Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Woningwet

 

Artikel 52
1
In afwijking van artikel 46, eerste lid, houden burgemeester en wethouders de beslissing omtrent een aanvraag om bouwvergunning eveneens aan, indien er geen grond is om de vergunning te weigeren en het bouwen tevens is aan te merken als het oprichten of veranderen van een inrichting waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer of artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet is vereist, tenzij de beschikking op de aanvraag om laatstbedoelde vergunning reeds is gegeven, en
a
over het ontwerp van de beschikking geen zienswijzen naar voren zijn gebracht en de beschikking niet afwijkt van dat ontwerp, of
b
indien het onder a gestelde niet van toepassing is:
1
zes weken zijn verstreken na de dag waarop een exemplaar van die beschikking ter inzage is gelegd, of
2
binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.
2
De in het eerste lid bedoelde aanhouding eindigt:
a
indien de beschikking op de aanvraag om de ingevolge de in het eerste lid genoemde wetten vereiste vergunning is gegeven, over het ontwerp van de beschikking geen zienswijzen naar voren zijn gebracht en de beschikking niet afwijkt van dat ontwerp: op de dag waarop burgemeester en wethouders van het ingevolge de in het eerste lid genoemde wetten bevoegde gezag een exemplaar van die beschikking hebben ontvangen, of
b
indien het onder a gestelde niet van toepassing is:
1
zes weken zijn verstreken na de dag waarop een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om die vergunning ter inzage is gelegd, of
2
indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, met ingang van de dag na die waarop op dat verzoek is beslist..
3
Na de in het tweede lid bedoelde beëindiging van de aanhouding verlenen burgemeester en wethouders de bouwvergunning, tenzij het vierde lid van toepassing is, binnen vier weken na de beëindiging van de aanhouding. Indien burgemeester en wethouders niet binnen die termijn beslissen, is de bouwvergunning van rechtswege verleend. Artikel 46, vijfde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
4
Indien het bouwplan waarop de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, wijziging behoeft als gevolg van de vergunning in verband waarmee de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning werd aangehouden, delen burgemeester en wethouders dit binnen twee weken na de beëindiging van de aanhouding aan de aanvrager van de bouwvergunning mede. Zij stellen hem daarbij in de gelegenheid binnen vijf weken een gewijzigde aanvraag om bouwvergunning in te dienen. Burgemeester en wethouders beslissen omtrent de gewijzigde aanvraag om bouwvergunning binnen vier weken. Indien burgemeester en wethouders niet binnen die termijn beslissen, is de bouwvergunning van rechtswege verleend. Artikel 46, vijfde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
5
Indien de aanvrager van de bouwvergunning geen gebruik maakt van de hem overeenkomstig het vierde lid geboden gelegenheid, is de bouwvergunning van rechtswege verleend met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van de hem geboden gelegenheid is verstreken. Artikel 46, vijfde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
6
Indien burgemeester en wethouders niet zelf het bestuursorgaan zijn dat bevoegd is tot verlening van de vergunning in verband waarmee de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning werd aangehouden, zenden zij een afschrift van de aanhouding, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk de beslissingen, bedoeld in het derde en vierde lid, aan het desbetreffende, krachtens de in het eerste lid genoemde wetten bevoegde gezag. Tevens stellen zij dat gezag in kennis van de verlening van de bouwvergunning ingevolge het vijfde lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO9710, Hoger beroep, 200307276/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  19-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij afzonderlijke besluiten van 16 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nieuwerkerk aan den IJssel (hierna: het college) aan [vergunninghoudster A] respectievelijk aan [vergunninghoudster B] vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor...
 • LJN AF7359, Hoger beroep, 200202391/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  16-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202391/1. Datum uitspraak: 16 april 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: Rederij Dankzij Groep B.V., gevestigd te IJmuiden, appellante, tegen de uitspraak van de rechtbank te Haarlem van 21 maart 2002 in het geding tussen: appellante en het college van burgemeester en wethouders van Velsen...
 • LJN AZ4247, Eerste aanleg - meervoudig, zaaknummer 170232 rolnummer 01-3485
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Civiele zaak, aangespannen door bijna 300 individuele partijen die stellen slachtoffer van de vuurwerkramp in Enschede te zijn, over de aansprakelijkheid voor de vuurwerkramp. Gedaagden zijn S.E. Fireworks en de drie vennoten van dit bedrijf, de gemeente Enschede en de Staat. S.E. Fireworks en de drie...
