Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Woningwet

 

Artikel 44
1
De reguliere bouwvergunning mag slechts en moet worden geweigerd, indien:
a
de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120;
b
de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gegeven bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120;
c
het bouwen in strijd is met een bestemmingsplan of met de eisen die krachtens zodanig plan zijn gesteld dan wel met een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.27 of 3.29 van de Wet ruimtelijke ordening of met een besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 van die wet;
d
het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk of de standplaats, waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk als bedoeld in artikel 45, eerste lid, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de bouwvergunning niettemin moet worden verleend, of
e
voor het bouwen een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend;
f
het bouwen in strijd is met de regels, gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, van die wet;
g
het bouwen een bouwplan betreft, dat bij algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, is aangewezen, en in strijd is met een exploitatieplan of met krachtens zodanig plan gestelde eisen.
2
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald voor welke categorie├źn van gevallen geen reguliere bouwvergunning is vereist, doch kan worden volstaan met een lichte bouwvergunning. De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is voorgelegd.
3
Op de lichte bouwvergunning is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a
onderdeel a van dat lid slechts van toepassing is voor zover de voorschriften die in dat onderdeel zijn bedoeld, betrekking hebben op constructieve veiligheid, en
b
onderdeel b van dat lid slechts van toepassing is voor zover de voorschriften die in dat onderdeel zijn bedoeld, van stedenbouwkundige aard zijn.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0945, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/6599, AWB 00/8721 en AWB 00/8650
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  22-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Erfafscheiding geen splitsbaar bouwwerk. Handhavingsbesluit dient dan ook betrekking te hebben op bouwwerk als geheel. Dwangsombesluit strekkende tot het verwijderen of aanpassen van het in afwijking van de bouwvergunning geplaatste voorste segment van een erfafscheiding, gerekend vanaf de voorzijde van de woning...
 • LJN AE3337, Hoger beroep, 200102753/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200102753/1. Datum uitspraak: 29 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant] en anderen, wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Breda van 5 april 2001 in het geding tussen: appellanten en burgemeester en wethouders van Etten...
 • LJN AA7141, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb 00/1115 (hoofdzaak) Awb 00/1116 (vovv)
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Horeca-activiteit in benzinestation strijdig met bestemmingsplan. Verlenen vergunning voor bouw van benzinestation met luifel waarin o.m. is voorzien in de inrichting van een ruimte van 34 m2 voor de verkoop van etenswaren en alcoholvrije dranken. Op het perceel rust de bestemming "Verkooppunt voor motorbrandstoffen ...
 • LJN AE0996, Hoger beroep, 200102023/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200102023/1. Datum uitspraak: 3 april 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellanten], beiden wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht van 23 maart 2001 in het geding tussen: appellanten en burgemeester en wethouders van Hendrik...
 • LJN AB0717, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 00/1368 en 00/1372
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  VVV is niet als belanghebbende aan te merken bij besluit inzake plaatsing GSM opstelpunt op enige afstand van toeristische fietsroute. Bezwaren van onder meer de VVV Vorden tegen met toepassing van de anticipatieprocedure verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een GSM opstelpunt ongegrond verklaard...
 • LJN AA6747, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb00/920, Awb00/1060, Awb00/1061, Awb00/1089, Awb00/1100,Awb00/1311, Awb00/6635, Awb00/7046
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  19-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  1. Awb: Kortsluiting naar aanleiding van verzoek om opheffing schorsing.
  2. Materieel: Bouw Factory Outlet Village niet in strijd met Vogel- en Habitatrichtlijn. Niet MER-plichtig. Specialiteitsbeginsel en vrijstelling parkeereis bouwverordening.

