Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 89
1
Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten, kan de rechter, op verzoek van de gewezen verdachte, hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade welke hij tengevolge van ondergane verzekering, klinische observatie of voorlopige hechtenis heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat.
2
Een vergoeding, als bedoeld in het voorgaande lid, kan ook worden toegekend voor de schade die de gewezen verdachte heeft geleden ten gevolge van vrijheidsbeneming die hij in het buitenland heeft ondergaan in verband met een door Nederlandse autoriteiten gedaan verzoek om uitlevering.
3
Het verzoek kan slechts worden ingediend binnen drie maanden na de beëindiging van de zaak. De behandeling van het verzoek door de raadkamer vindt plaats in het openbaar.
4
De raadkamer is zoveel mogelijk samengesteld uit de leden die op de terechtzitting over de zaak hebben gezeten.
5
Tot de toekenning is bevoegd het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak tijdens de beëindiging daarvan werd of zou worden vervolgd of anders het laatst werd vervolgd.
6
Een verzoek om vergoeding van door de gewezen verdachte geleden schade kan ook door zijn erfgenamen worden gedaan en de vergoeding kan ook aan hen worden toegekend. Bij deze toekenning blijft een vergoeding van het door de gewezen verdachte geleden nadeel dat niet in vermogensschade bestaat achterwege. Indien de gewezen verdachte na het indienen van zijn verzoek of na instelling van hoger beroep is overleden, geschiedt de toekenning ten behoeve van zijn erfgenamen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD3927, Raadkamer, 12/015109-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG enkelvoudige raadkamer voor strafzaken Parketnummer: 12/015109-01 RK-nummers: 208-01 en 209-01 Datum beslissing: 2 oktober 2001 niet verschenen BESCHIKKING De arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige raadkamer voor strafzaken, overweegt en beslist...
 • LJN BB7756, Hoger beroep, 20-003134-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verzoek schadevergoeding ex artikel 89 Sv. Begrip "zaak" in dit artikel uitgelegd zoals in artikel 591a Sv. In één arrest is verzoeker ontslagen van alle rechtsvervolging terzake van mishandeling - waarvoor hij in voorarrest heeft gezeten - en veroordeeld voor een andere mishandeling - waarvoor geen voorarrest is toegepast...
 • LJN BC6123, Raadkamer, AVNR 11326-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: Wanneer er sprake is van een last tot toevoeging, moet volstrekte helderheid worden betracht over de vraag of van de op basis van deze last verstrekte toevoeging gebruik wordt gemaakt dan wel dat verdachte door een gekozen raadsman (betalend) wordt bijgestaan. Dat betekent onder meer dat wanneer...
 • LJN AS9995, Raadkamer, RK 04/1303
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Vergoeding voor ondergane voorlopige hechtenis betreffende minderjarige conform het volwassenentarief. Het forfaitaire karakter van de standaardvergoedingen voor geleden immateriele schade brengt met zich mee dat van deze standaardbedragen niet licht afgeweken dient te worden, ook niet ten aanzien van...
 • LJN BA1285, Raadkamer, 01/835039-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank ziet geen ruimte om af te wijken van de vaste rechtspraak van de Hoge Raad omtrent de uitleg van het begrip zaak.
 • LJN AI0833, Raadkamer, 03/281
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het verzoekschrift strekt tot toekenning van een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 42.700,-- EURO, terzake van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden ten gevolge van ten onrechte ondergane verzekering en verdere uitleveringsdetentie wegens een tegen verzoeker in behandeling genomen en inmiddels door de minister van justitie ...
 • LJN AZ4908, Raadkamer, 10/000393-04 Beschikking op verzoekschrift ex art. 89 Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beschikking op het verzoekschrift ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering van Mohamed El B., vrijgesproken verdachte in de zaken tegen de zogenoemde Hofsdtadgroep.
 • LJN BD5254, Raadkamer, AVNR 9853 en 9854
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoek ex artikel 591a Sv: Afwijzing van het verzoek tot vergoeding van de kosten in eerste aanleg. Aan verzoekers is door de Raad voor de Rechtsbijstand voor de rechtsbijstand in eerste aanleg onvoorwaardelijk een advocaat toegevoegd. Er is geen sprake van een wijziging, beëindiging of intrekking...
 • LJN AW5229, Raadkamer, 2692-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  schadevergoedingsprocedure ex artikel 89 Sv Ontvankelijkheid Gelet op de vrijspraak van verzoeker aan wie - kort gezegd - het voorhanden hebben c.q. opzettelijk aanwezig hebben van (verdovende middelen, wapens) was tenlastegelegd, is geenszins komen vast te staan dat de voorwerpen aan verzoeker hebben...
