Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000

 

Artikel 29
1
Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan worden verleend aan de vreemdeling:
a
die verdragsvluchteling is;
b
die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen;
c
van wie naar het oordeel van Onze Minister op grond van klemmende redenen van humanitaire aard die verband houden met de redenen van zijn vertrek uit het land van herkomst, in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij terugkeert naar het land van herkomst;
d
voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar het oordeel van Onze Minister van bijzondere hardheid zou zijn in verband met de algehele situatie aldaar, of
e
die als echtgenoot of echtgenote of minderjarig kind feitelijk behoort tot het gezin van de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, die dezelfde nationaliteit heeft als die vreemdeling en gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland is ingereisd dan wel is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend;
f
die als partner of als meerderjarig kind zodanig afhankelijk is van de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, dat hij om die reden behoort tot het gezin van deze vreemdeling, die dezelfde nationaliteit heeft als deze vreemdeling en gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland is ingereisd dan wel is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de vreemdeling, bedoeld onder a tot en met d, de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend.
2
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid, aanhef en onder a en b. Daarbij wordt bepaald in welke gevallen een verblijfsvergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend aan de vreemdeling, bedoeld in onderdeel a of b.
3
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden indicatoren aangewezen die in ieder geval worden betrokken in de beoordeling of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, onder d.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AW2826, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/44284, 04/44288
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Geloofwaardigheid asielrelaas / taalanalyse / contra-expertise. Verweerders besluit tot afwijzing van de asielaanvraag van eiseres is geheel gebaseerd op diens oordeel dat het relaas ongeloofwaardig is, welk oordeel weer geheel gebaseerd is op de uitkomsten van een taalanalyse. In de door eiseres geproduceerde contra...
 • LJN BH6379, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 08/39695 & 09/39694
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voor de vraag of sprake is van een voor verzoeker relevante wijziging van het recht dient te worden beoordeeld of verzoeker valt onder de reikwijdte van artikel 15, onder c, Definitierichtlijn. Reeds vanwege de omstandigheid dat bij uitspraak van de Afdeling van 30 november 2004 in rechte is komen vaststaan...
 • LJN AV2278, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/40505
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 1F VSV / knowing participation / geloofwaardigheid / motivering. Eiser, van Iraanse nationaliteit, was werkzaam bij de militaire politie in de Shahid Nazaran gevangenis. In zijn functie als persoonlijk secretaris van de gevangenisdirecteur was het onder andere zijn taak om instructies van de...
 • LJN AE6550, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/3828
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tsjetsjenië / categoriale bescherming. Verzoeker is van Russische afkomst en was woonachtig in Tsjetsjenië, waar hij problemen heeft ondervonden van de zijde van medeburgers van Tsjetsjeense afkomt. De voorzieningenrechter acht verzoekers vluchtrelaas onvoldoende zwaarwegend voor vluchtelingschap. Verzoeker...
 • LJN AE8472, Hoger beroep, 200201029/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200201029/1. Datum uitspraak: 28 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [vreemdeling], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Groningen, van 12 februari 2002 in het geding tussen: appellant en de Staatssecretaris van Justitie...
 • LJN AE7651, Hoger beroep, 200202946/1 en 200202943/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200202946/1 en 200202943/1. Datum uitspraak: 19 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. [vreemdeling 1], 2. [vreemdeling 2], appellanten, tegen de uitspraken van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Groningen, van 21 mei 2002 in de gedingen tussen...
 • LJN AF5866, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/35757
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  DRC / categoriaal beschermingsbeleid. Eiseres is afkomstig uit de DRC en zij is etnisch half Tutsi, in die zin dat haar moeder van Tutsi-afkomst was. Zij stelt in aanmerking te komen voor categoriale bescherming, te meer nu zij uiterlijk veel op haar moeder lijkt en daarom in het dagelijks leven als Tutsi zal worden beschouwd...
 • LJN BB2374, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/38938, 06/38940
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Art. 31 lid 2 sub i Vw 2000 / toelating tot land van eerder verblijf / bewijslast bij Staatssecretaris van Justitie
  Eiseressen hebben in maart 2001 in Duitsland een asielaanvraag ingediend. Vervolgens zijn zij – zonder het resultaat van die aanvraag af te wachten – naar Nederland vertrokken en hebben zij hier te lande een asielaanvraag ingediend...
