Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 16
1
Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, dan wel dat een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing, teruggaaf of heffingskorting ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting dan wel de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende heffingskorting navorderen. Een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering opleveren, behoudens in de gevallen waarin de belastingplichtige ter zake van dit feit te kwader trouw is.
2
Navordering kan mede plaatsvinden in alle gevallen waarin te weinig belasting is geheven, doordat:
a
een voorlopige aanslag, een voorheffing, een voorlopige teruggaaf of een voorlopige verliesverrekening ten onrechte of tot een onjuist bedrag is verrekend;
b
zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 2.17, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
3
De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag vervalt door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Artikel 11, vierde lid, is te dezen van toepassing. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd.
4
Indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt, in afwijking in zoverre van het derde lid, eerste volzin, de bevoegdheid tot navorderen door verloop van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan.
5
Indien een bedrag als verlies van een jaar door middel van verrekening in aanmerking is genomen in een voorafgaand jaar, en in verband daarmede een in de belastingwet voorziene vermindering of teruggaaf ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, blijft de bevoegdheid tot navorderen bestaan zolang navordering mogelijk is over het jaar waaruit het als verlies verrekende bedrag afkomstig is.
6
Indien een heffingskorting ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend aan de belastingplichtige doordat het maximale bedrag, bedoeld in de artikelen 8.9, tweede lid, of 8.9a, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, is overschreden, blijft, na afloop van de navorderingstermijn bedoeld in het derde lid, de bevoegdheid tot navorderen bestaan tot acht weken na het tijdstip waarop een belastingaanslag van zijn partner welke relevant is voor die heffingskorting, of een beschikking dan wel uitspraak strekkende tot vermindering van een zodanige belastingaanslag van zijn partner onherroepelijk is geworden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1376, Eerste aanleg - meervoudig, 96/00340
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 96/00340 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen P op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem voor het jaar 1990...
 • LJN AA1393, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20681
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-07-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/20681 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z (de belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen *P op het bezwaarschrift van de belanghebbende tegen de hem onder nr. *H17 opgelegde aanslag...
 • LJN AA2304, Cassatie, 33264
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-09-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 27 maart 1997 betreffende na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende, die aanvankelijk in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen...
 • LJN AA2788, Cassatie, 34503
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 mei 1998 betreffende de haar voor het jaar 1995 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar 1995...
 • LJN AA4320, Eerste aanleg - meervoudig, P95/4762
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-11-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam Kenmerk: P95/4762 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Derde Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X. B.V. te Z., belanghebbende, tegen een uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst Grote ondernemingen te P., de inspecteur. 1. Loop van het geding Van belanghebbende...
 • LJN AA4572, Eerste aanleg - meervoudig, P93/4055
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-02-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam Kenmerk: P93/4055 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van AX en BX respectievelijk wonende te P en te Q, belanghebbenden, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst/Registratie en successie, de inspecteur. 1....
 • LJN AA7528, Eerste aanleg - meervoudig, 99/4045
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft in zijn aangifte IB verzocht om toepassing van het bijzondere tarief van 45% over zijn optievoordeel. Bij de aanslagregeling is het bijzondere tarief van 45% toegepast. Inhouding van loonbelasting over het optievoordeel heeft plaatsgevonden naar het tabeltarief na overleg met de inspecteur loonbelasting...
 • LJN AA7622, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00203
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Inspecteur mag in het algemeen vertrouwen op de aangifte en is in casu niet gehouden een nader onderzoek in te stellen. Exploitatie brasserie door advocatenmaatschap stond bijkomstig ten dienste van advocatenmaatschap; geen ondernemingsvermogen.
 • LJN AA7968, Eerste aanleg - meervoudig, 9722089
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende claimt in haar aangifte vennootschapsbelasting telkenjare forse bedragen aan voorgeheven dividendbelasting en rentelasten. In 1992 heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden over 1989. In het daarvan gemaakte verslag is onder meer vermeld dat een groot bedrag is geleend van een bank in Koeweit...
 • LJN AA8112, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/01861
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER. Nr. 98/01861 11 oktober 2000 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH. PROCES VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK. Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vijfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van mevrouw X, thans wonende te Y (hierna: belanghebbende),...
 • LJN AA8187, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20952
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De onderhavige dispensers vormen een complex bedrijfsmiddel aangezien zij bestaan uit partijen gelijksoortige voorwerpen die duurzaam voor de uitoefening van het bedrijf van belanghebbende worden gebruikt en als zodanig worden geadministreerd. Voor het bepalen van de afschrijvingstermijn is niet van...
 • LJN AA9169, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00924
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nieuw feit; inspecteur mag er in het algemeen op vertrouwen dat de aangifte correct is ingevuld. VUT-uitkeringen niet begrepen in belanghebbendes arbeidsbeloning en door hem genoten door die uitkeringen op een rekening van zijn B.V. te doen storten. Boete gematigd nu de B.V. de uitkeringen tot haar belastbare winst heeft gerekend.
