Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet openbaarheid van bestuur

 

Artikel 10
1
Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a
de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2
Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a
de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b
de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c
de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
g
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3
Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4
Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
5
Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
6
Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.
7
Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a
de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b
de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
8
Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE6981, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/36 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank ‘s-Gravenhage sector bestuursrecht tweede afdeling, enkelvoudige kamer Reg. nr. AWB 02/401 WOB UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen Mr[eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en de Minister van Justitie, verweerder...
 • LJN AP0130, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 03 / 2016
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  WOB verzoek om openbaarmaking van de notulen van een achter gesloten deuren gehouden raadsvergadering, waarbij op grond van artikel 23 lid 4 van de Gemeentewet tot niet openbaarmaking van het verslag was beslist. Rechtbank: Openbaarmakingsregeling ex artikel 23 van de Gemeentewet heeft een uitputtend karakter...
 • LJN BG8268, Eerste aanleg - meervoudig, 200708811/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer voorschrift 2.8 van de op 22 december 1993 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Shell Nederland Raffinaderij B...
 • LJN BD7384, Eerste aanleg - meervoudig, 200702759/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 maart 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning...
 • LJN BG8606, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200800597/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hengelo (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap STEPAh N.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het produceren, verpakken en opslaan van grondstoffen, tussen...
 • LJN BA9303, Eerste aanleg - meervoudig, 200602131/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan "Hart voor Groen 2005" vastgesteld.
 • LJN AE5151, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/835
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/835 30 mei 2002 32010 Bestrijdingsmiddelenwet Toelating Uitspraak in de zaak van: 1. Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, te Rijswijk, 2. Brabant Water N.V., te 's-Hertogenbosch, 3. N.V. Waterbedrijf Gelderland, te Arnhem, gemachtigde...
 • LJN AH9823, Hoger beroep, 20.001078.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Nu op 5 juni 2001 door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25 van de Provinciewet, welk artikel een uitputtende regeling geeft inzake openbaarmaking en geheimhouding, welke als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wet Openbaarheid van Bestuur (het hof verwijst hierbij naar de vaste jurisprudentie...
 • LJN AS4610, Cassatie, 01290/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  De opvatting dat de strafrechter zelfstandig dient te beoordelen of de in art. 272.1 Sr bedoelde en beweerdelijk door verdachte geschonden geheimhoudingsplicht terecht aan verdachte is opgelegd, is onjuist. De vraag of de opgegeven redenen inderdaad noopten tot het opleggen van die geheimhoudingsplicht staat ter beoordeling van Gedeputeerde Staten...
 • LJN AO8755, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1671 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De ouders van wijlen [zoon] hebben inzage gevraagd in de onderliggende stukken die tot de door de voormalige BVD vermelde conclusies met betrekking tot de dood van hun zoon hebben geleid. In dat jaarverslag is een verband gelegd tussen een in Nederland actief netwerk van moslimextremisten en de dood...
 • LJN BJ7207, Eerste aanleg - meervoudig, 200807401/1/M2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het fabrieksmatig produceren van koek- en biscuitproducten aan de [locatie] te [plaats]...
 • LJN AV0155, Eerste aanleg - meervoudig, 07.440197-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Veroordeling gemeenteraadslid wegens schending ambtsgeheim; art. 272 Wetboek van Strafrecht
 • LJN AU5001, Hoger beroep, 200501784/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) een verzoek van appellant om verstrekking van documenten met financiële stukken, waaronder kwartaalrapportages, van de Betaald Voetbal Organisatie Emmen gedeeltelijk afgewezen.
 • LJN AF4803, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 02/3309 VWOB en 02/3310 WOB (hoofdzaak)
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  RECHTBANK TE ROTTERDAM Voorzieningenrechter Reg.nrs.: VWOB 02/3309 NAV WOB 02/3310 NAV (hoofdzaak) Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, tevens uitspraak in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 8...
 • LJN BD7367, Eerste aanleg - meervoudig, 200702756/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 maart 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning...
 • LJN BD9932, Eerste aanleg - meervoudig, 200706085/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Katwijk (hierna: de raad) bij besluit van 30 november 2006 vastgestelde bestemmingsplan "De Kleipetten Zuid".
 • LJN AE0767, Hoger beroep, AWB 01/666
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/666 Verzonden op: 15300 Beschikking op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in de zaak van: KPN Telecom B.V., te 's-Gravenhage, appellante, gemachtigde...
 • LJN AO8756, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1393 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser heeft bij verweerder verzocht om kennisneming van (eventueel) over hem bij de AIVD aanwezige gegevens zowel van vroeger als van heden.

