. Stelplicht en bewijslastverdeling. Bemiddelingsovereenkomst. Zorgplicht bemiddelaar.
 • LJN AV9822, Eerste aanleg - enkelvoudig, 248434 / HA ZA 05-3014
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekering. "Oude" of "nieuwe" opzetclausule van toepassing. Verlies van deel van het gezichtsvermogen aan linkeroog door klap in het gezicht. Deze schade valt niet onder de "oude" opzetclausule.
 • LJN AV9823, Eerste aanleg - enkelvoudig, 241621 / HA ZA 05-1910
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Overeenkomst van aanneming van werk. Gebreken aan zwembad. Opeisbaarheid van de gevorderde facturen. Sprake van oplevering? Artikel 6:60 BW niet bedoeld voor een geval als het onderhavige.
 • LJN AW4577, Eerste aanleg - enkelvoudig, 206732 / HA ZA 03-2834
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Ontbinding van koopovereenkomst met betrekking tot een schip. Door de ontbinding is een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties ontstaan. Op gedaagde rust de verplichting het schip aan de verkoper terug te geven in de staat waarin het schip zich bij ontvangst bevond. Zorgplicht gedaagde voor het behoud van het schip.
 • LJN AX9350, Eerste aanleg - meervoudig, 123581/HA RK 06-49
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Een wrakingsprocedure leent zich niet voor juridische stellingname tegen een te verwachten beslissing. Voor het overige zien de aangevoerde wrakingsgronden met name op de wijze waarop de zitting is verlopen. Als uitgangspunt heeft te gelden dat het de rechter vrij staat de gang van zaken ter zitting te bepalen...
 • LJN AY6263, Eerste aanleg - enkelvoudig, 257168 / HA ZA 06-729
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Betreft een aanrijding tussen twee motorvoertuigen. Nadat een bestuurder zijn auto na een bocht in de weg tot stilstand heeft gebracht omdat hij als gevolg van het opvriezen van zijn voorruit en de laaghangende zon geen dan wel onvoldoende zicht meer had op de weg, is de auto van de wederpartij van achteren tegen de stilstaande auto gereden...
 • LJN AZ7649, Eerste aanleg - meervoudig, 114305
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  GEVOLGEN BUITENGERECHTELIJKE ONTBINDING; BEWIJSLASTVERDELING; NON-CONFORMITEIT Door verkoper (vóór de levering) ontbonden koopovereenkomst beleggingspand Aanspraak van verkoper op na ingebrekestelling verschuldigde contractuele boete afgewezen, nu de overeenkomst reeds vóór de ingebrekestelling door hem buitengerechtelijk was ontbonden...
 • LJN AZ8543, Eerste aanleg - enkelvoudig, 239239 / HA ZA 05-1523
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Geldlening van f 50.000,-. Overeenkomst volgens geldlener in strijd met WCK wegens bedrijfsmatig krediet verlenen zonder vergunning. Geldverstrekker betwist bedrijfsmatig krediet verlenen. Beoordeling aan de hand van de gestelde omstandigheden, nog geen zekerheid. Geldlener wordt toegelaten tot het bewijs dat de geldlening bedrijfsmatig is aangegaan...
 • LJN BA0908, Eerste aanleg - enkelvoudig, 258335 / HA ZA 06-913
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, uitsluiting van toepassing?, verlaten plaats ongeval, aansprakelijkheid feitelijke bestuurder ingevolge artikel 15 WAM? op voorhand geleverd bewijs dat gedaagde sub 2 de bestuurder was, toegelaten tot tegenbewijs, hoofdelijkheid
 • LJN BA4080, Eerste aanleg - enkelvoudig, 165658
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Eiser stelt dat hij OPS heeft opgelopen tijdens zijn dienstverband met M doordat hij is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. M stelt dat eiser niet heeft bewezen dat hij tijdens de werkzaamheden bij M is blootgesteld aan dusdanige concentraties toxische oplosmiddelen dat dit zijn ...
 • LJN BA5763, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79216 / HA ZA 06-749
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Ingevolge de hoofdregel van artikel 150 van Rv is de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten, belast met het bewijs van deze feiten. Uit deze regel kan niet worden af-geleid dat de wederpartij de feiten moet bewijzen die zij stelt ter motivering van haar betwisting van...