  1. Verzoek om opheffing schorsing bouwvergunning t...
 • LJN AA3733, Voorlopige voorziening, Awb 99/1878 VV, Awb 99/2696 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  435 / Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch Sector Bestuursrecht Uitspraak Awb 99/1878 VV Awb 99/2696 VV Uitspraak van de president op het verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen A, wonende te B, verzoeker sub I, gemachtigde mr. W...
 • LJN AA6218, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99-9775 GEMWT H V02 G16 en AWB 99-10273 GEMW
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Zaaknummer: AWB 99-9775 GEMWT H V02 G16 en AWB 99-10273 GEMWT H V02 G16 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K (artikel 8:66 Awb) in de zaak van: Ben Nederland B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, eiseres, gemachtigde mr. M.I. Lindenkamp, -- tegen -- burgemeester...
 • LJN AE3504, Voorlopige voorziening, VBOUW 01/752 ZW
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM President Reg.nr.: VBOUW 01/752 ZWI Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de procedure tussen [verzoeker], h.o.d.n. [handelsnaam], wonende te [woonplaats], verzoeker, gemachtigde mr...
 • LJN AD8397, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00 /1645 WW44 en 00/1646 WW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  08-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT Reg.nrs.: AWB 00/1645 WW44 en 00/1646 WW44 UITSPRAAK van de enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken in het geding tussen Keulen Kerensheide BV te Elsloo, Keulen Schinnen Onroerend Goed BV, eisers, en Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Stein, gevestigd te Stein, verweerder...
 • LJN AD9415, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/633 BSTPL H1 A
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Weigering van verklaring van geen bezwaar door de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur van het Ministerie van Defensie ten aanzien van bebouwing in de nabijheid van een munitiecomplex is gericht op rechtsgevolg. Bouwvergunning ten behoeve van oprichten varkensstallen in de nabijheid van munitiemagazijnencomplex...
 • LJN AD7864, Hoger beroep, H01.97.0813
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State No. H01.97.0813. Datum uitspraak: 17 juli 1998. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: 1. burgemeester en wethouders van Ede 2. [appellant]. en anderen, te [woonplaats] (appellanten) tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Arnhem van 28 mei 1997 in het geschil tussen...
 • LJN AA5888, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/794
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Sector Bestuursrecht Enkelvoudige Kamer Reg.nr.: AWB 99/794 UITSPRAAK in het geschil tussen: [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, gemachtigde: mr J. Oosterkamp, werkzaam bij ARAG Rechtsbijstand te Leusden, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselmuiden, verweerder...
 • LJN AA6768, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/167 WW44 Q1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  08-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ALMELO Sector Bestuursrecht - Enkelvoudige Kamer Registratienummer: AWB 99/167 WW44 Q1 UITSPRAAK in het geschil tussen: A wonende te B, eiser, gemachtigde: J.P.E. Baakman, en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaksbergen, zetelend te Haaksbergen, verweerder...
 • LJN AE5356, Hoger beroep, 200106168/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200106168/1. Datum uitspraak: 17 juli 2002. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 24 september 2001 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Oss...
 • LJN AA4296, Hoger beroep, H01.99.0245
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  21-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State H01.99.0245. Datum uitspraak: 21 DEC 1999 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: 1. A te B, 2. burgemeester en wethouders van Tegelen, appellanten, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Roermond van 4 januari 1999 in het geding tussen: C te B en appellanten sub 2...
 • LJN AA4823, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/469 WW44 JA
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  99 / 469 WW44 JA ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA Veertiende kamer Uitgesproken d.d.: UITSPRAAK in het geding tussen: A en acht anderen, allen te B, eisers, mr. M.P. Wolf te Breda, gemachtigde, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, gevestigd te Breda, verweerder...
 • LJN AD4970, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01 / 1190 WW44 VV / 01 / 1191 WW44
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  01 / 1190 WW44 VV President van de Arrondissementsrechtbank te Breda 01 / 1191 WW44 UITSPRAAK inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), tevens uit[verzoeker 1]ofdzaak als bedoeld in artikel 8:86 van de Awb in het geding tussen: [verzoekers], verzoekers, mr...
 • LJN AA6140, Eerste aanleg - meervoudig, 99-9775 en 99-10273
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Zaaknummer: AWB 99-9775 GEMWT H V02 G16 en AWB 99-10273 GEMWT H V02 G16 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K (artikel 8:66 Awb) in de zaak van: Ben Nederland B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, eiseres, gemachtigde mr. M.I. Lindenkamp, -- tegen -- burgemeester...
 • LJN AA5391, Voorlopige voorziening, AWB 99/1068 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  23-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT sector bestuursrecht nr. AWB 99/1068 VV Uitspraak van de president van de rechtbank te Utrecht op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen: [verzoeker] e.a., wonende te [woonplaats], verzoekers,...
 • LJN AA6429, Hoger beroep, 199901192/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  05-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij ongelijk maaiveld en geen meetpunt ingevolge planvoorschrift moet onder aangrenzend maaiveld worden verstaan: het maaiveld dat grenst aan de voorgevel van het gebouw. Verlenen bouwvergunning voor 2 woongebouwen en een dienstencentrum. Ingevolge Hoofdstuk I, aanhef en onder C, onder 12, van de...
 • LJN AE1471, Hoger beroep, 200100363/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  19-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200100363/1. Datum uitspraak: 19 december 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: burgemeester en wethouders van Heusden, appellanten, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 8 december 2000 in het geding tussen: [aanvrager], wonend te [woonplaats] en appellanten...
 • LJN AE5415, Hoger beroep, 200101782/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200101782/1. Datum uitspraak: 17 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 8 maart 2001 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Reusel...
 • LJN AA3747, Raadkamer, H01.97.0908/YO1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  02-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Art. 6 EVRM verplicht niet tot het horen van partijen.
 • LJN AB2696, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 2001 / 464 + 2001 / 472 WRO19 V1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  26-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Art. 20.1.e Bro ziet uitsluitend op het verlenen van vrijstelling ten behoeve van het gebruik. Hierin is niet de mogelijkheid geschapen van vrijstelling van de bestemming als zodanig.

