Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 

Artikel 13
1
Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming (deelnemingsvrijstelling).
2
Van een deelneming is sprake indien de belastingplichtige:
a
voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
b
ten minste 5% bezit van het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening; daarbij wordt het aantal andere dan enkelvoudige bewijzen van deelgerechtigdheid herleid tot een daarmee overeenstemmend aantal enkelvoudige bewijzen;
c
lid is van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag;
d
als commanditaire vennoot een aandeel heeft in de vennootschappelijke gemeenschap van een open commanditaire vennootschap en daardoor voor ten minste 5% deelt in het door die vennootschap behaalde voordeel.
3
Ingeval de belastingplichtige in het bezit is van aandelen in een vennootschap die is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in een verlaging van belastingheffing op dividenden op grond van het aantal stemrechten, is, in afwijking van het tweede lid, aanhef en onderdeel a, eveneens sprake van een deelneming indien de aandelen in het bezit van de belastingplichtige ten minste 5% van de stemrechten vertegenwoordigen.
4
Indien de belastingplichtige in een lichaam een deelneming heeft als bedoeld in het tweede of derde lid, worden onder deze deelneming mede begrepen door de belastingplichtige gehouden:
a
winstbewijzen van dat lichaam;
b
schuldvorderingen op dat lichaam als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d.
5
Van een deelneming is mede sprake indien de belastingplichtige:
a
aandeelhouder is van een vennootschap, deelgerechtigd is in een fonds voor gemene rekening, of als commanditaire vennoot een aandeel heeft in de vennootschappelijke gemeenschap van een open commanditaire vennootschap, terwijl deze vennootschap, onderscheidenlijk dit fonds voor gemene rekening of deze open commanditaire vennootschap met de belastingplichtige is verbonden in de zin van artikel 10a, vierde lid, of waarin een met de belastingplichtige verbonden lichaam een deelneming heeft als bedoeld in het tweede of derde lid;
b
een schuldvordering op een lichaam bezit als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, terwijl de belastingplichtige daarin geen maar een met de belastingplichtige verbonden lichaam wel een deelneming als bedoeld in het tweede of derde lid heeft, of dat lichaam met de belastingplichtige is verbonden in de zin van artikel 10a, vierde lid;
c
houder is van een winstbewijs van een lichaam, terwijl de belastingplichtige daarin geen maar een met de belastingplichtige verbonden lichaam wel een deelneming als bedoeld in het tweede of derde lid heeft, of dat lichaam met de belastingplichtige is verbonden in de zin van artikel 10a, vierde lid.
6
Indien een deelneming of een deel daarvan is vervreemd of verkregen tegen een prijs welke geheel of ten dele bestaat uit een recht op een of meer termijnen waarvan het aantal of de omvang in het jaar van de vervreemding of de verkrijging nog niet vaststaat, behoren bij de vervreemder de waardeveranderingen van dat recht en bij de verkrijger de met de waardeveranderingen van dat recht corresponderende verplichting tot de voordelen uit hoofde van de deelneming. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij aanpassingen van de prijs waartegen is vervreemd of verkregen; voorts is die volzin van overeenkomstige toepassing op de houder van een deelneming van wie door de vennootschap waarin de deelneming wordt gehouden, aandelen zijn ingekocht.
7
Indien de inspecteur vooraf bij voor bezwaar vatbare beschikking, eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden, heeft vastgesteld dat een rechtshandeling strekt tot het afdekken van valutarisico dat met een deelneming wordt gelopen, behoort een voordeel uit de desbetreffende rechtshandeling tot de voordelen uit hoofde van de deelneming.
8
De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing ten aanzien van een belastingplichtige die als beleggingsinstelling is aangemerkt.
9
De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op voordelen uit hoofde van een laagbelaste beleggingsdeelneming, alsmede op de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming.