 • LJN AB0615, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00969
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tdk Gerechtshof Arnhem eerste enkelvoudige belastingkamer nummer 99/00969 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst Ondernemingen P aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : uitspraak op het bezwaarschrift tegen de navorderingsaanslag...
 • LJN AB1345, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/01013
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/01013 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, vijfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AB2301, Hoger beroep, 447/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK nr. 447/00 22 juni 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur Belastingdienst/Particulieren Groningen/vestiging Assen ...
 • LJN AD4943, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00038
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Uit hetgeen ter zitting is komen vast te staan gevoegd bij de door belanghebbende in het compromisvoorstel aangebrachte aanpassingen, alsmede gelet op de inhoud van het op 3 maart 2000 met de gemachtigde van belanghebbende gevoerde telefoongesprek zoals dit ter zitting nader is toegelicht, leidt het...
 • LJN AE0245, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02042
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Correctie van de omzet van speelautomaten was terecht De lijn van de omzet van de speelautomaten van v.o.f. X vertoonde een significante stijging vanaf juni 1996, zijnde het tijdstip waarop de registratie van de tellerstanden en het bewaren daarvan aanvang nam. Het Hof besliste dat belanghebbende de...
 • LJN AE4971, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01365
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nr . 01/01365 U i t s p r a a k op het beroep van [X] (hierna: belanghebbende) te [Z] tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de aan hem opgelegde navorderingsaanslag...
 • LJN AE5491, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02019
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof is van oordeel dat in de onderhavige situatie de dividenden, welke zijn uitgekeerd binnen 8 maanden na statusverlies van de fiscale beleggingsinstelling, moeten worden belast naar het tarief van 25%, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2002, nr. 36 795.
 • LJN AE5681, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01520
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is of er sprake is van een nieuw feit. Het Hof is van oordeel dat -hoewel de eenheid van de inspecteur ten tijde van het opleggen van de navorderingsaanslag wist dat er een bijzondere bate van ca. ƒ 200.000 ontvangen was- navordering over een inkomen van ƒ 180.000 mogelijk was.
 • LJN AE9602, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00012
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/00012 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op de beroepen van de heer mr. X te Y tegen de onderscheidenlijke uitspraken van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AF0605, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00648
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/00648 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (hierna: de belanghebbende) tegen de door het hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AF3880, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01492
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Derde meervoudige belastingkamer nummer 00/01492 (inkomstenbelasting) U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Particulieren [P], op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AF5110, Cassatie, 37727
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.727 28 februari 2003 SD gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 26 september 2001, nr. BK-99/01476, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen...
 • LJN AF6680, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00407
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 01/00407 (inkomstenbelasting) U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (België) (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende...
 • LJN AF7146, Eerste aanleg - meervoudig, BK 01/03033
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE tweede meervoudige belastingkamer 13 maart 2003 nummer BK-01/03033 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Ondernemingen te P van de Belastingdienst, betreffende na te noemen navorderingsaanslag. 1. Aanslag, navorderingsaanslag en bezwaar 1...
 • LJN AF7455, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/01807
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/01807 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (hierna: belanghebbende...
 • LJN AH9189, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/03086
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Evenmin heeft belanghebbende, op wie te dezen de bewijslast rust, feiten en/of omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat het autokostenforfait een beperking zou inhouden op het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap ten aanzien van onderdanen der Lid...
 • LJN AM2352, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00397
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In de eerste plaats is in geschil of de inspecteur heeft voldaan aan de voor navordering in artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) gestelde vereisten. Voor het geval het gelijk op het eerste geschilpunt aan de inspecteur is, is vervolgens in geschil of belanghebbende in...
 • LJN AM2465, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00398
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In de eerste plaats is in geschil of de inspecteur heeft voldaan aan de voor navordering in artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) gestelde vereisten. Voor het geval het gelijk op het eerste geschilpunt aan de inspecteur is, is vervolgens in geschil of belanghebbende in...
 • LJN AM3258, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00399
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In de eerste plaats is in geschil of de inspecteur heeft voldaan aan de voor navordering in artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) gestelde vereisten. Voor het geval het gelijk op het eerste geschilpunt aan de inspecteur is, is vervolgens in geschil of belanghebbende in...
 • LJN AM7948, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01131
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In de eerste plaats is in geschil of de inspecteur heeft voldaan aan de voor navordering in artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) gestelde vereisten. Voor het geval het gelijk op het eerste geschilpunt aan de inspecteur is, is vervolgens in geschil of belanghebbende in...
 • LJN AN7539, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00252 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Uitspraak op bezwaarschrift ten onrechte door inspecteur aangeduid als 'Beschikking'. Bezwaar tegen 'beschikking' terecht doorgezonden als onjuist geadresseerd beroep. In aangifte is de aflossing van een turbo-lening opgenomen als P.M. Bij boekenonderzoek is omvang van de aflossing gebleken. Dit levert nieuw feit op dat navordering rechtvaardigt.
