Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 15
1
De in artikel 2 bedoelde belasting welke de ondernemer in aftrek brengt, is:
a
de belasting welke in het tijdvak van aangifte door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur;
b
de belasting welke in het tijdvak van aangifte is verschuldigd geworden ter zake van door de ondernemer verrichte intracommunautaire verwervingen als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, mits de ondernemer in het bezit is van een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur;
c
de belasting welke in het tijdvak van aangifte is verschuldigd geworden:
1
ter zake van invoer van voor de ondernemer bestemde goederen, mits is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
2
op grond van artikel 12, tweede, derde en vierde lid, ter zake van aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten;
3
ter zake van het door de ondernemer bestemmen van goederen voor bedrijfsdoeleinden;
4
ter zake van verrichtingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid;
5
ter zake van handelingen en situaties als bedoeld in artikel 17a, derde en vierde lid;
d
de belasting die is begrepen in de aankoopprijs van een nieuw vervoermiddel dat met toepassing van onderdeel a, post 6, van de bij deze wet behorende tabel II, wordt geleverd door:
1
een in artikel 7, zesde lid, bedoelde ondernemer; of
2
een wederverkoper;
een en ander voor zover de goederen en de diensten door de ondernemer worden gebruikt voor belaste handelingen.
Indien een verzoek om teruggaaf van belasting kan worden gedaan op de voet van artikel 30, eerste, tweede en derde lid, kan die belasting door de ondernemer niet in aftrek worden gebracht.
2
De ondernemer brengt eveneens in aftrek de belasting, bedoeld in het eerste lid, voorzover de goederen en diensten door de ondernemer worden gebruikt voor:
a
handelingen door de als zodanig handelende ondernemer buiten Nederland verricht, waarvoor recht op aftrek zou ontstaan wanneer zij binnen Nederland zouden plaatsvinden;
b
handelingen die overeenkomstig de artikelen 143, onder f, g, h en i, 144 en 146 tot en met 153 van de BTW-richtlijn 2006 zijn vrijgesteld;
c
handelingen als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdelen i, j en k, mits de ontvanger buiten de Gemeenschap gevestigd is of wanneer de handelingen rechtstreeks samenhangen met goederen die bestemd zijn om te worden uitgevoerd uit de Gemeenschap.
3
In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt bij levering van een nieuw vervoermiddel door een in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde ondernemer de in het eerste lid bedoelde aftrek beperkt tot de belasting die in de aankoopprijs is begrepen of die verschuldigd is geworden ter zake van de intracommunautaire verwerving of de invoer van het vervoermiddel. De aftrek bedraagt ten hoogste het bedrag van de belasting dat verschuldigd zou zijn indien op die levering het tarief van nihil niet van toepassing zou zijn. Het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop het vervoermiddel wordt geleverd. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld inzake de toepassing van dit lid en van het eerste lid, onderdeel d.
4
De aftrek van belasting vindt plaats overeenkomstig de bestemming van de goederen en diensten op het tijdstip waarop de belasting aan de ondernemer in rekening wordt gebracht dan wel op het tijdstip waarop de belasting wordt verschuldigd. Indien op het tijdstip waarop de ondernemer goederen en diensten gaat gebruiken, blijkt, dat de belasting ter zake voor een groter of kleiner gedeelte in aftrek is gebracht dan waartoe de ondernemer op grond van het gebruik is gerechtigd, wordt hij de te veel afgetrokken belasting op dat tijdstip verschuldigd. De verschuldigd geworden belasting wordt op de voet van artikel 14 voldaan. De te weinig afgetrokken belasting wordt aan hem op zijn verzoek teruggegeven.
5
Geen aftrek vindt plaats van belasting welke in rekening is gebracht ter zake van het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden.
6
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de aftrek van belasting, ingeval goederen en diensten door de ondernemer mede worden gebruikt anders dan voor belaste handelingen of anders dan voor de handelingen, bedoeld in het tweede lid. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de aftrek van belasting, ingeval een auto door de ondernemer mede wordt gebruikt voor eigen privé-doeleinden. Daarbij kan worden bepaald dat het afstoten van goederen welke de ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt, buiten aanmerking wordt gelaten.