10
Van een laagbelaste beleggingsdeelneming is sprake indien de bezittingen van het lichaam waarin de belastingplichtige een deelneming heeft, grotendeels, onmiddellijk of middellijk, bestaan uit vrije beleggingen, dat lichaam niet is onderworpen aan een belasting naar de winst die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven, en de deelneming niet is een vastgoeddeelneming. Vrije beleggingen zijn andere beleggingen dan die welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn in het kader van de ondernemingsactiviteiten van het lichaam dat de beleggingen bezit.
11
Onder vrije beleggingen als bedoeld in het tiende lid worden mede begrepen bezittingen die worden aangewend voor werkzaamheden die grotendeels bestaan uit het direct of indirect financieren van de belastingplichtige of van met de belastingplichtige verbonden lichamen, dan wel van bedrijfsmiddelen van de belastingplichtige of van met de belastingplichtige verbonden lichamen, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van het gebruik of het gebruiksrecht van bedrijfsmiddelen. Voor de toepassing van de eerste volzin blijven buiten aanmerking bezittingen waarvan de belastingplichtige aannemelijk maakt dat deze worden gehouden door een lichaam waarvan de bezittingen niet grotendeels, onmiddellijk of middellijk, bestaan uit vrije beleggingen of waarvan de werkzaamheden ingevolge bij ministeriële regeling te stellen regels kunnen worden aangemerkt als actieve financieringswerkzaamheden.
12
Voor de toepassing van het tiende lid zijn bezittingen die, onmiddellijk of middellijk, bestaan uit belangen in lichamen, in ieder geval een belegging, indien zij bestaan uit:
1
belangen van minder dan 5% van het nominaal gestorte kapitaal van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
2
belangen van minder dan 5% van het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening; daarbij wordt het aantal andere dan enkelvoudige bewijzen van deelgerechtigdheid herleid tot een daarmee overeenstemmend aantal enkelvoudige bewijzen;
3
een aandeel als commanditaire vennoot in de vennootschappelijke gemeenschap van een open commanditaire vennootschap, welk aandeel voor minder dan 5% deelt in het door die vennootschap behaalde voordeel.
13
Van een vastgoeddeelneming is sprake indien de bezittingen van het lichaam waarin de belastingplichtige een deelneming heeft, geconsolideerd beschouwd, ten minste nagenoeg uitsluitend bestaan uit onroerende zaken die, onmiddellijk of middellijk, niet in het bezit zijn van een lichaam dat is aangemerkt als beleggingsinstelling. Voor de consolidatie worden alleen belangen van ten minste 5% in aanmerking genomen.
14
Indien een belang dat de belastingplichtige reeds meer dan een jaar houdt en waarvoor hij in die periode onafgebroken in aanmerking kwam voor de deelnemingsvrijstelling, niet langer als een deelneming wordt aangemerkt omdat de omvang van het belang niet meer voldoet aan de voorwaarde van ten minste 5%, bedoeld in het tweede of derde lid, blijft nog gedurende een periode van drie jaar, gerekend vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de bedoelde voorwaarde, de deelnemingsvrijstelling van toepassing met betrekking tot voordelen uit hoofde van dat belang en kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van dat belang. Het zesde, zevende en negende lid zijn van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT8707, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02279
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verkoop deelneming in twee tranches. Tweede tranche van 17% vormt - zelfstandig - een deelneming. Omzetafhankelijke premie op koopsom volledig toerekenbaar aan (verkoop van) die tweede tranche; waardeveranderingen van de premie kunnen eerst vanaf het tijdstip waarop belanghebbende niet (meer) de houder is van ...
 • LJN AS2524, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04198
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 13 VPB. Deelnemingsvrijstelling. Converteerbare obligatielening. Conversievoordeel valt onder de deelnemingsvrijstelling.
 • LJN BE2259, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00224
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vennootschapsbelasting. Liquidatieverlies terecht niet in aftrek aanvaard.
 • LJN BH5984, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2645
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verliesbeschikking vennootschapsbelasting. Mogen de gemaakte kosten van 2000, in 2002 in aftrek worden toegelaten of is dit in strijd met goedkoopmansgebruik? In casu is er een direct verband tussen de uitgaven en de opbrengsten die ook daadwerkelijk zijn behaald. Eiseres is niet geslaagd in de bewijslast...
