Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de economische delicten

 

Artikel 6
1
Hij, die een economisch delict begaat, wordt gestraft:
1
in geval van misdrijf, voor zover het betreft een economisch delict, bedoeld in artikel 1, onder 1°, of in artikel 1a, onder 1°, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie;
2
in geval van een ander misdrijf met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, taakstraf of geldboete van de vierde categorie;
3
in geval van overtreding, voor zover het betreft een economisch delict bedoeld in artikel 1, onder 1°, of in artikel 1a, onder 1°, met hechtenis van ten hoogste een jaar, taakstraf of geldboete van de vierde categorie;
4
in geval van een andere overtreding, met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie.
Indien de waarde der goederen, waarmede of met betrekking tot welke het economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van het economisch delict zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum der geldboete welke in de gevallen onder 1° tot en met 4° kan worden opgelegd, kan, onverminderd het bepaalde in artikel 23, zevende lid, van het Wetboek van Strafrecht, een geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie.
2
Bovendien kunnen de bijkomende straffen, vermeld in artikel 7, en de maatregelen, vermeld in artikel 8, worden opgelegd, onverminderd de oplegging, in de daarvoor in aanmerking komende gevallen, van de maatregelen, elders in wettelijke bepalingen voorzien.
3
In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt hij, die een voorschrift, gesteld krachtens artikel 15, tweede lid, van de Distributiewet, overtreedt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.
4
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt hij die een voorschrift overtreedt, gesteld bij of krachtens de artikelen 2 en 3, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, dan wel de artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4 van de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien het feit opzettelijk is begaan met een terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht, dan wel met het oogmerk om een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 van dat wetboek voor te bereiden of gemakkelijk te maken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0051, Eerste aanleg - meervoudig, 19.035364-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  parketnummer : 19.035364-00 uitspraak dd.: 9 februari 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN STRAFVONNIS van de meervoudige economische strafkamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [Naam verdachte], gevestigd te [vestigingsplaats] Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 26 januari 2001...
 • LJN AD8377, Eerste aanleg - meervoudig, 11.030033-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Parketnummer : 11.030033-01. datum uitspraak : 22 januari 2002. Strafvonnis van de rechtbank Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [Verdachte], [geboortedatum 1952 en –plaats], [woonplaats], heeft de meervoudige kamer...
 • LJN AD8379, Eerste aanleg - meervoudig, 11.006121-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Parketnummer : 11.006121-99. datum uitspraak : 22 januari 2002. Strafvonnis van de rechtbank Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [Verdachte], [geboortedatum 1951 en –plaats], [woonplaats], heeft de meervoudige kamer...
 • LJN AE2714, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/700001-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Rechtbank Zwolle Economische Politierechter Parketnummer: 07/700001-02 Uitspraak: 17 mei 2002 STRAFVONNIS In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Naam verdachte Te woonplaats Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 7 mei 2002. De verdachte, vertegenwoordigd door V, is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AE4575, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.720091-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Rechtbank Zwolle Economische Politierechter Parketnummer: 07/720091-01 Uitspraak: 25 juni 2002 STRAFVONNIS In de zaak van het openbaar ministerie tegen: naam verdachte, Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 11 juni 2002. De verdachte, vertegenwoordigd door mr. ir. H.Chr. Beekhuis, is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AG0199, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830243-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  [Verdachte heeft ]op verschillende tijdstippen, gelegen in de periode van 1 januari 2000 tot en met 27 juni 2002, telkens in de gemeente Emmen, telkens opzettelijk, buiten een daartoe bestemde inrichting (als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit), vuurwerk als bedoeld in artikel 1...
 • LJN AG0228, Eerste aanleg - enkelvoudig, 19.035456-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  In de onderhavige situatie is niet sprake van een (rechtstreeks) conflict van wettelijke plichten, maar veeleer een situatie dat verdachte op grond van financiële overwegingen kiest voor de naleving van andere bepalingen dan die gesteld bij en krachtens de Arbeidstijdenregelgeving.