7
Een herziening van de aftrek vindt niet plaats:
a
in geval van naar behoren bewezen en aangetoonde vernietiging, verlies of diefstal van goederen;
b
in geval van onttrekkingen van goederen voor het verstrekken van geschenken van geringe waarde en van monsters, als bedoeld in artikel 3, achtste lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AW1761, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02527
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Moet de naheffingsaanslag worden vernietigd, omdat deze had moeten worden opgelegd door de Inspecteur bevoegd voor R? II. Dient de uitspraak te worden vernietigd, omdat deze in strijd met artikel 10:3, derde lid Awb feitelijk is gedaan door...
 • LJN BC9202, Hoger beroep, 06/00423
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het oordeel van het Hof heeft de Inspecteur, op wie te deze in tegenstelling tot hetgeen de Rechtbank ten onrechte onder 4.4 van zijn uitspraak heeft overwogen en geheel in lijn met de constante jurisprudentie van de Hoge Raad, zoals het arrest van 29 juni 1994, nr. 29 780, BNB 1994/243, en van 15 maart 2000, nr...
 • LJN AE7602, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02734
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/002734 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid grote ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN BB6043, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00801
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Omzetbelasting. Aanschaf voor ondernemingsdoeleinden. Heeft belanghebbende recht op aftrek vanwege de hem in rekening gebrachte btw bij de bouw en aanschaf van een vaartuig, waarbij de vraag is of deze is aangeschaft voor economische activiteiten. Het hof oordeelt dat dat laatste het geval is. Gelet...
 • LJN AU2523, Eerste aanleg - meervoudig, BK 490/03 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag ter zake van de sub 2.5, 2.6, 2.7 en 2.9 genoemde posten terecht is opgelegd, zomede of de administratieve boete terecht en tot de juiste hoogte is opgelegd.
 • LJN AA8862, Cassatie, 35704
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35704 6 december 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 oktober 1999 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding...
 • LJN AO3176, Cassatie, 38482
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 16 Wet OB: Aftrek omzetbelasting over aan werkgever in rekening gebrachte verhuiskosten van door werkgever naar Nederland overgeplaatste werknemers.
 • LJN AE0493, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/20251
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Vierde enkelvoudige belastingkamer nummer 97/20251 U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem opgelegde naheffingsaanslag...
 • LJN AA3871, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01580
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem Tweede meervoudige belastingkamer nr. 98/4330 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X B.V. te : *Z Inspecteur : Belastingdienst/Grote Ondernemingen *P aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift soort belasting : omzetbelasting tijdvak : 1 januari...
 • LJN AT3988, Cassatie, 40517
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  BUA, privé-gebruik personenauto, artikel 17, lid 6, Zesde richtlijn.
 • LJN BA1744, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/319
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  BUA voor personeelsvoorzieningen niet in strijd met Zesde richtlijn. Het geven van gelegenheid tot privé-vervoer is voldoende bepaald.
 • LJN AA4378, Eerste aanleg - meervoudig, P94/5331
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-05-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Kenmerk: P94/5331. GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van de fiscale eenheid X N.V. te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Grote ondernemingen P, de inspecteur. 1. Loop van het geding Op 7 november 1994...
 • LJN AA4476, Eerste aanleg - meervoudig, 94/1671
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-02-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 9 februari 1996 nummer 94/1671 UITSPRAAK op het beroep van X te Z betreffende het bezwaar van belanghebbende tegen een hem door de Inspecteur, het hoofd van het Douane district te P, gedane uitnodiging tot betaling van omzetbelasting en alcoholaccijns...
 • LJN AE8428, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1694
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  IB: Belanghebbendes activiteiten als fotograaf zijn niet aan te merken als onderneming of als zelfstandig uitgeoefend beroep. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat meer kosten in aftrek moeten komen dan de inspecteur heeft toegestaan. OB: Geen forfaitaire 13% aftrek van voorbelasting voor een door belanghebbende zelf gebruikte auto...
 • LJN AO8527, Eerste aanleg - meervoudig, 02/05058
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 15, vierde lid, van de WBR is niet van toepassing bij de onderhavige integratielevering.
 • LJN BB0531, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2830
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Aandeelhouder is geen moeiende holding, beroep gegrond voor wat betreft boete, voor overige ongegrond. Het enkele verwerven en houden van aandelen in een dochtervennootschap kan niet worden beschouwd als een economische activiteit als bedoeld in de Zesde richtlijn. Dit ligt anders wanneer het houden...
