Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994

 

Artikel 8
1
Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
2
Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
a
het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b
het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan een 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.
3
In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
a
het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b
het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.
4
Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.
5
Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede of derde lid is omschreven.
6
Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO3820, Hoger beroep, 20.004645.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Wat er ook zij van de hetgeen is aangevoerd met betrekking tot de uitslag van het voorlopige onderzoek naar uitgeademde lucht, blijkt naar het oordeel van het hof uit het vorenomschrevene, in onderlinge samenhang bezien, van voldoende feiten en omstandigheden op grond waarvan de politie kon overgaan...
 • LJN AF6109, Hoger beroep, 24-180043-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-180043-02 Arrest d.d. 21 maart 2003 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank van het arrondissement Groningen d.d. 2 april 2002 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum]...
 • LJN BC7911, Eerste aanleg - meervoudig, 18/670489-07 (Promis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Ongeval veroorzaakt door roekeloos rijden bij hoge mate van alcoholgebruik: een dode en een zwaargewonde. Eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en EMA-cursus gevolgd. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.
 • LJN AT2748, Cassatie, 02913/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beperking appél en vordering tenuitvoerlegging. De opvatting dat het appèl mag worden beperkt tot het vonnis over het strafbare feit naar aanleiding waarvan een vordering tot tenuitvoerlegging is ingediend, zodat het vonnis wat betreft de vordering tenuitvoerlegging niet aan het oordeel van de appèlrechter onderworpen is, is onjuist.
 • LJN BA5833, Cassatie, 01813/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. Aan de op art. 163.9 WVW 1994 toegesneden tll. wilde de AG bij het Hof subsidiair art. 8.1 WVW 1994 toevoegen. Het Hof weigerde dit omdat de wijziging zou meebrengen dat niet langer hetzelfde feit a.b.i. art. 68 Sr ten laste zou zijn gelegd. HR: Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de wijz...
 • LJN BD2972, Hoger beroep, 24-002450-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  1) De raadsvrouw van de verdachte heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging, nu er sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Zij heeft daartoe aangevoerd dat er in deze zaak in de fase van de betekening van de verstekmededeling...
 • LJN AQ3687, Hoger beroep, 200307736/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 februari 2002 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) appellant medegedeeld dat hij verplicht is mee te werken aan een onderzoek naar zijn geschiktheid, vereist voor het besturen van één of meer categorieën motorrijtuigen waarvoor hem een rijbewijs is afgegeven.
 • LJN AZ8629, Voorlopige voorziening, AWB 06/5890
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Gebruik onrechtmatig verkregen bewijs in bestuursrechtelijke procedure. Ingeval zonder toestemming een inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke integriteit, bijvoorbeeld door middel van het afnemen van bloed, en niet is gebleken van feiten en omstandigheden die deze inbreuk rechtvaardigen, dan is het...
 • LJN BB0983, Eerste aanleg - meervoudig, 05/700425-07, 05/702013-06, 05/930264-06, 05/651890-06, 05/651527-06, 05/650561 (tul), 01/856625 (tu
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank Arnhem heeft een 29-jarige verdachte van een reeks verkeersdelicten, mishandelingen van zijn ex-vriendin, een vernieling en een valsheid in geschrifte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Gedurende de proeftijd valt verdachte onder toezicht van de reclassering...
 • LJN AA3598, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/50 WET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Reg. nr.: 98/50 WET UITSPRAAK van de arrondissements- rechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken, in het geding tussen: A te B, e i s e r, en de Minister van Verkeer en Waterstaat, v e r w e e r d e r. 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE...
 • LJN AO8318, Cassatie, 02277/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Klacht dat OM ontvankelijk is verklaard terwijl eerdere dagvaarding in dezelfde zaak niet is ingetrokken, mist feitelijke grondslag. Uit de stukken kan niet volgen dat er op 7-9-00 enige behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden of dat het hof enige beslissing heeft genomen n.a.v. de op deze datum ziende eerste appèldagvaarding...
