Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

 

Artikel 14
1
Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , wordt telkens met ingang van 1 januari door Onze Minister herzien overeenkomstig:
a
de helft van de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen in het voorafgaande jaar, is geraamd; en
b
het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen in dat jaar, nader is geraamd.
2
Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , wordt telkens met ingang van 1 juli door Onze Minister opnieuw herzien overeenkomstig het verschil tussen de helft van de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen in het voorafgaande jaar, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, nader is geraamd.
3
Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt onder ontwikkeling van de contractlonen verstaan: het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in marktsector, gepremieerde en gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals deze door het Centraal Planbureau wordt bekend gemaakt.
4
Indien de toepassing van het eerste, dan wel het tweede lid zou leiden tot verlaging van het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , wordt dat bedrag ongewijzigd vastgesteld. Voor zover hierdoor geen toepassing wordt gegeven aan het eerste, dan wel het tweede lid wordt het daarmee gemoeide percentage bij de eerstvolgende herziening en voor zover nodig tevens bij de daarop volgende herzieningen, alsnog in aanmerking genomen.
5
Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , kan met ingang van 1 januari en van 1 juli bij algemene maatregel van bestuur in afwijking van het eerste tot en met het vierde lid worden vastgesteld, naar gelang sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling zodanig dat hiervan schade voor de werkgelegenheid kan worden verwacht dan wel van een zodanige volume-ontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen dat daardoor een betekenende premie- of belastingdrukverhoging noodzakelijk is.
6
Indien per 1 januari toepassing is gegeven aan het vijde lid, blijft per 1 juli van hetzelfde jaar de toepassing van het tweede lid achterwege. Indien echter inmiddels gebleken is dat de grond voor de toepassing van het vijfde lid niet langer aanwezig is, wordt het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , met ingang van 1 juli van hetzelfde jaar alsnog door Onze Minister herzien overeenkomstig het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, is geraamd en de herziening die per 1 januari heeft plaatsgevonden.
7
Indien per 1 juli toepassing wordt gegeven aan het vijfde lid dan wel het zesde lid, eerste volzin, toepassing heeft gevonden, blijft per 1 januari van het eerstvolgende jaar de toepassing van het eerste lid, onder b, achterwege.
8
Indien een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vijfde lid wordt voorbereid legt Onze Minister het ontwerp van die maatregel met de daarbij behorende nota van toelichting over aan de beide Kamers der Staten-Generaal. De voordracht tot de maatregel kan worden gedaan nadat tien dagen na de overlegging zijn verstreken of zoveel eerder als beide Kamers te kennen hebben gegeven dat geen verdere inlichtingen worden verlangd.
9
Het overeenkomstig het eerste tot en met het vierde en het zesde lid herziene bedrag wordt afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,60. Indien het restbedrag € 0,30 bedraagt, geschiedt de afronding naar boven.
10
Bij een herziening overeenkomstig het eerste tot en met het zesde lid worden tevens de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder b en c , herzien en wel in dier voege, dat het onder b genoemde bedrag wordt gesteld op 3/13 en het onder c genoemde bedrag op 3/65 van het herziene bedrag.
11
De overeenkomstig het eerste tot en met het zesde en het tiende lid herziene bedragen treden in de plaats van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, met dien verstande dat de afronding, bedoeld in het negende lid, bij de eerstvolgende herziening buiten beschouwing blijft.
12
Indien te voorzien valt dat een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vijfde lid niet tijdig voor 1 januari respectievelijk 1 juli tot stand zal kunnen komen, kan Onze Minister bepalen dat de laatstelijk vastgestelde bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, nog gedurende een bij zijn besluit vast te stellen periode van ten hoogste drie maanden van kracht blijven en kan een algemene maatregel van bestuur in aansluiting op die periode worden vastgesteld.
13
Onze Minister gaat telkens na verloop van een termijn van ten hoogste vier jaar, voor het eerst uiterlijk in 1994, na of er omstandigheden aanwezig zijn die een bijzondere wijziging wenselijk maken van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vervolgens bedragen worden vastgesteld die in de plaats treden van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid. Het achtste lid is van overeenkomstige toepassing.
14
Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a , wordt bij algemene maatregel van bestuur verlaagd in de mate waarin en met ingang van het tijdstip waarop de minimumvakantiebijslag met toepassing van artikel 15, vierde lid, wordt verhoogd. Het negende, tiende en elfde lid zijn van overeenkomstige toepassing. Wanneer een verlaging op grond van dit lid samenvalt met een bijzondere wijziging op grond van het dertiende lid, worden de in artikel 8, eerste lid, genoemde bedragen in één algemene maatregel van bestuur opnieuw vastgesteld en is tevens het achtste lid van overeenkomstige toepassing.