 • LJN AY0401, Hoger beroep, 200508093/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 augustus 2004 heeft het college de op 23 april 2004 aan [vergunninghouder] verleende bouwvergunning voor het bouwen van een varkensstal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) ingetrokken en beslissende op de gewijzigde aanvraag om bouwvergunning van 5 mei 2004 bouwvergunning...
 • LJN AA6747, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb00/920, Awb00/1060, Awb00/1061, Awb00/1089, Awb00/1100,Awb00/1311, Awb00/6635, Awb00/7046
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  19-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  1. Awb: Kortsluiting naar aanleiding van verzoek om opheffing schorsing.
  2. Materieel: Bouw Factory Outlet Village niet in strijd met Vogel- en Habitatrichtlijn. Niet MER-plichtig. Specialiteitsbeginsel en vrijstelling parkeereis bouwverordening.

  1. Verzoek om opheffing schorsing bouwvergunning t...
 • LJN AE2811, Hoger beroep, 200103119/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  22-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200103119/1. Datum uitspraak: 22 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats] tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 8 mei 2001 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Enschede. 1...
 • LJN AJ3341, Voorlopige voorziening, 200305190/2
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  04-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 22 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Purmerend (hierna: het college) met verlening van vrijstelling op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) aan [vergunninghoudster] gevestigd te [plaats] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een manege ...
 • LJN AN7209, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/2021 (hoofdzaak) en AWB 03/2022 (voorlopige voorziening)
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  aanhoudingsplicht ex artikel 52 Woningwet; werkingssfeer Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer; van rechtswege vervallen Hinderwetvergunning. Niet de feitelijke maar de vergunde situatie is doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of een verleende Hinderwetvergunning van rechtswege is komen te vervallen.
 • LJN AD4491, Voorlopige voorziening, AWB 01/854 VV, AWB 01/998 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Sector bestuursrecht UITSPRAAK AWB 01/854 VV AWB 01/998 VV Uitspraak van de president op het verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het geschil tussen: 1. A en B, wonende te C, gemachtigde mr. C.G.J. Termaat, advocaat te Eindhoven, 2...
 • LJN BA1200, Hoger beroep, 200603730/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 december 2004 heeft het college aan "Win Wind B.V." (hierna: Win Wind) vrijstelling verleend voor het verwezenlijken van een windturbinepark in de Koegorspolder te Terneuzen/Sluiskil-Oost (hierna:    het windturbinepark).
 • LJN BG4059, Voorlopige voorziening, 200806915/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende (hierna: het college) een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van een veehouderij aan de [locatie] te [plaats] gegeven.
 • LJN AA3706, Voorlopige voorziening, 99/1504 t/m 99/1508 WRO 19 VEROR VV VV DAL
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  477 en 493 / ARRONDISSEMENTSRECHTBANK MAASTRICHT Reg.nrs.: 99 / 1504, 99 / 1505 en 99 / 1506 VEROR VV DAL 99 / 1507 en 99 / 1508 WRO 19 VV DAL Uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Maastricht inzake de verzoeken om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in de geschillen tussen...
 • LJN AB0941, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 98/709, 98/810 en 99/965
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  12-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Heroverweging van verklaring van geen bezwaar in mandaat is in strijd met art. 10:3 Awb. Beroep gericht tegen nieuw besluit door verweerder op het bezwaarschrift tegen verweerders besluit van 26 september 1989, waarbij verweerder, onder vrijstelling als bedoeld in art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening ...
 • LJN AD3489, Voorlopige voorziening, nr. SBR 01/1341 VV en SBR 01/1442 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  08-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT sector bestuursrecht nr. SBR 01/1341 VV en SBR 01/1442 VV Uitspraak van de president van de rechtbank te Utrecht op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen: 1. Utrecht Victoria Hotel B.V., gevestigd te Utrecht (verder: het Hotel...
 • LJN AV1289, Eerste aanleg - meervoudig, 200409470/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 september 1998 heeft de gemeenteraad van Eemsmond, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 september 1998, het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
 • LJN AY5909, Hoger beroep, 200509416/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 22 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo (hierna: het college) bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning, paardenstallen en een buitenbak op het perceel kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie […], nr. […], plaatselijk bekend als [locatie] (hierna: het perceel).
 • LJN AF8991, Hoger beroep, 200203756/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  21-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203756/1. Datum uitspraak: 21 mei 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te Utrecht van 25 juni 2002 in het geding tussen: [verzoeker], gevestigd te [woonplaats] en appellant...
 • LJN AH9423, Eerste aanleg - meervoudig, 200204343/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij afzonderlijke besluiten van 2 maart 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maartensdijk, als rechtsvoorganger van het college van De Bilt (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het verplaatsen en vernieuwen van een machineberging onderscheidenlijk...