 • LJN AA4483, Eerste aanleg - meervoudig, P942176
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-06-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam Kenmerk: P942176 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Derde Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X te Y, belanghebbende, tegen een uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst te Z, de inspecteur. 1. Loop van het geding. Van belanghebbende is ter griffie...
 • LJN AU4850, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01252
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Dividendbelasting: Prejudiciële vragen over strijdigheid artikel 4 Wet op de dividendbelasting met EG-verdrag, mede n.a.v. het Fokus-Bank arrest van het EVA Hof.
 • LJN AA6114, Cassatie, 35203
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35.203 7 juni 2000 TVW gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 3 februari 1999 betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding...
 • LJN AD8488, Cassatie, 36272
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 36.272 22 november 2002 EC Arrest gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 mei 2000, nr.BK-97/00553, betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag,...
 • LJN AD8844, Eerste aanleg - meervoudig, 00/2556
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Goed koopmansgebruik staat niet toe deelneming waarop de eigenaar lang lopende opties (falcons) heeft geschreven, boven de uitoefenprijs te waarderen. Geen falconverplichting ten laste van het fiscale resultaat. Optiepremie en door eigenaar van de deelneming behaalde winst op falcons valt onder de deelnemingsvrijstelling.
 • LJN AB3238, Cassatie, 36662
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.662 10 augustus 2001 JV gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 oktober 2000, nr. P99/1637, betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor...
 • LJN AR8043, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02271
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De stelling van de Inspecteur dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op een voordeel uit hoofde van een deelnemerschapslening verstrekt door een vennootschap die uit andere hoofde haar aandelenbezit een deelneming in de debiteur heeft, is naar het oordeel van het Hof onjuist. Onder de...
 • LJN AW5678, Eerste aanleg - meervoudig, 01/03150
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Inhouding van dividendbelasting kon de facto achterwege blijven op grond van artikel 4, tweede lid, Wet op de Dividendbelasting 1965 omdat de aandelen in belanghebbende niet werden gehouden als voorraad.
 • LJN AA1610, Cassatie, 30439
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 juni 1994 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z voor het jaar 1990 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN BC0316, Eerste aanleg - meervoudig, 06/00414
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het Hof is van oordeel, dat de belanghebbende tegenover de gemotiveerde betwisting door de Inspecteur, zoals bedoeld onder 4.23 onder a en onder b, geen feiten en omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat de gronden in R van dezelfde aard zijn als het project...
 • LJN AO0878, Eerste aanleg - meervoudig, 02/05458
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belang vormt geen deelneming: deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op behaald koersresultaat. Beroep op eerder gesloten ruling niet mogelijk.
 • LJN BH6147, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01252
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Niet meer in geschil is dat materieel aan de vereisten voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling in Portugal is voldaan. Tevens staat vast dat feitelijk de deelnemingsvrijstelling is toegepast. Gelet op het vorenoverwogene en gezien de ten tijde van de dividenduitkering van toepassing zijnde Portugese...
 • LJN AA1809, Cassatie, 30093
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap X N.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 30 december 1993 betreffende de haar voor het jaar 1985 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is...
 • LJN AD6112, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/4030
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vennootschapsbelasting. Vaststellingsovereenkomst en verliesbeschikking. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten omtrent de ten behoeve van de dochtervennootschap aan belanghebbende, de moedervennootschap, door te berekenen kosten. Partijen geven een verschillende uitleg aan de vaststellingsovereenkomst...
 • LJN BD9374, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/4330 DIVBEL
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Nu tussen partijen - naar het oordeel van de rechtbank: terecht - in confesso is dat overigens is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de standstill-bepaling van artikel 57, eerste lid, EG, leidt hetgeen hiervoor is overwogen ertoe dat in casu geen sprake is van een ingevolge artikel 56 EG verboden belemmering van het vrije kapitaalverkeer...