15
Wanneer een bijzondere wijziging of een verlaging op grond van het dertiende en veertiende lid samenvalt met een toepassing van het eerste tot en met het zesde en het tiende lid, worden de in artikel 8, eerste lid, genoemde bedragen in één algemene maatregel van bestuur opnieuw vastgesteld, met dien verstande dat in dat geval voor de toepassing van het eerste tot en met het zesde en het tiende lid wordt uitgegaan van de op grond van het dertiende en veertiende lid herziene bedragen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB0718, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/22750
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / gewekt vertrouwen
  De rechtbank zal allereerst beoordelen of de Richtlijn 2003/86 van toepassing is op de onderhavige situatie. Uit de tekst van de Richtlijn en de preambule leidt de rechtbank af dat in Richtlijn 2003/86 is bedoeld onderscheid te maken tussen derdelanders en Unieburgers...
 • LJN AZ4215, Hoger beroep, 200604478/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv / gezinshereniging / EG-Richtlijn 2003/86 Geoordeeld moet worden dat het bij artikel 3.22, eerste lid, aanhef en onder a, gelezen in verband met artikel 3.74, eerste lid, aanhef en onder a, en bij artikel 3.22, tweede lid, Vb 2000 gestelde vereiste voor gezinshereniging en gezinsvorming, als bedoeld...
 • LJN BD9291, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/4469
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Richtlijn 2003/86/EG (Gezinshereniging) / gezinsvorming / 120% van het wettelijk minimumloon / 3.22 Vreemdelingenbesluit 2000
  De vraag is of het onderscheid in inkomensnorm bij gezinshereniging en gezinsvorming in artikel 3.22 van het Vb 2000 wel gerechtvaardigd is in het licht van de Richtlijn 2003/86/EG...
 • LJN BB1361, Hoger beroep, 200701664/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv-procedure / middelen van bestaan / onderscheiden vereisten / combinatie van inkomstenbronnen
  De wetgever heeft in voormeld artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000, voor zover thans van belang, ten aanzien van middelen van bestaan onderscheid gemaakt tussen de zelfstandigheid, de duurzaamheid en de hoogte ervan...
 • LJN AX6713, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/51435
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Middelenvereiste / onregelmatigheidstoeslag / duurzaamheid. Verweerder heeft onjuiste uitleg gegeven aan zijn beleid over het middelenvereiste bij onregelmatigheidstoeslag. Beslissend is geacht of referent de onregelmatigheidstoeslag heeft ontvangen in de twaalf maanden voor het eerste besluit. Zowel...
 • LJN AY5399, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/35721
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinsvorming / middelenvereiste / Richtlijn 2003/86 niet toepasbaar / WBV 2005/5 wel toepasbaar. De minister heeft de aanvraag om gezinsvorming afgewezen vanwege het niet voldoen aan het middelenvereiste. Richtlijn 2003/86 is niet rechtspreeks van toepassing vanwege de Nederlandse nationaliteit van referente...
 • LJN AX7212, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/36788
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / referentprocedure / gemeenschapsonderdaan / gezinshereniging / gezinsvorming / middelen van bestaan. De mogelijke stijging van de heffingskorting als omschreven in paragraaf B1/2.2.3.1 Vc 2000 kan anders dan door eiseres is betoogd, enkel op grond van de relatie tussen eiseres en referent niet...
 • LJN BA9384, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/53503
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Flexibele arbeid Ingevolge het beleid van verweerder zoals neergelegd in B1/2.2.3.2 van de Vc 2000 is de reden van de uitzonderingsregeling voor flexibele arbeid ten aanzien van de duurzaamheid van de middelen van bestaan het onzekere karakter dat werken op basis van dergelijke arbeidsovereenkomsten kenmerkt...
 • LJN BG9480, Hoger beroep, 200707879/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Gezinsherenigingsrichtlijn / prejudiciële vragen / inkomenseis
  1.Dient de zinsnede 'beroep op het stelsel voor sociale bijstand' in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging zo...
 • LJN BG4026, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/47753
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinsvorming / gezinshereniging / hoofdverblijf
  Eiseres en (-) hebben elkaar via het chatten leren kennen in 1997. Op 22 december 1999 is (-) naar de VS (Philadelphia) gegaan, waar hij verbleef bij eiseres. Tot oktober 2005 hebben eiseres en (-) (samen) in de VS verbleven, met uitzondering van de...
 • LJN AZ7350, Voorlopige voorziening, AWB 06 / 22751
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag gezinsvorming / Richtlijn 2003/86 / mvv-procedure Verzoekster, van Marokkaanse nationaliteit, heeft een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning voor het doel gezinsvorming bij haar echtgenoot. Zij is in het bezit van een geldige mvv. Ten tijde van de mvv-aanvraag beschikte de hoofdpersoon over voldoende middelen...