 • LJN BB9706, Hoger beroep, 20-002276-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Verdachte is op 22 juli 2006 op de Distelberg te Haaren ter hoogte van de kruising Duinoordseweg-Margrietweg met zijn auto de berm in gereden (zie foto pagina 21 van het dossier nr. PL2122/06-016056). Verdachte heeft daarbij een zich aldaar in de berm bevindend schrikhek, alsmede een paal beschadigd...
 • LJN AS6017, Cassatie, 02415/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Het rijverbod ex art. 162.2 WVW 1994 heeft eerst rechtskracht na de vastlegging in een beschikking en de bekendmaking daarvan aan de betrokkene (art. 3:41.1 Awb). ’s Hofs oordeel dat de omstandigheid dat het rijverbod mondeling is opgelegd niet in de weg staat aan de geldigheid van het verbod, is derhalve onjuist.
 • LJN AY3941, Eerste aanleg - meervoudig, 06/541801-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De verdachte is na het nuttigen van teveel alcoholische dranken een personenauto gaan besturen, ten gevolge waarvan hij zijn personenauto niet meer onder controle heeft weten te houden en derhalve op de verkeerde weghelft terecht is gekomen, met alle gevolgen van dien – een ongeval heeft plaatsgevonden,...
 • LJN BC5518, Hoger beroep, 21-004597-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Door de verdediging is voorts aangevoerd dat de aanhouding van verdachte door de beveiliging niet rechtsgeldig was en dat de vruchten van die aanhouding buiten beschouwing moeten blijven. Het hof overweegt dat de aanhouding van verdachte door het wachtpersoneel op 1 maart 2006 (om 23:15 uur) rechtmatig...
 • LJN AE4975, Eerste aanleg - meervoudig, 050286-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050286-02 uitspraak d.d. : 8 juli 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats : [adres],...
 • LJN AA5053, Hoger beroep, H01.98.1986
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State H01.98.1986. Datum uitspraak: 16 november 1999 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Minister van Verkeer en Waterstaat, appellant, tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 19 oktober 1998 in het geding tussen...
 • LJN AA9917, Hoger beroep, H01.98.1285.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  RAAD VAN STATE H01.98.1285. Datum uitspraak: 26 maart 1999. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant] te [woonplaats] appellant tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Roermond van 19 mei 1998 in het geding tussen: appellant en de Minister van Verkeer en Waterstaat...
 • LJN AE9050, Cassatie, 03001/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  28 januari 2003 Strafkamer nr. 03001/00 EW/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 2 mei 2000, nummer 20/000309-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AP1804, Eerste aanleg - meervoudig, 17/050158-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  art. 5 en 163 Wegenverkeerswet; gevaarzetting; ongeval met dodelijk slachtoffer; weigeren bloedonderzoek
 • LJN AZ1238, Eerste aanleg - meervoudig, 811370/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  "Uit het door de politie aantreffen van een door verdachte gevoerde boekhouding blijkt van productie en verkoop van synthetische verdovende middelen. Veroordeling van verdachte voor het medeplegen van productie en verkoop van die verdovende middelen, zonder dat de betreffende verdovende middelen daadwerkelijk werden aangetroffen."
 • LJN AZ1668, Cassatie, 00653/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Voorwaardelijk opzet op levensberoving spookrijder. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR NJ 2003, 552 en HR NJ 1997, 199. Het hof heeft vastgesteld dat: i. verdachte in een poging aan de politie te ontkomen in de vroege morgen van 25-07-04 bewust als spookrijder een snelweg is opgereden; ii...
 • LJN BA1928, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839031-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Vier jaar gevangenisstraf voor onder andere witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.
 • LJN AF3338, Cassatie, 00660/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  11 maart 2003 Strafkamer nr. 00660/02 AG/ABG Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 december 2001, nummer 22/001500-01, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen) op [geboortedatum]...
 • LJN BB1889, Voorlopige voorziening, AWB 07/3434 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  vergunning Drank en Horeca wet terecht door verweerder geweigerd. Het imperatieve karakter van artikel 27, eerste lid, van de DHW biedt geen plaats voor een belangenafweging, waarin de beoordeling van de evenredigheid is begrepen, zoals verzoeker die voor ogen staat. Verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.
