Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ5931, Eerste aanleg - enkelvoudig, awb 06/59330
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zicht op uitzetting / uitzetmoratorium. Verweerder verwijst naar de brief van de minister-president aan de Tweede Kamer d.d. 13 december 2006 waarin de groep vreemdelingen van wie de uitzetting is opgeschort, is beperkt tot (ex-) asielzoekers die zich in de laatste fase van de behandeling...
 • LJN BI8796, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 09/3371
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verweerder heeft naast het reguliere lp-traject, waarover niet kan worden gezegd dat in dat traject onvoldoende voortvarend wordt gehandeld, een traject ingezet waarbij wordt getracht eiser op grond van een met de Russische Federatie gesloten terugkeer- en overnameovereenkomst uit te zetten. Verweerder...
 • LJN BA0563, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/6225
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zicht op uitzetting / Suriname Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de autoriteiten van Suriname op 26 januari 2007 de Dienst Terugkeer en Vertrek hebben bericht dat een presentatie in persoon nog niet kan plaatsvinden. De gemachtigde van verweerder heeft ter zitting...
 • LJN AK3549, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/34742
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / asielaanvraag / schorsende werking. Artikel 82, vierde lid, Vw 2000 brengt met zich dat aan verweerders besluit inzake de afwijzing van het asielbesluit geen schorsende werking toekomt, nu de vreemdeling in bewaring is gesteld. Het betreft een in het nationale recht neergelegde procedureregel, waarbij ...
 • LJN BA4505, Hoger beroep, 200700421/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Oordeel over ontvankelijkheid beroep tegen voortzetting bewaring / mogelijkheid hoger beroep Anders dan appellante betoogt, biedt de tekst noch de geschiedenis van de totstandkoming van voormelde artikelen [84 en 95 van de Vw 2000] een aanknopingspunt voor het oordeel dat de mogelijkheid van hoger beroep...
 • LJN AY8024, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/36630
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / rechtmatigheid. Eiser voert aan dat de rechtbank bij uitspraak van 25 juli 2006 met gegrondverklaring van zijn beroep de beslissing van verweerder d.d. 19 april 2006 tot afwijzing van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel heeft vernietigd. Hieruit vloeit voort, aldus eiser, dat...
 • LJN BA0567, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/6441
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zicht op uitzetting / uitzetting naar China Gelet op de gepresenteerde cijfers in de brief van verweerder van 1 februari 2007, met name de daling van het aantal afgegeven laissez-passers in 2006 ten opzichte van het jaar daarvoor, alsmede gelet op het ontbreken van nadere informatie zijdens...
 • LJN BE8663, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/28076
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / China / uitspraak van de Afdeling van 6-8-2008 / opheffing bewaring / schadevergoeding
  Mede gelet op de datum van het faxbericht van verweerder aan de rechtbank van 5 augustus 2008 en de ondubbelzinnige inhoud ervan moet de rechtbank ervan uitgaan dat ook uit de uitspraak...
 • LJN AY8020, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/36002
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zicht op uitzetting / belangenafweging / criminele antecedenten. Eiser heeft aangevoerd dat thans onvoldoende zicht op uitzetting binnen redelijke termijn bestaat, nu sinds zijn inbewaringstelling inmiddels zes maanden verstreken zijn en van hem geen identiteitsnummer bekend is. Verweerder...
 • LJN ZA7044, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17831 VRONTO A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / kennisgeving. De uitspraak van het vorig beroep dateert van 4 april 2001. De kennisgeving ex artikel 96, eerste lid, Vw 2000 dateert van 2 mei 2001. Namens de vreemdeling is hierop niet gereageerd. De rechtbank stelt vast dat verweerder op 11 mei 2001, te weten de datum sluiting vooronderzoek, niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 3...
 • LJN BD9842, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/25799
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beroep Chinese vreemdeling gegrond en de onmiddellijke op heffing van zijn bewaring bevolen
  Bij uitspraak van 11 augustus 2008 heeft de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Dordrecht, het beroep van een Chinese vreemdeling gegrond verklaard en de onmiddellijke opheffing van zijn bewaring bevolen...
