Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Ziektewet

 

Artikel 3
1
Werknemer is de natuurlijke persoon, jonger dan 65 jaar, die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
2
Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland vervult, wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever eveneens in Nederland woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever:
a
in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft; of
b
in Nederland een of meer personen in dienst heeft en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen, wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever.
3
In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat:
a
personen, die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen;
b
personen, die in Nederland wonen, ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen en hun werkgever buiten Nederland woont of gevestigd is.
5
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het eerste, tweede en derde lid worden afgeweken ten aanzien van:
a
vreemdelingen;
b
personen, op wie een regeling van toepassing is inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid van de Nederlandse Antillen, van Aruba, van een andere mogendheid, of van een volkenrechtelijke organisatie; en
c
personen, die slechts tijdelijk in Nederland verblijven of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn.
6
Bij een maatregel, als bedoeld in het vijfde lid, kan worden afgeweken van het derde lid ten aanzien van:
a
vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;
b
vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AS3045, Hoger beroep, 01/4250 ALGEM + 01/4251 ALGEM + 01/4252 ALGEM + 01/4253 ALGEM + 03/1247 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Vennoten van de v.o.f. als taxichauffeur.
 • LJN AA6080, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/00834
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/0834 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vijfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van mevrouw X wonende te Q, tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te M van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA8632, Hoger beroep, 97/6996 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/6996 ALGEM U I T S P R A A K in het geding tussen: A, wonende te B, appellant, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet...
 • LJN AS2124, Hoger beroep, 02/1209 ALGEM + 02/1210 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Toegezonden nota’s ingevolge de sociale verzekeringswetten betreffende de jaren 1996 en 1997. Is terecht geweigerd uitstel van betaling te verlenen met betrekking tot deze nota’s?
 • LJN AF5669, Hoger beroep, 00/5174 ALGEM e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Rechtszekerheid en het ten nadele van betrokkene terugkomen op een beslissing met betrekking tot de verzekeringsplicht.
 • LJN AI1529, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/370, AWB 02/1653
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  verweerder heeft eiseres meegedeeld de heer [echtgenoot] als niet verzekeringsplichtig voor de werknemers-verzekeringen te beschouwen.
 • LJN AT4508, Hoger beroep, 04/521 ALGEM + 04/603 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht aangenomen dat tussen gedaagden een arbeidsverhouding heeft bestaan die verplichte verzekering op grond van artikel 3 van de sociale werknemers- verzekeringswetten meebrengt?
 • LJN AS2080, Hoger beroep, 02/835 ALGEM + 02/836 ALGEM + 02/837 ALGEM + 02/838 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AF9767, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/988 CSV Z
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Afsluitend verzoeken wij de rechtbank te beslissen, dat het besluit verzuimregistratie over 1996 tot en met 1999 ten onrechte is genomen en dit besluit te vernietigen. Tevens verzoeken wij de rechtbank de hieruit voortvloeiende nota's afrekening SV correctie 1996 t/m 1999 te beschouwen als zijnde ten onrechte opgelegd.
 • LJN AE2626, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/5670, AWB 00/5670, AWB 00/5670
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ’S-HERTOGENBOSCH Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken UITSPRAAK AWB 00/5670 AWB 00/6991 AWB 00/6992 Uitspraak van de rechtbank ingevolge de artikelen 8:70 (in de zaken 00/5670 en 00/6991) en 8:75a ( in de zaak 00/6992) van de Algemene wet bestuursrecht ...
 • LJN AS2063, Hoger beroep, 02/483 ALGEM + 02/484 ALGEM + 02/488 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2018, Hoger beroep, 01/174 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AP8665, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/2041
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  13-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Door eiseres ingezette vrachtwagenchauffeurs met eigen vergunning en trekker zijn verzekeringsplichtig op grond van artikel 3 van de sociale verzekeringswetten. Verweerder heeft echter ten onrechte de gehele vergoeding tot het loon gerekend; verweerder had moeten onderzoeken welk deel van de vergoeding als arbeidsloon kan worden aangemerkt...