 • LJN AV5064, Hoger beroep, 200503586/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  15-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 september 2002 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) geweigerd aan [wederpartij] bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een berging op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
 • LJN AE5431, Hoger beroep, 200106020/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200106020/1. Datum uitspraak: 17 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellanten], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 5 november 2001 in het geding tussen: appellanten en het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg...
 • LJN AF6741, Hoger beroep, 200204424/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  02-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200204424/1. Datum uitspraak: 2 april 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Arnhem van 3 juli 2002 in het geding tussen: appellant en het college van burgemeester en wethouders van Beuningen...
 • LJN AE2559, Hoger beroep, 200102965/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200102965/1. Datum uitspraak: 15 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de besloten vennootschap Kofo B.V., gevestigd te Vriezenveen, appellante, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 25 april 2001 in het geding tussen: appellante en burgemeester en wethouders van Vriezenveen...
 • LJN AA1080, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/08606, 98/08634, 98/09421, 98/08584 en 98/08651
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  25-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  President van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage Sector Bestuursrecht UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Reg.nr.: 98/08606, 98/08634, 98/09421, 98/08584 en 98/08651 Inzake 1. Stichting Wijkberaad Vrederust, Kouwenhoven, Kouwenhoven-de Nes, R. van Seijen, allen te Den Haag, 2...
 • LJN AE2658, Hoger beroep, 199901608/1 en 199901608/2
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199901608/1 en 199901608/2. Datum uitspraak: 8 oktober 1999. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht en, met toepassing van artikel 8...
 • LJN AT7445, Hoger beroep, 200408006/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  15-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 24 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan de besloten vennootschap Café-Restaurant De Linde B.V. (hierna: De Linde) voor het uitbreiden van een horecabedrijf op het perceel Cranenburgsestraat...
 • LJN AY8909, Hoger beroep, 200508738/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 november 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 2 (hierna: WCI) vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid 2" voor het oprichten van twee windturbines op de percelen, plaatselijk bekend Boekelerdijk (ongenummerd...
 • LJN AX4104, Eerste aanleg - enkelvoudig, 83234 / HA ZA 05-965
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Betaling leges kan niet worden afgedwongen door middel van dagvaardingsprocedure. De gemeente vordert in conventie van gedaagde betaling van de leges voor een aan gedaagde verleende bouwvergunning. Leges vormen een gemeentelijke belasting. Heffing en invordering zijn geregeld in de Gemeentewet in samenhang...
 • LJN AR4299, Hoger beroep, 200402693/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  20-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het geheel vernieuwen van een stal op het perceel [locatie] te Ede.
 • LJN AX2430, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 05/1190 en 05/1191
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  13-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Art. 19 WRO. Belanghebbende: grens ten onrechte gelegd op 1200 meter. Hetgeen in de ruimtelijke onderbouwing gesteld is omtrent zicht en dominantie van het park biedt goede aanknopingspunten om de grens te stellen op 2000 meter. Ruimtelijke onderbouwing toereikend.
 • LJN AF4419, Hoger beroep, 200203897/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203897/1. Datum uitspraak: 12 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: 1. [appellanten sub 1], beiden wonend te [woonplaats], 2. het college van burgemeester en wethouders van Emmen, tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Assen van 11 juli 2002 in het geding tussen...
 • LJN AS8543, Voorlopige voorziening, AWB 04/1183, AWB 05/67 t/m AWB 05/70
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  02-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  besluit tot vrijstelling ex artikel 19.2 WRO en bouwvergunning ten behoeve van onder meer oprichting parkeergarage Bagijnhof te Dordrecht geschorst op grond van de overweging dat vw onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bouw van de parkeergarage in voldoende mate bijdraagt aan realisering van de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit.
 • LJN AI1786, Hoger beroep, 200300766/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  03-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor een zonder vergunning...
 • LJN AY9045, Voorlopige voorziening, 06/960
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Bouwvergunning met vrijstelling op grond van artikel 19, eerste lid, WRO wordt, hangende bezwaar, geschorst. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de vrijstelling wordt verwezen naar nieuw bestemmingsplan waartegen beroep bij de ABRS. Dit bestemmingsplan is nog niet in werking getreden omdat binnen de...
 • LJN AE5425, Hoger beroep, 200103280/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Evenmin terugwerkende kracht vernietiging goedkeuringsbesluit inzake een wijzigingsplan. Bij uitspraak van 21 december 1999, no. H01.99.0245 ( (url(''LJN: AB4296'',../../uitspraak/showdetail_homepage.asp?ljn=AB4296) , MS 2000, 17), heeft de Afdeling geoordeeld dat een redelijke wetstoepassing met...
