Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994

 

Artikel 1
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
b
wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;
c
motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;
d
aanhangwagen: voertuig dat kennelijk is bestemd om te worden voortbewogen door een motorrijtuig. In het bepaalde krachtens deze wet kan onder aanhangwagen tevens worden verstaan een voertuig dat door een ander voertuig wordt voortbewogen of kennelijk is bestemd om door een ander voertuig te worden voortbewogen;
e
bromfiets:
a
motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig;
b
motorrijtuig op drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, uitgerust met:
1
een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,
2
een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of
3
een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; dan wel
c
motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met:
1
een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,
2
een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of
3
een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW.
In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs als bromfiets is aangeduid;
ea
fietsen met trapondersteuning: fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW en waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen;
f
typegoedkeuring: goedkeuring van tot een bepaald type behorende voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers;
g
kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 36 of artikel 37, derde lid;
h
kentekenbewijs: kentekenbewijs als bedoeld in artikel 36 dan wel een kentekenbewijs, afgegeven ter zake van de opgave van een kenteken als bedoeld in artikel 37, derde lid;
i
kentekenregister: register, bedoeld in artikel 42;
j
keuringsbewijs: keuringsbewijs als bedoeld in artikel 72;
k
keuringsrapport: keuringsbewijs of een beschikking tot weigering van de afgifte van een keuringsbewijs;
l
rijbewijs: rijbewijs, bedoeld in artikel 107;
m
rijbewijzenregister: register, bedoeld in artikel 126;
n
bestuurder van een motorrijtuig: degene die het motorrijtuig bestuurt of degene die, overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarde, wordt geacht het motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen;
o
houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen: degene die het voertuig:
1
op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft,
2
in vruchtgebruik heeft, of
3
anderszins, anders dan als eigenaar of bezitter, tot duurzaam gebruik onder zich heeft;
p
verwerken van gegevens: verwerken als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens;
q
Dienst Wegverkeer: de in artikel 4a bedoelde dienst;
r
het CBR: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;
s
goedkeuring van een productieproces: ter uitvoering van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, verleende goedkeuring van een productieproces van voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.
2
Indien de eigenaar van een motorrijtuig of een aanhangwagen niet tevens bezitter is, treedt de bezitter voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet voor de eigenaar in de plaats.
3
Degene aan wie een kenteken is opgegeven voor een motorrijtuig of een aanhangwagen wordt, tenzij anders blijkt, voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet beschouwd als eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhangwagen.
4
Voor de toepassing van de hoofdstukken III tot en met V van deze wet worden vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid mede als rechtspersoon aangemerkt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BF7242, Hoger beroep, 200800927/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp (hierna: het college) aan [appellante] vergunning verleend voor de aanleg van een uitweg aan de [locatie] te [plaats].
 • LJN AX9068, Hoger beroep, 200509926/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lith (hierna: het college) appellante een last onder dwangsom opgelegd om binnen een termijn van vier weken de aangebrachte verharding met klinkers, de zes palen en de kettingen die tussen de palen hangen op het perceel [locatie] te Lith te verwijderen.
 • LJN AF5019, Hoger beroep, 200204971/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200204971/1. Datum uitspraak: 26 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem van 2 augustus 2002 in het geding tussen: appellant en het college van burgemeester en wethouders van Renkum...
 • LJN BH2529, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200707656/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 5 juni 2007 heeft Senter Novem in opdracht van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) positief beslist op het verzoek van het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) om afgifte van een verklaring als...
 • LJN BD9427, Hoger beroep, 200708818/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Duiven (hierna: het college) [appellanten] op straffe van een dwangsom gelast de berm aan de [locatie 1] te [plaats] binnen zes weken in originele staat terug te brengen door de aangebrachte beplanting te verwijderen,...
 • LJN BB8037, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1828
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Openbaarheid berm in de zin van de Wegenverkeerswet 1994. Als een weg openstaat voor het openbaar verkeer, staat ook de tot die weg behorende berm open voor het openbaar verkeer. De eigendom van de berm is niet relevant voor de vraag of de berm openstaat voor het openbaar verkeer.
 • LJN AR5053, Hoger beroep, 200402871/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 februari 2001 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) aan [appellant 1] aangezegd binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit de groenstrook, grenzend aan de noordzijde van het perceel kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie […...
 • LJN BA4982, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4194
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Interpretatie van ‘veranderen’ uit artikel 2.1.5.3, tweede lid, van de (model) APV.
  Gelet op de tekst en het doel van de artikel 2.1.5.3 van de (model) APV dient onder het in het tweede lid van dit artikel vergunningplichtig gestelde ‘veranderen’ van een uitweg niet het geheel verwijderen van deze uitweg te worden verstaan...
 • LJN BA4055, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2384
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Aan de orde is de vraag of het besluit van 23 maart 2006, waarbij verweerder het bezwaar tegen de weigering handhavend op te treden tegen de nieuwe c.q. gewijzigde uitwegsituaties bij de St. Lucasschool en de St. Petrusschool aan de Burgakker te Boxtel ongegrond heeft verklaard, in rechte kan worden gehandhaafd.
 • LJN BG8934, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/2672
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Weigering van een vergunning voor het veranderen van de weg en het verbreden van de uitweg op grond van het criterium bruikbaarheid van de weg, zoals bedoeld in de APV. Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de bruikbaarheid van de weg door de positionering van de stelconplaten...
 • LJN AZ4606, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06 / 778 VEROR HEM
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  15-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Weigering uitwegvergunning. Verweerder is van mening dat deze uitweg leidt tot een onacceptabele aantasting van de openbare groenvoorziening, tot schade aan het uiterlijk van de omgeving en tot een verkeersonveilige situatie, zoals verwoordt in de weigeringsgronden van artikel 2.1.5.3. lid 3 APV.
 • LJN AF2869, Eerste aanleg - meervoudig, 16/140180-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  RECHTBANK TE UTRECHT Parketnummer: 16/140180-02 Datum uitspraak : 14 januari 2003 Tegenspraak Raadsman: mr. J.P.J. Botterbloem G/T: Nee VERKORT VONNIS van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 31 december 2002...
 • LJN AT5068, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/01218
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ook voor openbare wegen geldt dat de gemeente daar niet zo maar parkeerbelasting kan heffen als zij die niet zelf in eigendom of beheer heeft. Daarvoor is de instemming van de eigenaar noodzakelijk.
 • LJN BB6557, Eerste aanleg - meervoudig, 06/557770-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Bewezenverklaring van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een werkstraf van 80 uren, bij niet verrichten te vervangen door 40 dagen vervangende hechtenis en een ontzegging van...
 • LJN BI4522, Hoger beroep, 200808152/1/H2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Blaricum (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor een uitweg op de [locatie] ter plaatse van het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie […], nrs. […] (hierna: het perceel).
 • LJN AE7768, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200202222/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202222/1. Datum uitspraak: 18 september 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 8 maart 2002 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel...
 • LJN AQ1353, Hoger beroep, 200308205/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heemstede (hierna: het college), in antwoord op het door appellanten ingediende verzoek, geweigerd om handhavend op te treden tegen het stallen van voertuigen door de Haarlemse Autocentrale B.V. (hierna: HAC) op het...
 • LJN BJ1110, Hoger beroep, 200806520/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ubbergen (hierna: het college) het bezwaar van [appellant] tegen het besluit van het college van 21 juni 2005 opnieuw ongegrond verklaard. Bij laatstgenoemd besluit heeft het college, voor zover thans van belang, [appellant]...
 •