 • LJN AS2049, Hoger beroep, 02/124 ALGEM, 02/125 ALGEM, 02/129 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2215, Hoger beroep, 02/2111 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor reserve-rijders?
 • LJN AS2086, Hoger beroep, 03/362 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2046, Hoger beroep, 02/114 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2025, Hoger beroep, 01/457 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AF3215, Hoger beroep, 00/3513 ALGEM, 00/3514 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/3513 ALGEM 00/3514 WW U I T S P R A A K in de gedingen tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden...
 • LJN AP0518, Hoger beroep, 02/2283 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Privaatrechtelijke dienstbetrekking; gezag. Fictieve dienstbetrekking in de zin van de tussenkomstregelgeving.
 • LJN AT4109, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04 / 773 ALGEM AG1 A
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Heeft verweerder terecht aangenomen dat ten aanzien van de werkzaamheden die [bestuurder] in de jaren 1998 tot en met 2003 voor eiseres [de stichting waarvan hij bestuurder is] heeft verricht sprake is geweest van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als bedoeld in de artikelen 3 van de Ziektewet ...
 • LJN AS2065, Hoger beroep, 02/628 ALGEM + 02/629 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AT7180, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/1768
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Voor eiseres zijn zogenaamde constructiegroepleden werkzaam - docenten die tegen betaling examenopgaven maken. Het standpunt van verweerder dat tussen deze personen en eiseres sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is op het punt van de gezagsverhouding onvoldoende gemotiveerd. Derhalve zijn in zoverre ten onrechte premies nageheven.
 • LJN AS2067, Hoger beroep, 02/630 ALGEM + 02/631 ALGEM + 02/632 ALGEM + 02/633 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AE6275, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/4494 ALGEM en AWB 00/8723 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verweerder heeft aan eiseres medegedeeld dat de heer [betrokkene 1] en de heer [betrokkene 2], voor zover het de – in het kader van uitlening door eiseres aan derden - verrichte werkzaamheden betreft, verplicht verzekerd zijn op grond van artikel 3 van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW...
 • LJN AS2040, Hoger beroep, 01/6401 ALGEM + 01/6403 ALGEM + 01/6404 ALGEM + 01/6406 ALGEM + 01/6407 ALGEM + 01/6408 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AO8076, Hoger beroep, 01/5804 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Dienstbetrekking. Werkgeversgezag.
 • LJN AO3251, Eerste aanleg - enkelvoudig, Reg.nr.: 02/1209 CSV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verzekeringsplicht administrateurs, verzekeringsplicht freelancers; onderzoeksmethode verzekeringsplicht freelancers; onkostenvergoedingen; boeten.
  Uitspraak in hoger beroep vernietigd; LJN AT8232.
 • LJN AS2036, Hoger beroep, 01/6039 ALGEM e.v.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  20-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2137, Hoger beroep, 02/1860 ALGEM + 02/1861 ALGEM + 02/1862 ALGEM + 02/1863 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding aangenomen met betrekking tot betrokkene? Opleggen boetenota en registratie van het verzuim.
 • LJN AD4774, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 2000/1499
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  29-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Reg. nr: SBR 2000/1499 UITSPRAAK van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken, in de gedingen tussen: A, gevestigd te B, e i s e r e s, en het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gevestigd te Amsterdam, v e r w e e r d e r...
 • LJN AI1317, Hoger beroep, 01/1198 ALGEM e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Het geschil tussen partijen betreft de vraag of de interim-managers bij appellante in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam zijn geweest.
 • LJN AQ8570, Eerste aanleg - meervoudig, 04-267
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Ten aanzien van de (bestuurs-)leden van de Cooperatieve Vereniging van Vletterlieden wordt verzekeringsplicht aangenomen op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten. Er is geen sprake van een samenwerkingsverband van individuele zelfstandigen.