 • LJN BF8821, Eerste aanleg - meervoudig, 07/770
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Uitkering van dividend aan moedermaatschappij op Nederlandse Antillen. Is dit in strijd met de vrijheid van vestiging, de vrijheid van kapitaalverkeer, het verbod op discriminatie?
 • LJN BC3532, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/5579 VPB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vennootschapsbelasting 2000. Kosten van deelnemingen buiten EU. Eiseres had in 2000 deelnemingen in lichamen in Turkije, Georgië, Kazachstan en Moldavië. Partijen gaan er vanuit dat het in alle gevallen gaat om meerderheidsdeelnemingen. In geschil is of de kosten van deze deelnemingen aftrekbaar zijn, ondanks de aftrekbeperking van art...
 • LJN BB5507, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/8003 VPB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vennootschapsbelasting 2002. BV heeft gelden verstrekt aan verlieslijdende, in Korea gevestigde dochtermaatschappij. Lening of (informele) kapitaalverstrekking?
 • LJN AA1699, Cassatie, 31067
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-09-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 10 februari 1995 betreffende de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z voor het jaar 1987 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1...
 • LJN AA2453, Cassatie, 32240
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap N.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 9 april 1996 betreffende de haar voor het boekjaar 1989/1990 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN BB4494, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Bewijslast. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij ter zake van de verkoop van een deelneming (naast de ontvangen vaste koopsom) nog een vordering heeft op de koper van die deelneming. De vordering moet derhalve geacht worden ten onrechte te zijn opgenomen in de eindbalans van 1997, tevens beginbalans van het onderhavige jaar...
 • LJN BG7784, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/333 DIVBEL
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rangorde art. 43 en 56 EG. Eiseres, gevestigd in de Nederlandse Antillen, heeft als lid van een samenwerkende groep controlerende invloed in Nederland gevestigde vennootschap. De rechtbank volgt verweerder niet in diens opvatting dat art. 56 EG niet van toepassing is op kapitaalverkeer tussen Nederland...
 • LJN AA1573, Cassatie, 30268
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-05-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 6 april 1994 betreffende de haar voor het jaar 1983 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het...
 • LJN AF3679, Cassatie, 38111
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.111 31 januari 2003 RB gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 14 februari 2002, nr. 97/21525, betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AE7683, Eerste aanleg - meervoudig, 98/05517
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/05517 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V., gevestigd te Y ...
 • LJN AR4253, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/01195
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Belanghebbende vervreemdt deelneming. Datum waarop de vordering op de koper ontstaat is bepalend voor de berekening van de koerswinst
 • LJN AA4362, Eerste aanleg - meervoudig, 95/2100
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE eerste meervoudige belastingkamer 21 januari 1997 nummer 95/2100 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de Inspec-teur, het hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de Belas-tingdienst, betreffende na te noemen beschikking...
 • LJN AA1189, Eerste aanleg - meervoudig, 96/0579
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-08-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  G E R E C H T S H O F A R N H E M BELASTINGKAMER Nr. 96/0579 Het gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van *X B.V., gevestigd te *Z, ingekomen op 12 april 1996 en gericht tegen de uitspraak d.d. 6 maart 1996 van de inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen *P op het bezwaar tegen de aan *X...
 • LJN AD9738, Eerste aanleg - meervoudig, 97/21525
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/21525 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Y (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AO8082, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02270
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de volgende vragen: Moet de aanslag worden vernietigd omdat de prêt participatif moet worden aangemerkt als een deelnemerschapslening en de daarop ontvangen vergoedingen onder de deelnemingsvrijstelling van artikel 13 Wet Vpb vallen?
 • LJN AV0179, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02322
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft in 1993 contante ontvangsten uit hoofde van activiteiten in Polen op haar bankrekening gestort. Het Hof acht het niet aannemelijk dat sprake is van een voordeel uit hoofde van een Poolse deelneming.
