Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF8243, Eerste aanleg - enkelvoudig, Parketnummer : 05/091206-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  dat verdachte op of omstreeks 6 mei 2002 te Wageningen, althans in Nederland, opzettelijk een geheim, te weten de identiteit van de vermoedelijke moordenaar van Pim Fortuijn, waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij uit hoofde van zijn ambt verplicht was het te bewaren, heeft geschonden, door toen aldaar aan S...
 • LJN AO5957, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/386 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  In geding is de vraag of verweerder terecht heeft besloten werkneemster met ingang van 16 april 2001 een uitkering krachtens de WAO toe te kennen, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%, en of verweerder terecht heeft besloten deze uitkering op en na 29 augustus 2001 ongewijzigd...
 • LJN AN7978, Hoger beroep, 02/6136 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verkrijgen bijzondere toestemming; professionele rechtshulpverleners, niet zijnde advocaat.
 • LJN BJ1562, Eerste aanleg - meervoudig, 10/775006-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Rechtbank Rotterdam: PROMIS Medewerker politie wordt ervan verdacht tegen betaling informatie uit de politieregisters te hebben verschaft aan derden. Verdediging stelt zich op het standpunt dat niet bewezen is dat er informatie is overgedragen en dat er is betaald. Gebleken is dat verdachte steeds kort na ontvangst van een sms met ...
 • LJN AF4131, Cassatie, 01444/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  8 april 2003 Strafkamer nr. 01444/02 SCR/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 7 februari 2002, nummer 20/000158-01, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1937, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AN8262, Hoger beroep, 01/1713 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Het bestuursorgaan is in tegenstelling tot de rechter niet gehouden af te wijken van de medische besluitenregeling. De rechter is niet gehouden een terughoudende toepassing te geven aan art. 8:32, lid 2 Awb.
 • LJN AH9823, Hoger beroep, 20.001078.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Nu op 5 juni 2001 door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25 van de Provinciewet, welk artikel een uitputtende regeling geeft inzake openbaarmaking en geheimhouding, welke als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wet Openbaarheid van Bestuur (het hof verwijst hierbij naar de vaste jurisprudentie...
 • LJN AS4610, Cassatie, 01290/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  De opvatting dat de strafrechter zelfstandig dient te beoordelen of de in art. 272.1 Sr bedoelde en beweerdelijk door verdachte geschonden geheimhoudingsplicht terecht aan verdachte is opgelegd, is onjuist. De vraag of de opgegeven redenen inderdaad noopten tot het opleggen van die geheimhoudingsplicht staat ter beoordeling van Gedeputeerde Staten...
 • LJN BC8346, Hoger beroep, 20-003437-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  "Geheim" als bedoeld in art. 272 WvSr; wie kan geheimhoudingsplicht opleggen; noodtoestand dan wel psychische overmacht?
 • LJN BH0249, Herziening, 08/04157 H
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Herziening.
 • LJN AO4506, Hoger beroep, 01/3371 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In hetgeen naar voren is gebracht bestaat voor de Raad geen aanleiding om de gedifferentieerde premie voor de WAO als "criminal charge" in de zin van artikel 6 EVRM aan te merken.
 • LJN AV0155, Eerste aanleg - meervoudig, 07.440197-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Veroordeling gemeenteraadslid wegens schending ambtsgeheim; art. 272 Wetboek van Strafrecht
 • LJN AI0892, Hoger beroep, 23-002961-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Schending ambtsgeheim door lid van gemeenteraad. Gelet op de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de omstandigheden die zich na het begaan van dit feit hebben voorgedaan zal het hof bepalen dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.
 • LJN AT2855, Cassatie, 01608/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester door op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuijn de identiteit van de vermoedelijke dader, die nog niet verder bekend was dan aan degenen die daarvan ambtshalve op de hoogte waren gesteld, telefonisch bekend te maken aan iemand van de...