  Uitspraak in hoger beroep bevestigd; LJN AT5373.
 • LJN AF7010, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 03/162 en 163
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Bijzondere openbaarmakingsregeling. Verhouding art. 25 en art. 55 Gemeentewet. Afwijzing Wob-verzoek van individueel gemeenteraadslid om afschriften van stukken betreffende de financiering en schuldsanering van de betaald voetbalorganisatie Emmen op de grond dat de Wob terzijde wordt geschoven door de ex art...
 • LJN AF2989, Voorlopige voorziening, 02/3358 VMEDED
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  RECHTBANK TE ROTTERDAM Voorzieningenrechter Reg.nr.: VMEDED 02/3358-MES Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de procedure tussen Snitjer B.V. en BAM NBM Wegenbouw Noordoost B.V., verzoeksters, gemachtigden mr...
 • LJN AU5002, Hoger beroep, 200501785/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 maart 2003, medegedeeld bij brief van 6 mei 2003, heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) met toepassing van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd inzake het tussentijds verslag van het tweede halfjaar 2002 van de Betaald Voetbal Organisatie Emmen ...
 • LJN BD7368, Eerste aanleg - meervoudig, 200702758/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 maart 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning...
 • LJN AF2794, Hoger beroep, AWB 01/666
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/666 8 januari 2003 15300 Telecommunicatiewet Uitspraak op het hoger beroep van: KPN Telecom B.V., te Den Haag, appellante, gemachtigden: mr. B.L.P. van Reeken en mr. M.D. Schraven, advocaten te Amsterdam, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank...
 • LJN BD6753, Eerste aanleg - meervoudig, 200704802/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hengelo (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Binnenhaven B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor op...
 • LJN BB7668, Cassatie, 02964/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 25 Gemeentewet. Blijkens de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van art. 25 Gemeentewet is de strekking van het voorschrift dat op de stukken melding wordt gemaakt van de opgelegde verplichting tot geheimhouding, dat van meet af aan duidelijk is dat het om stukken gaat waarvan de inhoud geheim moet blijven...
 • LJN BB7667, Cassatie, 02968/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 25 Gemeentewet. Blijkens de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van art. 25 Gemeentewet is de strekking van het voorschrift dat op de stukken melding wordt gemaakt van de opgelegde verplichting tot geheimhouding, dat van meet af aan duidelijk is dat het om stukken gaat waarvan de inhoud geheim moet blijven...
 • LJN BC3052, Eerste aanleg - meervoudig, 200608663/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart II" vastgesteld.
 • LJN AF3475, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/401 WOB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De Deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag heeft aan de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Rotterdam verzocht hem afschriften te verstrekken van de processen-verbaal die in de strafvervolging tegen eiser zijn opgemaakt en wel die delen van de processen...
 • LJN BD6126, Eerste aanleg - meervoudig, 200704698/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hengelo (Overijssel) (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Combi Terminal Twente B.V. (hierna: CTT) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van het op...
 • LJN AI0892, Hoger beroep, 23-002961-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Schending ambtsgeheim door lid van gemeenteraad. Gelet op de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de omstandigheden die zich na het begaan van dit feit hebben voorgedaan zal het hof bepalen dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.
 •