 • LJN AI0639, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610102-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 140 wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992
 • LJN AI0649, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610055-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992
 • LJN AI0652, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610114-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 82 Wet toezicht kredietwezen
 • LJN AI0657, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610108-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 140 van het wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992
 • LJN AO2524, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/650055-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Wetboek van Strafrecht art. 350, tweede lid (doden en beschadigen van honden) Bestrijdingsmiddelenwet art. 2 (oud) Flora en Faunawet art. 9
 • LJN AO9099, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/069204-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeling van boomkwekerij wegens overtreding van de wet milieubeheer doordat het plataardige afvalstoffen niet werden bewaard of gecomposteerd op een vloeistofdichte ondergrond.
 • LJN AO9659, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/069204
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte is veroordeeld ter zake overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 18.18 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan, begaan door een rechtspersoon. Het verweer van verdachte dat het eindresultaat van het composteringsproces grond is, is naar het oordeel van de economische politierechter onjuist, nu compost ...
 • LJN AQ1079, Eerste aanleg - meervoudig, 03/080293-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Niet kan worden bewezen: - dat de beide minderjarigen de container hebben verplaatst 'zonder toezicht en/of instructie'; - of en zo ja, in welke mate het vasthaken van de rolcontainer in de liftkoker het gevolg is van de slechte onderhoudstoestand van de lift; - of de als zodanig onwenselijke -combinatie...
 • LJN AR4433, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/087721-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Anders dan in de uitspraken van de Rechtbank te Amsterdam van 21 maart 2001 (LJNnummer AB0702) en het Gerechtshof te Leeuwarden van 19 augustus 2004 (parketnummer 24-000926-03) is overwogen, acht de economische politierechter van de Rechtbank te Arnhem de regeling van de aansprakelijkheid van de werkgever ex artikel 8...
 • LJN AR5930, Eerste aanleg - meervoudig, 03/082135-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De verdachte is een onderneming deel uitmakende van een groot chemisch concern in Limburg. Van verdachte mag worden verwacht dat het onderwerp ‘veiligheid’ geen ‘papieren tijger’ is, maar dat verdachte alles in het werk stelt om – juist ook bij de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming - het werk veilig te maken en te houden...
 • LJN AR7488, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.750227-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Algemene Plaatselijke Verordening; Wet Milieubeheer artikel 10.23; overtreding van de bepalingen betreffende de afvalstoffen is door de lokale wetgever niet aangeduid als strafbaar feit; ontslag van alle rechtsvervolging.
 • LJN AS6092, Eerste aanleg - meervoudig, 08/996002-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  FDE-zaak. Verdachte E. wordt veroordeeld wegens opzettelijke overtreding van een voorschrift in de Wet toezicht kredietwezen 1992, meermalen gepleegde oplichting en het opdracht geven tot en leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk door een rechtspersoon. Geld dat zij ontving van klanten werd nooit belegd...
 • LJN AS8265, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/730127-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Ontslag van rechtsvervolging. Bewezen is dat verdachte opzettelijk zonder vergunning heeft ontgrond. Ingevolge de Ontgrondingsverordening van de provincie was voor de werkzaamheden echter geen vergunning vereist.
 • LJN AS9125, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/082070-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Door het gooien van maïskolven lokt verdachte niet alleen wild en/of beschermde diersoorten, maar ook de verbalisanten. Zij houden verdachte daarop aan op verdenking van het bevorderen van de wildstand door middel van bijvoeren. Dit is -wanneer zich geen bijzondere weersomstandigheden voordoen- verboden ex artikel 37 van de Flora- en faunawet.
 • LJN AT5449, Eerste aanleg - meervoudig, 08/500001-04 en 08/040130-02 (TUL)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte Ter Horst BV heeft zich volgens de rechtbank meermalig schuldig gemaakt aan overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet doordat zij twee werknemers sloopwerkzaamheden heeft laten verrichten aan asbesthoudend materiaal, zonder te voldoen aan een aantal in het Arbeidsomstandighedenbesluit gestelde...
 • LJN AT5935, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/068017-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeling tot 60 uur werkstraf wegens feitelijk leidinggeven aan overtredingen van de artt. 18. 18 en 8.1 van de Wet Milieubeheer. Verwerping van een beroep op de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, bespreking van enige bewijsverweren en een overweging betreffende 'feitelijk leiding geven'.