 • LJN BA8879, Eerste aanleg - enkelvoudig, 351883
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  algemene voorwaarden, vernietigbaarheid, bewijslastverdeling terhandstelling, artikelen 6:233 en 6:234 BW Aan de orde is de vraag of de door gedaagde gehanteerde en op de tussen partijen gesloten overeenkomst toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden voor vernietiging in aanmerking komen. Eiseres...
 • LJN BA9913, Eerste aanleg - enkelvoudig, 248101 / HA ZA 05-2945
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Conventie: erfdienstbaarheid; vordering tot onverkorte naleving erfdienstbaarheid; onrechtmatige daad. Reconventie: vordering tot wijziging inhoud van de erfdienstbaarheid.
 • LJN BB0900, Eerste aanleg - enkelvoudig, 55696 / HA ZA 03-834
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Permanente bewoning recreatiewoning. Verzet tegen dwangbevel; Bewijslast bij de gemeente ondanks vermoeden dat wordt ontleend aan de inschrijving van opposant in de gemeentelijke basisadministratie.
 • LJN BB5474, Eerste aanleg - enkelvoudig, 151871
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank is van oordeel dat artikel 54 Fw in beginsel ook in het onderhavige geval van toepassing is. Vervolgens ligt ter beantwoording voor de vraag of Intertop, zoals de curator stelt, onbevoegd was tot verrekening omdat zij ten tijde van de verrekening niet te goeder trouw was in de zin van artikel...
 • LJN BB6143, Eerste aanleg - enkelvoudig, 353469
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  hoofdzaak en vrijwaring, bewijslastverdeling toepasselijkheid alsmede vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden op grond van niet terhandstelling, tijdig gereclameerd in de zin van artikel 7:23 BW? Eiseres in de hoofdzaak is kweker en heeft planten gestekt in door gedaagde in de hoofdzaak geproduceerde...
 • LJN BB6145, Eerste aanleg - enkelvoudig, 361899
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  hoofdzaak en vrijwaring, bewijslastverdeling toepasselijkheid alsmede vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden op grond van niet terhandstelling, tijdig gereclameerd in de zin van artikel 7:23 BW? Eiseres in de hoofdzaak is kweker en heeft planten gestekt in door gedaagde in de hoofdzaak geproduceerde...
 • LJN BB7004, Eerste aanleg - enkelvoudig, 276462 / HA ZA 07-151
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  overeenkomst van opdracht - duurovereenkomst - opzegtermijn - beëindiging met wederzijds goedvinden - tegenbewijs. Een duurovereenkomst kan door opzegging tussentijds worden beëindigd. Als uitgangspunt hierbij dient te gelden dat beide partijen bevoegd zijn de overeenkomst op te zeggen, mits de contractuele opzegtermijn van één maand in acht genomen wordt...
 • LJN BC7661, Eerste aanleg - meervoudig, 110980/ HA ZA 00-309
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Bepaling vergoeding voor freelance journalisten wegens auteursrechtinbreuk door opname van hun werk zonder hun toestemming in de Nederlands Pers Databank.
 • LJN BC8156, Eerste aanleg - enkelvoudig, 187330 / HA ZA 04-2549
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Burenruzie. Gedaagde mag zich erover uitlaten of hij het maximale bedrag van een eventuele veroordeling vrijwillig wil voldoen.
 • LJN BC9668, Eerste aanleg - enkelvoudig, 88865 / HA ZA 07-952
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Een zaak tussen een maatschap van anesthesiologen en een maatschap van plastisch chirurgen over de betaling van diensten van de anesthesiologen. De rechtbank draagt de maatschap van anesthesiologen op om meer bewijs, in de vorm van stukken of getuigen, te leveren.
 • LJN BD0575, Eerste aanleg - meervoudig, 80177 / HA ZA 06-1069
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Auteursrecht. Script voor de theatervoorstelling 'De Kameleon Ontvoerd'. DVD uitgebracht van theatervoorstelling, zonder vergoeding te betalen aan scriptschrijver. Aan laatstgenoemde komt auteursrechtelijke bescherming toe.
 • LJN BD4049, Eerste aanleg - enkelvoudig, 278035 / HA ZA 07-367
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Uitleg overeenkomst, tegenbewijs, beroep op redelijkheid en billijkheid, verrekening, opschorting.