 • LJN AO8768, Hoger beroep, AVNR 7850-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Beslissing in hoger beroep op het verzoek tot schadevergoeding ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering na ontslag van rechtsvervolging ten aanzien van door minderjarige ondergane inverzekering en voorlopige hechtenis.
 • LJN AM3051, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/35408
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / politiecel / tiendagentermijn / schadevergoeding. Eiser heeft ten onrechte te lang in een politiecel verbleven. De rechtbank acht gronden aanwezig om op basis van artikel 8:73 Awb een schadevergoeding toe te kennen. De rechtbank ziet in artikel 106 Vw 2000 geen beletsel om artikel 8:73 Awb van toepassing te achten...
 • LJN BD5234, Raadkamer, AVNr 9228
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ (toewijzend) verzoek ex 89 Sv: Verzoeker is bij de behandeling in raadkamer van de rechtbank niet verschenen, maar wel zijn raadsman. Zijn persoonsgegevens zijn ook daar niet bekend gemaakt. Nu verzoeker niet in openbare raadkamer van het hof is verschenen, heeft het hof niet door vergelijking met een foto in het proces...
 • LJN AZ4955, Raadkamer, 10/000325-04 Beschikking op verzoekschrift ex art. 89 Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beschikking op verzoekschrift ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering van Zakaria T., vrijgesproken verdachte in de zaken tegen de zogenoemde Hofstadgroep.
 • LJN BD3914, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580029-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering. De rechtbank is van oordeel dat aanleiding bestaat verzoeker een bedrag toe te kennen voor de door hem geleden immateriële schade. Een causaal verband tussen de inverzekeringstelling de als gevolg daarvan onstane berichtgeving en de daaruit voortvloeiende immateriële schade is aanwezig...
 • LJN BC1042, Raadkamer, 03/700473/07en RK: 07/389
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  schadevergoeding voor ondergane voorlopige hechtenis berekend op grond van het in voorarrest doorgebrachte aantal dagen in plaats van het aantal nachten
 • LJN AZ4924, Raadkamer, 10/000328-04 Beschikking op verzoekschrift ex art. 89 Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beschikking op verzoekschrift ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering van Nadir A., vrijgesproken verdachte in de zaken tegen de zogenoemde Hofstadgroep.
 • LJN AP6234, Hoger beroep, 1921-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verzoekschrift ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering. Verzoeker is in zaak A veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier weken, terwijl hij in die zaak in totaal ongeveer acht maanden in voorarrest heeft doorgebracht. Voorzover het voorarrest de in die zaak opgelegde...
 • LJN BD5233, Raadkamer, AVNR 9187
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ tegen (toewijzend) verzoek ex art. 89 Sv: Zowel tijdens de behandeling in raadkamer van de rechtbank als van het hof heeft verzoekster haar anonimiteit gehandhaafd. Het hof heeft door vergelijking met een foto in het proces-verbaal van de politie kunnen vaststellen dat verzoekster degene is die...
 • LJN BC7854, Raadkamer, avnr 9327-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  89 Sv: Naar het oordeel van het hof zijn er gronden aanwezig aan verzoeker voor de drie dagen in verzekeringstelling € 120,= per dag toekennen en voor de voorlopige hechtenis € 100,= per dag. In deze bedragen is begrepen een vergoeding voor immateriële schade. Het hof ziet geen aanleiding daarnaast nog...
 • LJN AY0157, Raadkamer, 01/04510104
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Beslissing ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering
 • LJN AZ4896, Raadkamer, 10/000322-04 Beschikking op verzoekschrift ex art. 89 Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beschikking op verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van Jermaine W., vrijgesproken verdachte in de zaken tegen de zogenoemde Hofstadgroep.
 • LJN BC6137, Raadkamer, AVNR 10201
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv- De kosten van rechtsbijstand in eerste aanleg zijn overeenkomstig afspraak bij wijze van voorschot betaald door de vakbond van verzoeker, onder voorwaarde dat als de zaak zou eindigen zonder oplegging van straf of maatregel, verzoeker zou medewerken aan het verkrijgen van een vergoeding van die kosten...
 • LJN AE8347, Raadkamer, 24-001719-02/89
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Beschikking d.d. 4 oktober 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van H.d.B., verschenen in persoon en bijgestaan door zijn raadsman, dr...
