Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de rechterlijke organisatie

 

Artikel 67
1
Het bestuur van het gerechtshof te Arnhem vormt een meervoudige kamer die is belast met het behandelen en beslissen van zaken in beroep als bedoeld in de artikelen 502, 509v en 509ff van het Wetboek van Strafvordering. Het bestuur bepaalt de bezetting van deze kamer.
2
Deze kamer is voorts belast met het verstrekken van adviezen ingevolge artikel 43, derde lid, van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.
3
Deze kamer wordt voor de beslissing in zaken in beroep als bedoeld in de artikelen 502, 509v en 509ff van het Wetboek van Strafvordering aangevuld met twee personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden. In de overige zaken kan de voorzitter van de kamer deze leden toevoegen. Op de deskundige leden zijn de artikelen 7, derde lid, 12 en 13 van deze wet en de artikelen 46c, 46d, 46f, 46g, eerste en tweede lid, 46i, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, eerste en derde lid, 46m, 46o en 46p van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren van overeenkomstige toepassing.
4
De deskundige leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vijf jaar. Er kunnen ook plaatsvervangers worden benoemd.
5
De deskundige leden leggen alvorens zij met hun werkzaamheden aanvangen de eed of belofte af ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer van het gerecht waarbij zij zijn benoemd.
6
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze van eedaflegging, het kostuum, de afwezigheid, de afwisseling, de vergoeding voor reis- en verblijfskosten en nadere vergoeding van de deskundige leden en hun plaatsvervangers.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AV2062, Hoger beroep, TBS 2005\203
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Anders dan de raadsman is het hof van oordeel dat van disproportionaliteit in casu geen sprake is, nu het tijdsverloop niet alleen moet worden beschouwd in het perspectief van de ernst van het delict, maar tevens in aanmerking moet worden genomen de aard van de stoornis en het actuele recidivegevaar...
 • LJN AV2725, Hoger beroep, TBS 202/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof oordeelt dat de beslissing om een verdragsrechtelijke schending van een spoedige behandeling, op grond van art. 509x, eerste lid, Sv en art. 5 EVRM, aan te nemen in voorliggende zaak in zichzelf voldoende bevrediging van het geschonden rechtsgevoel inhoudt. Nu de voorwaarden verbonden aan de...
 • LJN AW5532, Hoger beroep, TBS 2005\218
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het uitgangspunt van het hof is dat, wanneer aannemelijk is geworden dat behandeling meer tijd in beslag zal nemen dan de tijd die resteert bij een verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van een jaar, de terbeschikkingstelling in principe verlengd dient te worden met een termijn van twee jaren...
 • LJN AV0999, Hoger beroep, VI 9-04
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De ernst van de misdragingen rechtvaardigt, dat de vervroegde invrijheidstelling geheel achterwege blijft. Daarbij is de duur van de door de rechtbank Rotterdam bij vonnis van 9 juni 2005 opgelegde straf tevens in aanmerking genomen.
 • LJN AW3516, Hoger beroep, VI 13-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Er is voldaan aan het gestelde bij artikel 15a, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht. De vordering is onverwijld ingediend, zoals voorgeschreven bij artikel 15a, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht. De door de raadsman aangevoerde beslissingen van de vreemdelingenkamer doen...
 • LJN AI0169, Hoger beroep, 2003/1
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het beroep is ingesteld tegen de beslissing, houdende afwijzing van het verzoek strekkende tot beëindiging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor verslaafden.
 • LJN AV1890, Hoger beroep, VI 5-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Nu de ontvluchting heeft plaatsgevonden uit een inrichting met een normaal beveiligingsniveau en bovendien gepaard is gegaan met geweld tegen goederen, is het hof van oordeel dat veroordeelde na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf zich hieraan heeft onttrokken, als bedoeld in de zin van...
 • LJN AV0986, Hoger beroep, VI 02-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vordering tot achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling.
 • LJN AR4580, Hoger beroep, TBS 2004\161
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof oordeelt dat er sprake is van recidivegevaar als bedoeld in artikel 38d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het hof neemt hierbij allereerst in aanmerking dat betrokkene is veroordeeld voor twee levensdelicten. De delictanalyse is tot op heden door de hardnekkige ontkenning van betrokkene...
 • LJN AV0982, Hoger beroep, VI 13-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeelde wordt ervan verdacht zich tijdens verlof schuldig te hebben gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. Veroordeelde heeft tegenover het hof - deels - bekend deze feiten, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, te hebben gepleegd. Het hof is van oordeel dat de eerdergenoemde feiten...