 • LJN AT5948, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/068024-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeling tot een geldboete van € 25.000,- voor overtredingen van de artt. 18.18 en 8.1 van de Wet Milieubeheer. Verwerping van een beroep op de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie en bespreking van enige bewijsverweren.
 • LJN AT6057, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/064308-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Het ten laste van verdachte bewezenverklaarde levert op de navolgende overtredingen: Medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, meermalen gepleegd. Veroordeling tot 4 geldboetes van (telkens) € 2500,-. De rechter heeft een zwaardere...
 • LJN AT6066, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/064309-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Het ten laste van verdachte bewezenverklaarde levert op de navolgende overtredingen: medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, meermalen gepleegd en overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, 3 maal gepleegd...
 • LJN AT9004, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/-35067-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een vlees verwerkend bedrijf, heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal uiteenlopende misdrijven en overtredingen die zich alle afspelen binnen de bedrijfssfeer en waarbij opvalt dat verdachte grote risico’s neemt door wettelijke regelingen naar eigen goeddunken te interpreteren dan...
 • LJN AU6499, Eerste aanleg - meervoudig, 06/035409-04, BVS-nummer 05/124
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen groepen spaarlampen, in totaal 33.144 stuks.
 • LJN AU7500, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.700097-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Warenwetbesluit Speelgoed; CEN EN 71-normen inzake veiligheid van speelgoed; rapport “Classification of toys - Guidelines”; objectieve bepaling of het speelgoed al dan niet bestemd is voor kinderen jonger dan 36 maanden
 • LJN AU7501, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.700085-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Warenwetbesluit Speelgoed; CEN EN 71-normen inzake veiligheid van speelgoed; rapport “Classification of toys - Guidelines”; objectieve bepaling of het speelgoed al dan niet bestemd is voor kinderen jonger dan 36 maanden
 • LJN AU7519, Eerste aanleg - meervoudig, 14/620124-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Zelfdodingsconsulent veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf.
 • LJN AU7533, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/068023-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uit onderzoek is gebleken dat een vuurwerkgroothandel in België buiten de reguliere openingstijden vuurwerk leverde aan Nederlanders. De Procureur des Konings te Antwerpen heeft in het kader van een rechtshulpverzoek onder voorwaarden machtiging verleend tot observatie door Nederlandse opsporingsambtenaren bij genoemde vuurwerkgroothandel...
 • LJN AU7703, Eerste aanleg - meervoudig, 19/035337-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank houdt er in overwegende mate rekening mee dat verdachte zich niet heeft laten leiden door geldelijk gewin of onzorgvuldigheid maar dat aan zijn weigering te voldoen aan zijn verplichting krachtens de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003 ideele motieven ten grondslag hebben gelegen.
 • LJN AV6565, Hoger beroep, 20-001842-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Aan de verdachte is ten laste gelegd: dat zij op of omstreeks 14 september 2001 te Tilburg, al dan niet opzettelijk een dood dier, behorende tot een door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen soort als bedoeld in artikel 4 onder a van de regeling aanwijzing bedreigde uitheemse dier...
 • LJN AV7757, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/069409-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Houtzaagsel en/of houtkrullen die onstaan bij de bewerking van hout zijn bedrijfsafvalstoffen
 • LJN AV7761, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/069403-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Het onderwerken van houtkrullen is het in de bodem brengen van een afvalstof.
 • LJN AZ0933, Eerste aanleg - meervoudig, 08/760041-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een werkgeefster in de bouw, heeft een aantal voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit niet nageleefd. Kort gezegd heeft zij er niet voor gezorgd dat een ligger voldoende gestut was, waardoor die kantelde en met de erop rustende kanaalplaten op een 17-jarige leerling/werknemer terechtkwamen...
 • LJN AZ1065, Hoger beroep, 20-006127-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 18.18 van de Wet milieubeheer. Uit de omschreven feiten en omstandigheden, waaronder in het bijzonder de feitelijke werkzaamheden die verdachte heeft verricht nadat zij op de hoogte was gesteld van het feit dat de bij verdachte...