 • LJN BD4060, Eerste aanleg - enkelvoudig, 226497 / HA ZA 04-2971
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Conventie: inhoud overeenkomst, vonnis in samenhangende zaak, stellingen onvoldoende gehandehaafd, Reconventie: dwaling, bewijsopdracht.
 • LJN BD7443, Eerste aanleg - meervoudig, 275349 / HA ZA 06-3553
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Geschil over een earn-out bepaling in een koopovereenkomst aandelen; uitleg van een overeenkomst gesloten tussen twee gelijkwaardig te achten professionele partijen die, voorzien van professionele juridische bijstand, een zuiver commerciële transactie aangaan.
 • LJN BF1799, Eerste aanleg - enkelvoudig, 274230 / HA ZA 06-3380
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  BTW-perikelen in intercommunautair verkeer; beroep op opschorting; geen verzuim zonder ingebrekestelling.
 • LJN BF1806, Eerste aanleg - enkelvoudig, 277638 / HA ZA 07-311
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Overdracht-om niet van activiteiten van een BV aan een verwante onderneming; aansprakelijkheid van bestuurder en van verkrijger?
 • LJN BF3215, Eerste aanleg - enkelvoudig, 74364 / HA ZA 08-2135
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Samenwerking tussen partijen is stukgelopen. Gevorderd wordt de verdeling van de VOF. Daarbij moet o.m. de vraag worden beantwoord of de (waarde van de) handelsnaam in de gemeenschap valt. De rechtbank benoemt een onafhankelijke registeraccountant om de waarde van de onderneming per peildatum vast te...
 • LJN BF3922, Eerste aanleg - enkelvoudig, 138555 HA ZA 06-375
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Hoofdzaak: Het portret van een professioneel fotomodel wordt zonder zijn toestemming en zonder aanvullende vergoeding veel uitgebreider gepubliceerd dan vooraf was overeengekomen. In deze zaak staat vast dat het gebruikelijk is dat de afspraken over het gebruik van het protret niet met het model, maar met het modellenbureau worden gemaakt...
 • LJN BF9284, Eerste aanleg - meervoudig, 235638/ HA ZA 07-1590
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Bewijswaardering na voorlopig getuigenverhoor.
 • LJN BG1771, Eerste aanleg - enkelvoudig, 168508
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  22-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Het risico van de aanwezigheid van asbest in de grond ligt op grond van de koopovereenkomst bij de koper en er is dus in beginsel geen sprake van non-conformiteit. Dit is alleen anders indien verkoper op de hoogte was van de bodemverontreiniging. Bewijsopdracht aan koper
 • LJN BG2133, Eerste aanleg - meervoudig, 123496 / HA ZA 06-544
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  NON CONCURRENTIEBEDING, AUTEURSRECHT, GESCHRIFTENBESCHERMING, SLAAFSE NABOOTSING, PROFITEREN VAN ANDERMANS WANPRESTATIE, ONRECHTMATIGE DAAD IN GROEPSVERBAND De gedaagden sub 1 tot en met 3 hebben hun onderneming aan eisers verkocht. De gedaagden sub 4 tot en met 6, waaronder de zoon van gedaagde sub...
 • LJN BG5697, Eerste aanleg - enkelvoudig, 279033 / HA ZA 07-537
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beroep curator op onverschuldigde betaling/ artikel 42 Fw.
 • LJN BH1330, Hoger beroep, 104.004.551
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof komt op grond van de afgelegde getuigenverklaringen tot de conclusie dat het kennelijk de intentie was van partijen om langere tijd een huurovereenkomst te hebben met elkaar. Dat partijen daarbij zijn overeengekomen, of dat [A.] een toezegging in die zin aan [geïntimeerden] heeft gedaan, dat...
 • LJN BH1975, Eerste aanleg - meervoudig, 281566 / HA ZA 07-894
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Effectenbevoorschotting. Bewijsvoering over de vraag of de bank heeft toegezegd dat de client vijf jaar de tijd zou krijgen om het herstel van zijn effectenportefeuille af te wachten. Geen strijd met zorgplicht bank. Artikel 28 lid 3 en 4 van de NR 1999 zijn niet van toepassing bij effectenbevoorschotting.
