Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene Kinderbijslagwet

 

Artikel 7
1
De verzekerde heeft overeenkomstig de bepalingen van deze wet recht op kinderbijslag voor een eigen kind, een aangehuwd kind en een pleegkind dat
a
jonger is dan 16 jaar en tot zijn huishouden behoort, of
b
jonger is dan 18 jaar en door hem in belangrijke mate wordt onderhouden.
2
De verzekerde heeft voor een kind van 16 of 17 jaar slechts recht op kinderbijslag indien het kind
a
in verband met onderwijs of een beroepsopleiding lessen of stages volgt gedurende gemiddeld tenminste 213 klokuren per kwartaal, of
b
als rechtstreeks en medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om 55% te verdienen van hetgeen een lichamelijk en geestelijk gezond kind, dat overigens in gelijke omstandigheden verkeert kan verdienen, en daartoe gedurende een periode van meer dan zes maanden niet in staat is geweest of naar verwachting zal zijn, of
c
werkloos is.
3
Een kind, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt voor het vaststellen van het aantal kinderen voor wie recht op kinderbijslag bestaat voor twee kinderen geteld, indien het door de verzekerde grotendeels wordt onderhouden en
a
jonger is dan 16 jaar en
i
door of in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding niet tot het huishouden van de verzekerde noch als eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind tot het huishouden van een ander behoort, of
ii
in verband met ziekte of gebreken niet tot het huishouden van de verzekerde behoort noch als eigen kind, aangehuwd of pleegkind tot het huishouden van een ander behoort, of
b
16 of 17 jaar is en niet tot het huishouden van de verzekerde behoort noch als eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind tot het huishouden van een ander.
4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld naar welke wordt beoordeeld of een kind in belangrijke mate of grotendeels door de verzekerde wordt onderhouden.
5
Voor de toepassing van dit artikel wordt indien:
a
de studie of de beroepsopleiding wordt beëindigd tijdens of bij het begin van een door de onderwijsinstelling vastgestelde vakantie, dan wel
b
de studie of de beroepsopleiding wordt afgesloten met een eindexamen, dat kort voor het begin van de laatste door de onderwijsinstelling vastgestelde vakantie van het desbetreffende studiejaar wordt afgelegd, het kind geacht de studie of beroepsopleiding eerst na die vakantie te hebben beëindigd.
6
Een in het tweede lid, onderdeel c, bedoeld kind wordt niet als werkloos aangemerkt, indien dat kind zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd voor ten minste 19 uur per week besteedt aan het verrichten van arbeid in dienstbetrekking dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, of terzake van deze werkzaamheden een uitkering ontvangt ingevolge de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93). Een in het tweede lid, onderdeel c, bedoeld kind wordt voorts niet als werkloos aangemerkt, indien dat kind een passende dienstbetrekking als bedoeld in de vorige volzin niet heeft aanvaard of door eigen toedoen niet heeft verkregen of behouden.
7
Een in het tweede lid, onderdeel c, bedoeld kind wordt als werkloos aangemerkt indien en zolang het bij de Centrale organisatie werk en inkomen als werkzoekende is geregistreerd. Deze registratie dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. In geval dat kind wegens ziekte niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden wordt dat kind als werkloos aangemerkt zolang de ziekte voortduurt voor een periode van ten hoogste zes maanden.
8
Een in het tweede lid, onderdeel c, bedoeld kind wordt voor het recht op kinderbijslag meegerekend zolang het werkloos is.
9
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van de voorgaande leden.
10
Een kind wordt als pleegkind beschouwd, indien het als een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.
11
Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid, onderdeel a.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT0762, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02855
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting. Nu belanghebbende met betrekking tot het onderhoud en de opvoeding van het kind niet de plaats van de ouder heeft ingenomen, is er géén sprake van een “pleegkind”.
 • LJN AA8802, Hoger beroep, 96/10751 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  96/10751 AKW U I T S P R A A K in het geding tussen: A, wonende te B, appellant, en de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 7 september 1995 heeft gedaagde het bezwaar van appellant tegen zijn besluit van 11 april 1995, houdende de weigering...
 • LJN AE1675, Hoger beroep, 00/693 AKW
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/693 AKW U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 7 april 1998 heeft gedaagde geweigerd kinderbijslag aan appellant toe te kennen voor de kinderen [kind...
 • LJN AA5379, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/2669
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Haarlem enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken U I T S P R A A K artikel 8:77 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) artikel 33a Vreemdelingenwet (Vw) reg.nr: AWB 99/2669 S1813 H inzake: A, wonende/verblijvende te Thailand, eiser, gemachtigde...
 • LJN BJ1947, Hoger beroep, 08/3686 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering kinderbijslag toe te kennen. Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat uit artikel 7 van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) volgt dat het recht op kinderbijslag eindigt zodra het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • LJN AD3777, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/718 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Schending van de redelijke termijn ex art. 6 EVRM door SVB wordt gecompenseerd door matiging van het terugvorderingsbedrag met fl. 450,-. Aangezien eisers zoon X gedurende het vierde kwartaal van 1992 tot en met het derde kwartaal van 1994 niet in belangrijke mate werd onderhouden wordt ten onrechte verstrekte kinderbijslag ad fl...
 • LJN BJ2517, Hoger beroep, 08/3281 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  09-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Het recht op kinderbijslag is terecht beëindigd bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd.
 • LJN AF3984, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1004 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank ‘s-Gravenhage sector bestuursrecht eerste afdeling, enkelvoudige kamer Reg. nr. AWB 02/1004 AKW UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, verweerder...
 • LJN AA5831, Hoger beroep, 98/4662 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/4662 AKW U I T S P R A A K in het geding tussen: A, wonende te B, appellante, en de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 27 maart 1997 heeft gedaagde zijn besluit van 29 november 1996, strekkende tot weigering van kinderbijslag vanaf het eerste kwartaal van 1996, gehandhaafd...
 • LJN AI1162, Hoger beroep, 01/517 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  31-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel. Wanneer kan worden gesproken van betaling van premie voor een kind door de aanspraak makende ambtenaar?
 • LJN AE7396, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/326 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen enkelvoudige kamer UITSPRAAK in het geding met registratienummer AWB 02/326 AKW van: A, wonende in Portugal, eiser, vertegenwoordigd door mr. R. den Arend, tegen: de Sociale verzekeringsbank, gevestigd te Amstelveen, verweerder. I. PROCESVERLOOP...
 • LJN AJ6877, Hoger beroep, 01/5141 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Betrokkene heeft berust in de weigering van de ambassade hem een visum voor Nederland te verstrekken. Hierdoor heeft betrokkene niet op de zitting kunnen verschijnen. Is dit in strijd met art. 6 EVRM?
 • LJN AU3726, Hoger beroep, 02/6494 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Heeft betrokkene recht op kinderbijslag voor zijn uit een in Bangladesh gesloten relieus huwelijk geboren kind? Wettelijke regeling voor export van uitkeringen. Redelijke en objectieve rechtvaardigingsgrond.
 •