Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het notarisambt

 

Artikel 98
1
Notarissen en kandidaat-notarissen zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling of een op deze wet berustende verordening, hetzij met de zorg die zij als notarissen of kandidaat-notarissen behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris of kandidaat-notaris niet betaamt.
2
Deze tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de kamers van toezicht en in hoger beroep door het gerechtshof te Amsterdam. Tegen beslissingen van het gerechtshof is geen hogere voorziening toegelaten.
3
Indien met betrekking tot de leden of plaatsvervangende leden van de kamers van toezicht die notaris of kandidaat-notaris zijn een klacht is ingediend, verzoekt de voorzitter de president van het gerechtshof te Amsterdam een andere kamer van toezicht aan te wijzen teneinde zich met de behandeling daarvan te belasten. De president van het gerechtshof te Amsterdam deelt de beslissing mee aan de aangewezen kamer van toezicht, aan de desbetreffende notaris of kandidaat-notaris, aan de voorzitter van de kamer van toezicht die het verzoek tot aanwijzing heeft gedaan en, indien een klacht is ingediend, aan de klager.
4
Notarissen en kandidaat-notarissen die niet meer als zodanig werkzaam zijn blijven aan de tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig in het eerste lid bedoeld handelen of nalaten gedurende de tijd dat zij als zodanig werkzaam waren.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AW2529, Hoger beroep, 1735/05 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 99 lid 12 Wet op het notarisambt.
 • LJN AS7061, Hoger beroep, 875/2003 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nu klaagster ingevolge artikel 107 van de Wet op het notarisambt binnen dertig dagen na de dag van verzending van voornoemde brief in hoger beroep kon komen en het verzoekschrift eerst na afloop van deze termijn ter griffie is ontvangen, is het beroep niet tijdig ingesteld. Van feiten of omstandigheden...
 • LJN AZ2192, Hoger beroep, 101/2006 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Notaris heeft verwijtbaar gehandeld door te volstaan met de mededeling aan de legatarissen dat het saldo van de nalatenschap onvoldoende is om de legaten geheel uit te keren en dat deze legaten naar evenredigheid zouden worden verminderd.
 • LJN BA2019, Hoger beroep, 1407/2006 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In zijn algemeenheid is het mogelijk dat gedragingen van een notaris, gelegen buiten zijn ambtswerkzaamheden, afbreuk doen aan de eer en het aanzien van het ambt dat de notaris bekleedt. Het hof is van oordeel dat het ten processe bedoelde handelen van de notaris zijn functioneren als notaris zodanig...
 • LJN AT6026, Hoger beroep, 638/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notaris heeft klaagster terecht niet eerder geinformeerd over het beroep dat was gedaan op de ontbindende voorwaarde van de koopovereenkomst.
 • LJN AU3278, Hoger beroep, 271/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Voorop dient te worden gesteld dat een notaris die in de uitoefening van zijn ambt als bemiddelaar tussen twee partijen optreedt zich in beginsel onpartijdig behoort op te stellen. Het hiervoor overwogene brengt als uitgangspunt mee dat een notaris die als bemiddelaar optreedt geen handelingen verricht...
 • LJN AX8653, Hoger beroep, 1747/05 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Onttrekking van gelden aan een daarop gelegd (derden)beslag levert een ernstige overtreding op van artikel 98 Wna. Voorts heeft de notaris de kamer onjuiste informatie verschaft en in strijd met de waarheid verklaard dat zij de betreffende gelden niet meer onder zich had.
 • LJN AX9320, Hoger beroep, 1732/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gebleken is dat de notaris geen bemoeienis heeft gehad met de afspraken tussen de aandeelhouders omtrent de uitgifte van aandelen en de daaraan gekoppelde achtergestelde lening, alsmede de wijze waarop de bedragen aan [A] zouden worden voldaan. Vervolgens heeft de notaris gelden ontvangen van de betrokken...
 • LJN AZ9925, Hoger beroep, 701/06 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notaris reageert korzelig.
 • LJN AT9465, Hoger beroep, 450/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Afhandeling van een nalatenschap. De notaris trad niet op als boedelnotaris.
 • LJN AY7994, Hoger beroep, 1922/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 99 lid 12 Wet op het notarisambt.
 • LJN BD6518, Hoger beroep, 106.010.739/01 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Doorbreking van de niet-ontvankelijkheid inzake een tussenbeslissing van de kamer. De beslissing van de kamer waartegen het verzoekschrift zich richt betreft een instructie aan de notaris om mr. Vanderveen als notarislid van de kamer inzage te verlenen in het testamentair dossier van erflaatster, waarna mr...
 • LJN BJ2837, Hoger beroep, 106.010.739/01
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof heeft uit de resultaten van het onderzoek door de deskundige moeten afleiden dat de notaris op juiste wijze heeft gehandeld en oordeelt dan ook dat door het beroep op de geheimhoudingsplicht er geen beroepsfout is gemaskeerd.
 • LJN AZ4174, Hoger beroep, 1973/05 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Afhandeling nalatenschap. Berisping notaris.
 • LJN AZ4171, Hoger beroep, 1004/06 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof is van oordeel dat de notaris, door aan het zijnerzijds opheffen van het beslag de voorwaarde te verbinden dat de tegen hem ingediende klacht wordt ingetrokken, niet heeft gehandeld zoals een behoorlijk notaris betaamt.
 • LJN AU7717, Hoger beroep, 682/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De Kamer acht het verwijt van klager dat de notaris onzorgvuldig gehandeld zou hebben, aangezien hij nagelaten heeft te onderzoeken of de vereniging van eigenaars een exploitatieoverzicht had opgesteld, ongegrond. Het hof verwerpt het beroep.
 • LJN AV6891, Hoger beroep, 1557/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Uit het aan de Kamer overgelegde dossier, alsmede uit hetgeen klaagster ter zitting nog naar voren heeft gebracht, blijkt niet dat de erflater zijn wil niet voldoende kon bepalen en klaagster heeft haar stelling terzake dan ook onvoldoende onderbouwd.
 • LJN AU3276, Hoger beroep, 391/04 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ter voorkoming van misverstanden omtrent de uitbetaling van de in depot te houden gelden had het op de weg van de notaris gelegen de depotovereenkomst schriftelijk vast te leggen.
 • LJN AV6822, Hoger beroep, 1455/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Afhandeling nalatenschap.
 • LJN AO3359, Hoger beroep, 691/03 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De kamer verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht overeenkomstig artikel 99 lid 12 Wet op het Notarisambt. Het hof verwerpt het hoger beroep van klager.
 • LJN AZ4190, Hoger beroep, 207/2006 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Onder de genoemde omstandigheden mocht oud-notaris [Y] er niet toe overgaan om zonder instemming van Van Diepen c.q. oud-notaris [X] en zelfs zonder in kennis stelling van dezen tot vernietiging van een gedeelte van de boekhouding overgaan.
 • LJN AU7719, Hoger beroep, 1084/05 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 99 lid 12 Wet op het notarisambt.
 • LJN AZ1203, Hoger beroep, 473/2006
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 99 lid 12 Wet op het notarisambt.
 •