Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 69
1
Degene die opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doet, niet binnen de daarvoor gestelde termijn doet, dan wel een der feiten begaat, omschreven in artikel 68, tweede lid, onderdeel a, b, d, e, f of g, wordt, indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting.
2
Degene die opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doet, dan wel het feit begaat, omschreven in artikel 68, tweede lid, onderdeel c, wordt, indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting.
3
Het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel vervalt, indien de schuldige alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een of meer van de in artikel 80, eerste lid, bedoelde ambtenaren de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden.
4
Indien het feit, ter zake waarvan de verdachte kan worden vervolgd, zowel valt onder een van de bepalingen van het eerste of het tweede lid, als onder die van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, is strafvervolging op grond van genoemd artikel 225, tweede lid, uitgesloten.
5
Artikel 68, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2391, Cassatie, 32732
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 26 september 1996 betreffende de in de maand oktober 1995 van X te Z ingehouden loonbelasting/premies volksverzekeringen. 1. 1. Inhouding, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AB2875, Cassatie, 02299/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  9 oktober 2001 Strafkamer nr. 02299/00 ACH/EDK Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 23 maart 2000, nummer 24/000437-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1952, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AD7639, Eerste aanleg - meervoudig, 11.006006.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  parketnummer 11.006006.00 datum uitspraak 20 december 2001 Strafvonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende...
 • LJN AQ8873, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610027-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Btw-caroussel (2 stuks). 9 feiten telastegelegd: 2 maal deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), 5 maal valsheid in geschrift (art. 225 jo 51 Sr) en 2 maal belastingfraude (art. 69 AWIR). 11 (!!) niet-ontvankelijkheidsverweren, een "highlight": 9. geen gevaar voor "ne bis in idem": het...
 • LJN AR3248, Eerste aanleg - meervoudig, 11/006137-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Vier jaar gvs wegens faillissements-, belasting-, en sociale verzekeringsfraude, bedreiging en verduistering. De rb beveelt de gevangenneming van de verdachte wegens gevaar voor herhaling.
 • LJN AR5734, Eerste aanleg - meervoudig, 07.799503-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  langdurige fraude bij woningstichting
 • LJN AR6577, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993011-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank heeft vonnis gewezen in de zogenaamde Landis-zaak waarbij de directie en commissarissen alsmede twee medewerkers van de inmiddels failliet verklaarde Landis Group NV gedagvaard zijn.
 • LJN AS5809, Hoger beroep, 24-001731-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte en zijn echtgenote hebben in en na 1994 over een saldo bij de KB-Lux beschikt en hebben dat niet opgegeven aan de Nederlandse fiscus. Verdachte wordt vervolgd wat betreft de aangifte inkomstenbelasting 1998, de echtgenote van verdachte wat betreft de aangifte inkomstenbelasting 1997, waarbij...
 • LJN AS6270, Eerste aanleg - meervoudig, 06/922050-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Boekhouder veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens belasting- en sociale verzekeringsfraude.
 • LJN AS8819, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002030-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, bestuurder van Club El Dorado en Aannemeningsbedrijf het Oosten BV, wordt schuldig bevonden aan het niet voeren van een voldoende administratie, het doen van onjuiste belastingaangiften en het niet naleven van de Coordinatiewet sociale verzekering. Nadat de zaak al eerder in Almelo was behandeld...
 • LJN AT3065, Hoger beroep, 22-000848-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan allerhande strafbare feiten in de sfeer van de fiscaliteit, de Opiumwet, valsheid in geschrift en bedrog. Niet alleen heeft de verdachte door zijn handelwijze de volksgezondheid in gevaar gebracht en de Nederlandse staat schade berokkend, maar ook heeft hij individuele personen benadeeld en schade doen lijden...
 • LJN AT5766, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft samen met zijn mededader een groot aantal T-formulieren ingevuld. Telkens werden aftrekposten opgevoerd op naam van een ander, wiens sofinummer zij hadden bemachtigd. De teruggave lieten zij storten op rekeningnummers van mededaders. Op slinkse wijze hebben zij hun handelingen aan het...
 • LJN AT8722, Eerste aanleg - meervoudig, 04/886 en 04/887
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Una via. Strafvervolging wegens oplichting en verduistering naast boeteoplegging door DNB wegens overtreding van artikel 82 wet toezicht kredietwezen 1992 is strijdig met artikel 90j Wtk 1992. De directeur die gezamenlijk met de onderneming een last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen heeft geen rechtstreeks...
 • LJN AT9954, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.159-2005
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevering aan Hongarije toegestaan. Onrechtmatige aanhouding op basis van Interpolsignalering; Beroep op flagrante schending van artikel 5 EVRM als bedoeld in artikel 11 OLW verworpen. Verwijzing naar beschikking van 29 april 2005: verzoek opheffing/schorsing van de detentie afgewezen. Als burger van de EU in de zin van artikel 18 EG...