 • LJN AE7944, Raadkamer, 02/181
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  RECHTBANK HAARLEM SECTOR STRAFRECHT ENKELVOUDIGE RAADKAMER Registratienummer: 02/181 Parketnummer: 15/041003-01 Uitspraakdatum: 19 september 2002 BESCHIKKING (art. 591a Sv.) 1. Ontstaan en loop van de procedure Op 11 maart 2002 is ter griffie van de rechtbank Haarlem ingekomen een door mr. C.L...
 • LJN AO8765, Hoger beroep, AVNR 7367-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Beslissing op het verzoek van André de V. tot schadevergoeding ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering, na vrijspraak in hoger beroep van de verdenking van brandstichting bij vuurwerkramp te Enschede.
 • LJN BD5247, Raadkamer, AVNR 9236
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB door de officier van justitie tegen de beschikking van de rechtbank waarbij verzoeker ontvankelijk werd verklaard in haar verzoekschrift ex artikel 89 Sv: Zowel tijdens de behandeling in raadkamer van de rechtbank als van het hof heeft verzoekster haar anonimiteit gehandhaafd. Het hof heeft door vergelijking met een foto in het proces...
 • LJN AI1394, Raadkamer, rekestnummer 02/749
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nu eerst op 3 juni 2002 de raadsman vernam dat met betrekking tot de verdenking waarvoor appellant in verzekering gesteld was inmiddels een politiesepot had plaatsgevonden, een omstandigheid die niet bekend was ten tijde van de behandeling van het verzoekschrift, stond niets in de weg kort nadien opnieuw...
 • LJN BA7146, Eerste aanleg - meervoudig, 88710 / HA ZA 06-706
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Eiser is vrijgesproken van 3 van de 4 aan hem ten laste gelegde feiten en veroordeeld tot een detentie voor de duur van 120 dagen. Hij vordert schadevergoeding voor het verschil tussen ondergane en opgelegde detentie (373 dagen). Hoewel er in onderhavig geval sprake is van rechtmatig toegepaste dwangmiddelen ...
 • LJN BC7859, Raadkamer, avnr 9328-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Hb 591/591a Sv: De beslissing op een verzoek ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering is een beschikking in de zin van artikel 138 van dat wetboek, waartegen ingevolge artikel 445 van dat wetboek geen hoger beroep of beroep in cassatie openstaat. Appellant is dan ook niet ontvankelijk in zijn...
 • LJN BC5430, Raadkamer, AVNR. 001428-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Beschikking in hoger beroep van de raadkamer van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op een verzoek ex artikel 164, negende lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Het hof constateert dat artikel 164, lid 9, van de Wegenverkeerswet 1994 een vergelijkbare redactie kent als artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering...
 • LJN AU9206, Raadkamer, 06/080547-03, BVS-nummer: 05/337
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek om toekenning van een vergoeding ex artikl 89 Sv niet-ontvankelijk. Aan verzoeker is een maatregel opgelegd ter zake van andere feiten dan waarvoor hij in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Niet valt in te zien dat en waarom aan de term "zaak" in artikel 89 Sv een andere en beperktere betekenis zou ...
 • LJN BD5241, Raadkamer, AVNR 9232
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HB OvJ (ontvankelijk) verzoekschrift ex artikel 89 Sv: Verzoeker heeft het verzoek binnen de wettelijke termijn anoniem ingediend. Zijn persoongegevens zijn pas (ruimschoots) na afloop van die termijn tijdens de behandeling door de raadkamer van het hof bekend geworden. Naar het oordeel van het hof kan...
 • LJN BC5150, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850840-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ingevolge het bepaalde in artikel 255, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering kan een verdachte ter zake van hetzelfde feit niet weder in rechte worden betrokken, tenzij nieuwe bezwaren bekend zijn geworden. Met nieuwe bezwaren herleeft alsdan het vervolgingsrecht. Van nieuwe bezwaren is overeenkomstig...
 • LJN BD3913, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580028-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering. De rechtbank is van oordeel dat aanleiding bestaat verzoeker een bedrag toe te kennen voor de door hem geleden immateriële schade. Een causaal verband tussen de inverzekeringstelling de als gevolg daarvan onstane berichtgeving en de daaruit voortvloeiende immateriële schade is aanwezig...
 • LJN BC8272, Raadkamer, AVNR 11382-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: Nu het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is verklaard in de strafvervolging wegens schending van de redelijke termijn en de rechter alleen om die reden geen oordeel heeft geveld over de gedragingen van verzoeker, acht het hof zich vrij acht te slaan op het feit dat verzoeker welbewust tot...