 • LJN AD9966, Eerste aanleg - meervoudig, 01.085057.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/085057-01 Uitspraakdatum: 5 maart 2002 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1951, wonende te [woonplaats], [adres]...
 • LJN AO9278, Hoger beroep, 00/5522, 00/5523 + 01/3149 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht wachtgeld geweigerd omdat sprake is van ontslag door eigen schuld en toedoen?
 • LJN AU6536, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008483-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Politieambtenaar veroordeeld voor het plegen van diverse strafbare feiten. De rechtbank overweegt dat een politieambtenaar, gelet op diens taak en functie, een bijzondere plaats inneemt in de samenleving. Om die reden wordt van hem volledige integriteit en onkreukbbaarheid verwacht. Alleen al verdenking...
 • LJN BG5061, Raadkamer, B2008/173
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Datum uitspraak: 20-11-2008 Datum publicatie: 24-11-2008 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Beklag Inhoudsindicatie: Beklag toegewezen nu beklaagde, voormalig raadsheer bij een Gerechtshof, in een brief aan de raadsman van een verdachte, uitlatingen heeft gedaan die een zodanig inzicht geven...
 • LJN BD9102, Raadkamer, K08/0070
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; art. 272 Sr. Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat, toen beklaagde de informatie die door (betrokkene 1) op 20 november 2007 naar voren was gebracht, op 22 november 2007 ten overstaan van de heren (betrokkene 2) en (betrokkene 3) andermaal naar voren bracht en op 23 november 2007 in een persbericht opnam c...
 • LJN AU2062, Cassatie, 03673/04 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie; beslag onder advocaat die wordt verdacht van medeplegen danwel uitlokken van doen plegen van schending geheimhoudingsplicht ex art. 272 Sr. I.c. had de rb, nu de stukken van het geding geen uitsluitsel geven over de aard van de door de RC in beslag genomen stukken, haar oordeel dat er redelijkerwijs...
 • LJN AA7387, Hoger beroep, 199902499/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199902499/1. Datum uitspraak: 11 september 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend in [buitenland], appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 13 augustus 1999 in het geding tussen: appellant en de Minister van Justitie...
 • LJN AO9274, Hoger beroep, 00/5510 AW + 01/4696 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht wachtgeld geweigerd omdat sprake is van ontslag door eigen schuld en toedoen?
 • LJN BD9101, Raadkamer, K08/0031
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; art. 272 Sr. Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat blijkens uit het dossier blijkende feiten en omstandigheden sprake was van een aanzienlijke mate van betrokkenheid en een formeel te constateren mate van instemming van klager bij het naar buiten brengen van de gewraakte informatie...
 • LJN BG8091, Eerste aanleg - meervoudig, 810583-08 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte (voormalig politieagent) wordt veroordeeld van diefstal van hennep uit een politiebureau. Zij wordt vrijgesproken van het tweede ten laste gelegde feit (artikel 272 Sr). Geen geheim in de zin van artikel 272 sr.
 • LJN AO6729, Hoger beroep, 02/2216 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is oplegging van de gedifferentieerde premie met daarbij het vaststellen van een WAO-recht aan te merken als "criminal charge" ?
 • LJN AT5569, Eerste aanleg - enkelvoudig, 19.00639103
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De politierechter overweegt dat, zo verdachte zou hebben gehandeld uit oprechte bezorgdheid voor het algemeen belang, hij tot een andere keuze had kunnen en moeten komen om zijn doel te verwezenlijken.
 • LJN AO1852, Hoger beroep, 21-002173-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Wageningse wethouder ook in hoger beroep veroordeeld wegens schending ambtsgeheim.
 • LJN AU6547, Eerste aanleg - meervoudig, 07/993099-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs opzettelijke schending geheim; burgemeester
 • LJN AP0525, Hoger beroep, 02/6547 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Onjuiste toepassing artikel 8:32 Awb inzake beschikbaar stellen medische gegevens aan gemachtigde van appellante. Is ten onrechte volledige WAO-uitkering aan werknemer van appellante toegekend?
 •