Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Artikel 20
1
Indien belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting naheffen. Met geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn wordt gelijkgesteld het geval waarin, naar aanleiding van een ingevolge de belastingwet gedaan verzoek, ten onrechte of tot een te hoog bedrag, vrijstelling of vermindering van inhouding van belasting dan wel teruggaaf van belasting is verleend.
2
De naheffing geschiedt bij wege van naheffingsaanslag, die wordt opgelegd aan degene, die de belasting had behoren te betalen, dan wel aan degene aan wie ten onrechte, of tot een te hoog bedrag, vrijstelling of vermindering van inhouding dan wel teruggaaf is verleend. In gevallen waarin ten gevolge van het niet naleven van bepalingen van de belastingwet door een ander dan de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, te weinig belasting is geheven, wordt de naheffingsaanslag aan die ander opgelegd.
3
De bevoegdheid tot naheffing vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend.
4
Indien de belastingschuld is ontstaan door de verkrijging van de economische eigendom van onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, vervalt de bevoegdheid tot naheffing, in afwijking in zoverre van het derde lid, door verloop van twaalf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1101, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/0680
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zevende enkelvoudige belastingkamer nr. 98/0680 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende: X te: Z ambtenaar: het hoofd van de afdeling gemeentelijke belastingen van Arnhem aangevallen beslissing: uitspraak op bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag soort belasting: parkeerbelasting tijdstip...
 • LJN AA1107, Eerste aanleg - enkelvoudig, 95/1702
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nr. 95/1702 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende: X te: Z ambtenaar: Hoofd afdeling belastingen van het Parkeerbedrijf Gemeente Arnhem aangevallen beslissing: uitspraak op bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag soort belasting: parkeerbelasting tijdstip...
 • LJN AA1123, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/21317
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nr. 97/21317 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende:X te:Z ambtenaar:het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk (hierna: het college) aangevallen beslissing:uitspraak op bezwaarschrift tegen nahefWngsaanslag soort belasting...
 • LJN AA1365, Eerste aanleg - enkelvoudig, 95/1232
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede enkelvoudige belastingkamer nummer 95/1232 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Chef bureau belastingen van de gemeente Zwolle (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te melden nahefWngsaanslag in de parkeerbelasting...
 • LJN AA3194, Cassatie, 31800
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-09-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 28 november 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de accijns van overige alcoholhoudende produkten. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag...
 • LJN AA5066, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/00161
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem zevende enkelvoudige belastingkamer nr. 98/00161 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z ambtenaar : het Wnd. Hoofd bureau belastingen van de gemeente Zwolle aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag soort belasting : parkeerbelasting tijdstip ...
 • LJN AA6325, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00019
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer 99/00019 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z inspecteur : het hoofd van de eenheid Belastingdienst/ Centraal Bureau motorrijtuigenbelasting (hierna: de inspecteur) beslissing : uitspraak op het bezwaarschrift...
 • LJN AA6396, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/2165
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  MN Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nr. 98/2165 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X te : *Z inspecteur : het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift d.d. 13 april 1998 naheffingsaanslagnummer ...
 • LJN AA7543, Eerste aanleg - meervoudig, 99/04119
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het enkele feit dat de inspecteur rekeningen motorrijtuigenbelasting verstuurt op basis van door de RDW aangeleverde onjuiste gegevens is geen beletsel voor het opleggen van een naheffingsaanslag. Dit strijdt niet met het vertrouwens- of het rechtszekerheidsbeginsel.
 • LJN AA9016, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/02819
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HR Gerechtshof Arnhem vijfde enkelvoudige belastingkamer nummer 98/02819 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z ambtenaar : Inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak d.d. 29 mei 1998 op bezwaarschrift naheffingsaanslagnummer ...
 • LJN AA9612, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/983
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nr. 99/983 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z ambtenaar : de sectordirecteur middelen van de gemeente Steenwijk aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag soort belasting : parkeerbelasting tijdstip ...
 • LJN AB2948, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01531
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 99/01531 U i t s p r a a k op het beroep van [X BV] te Almere, (hierna: belanghebbende of [X BV]) tegen een besluit van het hoofd van de Belastingdienst/Grote ondernemingen [P] (hierna: de Inspecteur), met betrekking tot de hierna te melden...
 • LJN AB2952, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/01346
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste enkelvoudige belastingkamer nummer 99/01346 Proces-verbaal mondelinge uitspraak Belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : het hoofd van de afdeling Belastingen van de gemeente Nijmegen (hierna: de Ambtenaar) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar Betreft : naheffingsaanslag parkeerbelasting nummer ...
 • LJN AD4060, Cassatie, 36493
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.493 5 oktober 2001 JV gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 27 juli 2000, nr. 99/00986, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslag in de motorrijtuigenbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en...