 • LJN AO6971, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/8951
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitzetcentrum. De vreemdeling stelt dat een verblijf van langer dan tien dagen in een uitzetcentrum te lang is en dient te leiden tot opheffing van de bewaring. De rechtbank is van oordeel dat de maatregel nog niet als onrechtmatig is aan te merken. Op grond van de omstandigheden, met name...
 • LJN ZA7042, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/18055 VRONTO A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / termijn kennisgeving. De uitspraak op het eerste beroep dateert van 4 april 2001. De kennisgeving ex artikel 96, eerste lid, Vw 2000 dateert van 3 mei 2001. Verweerder heeft, gelet op het bepaalde in artikel 96, eerste lid, Vw 2000, verzuimd op uiterlijk de achtentwintigste dag na 4 april...
 • LJN BA0568, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/6625
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zicht op uitzetting / laissez-passer China Gelet op de gepresenteerde cijfers in de brief van verweerder van 1 februari 2007, met name de daling van het aantal afgegeven laissez-passers in 2006 ten opzichte van het jaar daarvoor, alsmede gelet op het ontbreken van nadere informatie zijdens...
 • LJN AH9772, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/24276
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / grondslag. Op 6 maart 2003 is de vreemdeling op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder b, Vw 2000 in bewaring gesteld. Bewaring krachtens dit artikel duurt in geen geval langer dan vier weken en in geval van een voornemenprocedure niet langer dan zes weken. Bij beschikking van 9 april 2003 is de asielaanvraag afgewezen...
 • LJN BC4869, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/3292
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / zicht op uitzetting / gedwongen uitzetting naar Noord-Irak
  Naar het oordeel van de rechtbank kan, in navolging van de uitspraak ’s-Gravenhage, zittinghoudende te ’s-Hertogenbosch, uit het bovenstaande weliswaar worden afgeleid dat de Iraakse autorteiten in beginsel weer bereid...
 • LJN BF3787, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/31137
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Zicht op uitzetting naar Afghanistan
  Eiser stelt zich, naar aanleiding van de brief van 9 september 2008 van de Afghaanse Consul op het standpunt dat geen zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Afghanistan bestaat. In reactie op de vraag zoals vastgelegd in het schorsingsbesluit van...
 • LJN BI4372, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 09/13260
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Uitzetting naar Suriname
  Vanaf 16 april 2009 geldt een nieuwe werkwijze ten aanzien van lp-aanvragen voor Suriname. Wekelijks zullen 10 originele aanvragen worden doorgestuurd naar het consulaat. De aanvragen worden vervolgens doorgeleid naar de Surinaamse autoriteiten in Suriname, alwaar deze direct in behandeling worden genomen...
 • LJN BD8775, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/23299
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / onmiddellijke opheffing / schadevergoeding
  Bij uitspraak van 27 juni 2008, die dag om 14.51 uur per faxbericht aan verweerder toegezonden, heeft de rechtbank het beroep van eiser tegen het voortduren van zijn bewaring gegrond verklaard en de onmiddellijke opheffing van de maatregel van vrijheidsontneming gelast...
 • LJN ZA7043, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17827 VRONTO A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / heropening / schadevergoeding. De kennisgeving ex artikel 96, eerste lid, Vw 2000 dateert van 2 mei 2001. Bij schrijven van 8 mei 2001 is hierop namens de vreemdeling, van Marokkaanse nationaliteit, gereageerd. De rechtbank stelt vast dat verweerder op 11 mei 2001, te weten de datum sluiting...
 • LJN AK0042, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/8233
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / toegangsweigering. Eiser is op grond van artikel 3 Vw 2000 de toegang tot Nederland geweigerd. Tevens is een maatregel ex artikel 6 Vw 2000 opgelegd. Deze maatregel is opgeheven na de uitspraak in het kader van de asielzaak waarbij het beroep gegrond is verklaard. Het beleid van verweerder...
 • LJN BC2227, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/29821
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekken beroep / termijn vervolgberoep
  De rechtbank leest de fax van eiser niet als zonder voorbehoud en ondubbelzinnig gericht op intrekking van het beroep, zodat dit beroep nog aanhangig is. Artikel 69, derde lid, van de Vw 2000 brengt met zich mee dat (ook) het instellen van een vervolgberoep...