 • LJN AN9094, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03656
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft, naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard, het antwoord op de volgende vragen: 1. Mag de Inspecteur over het jaar 1998 twee aanslagen opleggen, één als een H-aanslag over de binnenlandse periode en één als een P-aanslag over de buitenlandse periode? 2. Indien de eerste...
 • LJN AO3388, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03304
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hotel in aanbouw per 1-1-1997 (WOZ-waarde EUR 19 miljoen) is op 1-1-1998 voor gebruik gereed (WOZ-waarde dan EUR 38 miljoen). Door administratieve fouten van de gemeente komt er pas in februari 2003 een rechtsgeldige 'mutatiebeschikking' op de voet van art. 25 Wet WOZ met ingang van 1-1-1998. Die beschikking blijft in stand.
 • LJN AO4486, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1608/02 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil de antwoorden op de vragen: - of belanghebbende na 14 juli 1995 een onderneming heeft gedreven en daarmee winst uit die onderneming heeft genoten als bedoeld artikel 6 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals die wet in onderhavig jaar gold (: de Wet); - of de inspecteur...
 • LJN AQ8939, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02672
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Door radioloog ingenomen standpunt inzake uitkering uit liquidesaldo is pleitbaar, zodat navordering op grond van kwade trouw niet mogelijk is.
 • LJN AR3585, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00922
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vermogensbelasting. De belanghebbende is gebonden aan een door hem met de Inspecteur gesloten vaststellingsovereenkomst.
 • LJN AR3963, Eerste aanleg - meervoudig, BK 243/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de aan belanghebbende opgelegde navorderingsaanslag is opgelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (nader: de AWR), en tevens of aan belanghebbende op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht ...
 • LJN AR4506, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06314
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Inkomstenbelasting 1987 t/m1989. Belanghebbende heeft op een Belgische bankrekening gestorte provisie-inkomsten genoten zonder die in zijn aangiften te vermelden. Naar het oordeel van het Hof faalt het beroep op het vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel, zijn de navorderingsaanslagen terecht opgelegd en is de heffingsrente terecht in rekening gebracht.
 • LJN AS3342, Eerste aanleg - meervoudig, 02/1044 DK en 02/1045 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende, douane-expediteur, heeft in de periode van 1998 tot en met 2000 personenauto's ingevoerd. Naar aanleiding van een FIOD onderzoek naar de aangegeven douanewaarde van de auto's, heeft de inspecteur ten aanzien van in totaal 4.446 ingevoerde auto's de aangegeven douanwaarde verworpen. Vervolgens heeft de inspecteur bedragen van € 698...
 • LJN AS4305, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/00866
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Inspecteur schrapt na onderzoek lijfrentepremieaftrek over de jaren 1995 t/m 1999. De aangifte 2000 wordt administratief geregeld zonder correctie. Geen kenbare administratieve vergissing die via navordering kan worden hersteld.
 • LJN AT3953, Cassatie, 38541
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Uitsmeerregeling, besluit proceskosten bestuursrecht, samenhangende zaken.
 • LJN AT5340, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/04745
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof oordeelt dat geen sprake is van kwade trouw omdat het standpunt van belanghebbende dat een juridische fusie tot 1 januari 1997 niet was aan te merken als een vervreemding van aanmerkelijk belangaandelen, pleitbaar is. Artikel 68a Wet IB 1964 creëert geen zelfstandig heffingsmoment.
 • LJN AU1634, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00642
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Nu onvoldoende feiten en omstandigheden zijn komen vast te staan om te kunnen concluderen dat de aanvankelijk opgemaakte beschikking het product is van een discrepantie tussen wat de gemeenteambtenaar wilde en wat op het formulier van de beschikking is vastgelegd, moet het beroep van verweerder op de zogenoemde schijf...
 • LJN AU4329, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04330
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof acht het niet aannemelijk dat belanghebbende, afgezien van het dienen als tussen-schakel, enige wezenlijke zelfstandige rol heeft vervuld bij de verkoop door haar van de aandelen in een vastgoedlichaam. Het behaalde voordeel behoort niet tot haar belastbare winst.
 • LJN AU6645, Eerste aanleg - meervoudig, BK 774/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur met het opleggen van de navorderingsaanslag in strijd met artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen heeft gehandeld.
 • LJN AU7101, Eerste aanleg - meervoudig, BK 737/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is allereerst het antwoord op de vraag of de inspecteur met het opleggen van de navorderingsaanslag in strijd met artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen heeft gehandeld.
 • LJN AV0432, Cassatie, 41333
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vaststellingsovereenkomst. Dwaling. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Redelijkheid en billijkheid.
 • LJN AX7130, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3556
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Kwade trouw en boete Belanghebbende woont in een woning die niet is ingeschreven in het Monumentenregister. De professionele gemachtigde van belanghebbende, die de aangifte heeft opgemaakt en wiens handelen aan belanghebbende is toe te rekenen, wist dan wel had moeten weten dat de onderhoudskosten voor de woning dan niet aftrekbaar zijn...
 •