 • LJN AI0167, Hoger beroep, SOV 2003/5
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank te Utrecht van 12 december 2002, houdende voorzetting van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor de opvang van verslaafden.
 • LJN AY6435, Hoger beroep, PIJ 2006\076
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Ondanks dat het openbaar ministerie te laat was met het indienen van de verlengingsvordering, (één dag voor de feitelijke einddatum van de maatregel) is het OM toch ontvankelijk op grond van artikel 509oa lid 1 Wetboek van Strafvordering, (in artikel 77 t lid 1 Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing verklaard...
 • LJN AV0997, Hoger beroep, VI 6-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel dat dit feit, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, een zeer ernstige misdraging vormt in de zin van artikel 15a, eerste lid aanhef en sub c van het Wetboek van Strafrecht. De ernst van de misdraging rechtvaardigt dat de vervroegde invrijheidstelling van veroordeelde deels achterwege blijft.
 • LJN AY5687, Hoger beroep, TBS 2006\096
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De verlengingsvordering is tijdig ingediend. Volgens de verklaring van de deskundige ter zitting van de rechtbank wordt betrokkene nog een half jaar gegund teneinde te bezien of hij zich openstelt voor behandeling. Uit het beschikbare dossier valt het aanvangstijdstip van vermelde periode niet af te...
 • LJN AI0168, Hoger beroep, 2002/144
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof neemt echter ook rekenschap van het gegeven dat de terbeschikkinggestelde reeds tientallen jaren terbeschikking is gesteld. Rekening houdend met de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit is het hof van oordeel dat bij een afweging tussen de belangen van de terbeschikkinggestelde en...
 • LJN AV0994, Hoger beroep, VI 11-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel, dat, nu krachtens artikel 15a, eerste lid, aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht een vordering tot uitstel of achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling wegens een onherroepelijke veroordeling slechts kan worden toegewezen indien er sprake is van een misdrijf...
 • LJN AV3034, Hoger beroep, TBS 190/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Slechts bij uitzondering zal de verlengingsrechter een oordeel geven over de wijze van tenuitvoerlegging van de maatregel. Hoewel sprake is van een bijzondere casus en er naar mate de TBS langer duurt meer gewicht dient te worden toegekend aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, dwingen...
 • LJN AV4645, Hoger beroep, TBS 258/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De raadsman verzoekt betrokkene in het PBC te laten onderzoeken. Het verzoek wordt afgewezen, nu het is gebleken dat hierom is verzocht om in het kader van toetsing van de plaatsing van betrokkene in de longstay. Het gaat echter enkel om het beroep tegen de verlengingsbeslissing. Het hof acht zich voldoende voorgelicht
 • LJN AX8771, Hoger beroep, TBS 2006\064
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het verzoek tot het horen van de getuige-deskundige wordt afgewezen. Van het horen van deze getuige-deskundige kan niet veel worden verwacht, daar - ook als zij zou verklaren in de door de verdediging aangegeven zin - het formele advies van de kliniek is neergelegd in het verlengingsadvies dat is opgestelde op basis van méér bronnen...
 • LJN AX9376, Hoger beroep, TBS 2006\097
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Er is sprake van een chronische problematiek en bijbehorend chronisch recidivegevaar. Het hof overweegt dat, nu gebleken is dat betrokkene goed begeleidbaar is, met het oog op het welzijn van betrokkene en de kwaliteit van leven, in de komende periode zal moeten worden bezien welke vrijheden er voor betrokkene kunnen worden gerealiseerd...
 • LJN AX9366, Hoger beroep, TBS 2005\149
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Nu de voorwaarden verbonden aan de terbeschikkingstelling niet zijn gerealiseerd en een dwingend kader -vanwege de problematiek en de daarmee samenhangende kans op herhaling- geboden is, beveelt het hof dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden gepleegd. Gelet op de omstandigheid...
 • LJN AV0998, Hoger beroep, VI 7-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel dat veroordeelde na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf zich hieraan heeft onttrokken, als bedoeld in de zin van artikel 15a, eerste lid aanhef en sub d van het Wetboek van Strafrecht. Het hof zal de vordering van de officier van justitie (tot achterwege blijven vervroegde invrijheidstelling...
 • LJN AV1004, Hoger beroep, TBS 2005\189
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De problematiek spitst zich in de executiefase toe op de reïntegratie van vreemdelingen zonder verblijfsstatus in Nederland. Het hof heeft vooreerst de vraag te beantwoorden of thans nog sprake is van een dusdanige stoornis en delictgevaar dat verlenging van de dwangverpleging noodzakelijk is. Daarvan is in casu sprake.