 • LJN AU2558, Eerste aanleg - meervoudig, 07/794512-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  artikel 69 lid 2 AWR; ontvankelijkheid officier van Justitie: pleitbaar standpunt en opzet in het fiscale strafrecht; landbouwvrijstelling"
 • LJN AV2796, Hoger beroep, 20-008270-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en 3...
 • LJN AW3526, Hoger beroep, 20-003149-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de overige door het hof gehanteerde bewijsmiddelen, leidt het hof af dat verdachte en zijn mededaders zich hebben bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zo genaamde nultarief ten aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties.
 • LJN AW3537, Eerste aanleg - meervoudig, 03/995005-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 28 maanden. De rechtbank rekent het verdachte in het bijzonder aan dat hij de initiator en regisseur was van de grootschalige BTW-fraude.
 • LJN AW6878, Hoger beroep, 20-003161-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de overige door het hof gehanteerde bewijsmiddelen, leidt het hof af dat verdachte en zijn mededaders zich hebben bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zo genaamde nultarief ten aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties.
 • LJN AY8252, Hoger beroep, 20-006126-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69, vierde lid AWR. Het hof verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in zijn strafvervolging m.b.t. het tenlastegelegde onder 2. Deze tenlastelegging is toegesneden op artikel 225, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht terwijl "het feit waarvoor...
 • LJN AY9453, Eerste aanleg - meervoudig, 09/755142-05; 09/993087-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die zich heeft bezig gehouden met criminele activiteiten, met name bancaire fraude. Daarnaast heeft verdachte als directeur van De Groeneberg B.V. en Multy Bouwservice B.V. verzuimd aangifte te doen voor de omzetbelasting en de loonbelasting / premie volksverzekeringen...
 • LJN AZ8960, Hoger beroep, 2200658305
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  --
 • LJN BA2279, Cassatie, 02839/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag. Aanwijzing ontneming van het College van P-G van 11-01-2005. Verweer en middel steunen op de stelling dat het hoogst waarschijnlijk is dat de strafrechter de klager niet de verplichting zal opleggen tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van w.v.v. Daartoe is aangevoerd dat...
 • LJN BA9864, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01536
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende had tot 1999 opzettelijk werknemers met vervalste ID-documenten in dienst en heeft na controle in mei 1999 aan die toestand slechts geleidelijk een einde willen maken. Belanghebbende houdt niet conform het anoniementarief in en doet dus voor de LB niet de vereiste aangifte. Belanghebbende heeft niet doen blijken dat de naheffingsaanslag ...
 • LJN BB3643, Eerste aanleg - meervoudig, 13/409016-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Betreft belastingontduiking
 • LJN BB8523, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900299-05, 05/511757-07 en 05/513373-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Uitspraak in zgn. Mercurius-onderzoek. Verdachte A wordt veroordeeld voor onder meer deelname aan criminele organisaties gericht op het telen/bereiden van hennepproducten en de uitvoer van softdrugs naar Italië en Duitsland, voorbereidinghandelingen in het kader van de Opiumwet, witwassen, valsheid in geschrift en belastingfraude...
 • LJN BB8524, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900300-05, 05/511760-07 en 05/513374-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verdachte B wordt vrijgesproken van onder meer deelname aan een criminele organistaie gericht op het telen/bereiden van hennepproducten en voorbereidinghandelingen in het kader van de Opiumwet. De rechtbank verklaart zich onbevoegd terzake van een aantal economische delicten die aan verdachte zijn tenlastegelegd...
 • LJN BB9499, Hoger beroep, 20-002632-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Opportuniteitsbeginsel Verweer De raadsman stelt dat de onder 3 ten laste gelegde hennepzaak niet tezamen met doch afzonderlijk van de feiten onder 1 en onder 2 (fiscale fraudezaken) gedagvaard had moeten worden, zodat deze zaak veel eerder op een politierechterzitting had kunnen worden afgedaan. Het...
 • LJN BC0627, Hoger beroep, 21-003234-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inhoudsindicatie: Het hof veroordeelt verdachte, met verwerping van het namens verdachte gedane beroep op toepasselijkheid van de inkeerregeling, bedoeld in art. 69 lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tot een deels onvoorwaardelijke gevangenisstaf ter zake van het onjuist en/of onvolledig...
 • LJN BC5454, Hoger beroep, 20-000670-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Fiscale fraude horecabedrijven 1. Veroordeling wegens medeplegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften, meermalen gepleegd. Het hof stelt voorop dat een natuurlijk persoon als pleger zoals bedoeld in artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt, ook al zou op grond van...
 • LJN BC5461, Hoger beroep, 20-000666-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Fiscale fraude horecabedrijven 1. Veroordeling wegens medeplegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften, meermalen gepleegd. Het hof stelt voorop dat een natuurlijk persoon als pleger zoals bedoeld in artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt, ook al zou op grond van...
 • LJN BC5496, Hoger beroep, 20-000634-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Fiscale fraude horecabedrijven 1. Veroordeling wegens medeplegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften, meermalen gepleegd. Het hof stelt voorop dat een natuurlijk persoon als pleger zoals bedoeld in artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt, ook al zou op grond van...