 • LJN AL2153, Cassatie, 37911
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.911 26 september 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X NV c.s. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 14 december 2001, nr. 99/30219, betreffende de bij na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting gegeven boetebeschikking. 1. Boetebeschikking, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN BD2952, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00275
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De belanghebbende stelt dat de kosten van het bedrijfslid-maatschap, voor zover deze zijn toe te rekenen aan de aanwezigheid van haar personeel met klanten aldaar primair in het bedrijfsbelang zijn gedaan, omdat het uit het oogpunt van bedrijfsbelang noodzakelijk was om de klanten te ontvangen en met hen contact te onderhouden...
 • LJN AA6540, Eerste aanleg - meervoudig, 98/01654
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Eerste meervoudige belastingkamer nr. 98/01654 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te : Z ambtenaar : de inspecteur van de Belastingdienst/Onder-nemingen P aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar...
 • LJN AO8717, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01231
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil de berekening van de heffingsgrondslag voor de verkrijging door belanghebbende, in het bijzonder het antwoord op de vraag of ter zake van de verkrijging van de onderhavige onroerende zaak door belanghebbende terecht overdrachtsbelasting is voldaan over de waarde van de houten caravan...
 • LJN AA4342, Eerste aanleg - meervoudig, P95/1991
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam kenmerk P95/1991 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen P, de inspecteur. 1. Loop van het geding Van belanghebbende is een beroepschrift...
 • LJN AZ1147, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01892
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gelet op het overwogene onder 4.8, 4.18 tot en met 4.20 is het Hof van oordeel, dat belanghebbende in een gunstiger positie zou komen te verkeren dan vergelijkbare belastingplichtigen binnen de Europese Unie indien aan haar de gevraagde teruggaaf zou worden verleend, zodat, naar redelijkerwijs niet voor...
 • LJN AA5276, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1174
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/1174 U i t s p r a a k op het beroep van de Woningstichting *X te *Z, hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak van de Inspecteur, het Hoofd van de eenheid van de Belastingdienst/Ondernemingen *P op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AA2053, Cassatie, 31301
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-10-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap N.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 28 april 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1987...
 • LJN AP5693, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/1370
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Naheffingsaanslag omzetbelasting. De gemeeente heeft werkzaamheden doen uitvoeren aan een in de gemeente gelegen provinciale weg, die in eigendom is bij de provincie. De door belanghebbende verrichte werkzaamheden zijn van dien aard dat de ter zake daarvan verrichte prestaties door belanghebbende niet...
 • LJN BC3156, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02252
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen, is de in dit geding relevante naheffingsaanslag omzetbelasting terecht en tot het juiste bedrag aan B opgelegd. Verder zijn belanghebbenden terecht als vennoten van deze firma hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het gehele bedrag van die naheffingsaanslag,...
 • LJN AO6978, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03451
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil is naar het oordeel van het Hof terug te voeren tot de vraag, of door de werking van artikel 9, vierde lid, Wet BvR, de faciliteit van artikel 13, Wet BvR, toegepast op de eerste verkrijging, ongedaan kan worden gemaakt.
 • LJN BC0482, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4588
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omzetbelasting. Beperking kleine ondernemersregeling tot natuurlijke personen is niet in strijd met de Zesde Richtlijn.
 • LJN AZ0512, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00230
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende beschikte niet over de voor de in aftrek gebrachte voorbelasting vereiste facturen. Voorts acht het Hof het aannemelijk dat die voorbelasting geen betrekking heeft op door belanghebbende als ondernemer verrichte prestaties. Er is geen reden de boete te matigen op grond van een samenloop met de boete voor de navorderingsaanslag Vpb 1999 ...
 • LJN AA5979, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01311
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/01311 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van Stadsgewest Y te Y tegen de uit-spraak van het Hoofd van de eenheid onderne-min-gen te Y van de rijksbelas...
 • LJN AZ6189, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2842 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Te weinig afgedragen omzetbelasting ter zake van de verhuur van vakantiewoningen terecht nageheven. Of afnemers mogelijk recht hebben op aftrek van voorbelasting is niet daarbij relevant. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt. Opzet niet bewezen.
 • LJN AY5990, Cassatie, 41335
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 29, lid 2, Wet OB 1968. Betalingsregeling of schuldvernieuwing?
 • LJN AA2338, Cassatie, 33092
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X B.V. c.s. te Z en het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 23 januari 1997 betreffende het bedrag dat door haar als omzetbelasting op aangifte is teruggevraagd over het tijdvak december 1992...