 • LJN AV1001, Hoger beroep, TBS 2005/017
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Door verschillende oorzaken heeft het geruime tijd geduurd alvorens tot een inhoudelijke behandeling kon worden overgegaan. Het hof oordeelt dat het aannemen van een verdragsrechtelijke schending in casu in zichzelf voldoende bevrediging van het geschonden rechtsgevoel inhoudt. Bij behandeling van een...
 • LJN AV0983, Hoger beroep, VI 01-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel dat is voldaan aan het gestelde bij artikel 15a, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht. Het hof is voorts van oordeel, dat de aard en de ernst van het bewezenverklaarde feit rechtvaardigt, dat de vervroegde invrijheidstelling van veroordeelde voor een deel achterwege blijft.
 • LJN AW5521, Hoger beroep, TBS 2005\104
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Alsnog verpleging van overheidswege? Uit de stukken en het verhandelde ter terechtzitting blijkt van de niet-naleving van essentiële voorwaarden door betrokkene. Echter in het bijzonder gelet op de thans uitgebrachte rapporten van onder meer externe deskundigen, oordeelt het hof onvoldoende grond aanwezig...
 • LJN AW3522, Hoger beroep, TBS 2005\274
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel dat de vordering van de officier van justitie tot verlenging dient te worden afgewezen. Betrokkene heeft van de behandeling geprofiteerd. Hij heeft probleeminzicht en neemt verantwoordelijkheid voor zijn delicten. Er is sprake van een adequate dagbesteding en een netwerk. Het proefverlof...
 • LJN AI0163, Hoger beroep, SOV 2003/2
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Betrokkene is niet bij machte het behandelprogramma te volgen. Het is niet zo dat hij niet wil, hij kan het gewoon niet vanwege diens psychiatrische problematiek. Ik verzoek het hof daarom de maatregel te beëindigen. De advocaat-generaal bij dit hof, die heeft geconcludeerd de maatregel voort te zetten.
 • LJN AW2334, Hoger beroep, TBS 2006\008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De verlengingsvordering door de officier van justitie is te laat ingediend. De vordering is niettemin ontvankelijk, daar in casu sprake is van het indienen van de vordering tot verlenging binnen een redelijke termijn en daar sprake is van bijzondere omstandigheden. Het verzuim dat niet overeenkomstig...
 • LJN AV3040, Hoger beroep, TBS 105/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De TBS bevond zich in de laatste fase. Gelet daarop dient het geven van een bevel tot hervatting van de dwangverpleging slechts in uitzonderlijke situaties waarin alternatieven ontbreken te worden gegeven. In casu zijn er onvoldoende termen aanwezig om tot hervatting over te gaan.
 • LJN AX9765, Hoger beroep, V.I. 2006/001
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De feiten, bedreigingen en tevens belaging, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, vormen zeer ernstige misdragingen in de zin van artikel 15a, eerste lid aanhef en sub c van het Wetboek van Strafrecht. De raadsman heeft verzocht de zaak aan te houden teneinde de uitkomst in de lopende strafzaak...
 • LJN AV7979, Hoger beroep, TBS 2005\269
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Betrokkene heeft in Nederland geen verblijfsstatus. De tenuitvoerlegging van een terbeschikkingstelling met dwangverpleging van vreemdelingen zonder verblijfsstatus vormt een probleem. De problematiek spitst zich in de executiefase toe op de reïntegratie van vreemdelingen zonder verblijfsstatus in de Nederlandse samenleving...
 • LJN AW2332, Hoger beroep, TBS 2006\001
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof heeft moeten vaststellen dat de Van der Hoevenkliniek in zijn behandelaanpak betrokkene geen volwaardige kans heeft gegeven om te laten zien dat hij met externe omstandigheden en de spanningen die dit met zich meebrengt kan omgaan. In het licht van de rapportages van het PBC en externe deskundigen...
 • LJN AW5536, Hoger beroep, TBS 2006\069
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gebleken is dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht met betrekking tot de resocialisatie van betrokkene. Het hof heeft in zijn vorige beslissing reeds overwogen dat, gelet op de rapportage van het Pieter Baan Centrum en de daar vermelde voorwaarden voor resocialisatie, het in de rede lag dat het resocialisatietraject daadwerkelijk zou worden ingezet...
 • LJN AY6431, Hoger beroep, TBS 111/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De raadsman van betrokkene heeft betoogd dat omzetting van de terbeschikkingstelling met voorwaarden in terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege niet kan worden gerechtvaardigd. De verweren van de raadsman treffen geen doel. Voldoende is dat vaststaat dat naleving van de voorwaarden niet...