 • LJN AF6786, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/40946
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sudan / nieuw asielmotief / vrouwenbesnijdenis. Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de verklaringen van eiseres niet geloofwaardig zijn en dat het asielrelaas geen inhoudelijke beoordeling behoeft. Niet aannemelijk is geworden dat eiseres in Sudan gegronde vrees heeft voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin...
 • LJN AI0862, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/57254
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  HIV / medische behandeling. Verweerder stelt dat de HIV-infectie van eiser niet asielgerelateerd is en voorts is er geen sprake van een levensbedreigende situatie die terugkeer naar Rwanda onmogelijk maakt. De medische problematiek valt buiten deze procedure. De rechtbank kan verweerder hierin niet volgen...
 • LJN AT5394, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/16
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Categoriaal beschermingsbeleid / Tsjetsjenië / ambtsbericht / nieuwe feiten en omstandigheden. Eiser heeft zich beroepen op stukken die dateren van na de ambtsberichten aangaande de Noordelijke Kaukasus, waaronder het rapport van Amnesty International, genaamd “Russian Federation Amnesty International statement on the situation of Chechen asylum...
 • LJN BH1218, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/6602, 08/6603, 08/6604
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beroep asiel / Irak / 1e toelating / herhaalde aanvraag van moeder / geloofwaardigheid / positieve overtuigingskracht
  Moeder en 2 kinderen van Iraakse nationaliteit hebben een asielaanvraag ingediend. Ter beoordeling staat de asielaanvraag van de kinderen en de herhaalde asielaanvraag van moeder...
 • LJN AI0821, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/54008
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Individueel ambtsbericht / zorgvuldigheid. Verweerder heeft het standpunt dat het relaas van eiseres ongeloofwaardig is in belangrijke mate gebaseerd op de bevindingen in het individueel ambtsbericht van 20 februari 2001. Ingevolge artikel 3:9 Awb dient het bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat...
 • LJN AZ5981, Hoger beroep, 200605959/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Colombia / FARC / beschermingsmaatregelen autoriteiten. Anders dan de rechtbank heeft overwogen heeft de minister niet reeds op grond van het feit dat de aangiftes geen concrete resultaten hebben opgeleverd aannemelijk hoeven achten dat in het geval van de vreemdelingen de Colombiaanse autoriteiten geen...
 • LJN BA0541, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/5525, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Taalanalyse / contra-expertise / aanknopingspunten voor twijfel / driejarenbeleid Volgens vaste jurisprudentie van de ABRS mag verweerder de conclusies van een taalanalist in beginsel als deskundigenbericht in zijn beoordeling betrekken, tenzij eiser daartegenover zoveel heeft aangevoerd, dat er reden voor twijfel ontstaat...
 • LJN AF7187, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/25441 en 02/26392
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Kirgizië / geloofwaardigheid asielrelaas. Eisers zijn afkomstig uit Kirgizië. Eisers hebben in Kirgizië problemen ondervonden, doordat eiser actief was voor de oppositiepartij Ar-Namys. De rechtbank stelt vast dat verweerder het ontbreken van documenten als bedoeld in artikel 31, tweede lid, sub f, Vw...
 • LJN AW6891, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/61983
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag verblijfsvergunning asiel / artikel 3 EVRM / Afghanistan / tot het christendom bekeerde moslim. Bekering aannemelijk geacht op basis van twee schriftelijke verklaringen van een christelijk gereformeerd predikant dat betrokkene duurzaam meeleeft met de plaatselijke kerk. Informatie van Open...
 • LJN AE9105, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/38904
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Procesbelang / vvtv / doorprocederen. Eiser, afkomstig uit Afghanistan, is op 20 oktober 2000 in het bezit gesteld van een vvtv. Deze vergunning is op grond van artikel 115, zesde lid, Vw 2000 met ingang van 1 april 2001 omgezet in een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Op 16 juli 2001 heeft...
 • LJN AE6551, Voorlopige voorziening, AWB 01/17076
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rwanda / categoriale bescherming. Gelet op de informatie in het ambtsbericht van 13 december 2001 is de rechter voorshands van oordeel dat de algehele mensenrechten- en veiligheidssituatie ten opzichte van de situatie als beschreven in het ambtsbericht van 1 augustus 2000 is verslechterd. De rechter wijst met name op het geweld door LDF...
 • LJN AV7574, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/50396, 04/50398
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Geloofwaardigheid / vonnis rechtbank / ambtsbericht. Verweerder heeft geconcludeerd dat eisers ongeloofwaardige verklaringen hebben afgelegd over de problemen met een lid van het Azerbeidjaanse parlement over het appartement waarin eisers woonden en de in verband daarmee doorgelopen procedure bij de rechtbank...
