Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinder

 

Artikel 83
1
Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan.
2
Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, kan voor de aanwezige of te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan.
3
Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot woningen die reeds aanwezig of in aanbouw zijn, kan voor de toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg die nog niet geprojecteerd is:
a
voor zover het woningen in stedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan;
b
voor zover het woningen in buitenstedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 58 dB niet te boven mag gaan.
4
Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in buitenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf, kan een hogere waarde worden vastgesteld die de waarde van 58 dB niet te boven mag gaan.
5
Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in het stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 68 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:
a
een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
b
een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.
6
Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot binnen de bebouwde kom nog te bouwen woningen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 63 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:
a
een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
b
een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.
7
Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot buiten de bebouwde kom nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:
a
een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
b
een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.
8
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AH9368, Voorlopige voorziening, 200303218/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 maart 2003, kenmerk 2003/14157, heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vastgesteld met betrekking tot een aantal in dit besluit genoemde woningen, ten behoeve van de nieuw aan te leggen Rijksweg 73-Zuid en N271.
 • LJN AU4993, Eerste aanleg - meervoudig, 200408414/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Ede, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 december 2003, het bestemmingsplan "ISEV" vastgesteld.
 • LJN BD5587, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/5566 en AWB 08/0543
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  23-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Indiening van aanzienlijke hoeveelheid nadere stukken kort voor behandeling ter zitting is in dit geval in strijd met een goede procesorde.
 • LJN AS7256, Eerste aanleg - meervoudig, 200405771/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 februari 2002, 2002WEM000591i, heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder, bezien in samenhang met artikel 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, voor dertien woningen hogere...
 • LJN BB2941, Eerste aanleg - meervoudig, 200606824/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 juli 2005 heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot een voorwaarde behorende bij het op 8 november 1996 genomen besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde afgewezen.
 • LJN AA5328, Eerste aanleg - meervoudig, E01.99.0119
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State E01.99.0119. Datum uitspraak: 15 februari 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de heer en mevrouw [appellanten 1] te [woonplaats 1], 2. [appellant 2-1], [appellant 2-2] en [appellant 2-3] te [woonplaats 2], 3. [appellant 3-1], [appellant 3-2], [appellant 3...
 • LJN AB1304, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99 / 2249
  99 / 2218
  00 / 323

  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA Veertiende kamer Uitgesproken d.d.: 4 april 2001 UITSPRAAK in het geding tussen: [eiser] en 26 anderen, allen wonende te [woonplaats], eisers, [eiser] te Breda, gemachtigde, en 1) de raad van de gemeente Oosterhout, te Oosterhout, en 2) het college van burgemeester...
 • LJN AU2125, Eerste aanleg - meervoudig, 200406602/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 22 november 2003 is bij besluit van rechtswege ingestemd met het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer (hierna: het college), als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder, om hogere waarden vast te stellen voor veertien woningen in buitenstedelijk gebied vanwege het wegverkeerslawaai.
 • LJN BD9979, Eerste aanleg - meervoudig, 200707658/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 22 november 2003 is bij besluit van rechtswege ingestemd met het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder (oud), om hogere waarden vast te stellen voor veertien woningen in buitenstedelijk gebied vanwege het wegverkeerslawaai.
 • LJN BI2941, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 200901840/1/M2 en 200901840/2/M2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 januari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid Holland (hierna: het college) ambtshalve hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een nieuw wegdeel van de provinciale weg N456 vastgesteld op de gevels van drie woningen aan de [locatie sub 1] te [plaats]...
 • LJN BB2175, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/938 WRO V1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  In bijgevoegde uitspraak heeft de voorzieningenrechter -vrij uitzonderlijk- geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders zich bij het verlenen van een vrijstellng niet heeft mogen baseren op een gebrekkig tot stand gekomen en door de provincie afgegeven verklaring van geen bezwaar. Die vvgb is volgens de rechter ontoereikend gemotiveerd...
 • LJN AA5725, Eerste aanleg - meervoudig, 199900376/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199900376/1. Datum uitspraak. 28 april 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant 1], 2. [appellant 2], 3. [appellant 3], 4. [appellant 4], 5. [appellant 5A, [appellant 5B], [appellant 5C], [appellant 5D] en [appellant 5E], 6. [appellant 6] en anderen ...
 • LJN AT7953, Eerste aanleg - meervoudig, 200409062/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 februari 2003, kenmerk 33/36 afd. 3A, heeft de gemeenteraad van Amsterdam op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder  hogere grenswaarden vastgesteld in verband met het bestemmingsplan Haarlemmerbuurt.
 • LJN BB2168, Eerste aanleg - meervoudig, 200700202/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 22 november 2003 is bij besluit van rechtswege ingestemd met het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer (hierna: het college), als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder, om hogere waarden vast te stellen voor veertien woningen in buitenstedelijk gebied vanwege het wegverkeerslawaai.
 • LJN AE9518, Eerste aanleg - meervoudig, 200200388/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200200388/1. Datum uitspraak: 30 oktober 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], wonend te [woonplaats], en gedeputeerde staten van Noord-Holland, verweerders. 1. Procesverloop Bij brief van 26 oktober 2000, door verweerders ontvangen op 27 oktober 2000,...
 • LJN AQ8738, Eerste aanleg - meervoudig, 200400762/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 21 oktober 2003, kenmerk 43/6.11/2003003821, heeft verweerder het verzoek van appellanten om heroverweging van zijn besluit van 14 november 2000, afgewezen.
 • LJN BD5352, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200800272/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 2 augustus 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een verzoek van [appellante] om handhavend op te treden met betrekking tot een voorwaarde behorende bij een op 28 maart 2000 genomen besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde afgewezen.
 • LJN BJ1909, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200806964/1/M2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen (hierna: het college) krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder - onder andere - een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege wegverkeer, vastgesteld voor de woning aan de [locatie] te Groningen...
 • LJN AI1755, Eerste aanleg - meervoudig, 200204823/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 februari 2002, kenmerk MB/A1/2001011961, heeft verweerder onder meer met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de woningen gelegen aan de [locaties] (zij- en achtergevel), de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, vanwege de verlenging van de Mr. Cramerweg die onder...
 • LJN AO1970, Eerste aanleg - meervoudig, 200300390/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 februari 2002, kenmerk 2002WEM00591i, heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder, bezien in samenhang met artikel 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, voor dertien woningen...
 • LJN AF9863, Eerste aanleg - meervoudig, 200203691/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203691/1. Datum uitspraak: 11 juni 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant sub 1], wonend te [woonplaats], 2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats], 3. [appellante sub 3]], wonend te [woonplaats], 4. [appellante sub 4a], gevestigd te [plaats],...
 • LJN BB1750, Eerste aanleg - meervoudig, 200603929/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 augustus 2005 heeft de gemeenteraad van Westland het bestemmingsplan "Westmade" (hierna: het plan) vastgesteld.
 • LJN AU9042, Eerste aanleg - meervoudig, 200501564/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 juni 2004 heeft verweerder hogere geluidswaarden vastgesteld in de gemeente Aalsmeer in verband met verkeerslawaai vanwege de omlegging van de N201.
 •