Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 74c
1
Bij algemene maatregel van bestuur kan aan daartoe aan te wijzen opsporingsambtenaren in bij die algemene maatregel van bestuur aangewezen zaken betreffende overtredingen, begaan door personen die de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, tot wederopzeggens de bevoegdheid worden verleend die bij artikel 74, eerste lid, aan de officier van justitie is toegekend.
2
De te stellen voorwaarde bestaat in de betaling van een bepaalde geldsom. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent de plaats en wijze van betaling en de termijn waarbinnen de betaling moet zijn geschied.
3
Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op zaken betreffende misdrijven, als bedoeld in artikel 74, eerste lid, van eenvoudige aard, welke zijn begaan door personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, met dien verstande dat de te betalen geldsom ten hoogste € 350 bedraagt.
4
De ambtenaren bekleed met de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, maken hiervan gebruik volgens richtlijnen, vast te stellen door het College van procureurs-generaal.
5
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking tot de aanwijzing van de in het eerste lid bedoelde opsporingsambtenaren, het toezicht op de wijze waarop zij van de hun verleende bevoegdheid gebruik maken en de intrekking van de aanwijzing van een opsporingsambtenaar.
6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven inzake de verantwoording van ingevolge het tweede en derde lid betaalde geldbedragen.
7
Bij het stellen van voorwaarden door opsporingsambtenaren zijn de artikelen 74, derde lid, en 74b van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE5330, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/407
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/407 4 juli 2002 24200 Uitspraak in de zaak van: A, gevestigd te X, appellante, gemachtigde: mr J. Bonkes, advocaat te Coevorden, tegen de Minister van Justitie, verweerder, gemachtigden: mr E.B.M.H. de Brouwer en D.C.A. Zerilli-ter Veer, beiden werkzaam op verweerders ministerie...
 • LJN AO4442, Eerste aanleg - meervoudig, 04/620152-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Antiekhandelaar te Echt: in deze zaak is het centrale verweer van de verdediging dat een belangrijke getuige onder een hoedje heeft gespeeld met de politie en het openbaar ministerie. Deze getuige is een voormalige zakenpartner van de verdachte en zou nu volgens de verdediging een soort immuniteit genieten ten koste van de verdachte...
 • LJN AF3408, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/603
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 02/603 23 januari 2003 24200 Verklaring van geen bezwaar rechtspersonen Uitspraak in de zaak van: A, wonende te X, appellant, gemachtigden: mr. H.A. van Hapert en mr. A. Moszkowicz, beiden advocaat te Amsterdam, tegen de Minister van Justitie, verweerder, gemachtigde...
 • LJN AU7199, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1749
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Niet geven cautie. Onrechtmatig verkregen bewijs. Bemiddelen bij het bedrijfsmatig buiten besloten kring aantrekken van krediet (artikel 82 lid 1 Wtk 1992). Redelijke termijn. Matiging boete.
 • LJN AU7130, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1712
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Faillissement kan niet leiden tot niet-ontvankelijk beroep in boetezaak. Overtreding Wet inzake de geldtransactiekantoren levert niet dezelfde overtreding op als overtreding Wid en Wet MOT (una via). Matiging boete wegens faillissement.
 • LJN AV0879, Eerste aanleg - meervoudig, 04/03400
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Navorderingsaanslag ter zake van ontvangen afkoopsom huurovereenkomst terecht opgelegd. Getuigenaanbod gepasseerd. Geen pleitbaar standpunt. Persoonlijke omstandigheden en una-viabeginsel leiden niet tot matiging of vervallen vergrijpboete. Vermindering boete in verband met overschrijding redelijke termijn.
 • LJN AS4228, Eerste aanleg - meervoudig, 04/20 BC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Heroverwegings- en motiveringsplicht Warenwetboete. Verbindendheid Warenwetbesluit kosmetische produkten, una via.
 • LJN AR4867, Eerste aanleg - meervoudig, BC 03/3358
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Boete wegens bemiddeling bij aantrekking opvorderbare gelden van het publiek zonder vergunning. Bewijsvergaring, schutznorm, nemo tenetur, overgang toezichtsfase naar boetefase. Vernietiging wegens meenemen periode waarin bemiddeling plaatsvond door een van de oprichters. Terughoudende toets inzake beroep...
 • LJN AS5179, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/00641
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Boeterecht: una via-beginsel is gunstiger voor de belastingplichtige dan de oude anti-cumulatieregel, zodat het nieuwe boeterecht van toepassing is in een zaak betreffende in 1997 betaalde zwarte lonen.
 • LJN AW1631, Hoger beroep, 20-001925-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof is van oordeel dat de strekking van enerzijds het economische delict art. 82, eerste lid, Wtk 1992 en anderzijds de commune delicten art. 326 en 321 Sr verschillend is. Hieraan doet niet af dat in beide gevallen het motief speelt van bescherming van crediteuren, nu dit motief op verschillende niveaus speelt ...