 • LJN BC8057, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1151
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiser heeft een pand zonder omzetbelasting aangeschaft. Hij staat sinds 21 november 2000 als bewoner ingeschreven en heeft het pand als zodanig in gebruik genomen. Het pand bestaat uit een souterrain, de begane grond met voor- en achterkamer, een garage en een bovenverdieping die door eiser en zijn familie wordt bewoond...
 • LJN AO7623, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03452
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de tweede verkrijging zonder heffing van overdrachtsbelasting kon plaatsvinden. Belanghebbende stelt, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, omdat de ratio van artikel 9, vierde lid, Wet BvR is, dat bij verkrijging van de juridische eigendom...
 • LJN AY0256, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/3954 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: BUA) ook van toepassing op verstrekkingen aan oud-personeel. Eiseres is een vervoerbedrijf en verzorgt openbaar vervoer tegen vergoeding. Eiseres verstrekt op grond van de voor haar sector geldende CAO aan haar (oud-)personeelsleden, hun partners...
 • LJN AA2331, Cassatie, 33477
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X N.V. c.s. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 mei 1997 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1988...
 • LJN AA2857, Cassatie, 34688
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 27 juli 1998 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1990 tot en met 31 december...
 • LJN AQ4561, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/02633
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: -is aan belanghebbende terecht en tot een juist bedrag een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd over 1996; -is belanghebbende terecht geen aanvullend recht op aftrek van fl. 8500,= over 1997 verleend.
 • LJN AT8617, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/04275
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vraag: Is de bijtelling wegens privé-gebruik auto terecht?
 • LJN AU2522, Eerste aanleg - meervoudig, BK 489/03 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag ter zake van de sub 2.5, 2.6 en 2.9 genoemde posten terecht is opgelegd, dan wel subsidiair ter zake van de sub 2.7 genoemde post bij wijze van interne compensatie f.4.975,-- (onder aanpassing van de boete) in de naheffingsaanslag...
 • LJN AA1375, Eerste aanleg - meervoudig, 98/4330
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Tweede meervoudige belastingkamer nr. 98/4330 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende: Brabantse darmen- en slachtproduktenhandel X B.V. te: Almere Z Inspecteur:Belastingdienst/Grote Ondernemingen Arnhem P aangevallen beslissing:uitspraak op bezwaarschrift soort belasting...
 • LJN AX8979, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2324
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aan een niet meer bestaande vennootschap kan een naheffingsaanslag omzetbelasting worden opgelegd. De rechtbank oordeelt dat noch de tekst van de AWR noch de jurisprudentie aanleiding geeft om bij het bestaan van belastingplicht van een ondernemer voor enig jaar aan te nemen dat de mogelijkheid tot naheffen...
 • LJN AE4425, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1842
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Buitengewone lastenaftrek afschrijving auto in verband met ziekte en invaliditeit gehonoreerd. Hof is niet bevoegd te oordelen over verrekening uit hoofde van de Invorderingswet. Geen toekenning smartengeld of schadevergoeding: inspecteur is bij de aanslagregeling terecht op basis van de door hem aangevoerde...
 • LJN AA4055, Cassatie, 35167
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 35167 5 januari 2000 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 28 januari 1999 betreffende het bedrag dat door haar als omzetbelasting op aangifte is voldaan over het tijdvak december 1997...
 • LJN AE9060, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02140
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 01/02140 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan hem opgelegde...
 • LJN AU5254, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00160
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: - Is het BUA geheel of gedeeltelijk onverbindend, omdat niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 17, zesde lid, van de Zesde richtlijn en/of omdat het BUA niet voldoet aan het bepaalde in de artikelen 5, zesde lid, en 6, tweede lid, van voornoemde richtlijn...
 • LJN AY7667, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1128
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Over de jaren 1998 tot en met 2001 is terecht OB ter zake van privé-gebruik auto nageheven. De rechtbank neemt overwegingen op inzake de aan een vennoot van eiseres opgelegde navorderingsaanslag IB: aan de stukken is het vermoeden te ontlenen dat in de taxi een kilometertelleronderbreker is ingebouwd...
 • LJN AA3848, Cassatie, 35138
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35138 15 december 1999 TVW gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 8 januari 1999 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting...
 • LJN AY3574, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02118
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting Verwijzingsprocedure HR 17 december 2004, nr. 39651. Bij een facturencarrousel is geen omzetbelasting verschuldigd ter zake van leveringen maar is ook geen aftrek mogelijk.
 •