 • LJN BJ6598, Eerste aanleg - enkelvoudig, 2009 / 808
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  AWB 09/808 samenvatting Gezinsvorming; gezinshereniging; gezinsband; verplaatsing hoofdverblijf Tussen partijen is in geschil of in het onderhavige geval sprake is gezinsvorming, waar verweerder vanuit gaat, dan wel van gezinshereniging, zoals eiser stelt. De insteek van verweerder bij een zaak als...
 • LJN BA7290, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/46419 en AWB 06/46423
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tijdelijk lagere onregelmatigheidstoeslag / voldoende middelen van bestaan De zelfstandigheid en duurzaamheid van het inkomen van referent zijn niet in geschil. In de twaalf maanden voorafgaand aan het bestreden besluit heeft referent een onregelmatigheidstoeslag ontvangen. Dit betekent dat de onregelmatigheidstoeslag...
 • LJN BG9973, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 08/23774
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinshereniging / gezinsvorming / middelenvereiste / inherente afwijkingsbevoegdheid / blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt
  Met betrekking tot het standpunt van verweerder dat er geen aanleiding is om gebruik te maken van de inherente afwijkingsbevoegdheid, oordeelt de rechtbank als volgt. Het beleid, zoals opgenomen onder B2/2...
 • LJN AY6511, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/47347
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Middelenvereiste / aanvraagdatum verblijfsvergunning / toetsingskader. Eiseres heeft de Amerikaanse nationaliteit en heeft een aanvraag ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel ‘verblijf bij echtgenoot’. Ter beoordeling ligt ten eerste voor de vraag wanneer onderhavige aanvraag door eiseres is ingediend...
 • LJN BG9517, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/7556
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Reguliere aanvraag / inburgeringsvereiste / middelenvereiste / gezinsherenigingsrichtlijn
  Inburgeringsvereiste
  Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling 2 december 2008, nr. 200806120/1 (www.raadvanstate.nl), is de rechtbank van oordeel dat eiseres niet in haar stelling kan worden gevolgd...
 • LJN BI8730, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/17816
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  6:13 Awb / stukken in beroep overgelegd, bij beoordeling betrekken

  De door eiser in beroep overgelegde loonstroken, voor zover deze zien op de periode van vóór het bestreden besluit, kunnen op grond van artikel 6:13 van de Awb bij de beoordeling van het beroep worden betrokken, nu eiser reeds in bezwaar...

 • LJN BA5930, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/46168
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Middelenvereiste / onregelmatigheidstoeslag / duurzaamheid In geschil is of verweerder de middelen van bestaan van referent terecht niet als duurzaam in de zin van artikel 3.75, eerste lid, van het Vb 2000 heeft aangemerkt. Referent heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met wisselende werktijden, maar een gegarandeerd netto loon...
 • LJN BC7065, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 08/1588, 08/8410
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-procedure / middelenvereiste / onregelmatigheidstoeslagen / kennelijke onredelijk beleid / ambtshalve treffen voorlopige voorziening onder termijnstelling
  Het beleid van verweerder, om bij de berekening van het nettoinkomen alleen de onregelmatigheidstoeslag mee te tellen van de maand waarin...
 • LJN BE9447, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/12406
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Middelenvereiste. Hoorplicht in bezwaar.
 • LJN BA9405, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/59042
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afdracht belastingpremies / verificatie Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat in geval van twijfel over de vraag of belastingpremies zijn afgedragen, verweerder eerst indien is aangetoond dat sprake is van het (verschoonbaar) niet kunnen overleggen van bepaalde stukken, aanleiding kan zien...
 • LJN BG5804, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/51301, 07/34048
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Middelenvereiste / toestsingsmoment
  Vaststaat dat referente op het moment van de beschikking op bezwaar een arbeidscontract had voor de duur van zes maanden. Met ingang van 25 september 2007 is dat contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat...
 • LJN BA9883, Hoger beroep, 200700477/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Toepasselijke inkomensnorm / wijziging van het recht De inkomensnorm, als bedoeld in artikel 3.74, aanhef en onder d, van het Vb 2000 verwijst naar het minimumloon, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, onder a, 14 en 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. Niet in geschil is dat de aanvragen...
 • LJN BA7294, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/47384
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / inkomensvereiste referent loondienst / doel van de regelgeving / schending hoorplicht en motiveringsvereiste Betreft mvv-aanvraag in kader van gezinsvorming; afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid, onder c, Vw 2000, omdat referent niet duurzaam en zelfstandig zou beschikken over voldoende middelen van bestaan...
 • LJN BA2293, Voorlopige voorziening, AWB 06 / 43187 en AWB 06 / 43185
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinsvorming / middelen van bestaan Wel voldoende middelen van bestaan ten tijde afgifte mvv, maar niet meer bij aanvraag verblijfsvergunning. Verweerder niet bevoegd tot vergunningverlening op grond van artikel 3.13, eerste lid, Vb. Problemen met werkgever, ziektewet. Geen bijzondere omstandigheden die maken dat verweerder, op grond van artikel 3...
 •