 • LJN BG9896, Hoger beroep, 20-000056-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Artikel 2, derde lid, van de Leerplichtwet 1969. Het hof stelt vast dat het openbaar ministerie in afwijking van het bepaalde in deze Richtlijn de minderjarige verdachte heeft vervolgd voor het vermelde schoolverzuim, terwijl niet is gebleken van feiten of omstandigheden die redenen kunnen geven tot deze afwijking...
 • LJN AR2956, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02648
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Boetes opgelegd aan vennootschappen behorende tot de A-groep en aan F, haar directeur/grootaandeelhouder. In geschil is of F en de vennootschappen recht hebben op boeteverval, omdat in de strafzaak is geschikt. Hof: Geen schending van het ‘ne bis in idem puniri’-beginsel. Het delict artikel 225, lid 2, Sr ...
 • LJN AF1194, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/383
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/383 14 november 2002 24200 Verklaring van geen bezwaar rechtspersonen Uitspraak in de zaak van: A en B, beiden wonende te X, appellanten, gemachtigde: mr. P.A.R. Dijkers, advocaat te Hellevoetsluis, tegen de Minister van Justitie, verweerder, gemachtigden...
 • LJN AF5212, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1067/01 Kapitaalsbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nummer: 1067/01 21 februari 2003 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Z (: belanghebbende...
 • LJN AY5570, Hoger beroep, 04/1721 ANW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Heeft de Svb met recht aan betrokkene een boete ad € 302,50 opgelegd wegens schending van de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 35 van de ANW?
 • LJN BB0371, Hoger beroep, 200608919/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 juli 2006 heeft de korpschef van de politie Utrecht (hierna: de korpschef) geweigerd appellant een jachtakte voor het seizoen 2006-2007 te verlenen.
 • LJN AT8722, Eerste aanleg - meervoudig, 04/886 en 04/887
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Una via. Strafvervolging wegens oplichting en verduistering naast boeteoplegging door DNB wegens overtreding van artikel 82 wet toezicht kredietwezen 1992 is strijdig met artikel 90j Wtk 1992. De directeur die gezamenlijk met de onderneming een last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen heeft geen rechtstreeks...
 • LJN AO3995, Hoger beroep, 200305545/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 mei 2003 heeft de korpschef van de politieregio Utrecht op de aanvraag van appellant om een jachtakte voor het seizoen 2003-2004 te verlenen, afwijzend beslist.
 • LJN AO1004, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/531
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Voor een beschrijving van het verloop van de procedure tot 23 januari 2003 verwijst het College naar rubriek 1 van zijn uitspraak van die datum (AWB 02/603; www.rechtspraak.nl, LJN-nummer AF3408). Op 9 mei 2003 heeft het College van appellant een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een ...
 • LJN AU3393, Hoger beroep, 200503387/1 en 200503396/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 17 mei 2004 heeft de korpschef van de politieregio Utrecht (hierna: de korpschef) geweigerd appellanten een jachtakte voor het seizoen 2004-2005 te verlenen.
 • LJN BJ3991, Hoger beroep, 07/5785 ANW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bij voorwaardelijk sepot heeft bestuursorgaan geen vrijheid meer om via bestuurs-rechtelijke weg een boete op te leggen. Una via-beginsel.
 • LJN AO9910, Hoger beroep, AWB 03/600
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet toezicht effectenverkeer 1995
 • LJN AO1523, Eerste aanleg - meervoudig, 03/2274-STU CSV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Hoofdelijke aansprakelijkheid ex art 16d csv van beleidsbepaler. Una-via beginsel; nu bestuurder strafrechtelijk wordt vervolgd staat art. 12c csv in de weg aan boete oplegging. Verwijzing zie voorts: CSV 03/205-zwi; CSV 03/206-zwi; CSV 03/1898-nif.
 • LJN AF1179, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/371
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 02/371 14 november 2002 24200 Verklaring van geen bezwaar rechtspersonen Uitspraak in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A, statutair gevestigd te X, appellante, gemachtigde: mr. F.T.M. Deurvorst,...
 • LJN BF7634, Eerste aanleg - meervoudig, 06/086019-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Het aanbieden van een transactie in deze zaak, staat niet gelijk aan het eindigen van een zaak met oplegging van een straf of maatregel in de zin van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering. Verzoeker is derhalve ontvankelijk in zijn vordering. Echter zijn geen gronden van billijkheid aanwezig...
 • LJN AA4932, Eerste aanleg - meervoudig, 99/506 WET K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken UITSPRAAK Procedurenr.: 99 / 506 WET K1 Inzake : A te B, eiser, tegen : de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze: de regiomanager van LASER, gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder. Datum en aanduiding van het bestreden besluit...
 • LJN AD5761, Eerste aanleg - meervoudig, 98/01784
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/01784 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst (hierna...
 •