 • LJN AE6638, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/2857
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Motorrijtuigenbelasting. Dat de voertuigen niet kunnen rijden, niet beschikken over motoraandrijving en ‘slooprijp’ zijn staat niet eraan in de weg dat zij motorrijtuigen. Dat de voertuigen zich niet op de openbare weg bevinden, dat met deze voertuigen geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg...
 • LJN AE6907, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 781/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 781/01 23 augustus 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting van de belastingdienst te Apeldoorn ...
 • LJN AF2872, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1333/02 BPM 1992
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 1333/02 10 januari 2003 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de Belastingdienst/Douane te Groningen ...
 • LJN AF5681, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00295
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 01/00295 (inkomstenbelasting) U i t s p r a a k op het beroep van [X] Beheer BV te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende...
 • LJN AF7450, Eerste aanleg - meervoudig, 02-01717.wit
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE vierde meervoudige belastingkamer 21 februari 2003 nummer BK-02/01717 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Douane, district P van de Belastingdienst betreffende na te noemen naheffingsaanslag in de accijns...
 • LJN AF7970, Cassatie, 38220
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.220 17 oktober 2003 EC gewezen op het beroep in cassatie van X S.A. te Z (Spanje) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 maart 2002, nr. BK-01/00887, betreffende na te melden naheffingsaanslag. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AF8589, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02197
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Derde meervoudige belastingkamer nummer 01/02197 (BPM) U i t s p r a a k Op het beroep van [X] te [Z] (hierna belanghebbende) tegen de uitspraak van de Belastingdienst/Douane district [P] (hierna: de Inspecteur), betreffende na te noemen naheffingsaanslag belasting van personenauto's en motorrijwielen ...
 • LJN AL2153, Cassatie, 37911
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.911 26 september 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X NV c.s. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 14 december 2001, nr. 99/30219, betreffende de bij na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting gegeven boetebeschikking. 1. Boetebeschikking, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AL8352, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00709 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de chipknip van de parkeerautomaat defect was. Vaststaat dat belanghebbende nadat hij zijn auto heeft geparkeerd, maar vóór het tijdstip waarop door hem een parkeerautomaat in werking werd gesteld, niet uitsluitend betalingshandelingen heeft verricht...
 • LJN AN7986, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/03562
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil of de onderhavige naheffingsaanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd. Meer in het bijzonder spitst het geschil zich toe op de vraag of voor het onderhavige motorrijtuig de belasting is verschuldigd naar het tarief voor personenenauto's, zoals de Inspecteur verdedigt,...
 • LJN AO4588, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/04310
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag BPM terecht is opgelegd.
 • LJN AP2717, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/02492
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij het verweerschrift zijn registers gevoegd van openbaar bekend gemaakte belastingverordeningen. Het is niet mogelijk aan de hand hiervan te toetsen of de verordeningen op de juiste wijze bekend zijn gemaakt. Op grond van nagezonden stukken heeft verweerder voldoende aangetoond dat de Verordening op de juiste wijze is bekend gemaakt.
 • LJN AP3289, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00225
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Naheffingsaanslag parkeerbelasting Het systeem van de Gemeentewet gaat kennelijk ervan uit dat kosten alleen dan in rekening kunnen worden gebracht indien belasting kan worden nageheven en ter zake daarvan ook een naheffingsaanslag wordt opgelegd. Nu in het onderhavige geval op grond van het gevoerde...
 • LJN AQ8622, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/04490
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Parkeerbelasting. Herlaadbewijs in plaats van parkeerbewijs. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Belanghebbende kon op het moment van verkrijging van het herlaadbewijs in de redelijke veronderstelling leven de parkeerbelasting te hebben voldaan aan de gemeente.
 • LJN AQ8623, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/04630
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Parkeerbelasting. Herlaadbewijs in plaats van parkeerbewijs. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bezoekerskaart van schoonzoon is door het inwerpen van de munten in de automaat opgeladen. Geen parkeerbelasting voldaan. Belanghebbende had moeten weten dat de parkeerbelasting niet was voldaan aan de gemeente.
 • LJN AR2236, Eerste aanleg - meervoudig, BK 2011/02 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de litigieuze omzetbelasting ten bedrage van f 34.437,90 (€ 15.627,-) terecht is nageheven
 • LJN AS4824, Eerste aanleg - meervoudig, BK-00/00153
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Loonbelasting. Navordering. Vergoeding voor populariteits- en portretrechten van profvoetballers behoort tot het loon. Boete wegens opzet.
 • LJN AT4927, Cassatie, 40553
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Trefwoorden:- Art. 29, lid 1, letter b, van de Wet op de omzetbelasting 1968; - Door de leverancier verleende vermindering van de vergoeding? - Naheffing in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur?