 • LJN AX2440, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/17274
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vervolgberoep / artikel 5, vierde lid, EVRM / speedy trial / artikel 96, eerste lid, Vw 2000. Eiser heeft op 6 april 2006 beroep ingesteld tegen het voortduren van de aan hem opgelegde bewaringsmaatregel. De rechtbank heeft eisers beroep op 27 april 2006 ter zitting behandeld. Eiser heeft...
 • LJN AZ7395, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/1152
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitzetting naar Afghanistan / EU-document Ter zitting is gebleken dat verweerder en de gemachtigde van eiser beschikken over tegenstrijdige informatie met betrekking tot de vraag of gedwongen uitzetting van Afghaanse vreemdelingen zoals eiser naar Afghanistan respectievelijk toelating tot Afghanistan mogelijk is op basis van een EU...
 • LJN BF1048, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/29696
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ontbreken zicht op uitzetting
  Eiser is op 16 oktober 2008 in bewaring gesteld. De aanvraag om een laissez-passer (lp) ten behoeve van eiser is al gedurende meer dan 17 maanden (sinds 23 maart 2007) in behandeling bij de Marokkaanse autoriteiten. Eiser is in persoon gepresenteerd bij de Marokkaanse...
 • LJN BA3247, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/11905
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opheffing vreemdelingenbewaring / schadevergoeding / belangenafweging De rechtbank is van oordeel dat tot aan de opheffing van de bewaring er ten aanzien van eiseres zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn heeft bestaan. Naar het oordeel van de rechtbank behoefde verweerder niet direct na de...
 • LJN AD7105, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/45105
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vervolgkennisgeving / voortgangsrapportage. Aan de orde is een vervolgkennisgeving. Verweerder heeft een model M 120-A inzake (voorgangs)gegevens d.d. 12 september 2001 overgelegd dat gelijkluidend is aan het in een eerder beroep overgelegde M 120-A d.d. 26 juli 2001 met dien verstande dat...
 • LJN AF2533, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/75417 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zesmaandentermijn / uitzetting. Verweerder is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat sprake is van een gebrek aan medewerking in de asielprocedure dat tevens een belemmering vormt voor uitzetting. Verweerder heeft zijn stellingen in dit opzicht niet onderbouwd. De omstandigheid dat de Indiase autoriteiten de laissez...
 • LJN AD7110, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/44707
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vervolgkennisgeving / voortgangsrapportage. Aan de orde is een vervolgkennisgeving. Verweerder heeft op 7 september 2001 een model M 120-A (voorgangs)gegevens d.d. 27 juli 2001 overgelegd dat gelijkluidend is aan het in een eerder beroep overgelegde M 120-A. Verweerder heeft in een faxbericht d...
 • LJN AZ5815, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/58077
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tijdsverloop afronding dossier door UFT onacceptabel. De rechtbank overweegt dat de periode tussen de verzending van de laissez-passeraanvraag naar de Unit Facilitering Terugkeer (hierna: UFT) en de afronding van de dossierstudie door de UFT al zes weken bedraagt. De rechtbank is van oordeel dat deze...
 • LJN BA3242, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/10365
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / voortvarendheid / periode verzending laissez-passer aanvraag De periode tussen de verzending van de laissez-passer aanvraag van de Dienst Terugkeer en Vertrek naar de Indiase autoriteiten bedraagt aldus 28 dagen. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke periode zodanig lang...
 • LJN BF1647, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/32067
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / zicht op uitzetting / laissez-passer / China
  Geen sprake van een verandering van de feiten en/of omstandigheden, welke de conclusie rechtvaardigt dat sprake is van zicht op uitzetting binnen redelijke termijn. Uit het enkele feit dat in één individueel geval een laissez-passer...
 • LJN BA7796, Hoger beroep, 200703546/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Goede procesorde / niet binnen termijn uitspraak gedaan / geen hoger beroep Voor kennisneming van een appel in weerwil van het bepaalde bij artikel 84, aanhef en onder a, van de Vw 2000 kan grond bestaan, indien sprake is van ernstige schending van de eisen van een goede procesorde, dan wel van fundamentele...
 •