 • LJN AO8391, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/8797
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afghanistan / categoriaal beschermingsbeleid. De rechtbank is van oordeel dat blijkens hoofdstuk C1/4.5.3.3 Vc 2000 bij elke beslissing om een categoriaal beschermingsbeleid te voeren rekening wordt gehouden met de activiteiten van UNHCR. In het algemeen betekent repatriëring van ontheemden en vluchtelingen...
 • LJN AF5910, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/59356
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Russische Federatie / Tsjetsjeen / discriminatie. Namens eiser is aangevoerd dat van hem op grond van de vergaande discriminatie van de Tsjetsjeense minderheid niet gevergd kan worden terug te keren naar de Russische Federatie. Verweerder heeft zich in dit kader terecht op het standpunt gesteld dat het...
 • LJN AN8614, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/66695, 01/66700
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / Reer Hamar / binnenlands vluchtalternatief. De conclusie van verweerder dat geen verband bestaat tussen de wederwaardigheden van verzoeker en zijn clanafkomst is onvoldoende gemotiveerd. Ten aanzien van het standpunt van verweerder dat sprake is van een binnenlands vluchtalternatief verwijst de rechter naar de Afdelingsuitspraak van 24 juli 2002...
 • LJN AO8388, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 03/8797
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Het standpunt van de minister om geen categoriaal beschermingsbeleid voor Afghaanse asielzoekers te voeren kan de rechterlijke toetsing doorstaan.
 • LJN AY9588, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/42063
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Medische situatie / behandelmogelijkheden Uganda / artikel 3 EVRM / onderzoekplicht verweerder. Eiseres stelt dat gedwongen terugkeer in verband met haar medische situatie in strijd is met artikel 3 EVRM. De rechtbank Maastricht heeft in de uitspraak van 25 juni 2004 het beroep van eiseres gegrond verklaard...
 • LJN AE8468, Hoger beroep, 200201028/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200201028/1. Datum uitspraak: 28 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: 1. [vreemdeling 1], 2. [vreemdeling 2], appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Groningen, van 12 februari 2002 in het geding tussen...
 • LJN AO4477, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/9815
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Kirgizië / geloofwaardigheid asielrelaas. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat het asielrelaas ongeloofwaardig is. Ten aanzien van het standpunt dat eiseres niet als vluchteling is aan te merken, is de rechtbank van oordeel dat verweerder zijn standpunt onvoldoende gemotiveerd heeft...
 • LJN AF6794, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/50122
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  31-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / nova. Eiseres, met de Jemenitishce nationaliteit, heeft op 30 augustus 2000 een herhaalde aanvraag ingediend. Beoordeeld dient te worden of zich na het eerdere in rechte onaantastbare besluit van 19 juni 2000 nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden hebben voorgedaan. Dit...
 • LJN AO2618, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/66134
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Angola / alleenstaande vrouw. Verweerder stelt te recht dat eiseres geen vluchteling is. Uit de ambtsberichten van 13 februari 2002 en 27 augustus 2002 volgt niet dat iedere vrouw zonder sociaal netwerk in Angola een reëel risico loopt bij terugkeer het slachtoffer te worden van seksueel geweld. Evenmin...
 • LJN BI8837, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/28157, AWB 07/28158
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Op basis van het ambtsbericht valt niet in te zien dat gemengd gehuwden die Armenië voor 1992 hebben verlaten, wel als sociaal geïntegreerd beschouwd zouden moeten worden en dat zij minder snel een risico als bedoeld in artikel 3 van het EVRM zouden lopen. Uit het ambtsbericht blijkt niet dat een etnisch...
 • LJN AU0027, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/52522
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Instandlating rechtsgevolgen / openbare orde. Verweerder heeft het asielrelaas van eiseres primair ongeloofwaardig geacht. Na een melding door een derde komt in beroep vast te staan dat eiseres onder meer een valse identiteit heeft opgegeven. Tevens komt echter vast te staan dat eiseres wel afkomstig is uit Centraal...
 • LJN BC4101, Voorlopige voorziening, AWB 07/40814
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Toewijzing vovo / artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn / prejudiciële vragen
  Verzoeker doet een beroep op artikel 15, aanhef en onder c, van de Dri. Verzoeker is afkomstig uit Afghanistan en behoort tot de bevolkingsgroep der Hazara’s. De vraag of verzoeker heeft aangetoond dat...
 •