 • LJN BF0297, Hoger beroep, 200707935/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  10-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen (hierna: het college) het bezwaar van [appellant] tegen het besluit van 18 juni 2003, waarbij het college heeft geweigerd aan [appellant] en [belanghebbende] bouwvergunning te verlenen voor het oprichten...
 • LJN BG5577, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3169
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  11-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bouwvergunning hoogspanningslaboratorium. Gelet op (de toelichting op) het bestemmingsplan alsmede op de activiteiten van vergunninghoudster, moet geoordeeld worden dat vergunninghoudster een openbaar nutsbedrijf in de zin van artikel 3 van de bestemmingsplanvoorschriften is. Het maximaal toegestane...
 • LJN BC2316, Eerste aanleg - meervoudig, 07 / 678 WW44 K1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Wijziging bouwaanvraag, aanhoudingsplicht, proceskostenvergoeding.
 • LJN AF6906, Voorlopige voorziening, AWB 03 / 373 + AWB 03 / 374 WW44 VV en AWB 03 / 419 + AWB 03/ 420 WW44 VV FEE
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK MAASTRICHT Reg.nr.: AWB 03 / 373 + 03 / 374 WW44 VV en AWB 03 / 419 + 03 / 420 WW 44 VV FEE UITSPRAAK van de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: 1. Perroen-Pallieter BV te Maastricht, 2...
 • LJN AV1058, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2719 en 05/4358
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Vrijstelling art. 19 lid 2 WRO ten behoeve van uitbreiding fabriek voor mengvoeders. Voorwaarde ten aanzien van maximale productie; toename verkeer; Besluit luchtkwaliteit 2005.
 • LJN AY8783, Voorlopige voorziening, 06 / 960 WW44 AQ1 V
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  18-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verweerder heeft reguliere bouwvergunningen verleend voor het bouwen van respectievelijk een verkoopgebouw met bijbehorende kas, en een hoveniersgebouw en tuinhoutopslag op het bouwperceel.
 • LJN BC4263, Hoger beroep, 200703973/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  13-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 11 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het geheel vernieuwen van een kas op het perceel [locatie] te [plaats].
 • LJN AE1469, Voorlopige voorziening, VBOUW 01/1742 ZWI
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  10-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM President Reg.nr.: VBOUW 01/1742 ZWI Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de procedure tussen Redevco Benelux BV, Ahold Vastgoed Albert Heijn BV, Blokker...
 • LJN AV0841, Voorlopige voorziening, SBR 05/3834 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Bouwvergunning voor uitbreiding / verbouwing van het pand de Kleine Haag 3 te Amersfoort. Met melding milieubeheer kunnen volstaan. 24-uurs opvang voor dak- en thuisloze harddrugsverslaafden is een sociaal-medische voorziening. Geen zodanig verkeersaantrekkende werking dat verslechtering van de luchtkwaliteit is te verwachten.
 • LJN AA6378, Voorlopige voorziening, AWB00/300 BESLU V04
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  21-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan (d.m.v. een gedoogbesluit) van het bepaalde in de artt. 40 en 52 Woningwet worden afgeweken. Gedoogbesluit ten aanzien van ver- en nieuwbouw van de Martinihal te Groningen. Vaststaat dat voor de bouwwerkzaamheden een bouwvergunning is vereist alsmede een milieuvergunning op grond van art...
 • LJN AA7381, Hoger beroep, 1999010001/1.
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 1999010001/1. Datum uitspraak: 31 augustus 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant] te [woonplaats], appellant, tegen de ongedateerde uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, verzonden op 31 mei 1999, in het geding tussen...
 • LJN AO5752, Hoger beroep, 200305648/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 februari 2001, verzonden 21 februari 2001, heeft het college van burgemeester en wethouders van Mierlo (hierna: het college) aan appellante (hierna: de stichting) onder meer medegedeeld dat de bouwwerkzaamheden aan de veldschuur op het perceel, plaatselijk bekend Broekstraat 28 te Mierlo, ...
 • LJN AT9246, Hoger beroep, 200409527/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  13-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zederik (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan de [vergunninghouder] voor het oprichten van een bedrijfsloods op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Zederik (kern Meerkerk...
 • LJN AX2424, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB-o5_1190_Uitspraak.doc
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Windmolenpark Koergorspolder. Artikel 19 WRO. Belanghebbende: gemaakte onderscheid in zichtbaarheid en dominantie bieden goede aanknopingspunten om de grens voor het bepalen van belanghebbendeschap te leggen op 2000 meter.
 •