  Verlenen vrijstelling ex art. 19. 3 WRO juncto art. 20.1.e Bro voor het gebruik van de begane grond van pand...

 • LJN AA6771, Hoger beroep, 199903107/1.
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Art. 4:8 Awb niet van toepassing bij gebonden beschikking. Bouwvergunning verleend voor bouwen van een garage. Het door appellanten ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Het betoog van appellanten dat B&W ten onrechte geen toepassing hebben gegeven aan art. 4:8 Awb faalt. Gelet op het dwingend bepaalde in art...
 • LJN AA6706, Voorlopige voorziening, Abw 00/1178 en ABW 00/1215
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  UITSPRAAK van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in het geschil tussen: 1. .. en .., beiden te Rheden; 2. .. en .., beiden te Rheden; 3. .. en .., beiden te Rheden; 4. .. en .., beiden te Rheden...
 • LJN AB0598, Voorlopige voorziening, 00/1215
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  22-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Asielzoekerscentrum moet waarschijnlijk worden aangemerkt als woongebouw en niet als logiesgebouw in de zin van het Bouwbesluit. Bouwvergunning en vrijstelling (art. 17 WRO) voor verbouwing van gezinsvervangend tehuis ten behoeve van tijdelijke huisvesting asielzoekers. Geschilpunt is of het gebouw...
 • LJN AD6184, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 00/638, Awb 00/699 en Awb 00/703
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG MEERVOUDIGE KAMER BESTUURSRECHT Reg.nrs.: Awb 00/638, Awb 00/699 en Awb 00/703 Uitspraak inzake: A, en anderen, B en anderen, C, D en anderen, allen wonende te E, eisers, gemachtigde voor A: mr. A.H.J. Neels, advocaat te Vlissingen, gemachtigde voor C: mr. drs...
 • LJN AD9423, Hoger beroep, 200005090/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  06-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Peilmoment beslissing omtrent bouwvergunning. Herroeping bouwvergunning en vrijstelling (19 WRO oud) omdat bouwplan in strijd is met het ten tijde van de beslissing op bezwaar van kracht zijnde bestemmingsplan. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat B&W bij het nemen van de beslissing...
 • LJN AA5194, Hoger beroep, H01.99.0592
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State H01.99.0592. Datum uitspraak: 14 maart 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: A en B, beiden wonend te C, appellanten, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 12 maart 1999 in het geding tussen: appellanten en burgemeester en wethouders van Leeuwarden...
 • LJN AA4893, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/457 WW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  18-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Sector Bestuursrecht Enkelvoudige Kamer Reg.nr.: 99/457 WW44 UITSPRAAK in het geschil tussen: A te B, eiser, gemachtigde: mr. J. Deunk van Publiekrechtelijk adviesbureau Deunk te Wijhe, en het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, verweerder, gemachtigden...
 • LJN AA6216, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99-8035 GEMWT H V02 G16 en AWB 99/9414 WW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Zaaknummer: AWB 99-8035 GEMWT H V02 G16 en AWB 99/9414 WW44 H V02 G16 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K (artikel 8:66 Awb) in de zaak van: Libertel B.V., gevestigd te Maastricht, eiseres, gemachtigde mr. F.J. de Vries, -- tegen -- burgemeester en wethouders...
 • LJN AA7263, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/1155 BSTPL JA 99/531 BSTPL JA 99/994 BSTPL JA
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA Veertiende kamer 98/1155 BSTPL JA 99/531 BSTPL JA 99/994 BSTPL JA Uitgesproken d.d.: 31 december 1999 UITSPRAAK in het geding tussen: [eiser], geboren , wonende te [woonplaats], eiser, mr. A.M.L. Josten te Tilburg, gemachtigde, en het college van burgemeester...
 • LJN AE1815, Hoger beroep, 200101017/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  24-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200101017/1. Datum uitspraak: 24 april 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 2 januari 2001 in het geding tussen: appellant en het dagelijks bestuur van het stadsdeel Osdorp van de gemeente Amsterdam...
 • LJN AD4380, Voorlopige voorziening, AWB 01/556
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  20-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DORDRECHT Sector Bestuursrecht Reg.nr.: AWB 01/55 Uitspraak ex artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht inzake: A te B, verzoeker, tegen burgemeester en wethouders der gemeente Oud...
 • LJN AA7401, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/10001, 00/10004
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage Sector Bestuursrecht Eerste kamer, meervoudig ------------------------------------------- UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ------------------------------------------- Reg.nrs.: AWB 00/10001 en AWB 00/10004 WW44 Inzake ...
 • LJN AA7396, Hoger beroep, H01.99.0358
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  18-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State H01.99.0358 Datum uitspraak: 18 september 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant] en anderen, appellanten, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 27 januari 1999 in het geding tussen: [appellant] en anderen, ...
 • LJN AD9515, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/1201 WOW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  22-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht Uitspraak ex artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht Reg.nr.: 00/1201 WOW44 Inzake het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, gemachtigde: mr. E.M.J. van Gestel, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam, en het college van burgemeester...
 • LJN AD7810, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 01/45
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  11-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG Enkelvoudige Kamer Bestuursrecht Reg.nr.: Awb 01/45 Uitspraak inzake: Kwekerij [eiser] B.V. i.o., gevestigd te [vestigingsplaats], eiseres, gemachtigde: mr. J. Van Groningen, advocaat te Middelharnis, tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, verweerder...
 • LJN AA6141, Eerste aanleg - meervoudig, 99-8035 en 99/9414
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Zaaknummer: AWB 99-8035 GEMWT H V02 G16 en AWB 99/9414 WW44 H V02 G16 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K (artikel 8:66 Awb) in de zaak van: Libertel B.V., gevestigd te Maastricht, eiseres, gemachtigde mr. F.J. de Vries, -- tegen -- burgemeester en wethouders...
 • LJN AA5171, Voorlopige voorziening, 99/12296
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  07-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  President van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage Sector Bestuursrecht UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Reg.nr.: 99/12296 Inzake mr. [verzoeker1], drs. [verzoeker2] en anderen, allen wonende te Den Haag, verzoekers tegen het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, verweerder Derde partijen B...
 • LJN AE1469, Voorlopige voorziening, VBOUW 01/1742 ZWI
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  10-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM President Reg.nr.: VBOUW 01/1742 ZWI Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de procedure tussen Redevco Benelux BV, Ahold Vastgoed Albert Heijn BV, Blokker...
 • LJN AE4293, Hoger beroep, 200101406/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Aanbrengen van stuclaag op woonboerderij is niet een verandering van niet-ingrijpende aard. Weigering door appellanten van bouwvergunning voor het aanbrengen van een witte stuclaag op de buitengevels van een woonboerderij. De rechtbank Leeuwarden heeft vervolgens bepaald dat hiervoor geen bouwvergunning is vereist...
 • LJN AA5415, Voorlopige voorziening, AWB 00/1683
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  President van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage Sector Bestuursrecht President van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage Sector Bestuursrecht ------------------------------------------- UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) -------------------------...
 • LJN AA7266, Hoger beroep, 199900733/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  22-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199900733/1. Datum uitspraak: 22 juni 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: burgemeester en wethouders van Tegelen, appellanten, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Roermond van 17 mei 1999 in het geding tussen: [bezwaarde] te [woonplaats] en appellanten...
 • LJN AB0265, Voorlopige voorziening, 00/1276
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  03-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Het bepaalde in art. 50.7 Woningwet is niet van toepassing indien zich een situatie voordoet als bedoeld in art. 50.4 Woningwet.