 • LJN AS4844, Hoger beroep, 03/4133 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verrichten van slijpwerkzaamheden. Arbeidsrelatie waarin werkgeversgezag wordt uitgeoefend.
 • LJN AT0999, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/819
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiseres heeft onder meer als doel het ('s avonds) geven van na-ervaringsonderwijs op het gebied van de bedrijfskunde. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de voor eiseres werkzame docenten terecht heeft aangemerkt als verzekeringsplichtig voor de sociale verzekeringswetten. Van schending van het gelijkheidsbeginsel is geen sprake.
 • LJN AP6921, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1742 en 03/1697
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  29-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Door eiseres ingezette vrachtwagenchauffeur met eigen vergunning en trekker is verzekeringsplichtig op grond van artikel 3 van de sociale verzekeringswetten. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten tot wijziging van zijn beoordelingsbeleid vanaf 1 juli 2002; deze wijziging is niet in strijd...
 • LJN AS2071, Hoger beroep, 02/731 ALGEM + 02/734 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2028, Hoger beroep, 01/458 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2376, Hoger beroep, 00/6507 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht verzekeringsplichtige arbeidsverhouding aangenomen ten aanzien van [B.] en daar consequenties in de premiesfeer - waaronder begrepen de registratie van een verzuim - aan verbonden?
 • LJN AR8122, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/2334
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiseres hanteert een pc-privéregeling waarin zij aan werknemers een computer verstrekt in ruil voor een tijdelijke verlaging van het brutoloon. De in het (begunstigende) beleid van verweerder neergelegde eis, dat de verlaging van het brutoloon moet doorwerken in andere looncomponenten zoals de vakantietoeslag,...
 • LJN AS2213, Hoger beroep, 02/1868 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht verzekeringsplicht voor betrokkenen aangenomen en zijn terecht nota’s ingevolge de sociale verzekeringswetten aan appellante gezonden en is terecht geweigerd uitstel van betaling te verlenen met betrekking tot deze nota’s?
 • LJN AA3579, Hoger beroep, 97/9754 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/9754 ALGEM U I T S P R A A K in het geding tussen: A., kantoorhoudende te B., appellant, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden...
 • LJN AR6084, Hoger beroep, 03/808 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Privaatrechtelijke dienstbetrekking.
 • LJN AN7534, Hoger beroep, 00/4930 ALGEM, 01/4268 ALGEM, 01/6419 ALGEM, 01/6422 ALGEM, 02/366 ALGEM, 02/698 ALGEM, 02/578 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht en op goede gronden verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten ten aanzien van de betrokken taxichauffeurs aangenomen?
 • LJN AS2129, Hoger beroep, 02/1337 ALGEM + 02/1339 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AS2052, Hoger beroep, 02/301 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs.
 • LJN AO5072, Hoger beroep, 01/3483 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In geding is de vraag of terecht is aangenomen dat de arbeidsverhouding tussen appellante en betrokken werknemer aangemerkt dient te worden als een privaatrechtelijke dienstbetrekking.
 • LJN AA4448, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1857 ALGEM JA
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  98/1857 ALGEM JA ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA Zevende kamer Uitgesproken d.d.: 26 mei 1999 UITSPRAAK in het geding tussen: A handelend onder Koffieshop [koffieshop], wonende te B, eiser, mr.drs. G.A.C. Beckers te Maastricht, gemachtigde, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen ...
 • LJN AA8704, Hoger beroep, 97/1181 ALGEM,97/1182 ALGEM,97/1184 ALGEM,97/1185
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/1181 ALGEM 97/1182 ALGEM 97/1184 ALGEM 97/1185 ALGEM U I T S P R A A K in de gedingen tussen: B.V. X, gevestigd te Y, A, B, C, allen wonende te Y, appellanten, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN Met ingang van 1 maart 1997...
 • LJN AS2385, Hoger beroep, 01/175 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Welke vennoten van de V.O.F. [naam firma taxi] dienen als werkgever van de taxichauffeurs te worden aangemerkt?
 •