 • LJN BC8837, Eerste aanleg - meervoudig, 18/654514-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Gewezen raadsheer veroordeeld tot 150 uur werkstraf voor verduistering, poging tot het misdrijf een ander wederrechtelijk dwingen iets te doen en poging tot afdreiging. De rechtbank heeft hierbij overwogen dat veroordeelde, na zijn defungeren als lid van de rechterlijke macht, met grote inzet bezig is...
 • LJN AF3648, Hoger beroep, 2200366602
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200366602 parketnummer 1108715602 datum uitspraak 28 januari 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Dordrecht van 12 juni 2002 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AV0393, Cassatie, 01057/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bloedproef ex art. 8.2.b. WVW 1994; bijzondere geneeskundige redenen. 1. HR stelt het volgende voorop: (a) het in art. 8.2.a WVW 1994 bedoelde ademonderzoek behoort plaats te vinden daar waar het voor dat onderzoek bestemde apparaat aanwezig is en waar kan worden voldaan aan de - als bijlage 1 bij de Regeling ademanalyse van 4 juli 1997, Stcrt...
 • LJN AZ5185, Hoger beroep, 200606154/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 augustus 2005 heeft de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: het CBR) appellant de verplichting opgelegd deel te nemen aan een educatieve maatregel alcohol en verkeer (hierna: EMA) ter bevordering van de rijgeschiktheid.
 • LJN AX7761, Eerste aanleg - enkelvoudig, 131224
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omkeringsregel; nu geen feiten of omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan Unigarant aannemelijk heeft gemaakt dat de aanrijding ook zonder de overtredingen van gedaagde zou zijn ontstaan en Unigarant heeft afgezien van het leveren van nader tegenbewijs, staat het onder 4.4 genoemde causaal verband...
 • LJN BA7937, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600301-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Inrijden op een linie van politieagenten met een personenauto en onder invloed van alcohol ten tijde van de zgn. Ondiep-rellen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een ontzegging rijbevoegdheid van een totale duur van 18...
 • LJN AZ1416, Hoger beroep, 20-001480-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De eerste rechter heeft recht gedaan op een onjuiste grondslag, namelijk de grondslag van de tenlastelegging vervat in de inleidende dagvaarding gedateerd 27 januari 2006, welke dagvaarding is ingetrokken. Het hof vernietigt het vonnis en doet in hoger beroep recht op grondslag van de tenlastelegging...
 • LJN BB7658, Cassatie, 02683/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  ‘Bestuurder’ ex art. 179 WVW 1994. Onder ‘bestuurder’ in art. 163.1 en 2 WVW 1994 moet worden verstaan: degene die ervan wordt verdacht als bestuurder van een voertuig te hebben gehandeld in strijd met art. 8 WVW 1994, onder wie is begrepen degene t.a.v. wie de verdenking is gerezen dat hij zich schuldig...
 • LJN AT6385, Herziening, 00681/05 H
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Herziening
 • LJN AA4458, Hoger beroep, H01.98.1808
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State H01.98.1808. Datum uitspraak: 3 JUNI 1999 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Minister van Verkeer en Waterstaat, appellant tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem van 16 september 1998 in het geding tussen...
 • LJN BB8040, Eerste aanleg - enkelvoudig, 17/840066-07 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Rechtmatigheid bewijs, alcohol, cocaïne, bloedonderzoek, persoonlijke levenssfeer
 • LJN AZ9310, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810410-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft zijn ex-vriendin, zowel op straat als bij en in haar woning veelvuldig lastig gevallen. Verdachte heeft daarbij zijn ex-vriendin begluurd, zich in de buurt van de woning van zijn ex-vriendin opgehouden, haar gevolgd en brieven gestuurd. Tevens heeft verdachte zich in de woning van zijn ex...
 • LJN BA5081, Eerste aanleg - meervoudig, 05/950254-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank Arnhem heeft een 39-jarige man uit Dieren vandaag veroordeeld voor moord op zijn ex-vriendin op 11 november 2005 in zijn woonplaats. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 14 jaar.