 • LJN BE8353, Eerste aanleg - meervoudig, BK-06/00281
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Na verwijzing HR 13 oktober 2006, nr. 42.725, LJN: AY9986. Het belang van X BV in B kan niet worden aangemerkt als voorraaddochter. B bezit slechts één activum, een kantoogebouw, dat niett onvervwijld zonder noemsnwaardig verlies in liquide middelen kan worden omgezet. De voordelen uit hoofde van het belang vallen onder de deelnemingsvrijstelling.
 • LJN AD8553, Cassatie, 37021
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.021 24 mei 2002 TVW gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 20 februari 2001, nr. BK-99/30700, betreffende na te melden beschikking. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof Naar aanleiding van een door belanghebbende...
 • LJN AA3353, Cassatie, 32105
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-11-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 13 februari 1996 betreffende de haar voor het jaar 1990 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AU4736, Cassatie, 40663
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Deelnemingsvrijstelling, belegging, concernfinancieringsmaatschappij, art. 13, lid 2, Wet Vpb. 1969, art. III, lid 3, Wet van 13 december 1996, Stb. 651.
 • LJN BJ5323, Eerste aanleg - meervoudig, 07/1534
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Artikel 13 Wet Vpb. (Na)betaling van additionele koopsom is niet aftrekbaar van de winst, doch valt onder de deelnemingsvrijstelling.
 • LJN AF8397, Eerste aanleg - meervoudig, 99/30524
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Inspecteur voor de gezondheidszorg is bestuursorgaan als bedoeld in art. 1:1.1.a Awb. Mededeling, gedaan in diens kwaliteit als opsporingsambtenaar, is niet gericht op rechtsgevolg. Mededeling aan verzoekster, die handelt in tabletten van het merk Sigra, dat het verhandelen daarvan ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorzieningen ...
 • LJN AA2288, Cassatie, 32997
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 28 augustus 1996 betreffende de haar voor het jaar 1985 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting.
 • LJN AZ0268, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/03655
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Vennootschapsbelasting 2001; beroep van belanghebbende met betrekking tot de aftrek van kosten verband houdende met deelnemingen buiten de EU en EER kan niet slagen.
 • LJN BG9634, Hoger beroep, 07/00337
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  07-00337 Belanghebbende fungeert als houdstermaatschappij en heeft in 1998 een deelneming verkocht aan een niet-gelieerde vennootschap. Een deel van de koopsom werd schuldig gebleven en belanghebbende kreeg onder bepaalde voorwaarden recht op een deel van de winst van de verkochte deelneming. Het bedrag...
 • LJN AO5119, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00029
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de Inspecteur terecht een naheffingsaanslag in de dividendbelasting aan belanghebbende heeft opgelegd terzake van de uitkering van ƒ 66.033.071 aan dividend door belanghebbende aan de tussenhoudster. Meer in het bijzonder spitst het geschil zich...
 • LJN BD9202, Hoger beroep, 07/00365
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Naar het oordeel van het Hof kunnen de onder de noemer van ‘advance’ aan belanghebbende in Britse ponden ter beschikking gestelde bedragen niet anders worden gekwalificeerd dan als bedragen die ten titel van geldlening aan belanghebbende beschikbaar zijn gesteld, zoals door de betrokken partijen ook daadwerkelijk is bedoeld...
 • LJN AA4550, Eerste aanleg - meervoudig, P94/1370
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-11-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam kenmerk P94/1370 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Derde Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X N.V. te Z, belanghebbende, tegen een navorderingsaanslag opgelegd door het Hoofd van de Belastingdienst Grote ondernemingen te P, de inspecteur. 1. Loop van het geding...
 • LJN AA2249, Cassatie, 32210
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 21 maart 1996 betreffende de haar voor het jaar 1989 opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AB1887, Eerste aanleg - meervoudig, 98/01627
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/01627 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X BV te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Grote Ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AU4734, Cassatie, 40539
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Fraus legis, deelnemingsvrijstelling, belegging.
 •