 • LJN AV4648, Hoger beroep, TBS 230/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In het bijzonder gelet op hetgeen de getuige-deskundige in raadkamer heeft verklaard, de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen niet langer verlenging van de terbeschikkingstelling eist. Stabiliserende factoren zijn gerealiseerd. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De vordering van de officier van justitie wordt afgewezen.
 • LJN AW2337, Hoger beroep, TBS 2005\267
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof zal de beslissing van de rechtbank dienen te vernietigen, onder meer gelet op artikel 509t, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, aangezien de rechtbank niet binnen twee maanden na het indienen van de verlengingsvordering van de officier van justitie haar beslissing heeft genomen. Zolang...
 • LJN AY6437, Hoger beroep, TBS 2006\081
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Betrokkene zit thans bijna zeven jaar in de TBS. Opvallend in het ziektebeeld is zijn aanhoudende, zeer hardnekkige verslavingsproblematiek. Deze is onverminderd aanwezig en blokkeert een eventuele resocialisatie, hetgeen een voor betrokkene vrijwel uitzichtloze situatie heeft doen ontstaan die reeds een aantal jaren duurt...
 • LJN AX8775, Hoger beroep, TBS 2006\071
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Hoewel er geen sprake meer is van intensieve behandeling, leidt het hof mede uit de meest recente wettelijke aantekeningen omtrent betrokkene af dat nog verdere behandeling van betrokkene’s agressieproblematiek is aangewezen. Gelet op het feit dat het verlof van betrokkene nog ingezet moet worden en...
 • LJN AV0989, Hoger beroep, VI 04-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vordering tot achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling.
 • LJN AW3521, Hoger beroep, TBS 2006-032
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De raadsman van betrokkene heeft betoogd dat op grond van artikel 38e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht de terbeschikkingstelling van betrokkene niet kan worden verlengd. In dit artikel wordt bepaald dat de totale duur van de maatregel een periode van vier jaar niet te boven kan gaan, tenzij...
 • LJN AY6433, Hoger beroep, TBS 2006\116
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De kliniek heeft een longstay-aanvraag voor betrokkene ingediend. Ter zitting van de rechtbank heeft de getuige-deskundige van de kliniek echter geadviseerd de maatregel te beëindigen. Het argument hiervoor was dat de longstay-aanvraag, na een negatief advies van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing,...
 • LJN AV1000, Hoger beroep, VI 12-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De ernst van de misdragingen rechtvaardigt, dat de vervroegde invrijheidstelling geheel achterwege blijft. Daarbij is de duur van de door de rechtbank Rotterdam bij vonnis van 9 juni 2005 opgelegde straf tevens in aanmerking genomen.
 • LJN AV0993, Hoger beroep, VI 05-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vordering tot achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling. (Geen) onverwijlde indiening vordering.
 • LJN AY6439, Hoger beroep, TBS 2006\118
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Betrokkene zit inmiddels ruim tien jaar in de tbs. De delictgevaarlijkheid is nog immer hoog en hangt voornamelijk samen met de persoonlijkheidsproblematiek van betrokkene, waarvan de kern, ondanks jarenlange behandeling, tot op heden niet is veranderd. Betrokkene wordt niet geacht een justitievrij bestaan te voeren...
 • LJN AF7404, Hoger beroep, TBS 2002\146
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  GERECHTSHOF ARNHEM TBS 2002f Beslissing d.d. 14 april 2003 De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van [de terbeschikkinggestelde]...
 • LJN AV0985, Hoger beroep, VI 9-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vordering tot achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling.
 • LJN AY5689, Hoger beroep, TBS 2006\101
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De te late indiening van de vordering tot verlenging is gelet op alle in aanmerking komende belangen niet onredelijk. Uit de indiening van de vordering tot hervatting van de verpleging kan in redelijkheid worden afgeleid dat er niet het voornemen bestaat om op korte termijn een einde aan de tenuitvoerlegging...
 • LJN AV0995, Hoger beroep, VI 12-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel, dat, nu krachtens artikel 15a, eerste lid, aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht een vordering tot uitstel of achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling wegens een onherroepelijke veroordeling slechts kan worden toegewezen indien er sprake is van een misdrijf...
 • LJN AV3038, Hoger beroep, TBS 202/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Zowel de rechtbank als het gerechtshof hebben op grond van art. 509x, eerste lid, Sv en art. 5 EVRM, een verplichting om tot een zo spoedig mogelijke behandeling van de verlengingsvordering over te gaan. In casu is van een spoedige behandeling geen sprake. Het hof oordeelt dat de beslissing om een verdragsrechtelijke...
 •