 • LJN AA3499, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 97/1070 BESLU V12 AWB 98/529 BESLU V12
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Ondanks niet bestraffen van weigering ademanalyse heeft verweerder kunnen bepalen dat eiser geschiktheidonderzoek tot het besturen van motorrijtuigen moest ondergaan.

  Besluit dat eiser zich dient te onderwerpen aan geschiktheidonderzoek tot het besturen van motorrijtuigen op grond van de overweging dat eiser ademanalyse heeft geweigerd...

 • LJN BB0562, Eerste aanleg - meervoudig, 07.630087-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  schietpartij Deventer: rechtbank veroordeelt verdachte tot 8 jaar gevangenisstraf voor poging tot moord ondanks negatieve herkenning van de dader door het slachtoffer
 • LJN AV6178, Cassatie, 01441/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat aan verdachte een bevel is gegeven ex art. 163 WVW 1994 medewerking te verlenen aan een onderzoek ex art. 8.2.a van deze wet. Blijkens die bewijsmiddelen is immers aan verdachte door de opsporingsambtenaar gevraagd zijn medewerking aan bedoeld...
 • LJN AU4843, Cassatie, 03589/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Bewijs rijden onder invloed drugs. 2. Redelijke termijn verstekmededeling bij verdachte zonder bekende woon- of verblijfplaats. Ad 1. Het hof heeft uit de bewijsmiddelen (a. pv-bevindingen: verdachte als bestuurder auto betrokken bij ongeval, verbalisant neemt waar bloeddoorlopen ogen, spreken met...
 • LJN BC9656, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607145-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  poging doodslag/zware mishandeling, voorwaardelijk opzet, artikel 8 Wvw, strafmaatmotivering
 • LJN AP3740, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 04 / 469 WET AY1 V, 04 / 469 WET AY1 V
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verzoeker is door de politie aangehouden omdat zijn rijgedrag deed vermoeden dat er mogelijk sprake was van een overtreding van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994. Uit onderzoek bleek dit niet het geval te zijn.
  In dit geding dient te worden beoordeeld of verweerder bij het bestreden besluit...
 • LJN AZ4077, Cassatie, 00044/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bevel bloedonderzoek ex art. 163 WVW 1994. De opvatting dat voor het ondergaan van bloedonderzoek alleen plaats is indien het ondergaan van ademonderzoek wegens het bestaan van bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is, vindt geen steun in art.163.4 WVW 1994. Die bepaling houdt in dat ook mag worden...
 • LJN AE1205, Eerste aanleg - meervoudig, 01.035422.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035422-01 Uitspraakdatum: 03 april 2002 V O N N I S Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971, preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring Grave...
 • LJN AV8180, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 05 / 558
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Artikel 3.2.2. van de APV Uden dat gedragseisen stelt aan exploitant en beheerder van seksinrichtingen, houdt een beperking van de vrije arbeidskeuze in. De op grond van artikel 19, derde lid, van de Grondwet daarvoor vereiste wettelijke grondslag is niet te vinden in artikel 151a van de Gemeentewet.
 • LJN AD9354, Hoger beroep, 2200024001
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200024001 parketnummer 0993577200 datum uitspraak 8 februari 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 12 oktober 2000 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AO5706, Cassatie, 02007/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beroepstermijn overschreden na onjuiste telefonische mededeling griffier aan raadsvrouwe dat aanhoudingsverzoek was gehonoreerd. HR vernietigt door hof uitgesproken niet-ontvankelijkverklaring verdachte. Zonder nadere motivering valt niet in te zien waarom de raadsvrouwe in dit geval niet heeft mogen...
 • LJN AZ4137, Eerste aanleg - meervoudig, 19/605907-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Ook het feit dat verdachte zich bar weinig lijkt aan te trekken van een ontzegging van zijn rijbevoegdheid - op 23 februari 2006, dus nauwelijks twee maanden na het verkeersongeval, rijdt hij alweer rond in een auto - dient in de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid tot uitdrukking te komen.
 •