 • LJN AU1380, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1026/04 Motorrijtuigenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil of de naheffingsaanslag terecht aan de belanghebbende is opgelegd.
 • LJN AU1732, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 825/04 Motorrijtuigenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de onderhavige naheffingsaanslag en boete terecht aan belanghebbende zijn opgelegd
 • LJN AU5160, Cassatie, 40776
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Parkeerbelasting verschuldigd bij aanvang parkeren?
 • LJN AU6641, Eerste aanleg - meervoudig, BK 334/04 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.
 • LJN AU8408, Eerste aanleg - meervoudig, BK 58/04 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de volgende vragen: - is de naheffingsaanslag onbevoegd opgelegd - is de outperformance fee belast - is er sprake van opgewekt vertrouwen - is gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel - is artikel 37 van de Wet van toepassing en - is terecht een boete opgelegd.
 • LJN AV2077, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3194
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De mededeling op een aanslagbiljet dat de boete is gebaseerd op artikel 67f AWR betekent nog niet dat daarmee een boete is opgelegd. Er is dan in dit geval ook geen sprake van een tweede bestraffing terzake van hetzelfde feit.
 • LJN AV8327, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/1586
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Parkeerbeslasting De tekst van de op de parkeerautomaat aanwezige tarievenkaar laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Hieraan doet niet af dat dit in een kleiner lettertype staat weergegeven. De rechtbank overweegt voorts dat uit artikel 231 van de Gemeentewet juncto artikel 20 van de AWR volgt...
 • LJN AX9830, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1915
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verhuurder van onroerende zaken verkoopt grond en kassen aan een kweker. Rechtbank: artikel 31 Wet OB is niet van toepassing omdat geen sprake is van overdracht van een (gedeelte van) een handelszaak.
 • LJN AY8345, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/6318 PARKBL
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naheffingsaanslag parkeerbelasting kan wegens strijd met artikel 20 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet in stand blijven.
 • LJN AY9715, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1146 PARKBL
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naheffingsaanslag parkeerbelasting is terecht opgelegd. Onbekendheid met het betalen van parkeergeld met gebruikmaking van een chipknip en het daardoor niet betalen van de verschuldigde parkeerbelasting is voor rekening en risico van eiser.
 • LJN AZ1696, Eerste aanleg - meervoudig, BK 839/03 Afvalstoffenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de volgende vragen: a. zijn het zeefzand en de afdekgrond afvalstoffen in de zin van artikel 12, aanhef en onder a, van de Wet belastingen op milieu-grondslag (: de Wbm) en b. is de afdekgrond aangeboden aan een belastingplichtige inrichting.
 • LJN AZ2866, Eerste aanleg - meervoudig, 05/4400
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verschil ingehouden en afgedragen loonbelasting. Naheffingsaanslag is niet in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur opgelegd, ondanks overleg met inspecteur over en afdoening van (overige) belastingschulden.
 • LJN AZ2899, Cassatie, 42778
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Motorrijtuigenbelasting, wijziging bestelauto, tijdvak van naheffing.
 • LJN AZ4551, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2361
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parkeerkaartje achter de voorruit is vormvoorschrift en geen onderdeel van de betaling. Betaling van parkeerbelasting kent vrije bewijsleer. Geen naheffing indien betaald is.
 • LJN AZ8260, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4510 LB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  naheffing loonbelasting 2001. Eindheffingsregeling van artikel 31 Wet LB 1964 niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het recht op eigendom als vastgelegd in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
 • LJN AZ8511, Cassatie, 42029
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - artikel 14 Wet BPM, artikel 4 jo. artikel 2, leden 2 en 3 Besluit BPM en artikel 20, lid 1, AWR; - verhuisboedelvrijstelling; - achteraf geen recht op vrijstelling; - naheffing ook zonder intrekking vergunning;
 • LJN AZ9957, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/3469 ACCIJ en 05/3470 ACCIJ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naheffing accijns. Uitvoer naar een derde land van sigaretten niet (tijdig) aangetoond. Verweerder hoefde eiser niet te wijzen op de termijn van vier maanden voor het leveren van bewijs van uitvoer dan wel van de plaats van de onregelmatigheid (art. 86a Wet op de accijns). Accijns was in Nederland verschuldigd en kon van eiseres worden nageheven.
 • LJN BA7865, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02280
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het oordeel van het Hof volgt uit de onder 2.2 en de onder 2.8 weergegeven feiten, dat de (aan de belanghebbende door zijn werkgever ter beschikking gestelde) personenauto niet hoofdzakelijk is bestemd voor (duurzaam) gebruik in Nederland en evenmin daar hoofdzakelijk feitelijk (duurzaam) wordt gebruikt...
 •