 • LJN AZ4994, Eerste aanleg - meervoudig, 03/864010-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Productie van XTC en amfetamine, criminele organisatie. Een uitvoerige bewijsmotivering, daarbij zit ook het overnemen van chemicaliën, bestemd om XTC en/of amfetamine mee te produceren. Voorts veroordeling voor het storten van afval, waaronder chemicaliën, van restanten van het productieproces, met eveneens een uitvoerige bewijsconstructie...
 • LJN AZ8517, Hoger beroep, 20-000907-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Werking van de coördinatiebepaling ex artikel 20.8 Wet milieubeheer: Verdachte heeft een aantal voorschriften behorende bij een milieuvergunning overtreden. Krachtens het bepaalde in artikel 20.8 was deze milieuvergunning en daarmee ook de daarbij behorende voorschriften echter (nog) niet in werking getreden, nu er geen bouwvergunning ...
 • LJN BA0405, Eerste aanleg - meervoudig, 19.997501-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.
 • LJN BA1899, Hoger beroep, 20-010212-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bewijs van opzet: overtreding(en) van een voorschrift gesteld bij artikel 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet. Verdachte had naar het oordeel van het hof een onderzoeksplicht om na te gaan of de door hem gekochte vogels legaal dan wel illegaal waren. Verdachte is al jaren bezig met de (illegale...
 • LJN BA2773, Hoger beroep, 20-008392-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ontslag van alle rechtsvervolging. (Gewijzigd) Standpunt Gedeputeerde Staten in bestuursrechtelijke procedure over inwerkingtreding milieuvergunning.Ten tijde van de milieucontrole had verdachte in strijd met de milieuvergunning geen bodemcalamiteitenplan aanwezig. De verdachte mocht er in het onderhavige...
 • LJN BA2921, Hoger beroep, 20-009600-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Eén inrichting in de zin van de Wet milieubeheer: Op het perceel van verdachte waren meerdere opstallen aanwezig. Eén van die opstallen betrof de opslagloods waarin een huurder van verdachte een bedrijfsmatige werkplaats voor herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen voerde. Naar 's hofs oordeel maakte...
 • LJN BB6901, Eerste aanleg - meervoudig, 16/995016-05 en 16/992054-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Medeplegen van gewoontewitwassen, medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd en medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 3, vierde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd...
 • LJN BB7260, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810170-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij, tezamen met zijn medeverdachte, grote hoeveelheden vuurwerk aanwezig heeft gehad en uit winstbejag heeft verhandeld. Onder het aanwezige vuurwerk bevond zich ook extreem gevaarlijk professioneel vuurwerk, zoals mortierbommen en lanceerbuizen. De verdachte...
 • LJN BC3971, Hoger beroep, 20-003520-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Milieustrafrecht, overtreding van artikel 13, eerste lid, anhef en onder a, van de Flora- en faunawet, opzettelijk 215 fazanten, behorende tot een beschermede inheemse diersoort, onder zich hebben. Onder meer verwerping beroep op onduidelijke wettekst.
 • LJN BC4023, Hoger beroep, 20-003164-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Hof oordeelt dat tarragrond in het onderhavige geval een afvalstof is. Analyserapporten van (niet tenlastegelegde) partijen duiden tarragrond aan als "schone grond". Gewijzigd inzicht van de wetgever omtrent de strafbaarheid van de onderwerpelijke gedraging (o.g.v. een vrijstellingsregeling)? Bespreking van gewijzigd inzicht n...
 • LJN BD4776, Eerste aanleg - meervoudig, 06/801159-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Een groep van vier verdachten hebben rond de oudejaarswisseling 2006 onder meer brand gesticht en carbid geschoten op straat. Er zijn geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. Deze verdachte is veroordeeld voor medeplegen van brandstichting met gevaar voor andere goederen, vernieling, carbidschieten, verbranden van ...
 • LJN BD4783, Eerste aanleg - meervoudig, 06/801155-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Een groep van vier verdachten hebben rond de oudejaarswisseling 2006 onder meer brand gesticht en carbid geschoten op straat. Er zijn geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. Deze verdachte is veroordeeld voor medeplegen van brandstichting met gevaar voor andere goederen, vernieling en verbranden van ...
 •