 • LJN BC5498, Hoger beroep, 20-000665-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Fiscale fraude horecabedrijven 1. Veroordeling wegens medeplegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften, meermalen gepleegd. Het hof stelt voorop dat een natuurlijk persoon als pleger zoals bedoeld in artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt, ook al zou op grond van...
 • LJN BC5500, Hoger beroep, 20-000635-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verdachte, die als leverancier van een kassasysteem afnemers van het systeem (horecabedrijven) bekend maakt met een verborgen optie in het systeem waarmee bonnen uit het kassasysteem kunnen worden gewijzigd, wordt veroordeeld wegens medeplichtigheid aan belastingfraude en het medeplegen van valsheid in geschrift.
 • LJN BC7234, Hoger beroep, 20-008914-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Veroordeling wegens het medeplegen van opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 ...
 • LJN BD0387, Hoger beroep, 21-006000-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting en het medeplegen van valsheid in geschrift, 28 maanden gevangenisstraf. Het enkele feit dat de fiscale kwalificatie van de uit koppelbazerij genoten inkomsten onder de Wet IB voor discussie vatbaar is, is niet relevant voor...
 • LJN BD0846, Eerste aanleg - meervoudig, 07.976405-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  mensenhandel mensensmokkel belasting-premie fraude
 • LJN BD0860, Eerste aanleg - meervoudig, 07.976403-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  mensenhandel mensensmokkel belasting-premie fraude
 • LJN BD5210, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.542.2006
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  IRK; EAB; niet in redelijkheid lijstfeit fraude kunnen aankruisen, wel dubbele strafbaarheid.
 • LJN BD8599, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825385-06 en 01/820032-07 (ter terechtzitting gevoegd)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak terzake mensenhandel en mensensmokkel Medeplegen kwaliteitsdelict Artikel 69 Awir. Wijze van verfeitelijking in tll. omvat mede bestanddeel "dat het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven".
 • LJN BE7125, Hoger beroep, 23-003858-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  69 AWR geen gronddelict witwassen
 • LJN BF8876, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993052-06 (promis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank Amsterdam heeft een bestuurder van DTZ Zadelhoff veroordeeld tot een taakstraf van 110 uur en een voorwaardelijke geldboete van ter hoogte van € 45.000,- De rechtbank acht bewezen dat de verdachte opzettelijk een onjuiste en onvolledige belastingaangifte heeft gedaan over het jaar 1999.
 • LJN BF9084, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.312-2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  EAB vervolging, Duitsland, feiten zouden (deels) in Nederland zijn gepleegd, overlevering toegestaan
 • LJN BG5000, Eerste aanleg - meervoudig, 10/996551-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Artikel 48, lid 3 Douanewet. Strekkingsvereiste. Onjuiste aangifte. Ontduiking van door de Europese Commissie ingestelde anti-dumpingheffing. De nationale douaneautoriteiten zijn bevoegd anti-dumpingheffingen aan de importeur op te leggen bij import van goederen die gelet op hun aard in beginsel onder...
 • LJN BG8714, Eerste aanleg - meervoudig, 13/467315-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Flessentrekkerij, oplichting, witwassen en opzettelijk onjuist aangifte doen. Overlevering vanuit Frankrijk naar Nederland. In hoeverre vallen de aan verdachte ten laste gelegde feiten onder de inhoud van de feiten waarvoor overlevering door het Franse hof was toegelaten.
 • LJN BG9694, Eerste aanleg - meervoudig, 07/794504-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  termijnoverschrijding, ontvankelijkheid OM, bewijs, feitelijk leiding geven, wetenschap, strafmaatmotivering
 • LJN BG9696, Eerste aanleg - meervoudig, 07/794506-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  termijnoverschrijding, ontvankelijkheid OM, bewijs, feitelijk leiding geven, wetenschap, strafmaatmotivering
 • LJN BG9920, Hoger beroep, 21-001475-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het gerechtshof in Arnhem heeft op 18 december 2008 de 65-jarige R.B. veroordeeld tot een geldboete van 10.000,- euro voor het doen van een valse belastingaangifte in 1995. De zaak houdt verband met de ontdekking eind jaren negentig van deposito-rekeningen van een groot aantal Nederlandse ingezetenen...
 • LJN BH3392, Eerste aanleg - meervoudig, 11/992022-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 43-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 240 uur vanwege het leidinggeven aan het opzettelijk niet doen van aangifte omzetbelasting door een v.o.f.. De rechtbank wijkt hiermee aanzienlijk af...
 • LJN BJ2558, Eerste aanleg - meervoudig, 16/995042-05; 16/992114-07 (gev. ttz) [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  (Opdracht geven aan) het doen van onjuiste belastingaangifte, meermalen gepleegd. Belediging ambtenaar FIOD-ECD. Bezit busje traangas. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 200.000 euro.
 •