 • LJN BH2188, Eerste aanleg - enkelvoudig, 75643 / HA ZA 08-2322
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  04-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Eiseressen vorderen schade wegens verzakkingen aan hun panden. Zij wijten dit aan gedaagde, die in de nabijheid van hun woningen een nieuwbouwproject heeft gebouwd. Het causaal verband tussen de activiteiten van geddaagde en de verzakkingen kan echter niet zomaar worden aangenomen. De rechbank beveelt een deskundigenbericht...
 • LJN BH3509, Eerste aanleg - enkelvoudig, 171681
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Traffic Web heeft op 17 april 2006 de domeinnaam ‘turkey.eu’ op haar naam laten registreren via Vof VIP Website te Nijmegen bij EURid te Brussel. Zij heeft deze registratie verkregen op basis van haar op 30 november 2005 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ingeschreven beeldmerk ‘TU&RKEY’ voor ‘bleekmiddelen’ in klasse 3...
 • LJN BH7805, Eerste aanleg - enkelvoudig, 275254 / HA ZA 06-3541
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Nakoming van verplichting. Voldaan aan zorgplicht? Waarschuwing gegeven in zin van 7:754BW? Aansprakelijkheid voor niet-nakoming? Sprake van verzuim? Kan achteraf blijken van een onmogelijke nakoming en per wanneer dan in verzuim?
 • LJN BI0861, Eerste aanleg - enkelvoudig, 87961 / HA ZA 08-518
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Onrechtmaige daad. Illegale afname elektriciteit door niet contractant tbv hennepplantage. Twee teelten.
 • LJN BI1123, Eerste aanleg - meervoudig, 73392 / HA ZA 08-2007
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Gewasschade in kassencomplex van eiseres. Eiseres houdt gedaagde verantwoordelijkheid, die een zgn WKK-installatie in het kassencomplex heeft geïnstalleerd. Eiseres mag tekortkoming aan de zijde van gedaagde bewijzen. Dat komt neer op de vraag: heeft tussen 25 sept. 2006 en 28 dec. 2006 een afsluitdop...
 • LJN BI2337, Eerste aanleg - meervoudig, 146175 / 153634 / 161978
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Hoofdzaak, vrijwaring en ondervrijwaring Verkooptransactie m.b.t. onroerend goed. In de hoofdzaak in conventie beroep op toerekenbare tekortkoming in nakoming van verplichtingen uit hoofde van akte van economische eigendomsoverdracht, alsmede van verplichtingen uit hoofde van achtergestelde lening. Beroep op o...
 • LJN BI2771, Eerste aanleg - enkelvoudig, 271867 / HA ZA 06-3012
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  22-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Een private equity fonds heeft geparticipeerd in een onderneming. In de participatieovereenkomst is ten aan zien van de directeur van de onderneming een non-concurrentiebeding opgenomen, bij overtreding verbeurt de directeur een boete aan het fonds. Na het faillissement van de onderneming eist het fonds de boete op stellende dat het non...
 • LJN BI6777, Eerste aanleg - enkelvoudig, 253306 / HA ZA 08-1662
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  art. 6:162 BW, ongewenste gedragingen, collega's, klachtenprocedure.
 • LJN BI9931, Eerste aanleg - enkelvoudig, 288991 / HA ZA 07-1886
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Letselschadezaak. Diagnose hartaanval bij vrouw te laat gesteld? Verjaringsverweer afgewezen. Beoordeling deskundigenrapportage. Nieuwe onafhankelijke cardiologische rapportage noodzakelijk ter nadere beoordeling aansprakelijkheid respectievelijk causaal verband met gestelde schade.
 • LJN BJ2092, Eerste aanleg - enkelvoudig, 313467 / HA ZA 08-2034
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  relevante artikelen: artt 6:217, 7:400 BW; art 150 Rv; kernoverweging: De conclusie uit het vorenstaande is dat KvK op 9 augustus 2007 nog geen opdracht aan Talea had verstrekt. Daarom kan in het midden blijven wat op 22 juli 2007 tussen partijen is besproken. Aan een bewijsopdracht terzake komt de rechtbank dientengevolge niet toe.
 • LJN BJ3060, Kort geding, 158424 / KG ZA 09-311
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inbreuk op persoonlijke levenssfeer door observatie particulier recherchebureau. Waneer een alimentatiegerechtigde betwist dat er sprake is van een ‘samenleven met een ander als waren zij gehuwd’ in de zin van art. 1:160 BW, ontkomt de alimentatieplichtige - teneinde het bewijs van dat samenleven te kunnen leveren ...
 •