  Besluit van 23 november 2000 tot het, met toepassing van art. 50.4 Woningwet, verlenen van bouwvergunning voor aanbouw aan achterzijde van woning. De aanvraag om bouwvergunning is ingediend op 19 april 2000...

 • LJN AE2625, Voorlopige voorziening, SBR 01/1562,1563, 1564, 1565, 1640, 1641, 1642, 1643 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  04-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT sector bestuursrecht nrs. SBR 01/1562 VV, SBR 01/156[2[2], SBR 01/1564 VV, SBR 01/1565 VV SBR 01/1640 VV, SBR 01/1641 VV, SBR 01/1642 VV, SBR 01/164[2] VV Uitspraak van de president van de rechtbank te Utrecht op de verzoeken om een voorlopige voorziening in de geschillen tussen...
 • LJN AA4961, Voorlopige voorziening, 99/1068 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  23-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT sector bestuursrecht nr. AWB 99/1068 VV Uitspraak van de president van de rechtbank te Utrecht op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen: A. e.a., wonende te B., verzoekers, ...
 • LJN AA5838, Voorlopige voorziening, 2000/203 WOW44 V1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  12-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitleg art. 43.1.k Woningwet. Weigeren bouwvergunning voor hekwerk van 2 m. hoog en 800 m. lang rondom nader aangegeven percelen waarop een woning en een bijgebouw zijn gesitueerd. Geen sprake van een vergunningvrij bouwwerk ex art. 43.1.k Woningwet. Dit artikelonderdeel is per 01-01-1999 in werking...
 •