 • LJN AT6840, Raadkamer, 05/091261-04 05/074
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Schadevergoeding ex artikel 89/591 a wetboek van strafvordering
 • LJN AA7430, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/122 WET H1 A
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ALMELO Sector Bestuursrecht - Enkelvoudige Kamer Registratienummer: 00/122 WET H1 A UITSPRAAK in het geschil tussen: [eiser 1] en [eiser 2], in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige [zoon], wonende te Enschede, eisers, gemachtigde: mr...
 • LJN AY6955, Raadkamer, 15/000054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoekschrift ex 591a Sv (vergoeding reis- en verblijfkosten en vergoeding schade en ksoten raadsman bij vrijspraak) nadat verdachte is vrijgesproken van invoer cocaïne, zie LJN: AR3487
 • LJN AO8767, Hoger beroep, AVNR 7199-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Beslissing op het verzoek tot schadevergoeding van de voormalige klusjesman van SE Fireworks ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering, na vrijspraak in hoger beroep van de verdenking van meineed.
 • LJN AZ4948, Raadkamer, 10/600067-05 Beschikking op verzoekschrift ex art. 89 Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beschikking op verzoekschrift ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering van wijlen Rachid B., vrijgesproken verdachte in de zaken tegen de zogenoemde Hofstadgroep.
 • LJN AZ4693, Raadkamer, R 1996/06 (89 Sv)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof is van oordeel dat een redelijke uitleg van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering meebrengt dat in dit zeer uitzonderlijke geval de omstandigheid dat verzoeker is veroordeeld ter zake van het onder 2 en 3 tenlastegelegde er niet aan afdoet dat gronden van billijkheid aanwezig moeten worden...
 • LJN AE8351, Raadkamer, 24-001716-02/89
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Beschikking d.d. 4 oktober 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van W.V., verschenen in persoon en bijgestaan door zijn raadsman, dr...
 • LJN AZ4952, Raadkamer, 10/000396-04 Beschikking op verzoekschrift ex art. 89 Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beschikking op het verzoekschrift ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering van Rachid B., vrijgesproken verdachte in de zaken tegen de zogenoemde Hofstadgroep.
 • LJN BA0674, Raadkamer, 04/851025-05/2
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Toekenning van een hogere dan de gebruikelijke vergoeding voor in detentie door gebrachte dagen. Verzoeker is bij vonnis van de rechtbank te Roermond van 12 september 2006 vrijgesproken.Verzoeker heeft 6 dagen in verzekering gezeten op het politiebureau. Verzoeker heeft verzocht hiervoor een bedrag van EUR 5...
 • LJN AF8237, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810082-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verzoeker vraagt vergoeding ten laste van de Staat voor de schade welke hij ten gevolge van ten onrechte ondergane inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis heeft geleden ten bedrage van 114.259,75 euro.
 • LJN AQ1837, Raadkamer, 2092-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verzoek ax. art. 89 Sv. De door verzoeker ingenomen en te respecteren proceshouding en de daaruit voortvloeiende keuze om zich lange tijd op zijn zwijgrecht te beroepen brengt overigens wèl mee dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in ieder geval geen gronden van billijkheid aanwezig worden...
 • LJN AA9571, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1677
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  HA/B rolnummer: 98/1677 datum vonnis: 17 januari 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE sector civiel recht - meervoudige kamer Vonnis in de zaak met bovenvermeld rolnummer van: 1. [eiser1], wonende te [woonplaats], 2. [eiser2], wonende te [woonplaats] 3. [eiser3], wonende te [woonplaats] eisers, procureur...
 • LJN BC7387, Raadkamer, AVNR 9330
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: Op grond van de wetsgeschiedenis van de Wet op de rechtsbijstand moet het ervoor worden gehouden dat artikel 31 van die wet, waarin de voorwaardelijke toevoeging wordt geregeld, geen betrekking heeft op strafzaken (vgl. HR 15 juni 2004, NJ 2005, 5). Het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek...
 • LJN BC7390, Raadkamer, AVNR 10106
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  89 Sv: Aan de enkele omstandigheid dat het openbaar ministeries ter zitting in eerste aanleg heeft aangegeven dat het verzoek tot een bedrag van € 10.000,-- kon worden toegewezen en dit bedrag ook door de rechtbank wordt toegewezen, kan verweerder niet zonder meer de gerechtvaardigde verwachting ontlenen...
 •