Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF1240, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/65140 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zesmaandentermijn / gebruikte personalia. Eiser is na zes maanden nog steeds niet in het bezit van reisdocumenten. Ter zitting is gebleken dat verweerder bij de Algerijnse presentatie personalia heeft gebruikt, die eiser zelf nooit heeft opgegeven, zonder te onderzoeken van welke instantie...
 • LJN AF6531, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1121
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / onttrekking aan uitzetting. Eiser, met Surinaamse nationaliteit, verblijft sinds de afwijzing van zijn reguliere aanvraag al enkele jaren niet-rechtmatig in Nederland. Eiser is in bewaring gesteld wegens het vermoeden van onttrekking aan uitzetting, omdat hij niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4...
 • LJN AE7970, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/53560
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / verblijfsvergunning amv / belangenafweging. Verweerder is gehouden alsnog expliciet, ambtshalve te beslissen op de mogelijke aanspraak van Angolese eiser op een verblijfsvergunning amv. Dat terecht niet is getoetst aan het beleid inzake alleenstaande minderjarige vreemdelingen omdat het op...
 • LJN AE1108, Hoger beroep, 200106336/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200106336/1. Datum uitspraak: 25 januari 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: [appellant], appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's?Gravenhage,...
 • LJN AF6526, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/6623
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / toetsing gronden. Eiser is op 30 januari 2003 door de Kmar aangehouden tijdens een uitreiscontrole wegens de vermoedelijke overtreding van artikel 231 WvSr, te weten het bezitten van een vals dan wel vervalst paspoort. Op 31 januari 2003 is eiser in bewaring gesteld. Verweerder heeft de volgende...
 • LJN AM3051, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/35408
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / politiecel / tiendagentermijn / schadevergoeding. Eiser heeft ten onrechte te lang in een politiecel verbleven. De rechtbank acht gronden aanwezig om op basis van artikel 8:73 Awb een schadevergoeding toe te kennen. De rechtbank ziet in artikel 106 Vw 2000 geen beletsel om artikel 8:73 Awb van toepassing te achten...
 • LJN AF4572, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1280
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / voortgangsrapportage. De vreemdeling is de maatregel van bewaring opgelegd. Uit de voortgangsrapportage blijkt niet of en zo ja hoe vaak verweerder heeft gerappelleerd. Verweerder handelt aldus in strijd met artikel 3.5.4.3b, van de Richtlijnen Bewaringszaken 2000, waar is bepaald dat verweerder inlichtingen met betrekking tot de ...
 • LJN AD5837, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/53877
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / onzorgvuldig handelen. Naar het oordeel van de rechtbank is het voortduren van de bewaring niet langer gerechtvaardigd, nu verweerder onzorgvuldig jegens eiseres heeft gehandeld. Ter zitting van 14 september 2001 heeft verweerder ongeclausuleerd gesteld dat eiseres binnen twee weken voor een...
 • LJN AE6333, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/44048
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. Eiser is staande gehouden omdat hij een verwarde indruk maakte en bij verbalisanten - op grond van het feit dat eiser hen niet verstond en een Zuid-Europees uiterlijk heeft - het vermoeden rees dat hij vreemdeling is. Dit is naar het oordeel...
 • LJN AF7743, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/15057
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vervolgberoep / overplaatsing. Eiser stelt dat de bewaring onrechtmatig is omdat hij in strijd met artikel 5.4 Vb 2000 en artikel 9, tweede lid, Penitentiaire beginselenwet (Pbw) verblijft in een gevangenis, te weten de EBI te Vught. Verweerder deelt mee dat eiser vanuit de Penitentiaire Inrichting...
 • LJN AE9413, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/68445
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vertrektermijn / openbare orde. Aan eiser is hangende zijn vertrektermijn de maatregel van bewaring opgelegd, hetgeen de maatregel naar het oordeel van eiser van meet af aan onrechtmatig maakt. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen...
 • LJN AD5346, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/24554 VRONTO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / kennisgeving / schadevergoeding. Verzoeker, van Franse nationaliteit, is op 15 april 2001 in bewaring gesteld. De kennisgeving heeft de rechtbank nimmer bereikt. Eerst op 1 juni 2001 is deze omissie opgemerkt, waarna de bewaring op 5 juni 2001 is opgeheven. Op 11 juni 2001 is een verzoek om schadevergoeding ingediend...
 • LJN AF4428, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/88271
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding. De bewaring van eiseres is inmiddels opgeheven wegens verwijdering naar Bulgarije. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van het verzoek om schadevergoeding ingevolge artikel 106 Vw 2000 overweegt de rechtbank het volgende. Eiseres noch haar gemachtigde zijn ter zitting verschenen...
 • LJN AE7026, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/34632 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / politiecel / tiendagentermijn. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid, Vb 2000 wordt de maatregel van bewaring ten uitvoer gelegd op een politiebureau of een Huis van Bewaring. Volgens vaste jurisprudentie mag de tenuitvoerlegging van de bewaring op een politiebureau - behoudens exceptionele omstandigheden ...
 • LJN AD9753, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/68055
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / termijnoverschrijding. Eiser is van mening dat de inbewaringstelling vanaf 7 december 2001 onrechtmatig is geweest, nu op deze dag de inbewaringstelling reeds vier weken duurde en noch sprake was van een beslissing op de aanvraag, noch van een voornemen tot het treffen van een beslissing...
 • LJN AD7112, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/27023
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Niet-tijdig beslissen. Ten tijde van de ontvangst, 13 juni 2001, van het beroepschrift was de termijn om op bezwaar te beslissen, nog niet verstreken. Verweerder heeft evenwel bij brief van 23 mei 2001 aan eiser ingevolge artikel 7:10, vierde lid, Awb gevraagd in te stemmen met verder uitstel van de behandeling van het bezwaarschrift...
 • LJN AF2824, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/78262, 02/78265
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / politiecel / tiendagentermijn. Eiser heeft gesteld dat zijn bewaring reeds langer dan tien dagen - namelijk elf dan wel twaalf dagen- in een politiecel ten uitvoer wordt gelegd zonder dat in casu sprake is van bijzondere omstandigheden in de zin van de jurisprudentie van de ABRS, die dit rechtvaardigen...
 • LJN AE6665, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/52116
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf Wit-Russische eiser is vreemdelingenrechtelijk staande gehouden nadat was geconstateerd dat hij zich vreemd had gedragen in een snoepwinkel. De rechtbank is van oordeel dat uit de feiten en omstandigheden zoals die naar voren komen uit het proces...
 • LJN AD7169, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/34592
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen. Namens eiser is betoogd dat eiser in strijd met artikel 94 Vw 2000 niet ter zitting is gehoord. De rechtbank merkt evenwel op dat verweerder de maatregel van bewaring voor de aanvang van de zitting heeft opgeheven vanwege de effectuering van de uitzetting van eiser. Dit is niet onrechtmatig...
 • LJN AD6195, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/31826
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  31-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / voorlopige maatregel / VRIS. Uit de gedingstukken blijkt dat eiser, van Indiase nationaliteit, op 9 juli 2001 door personeel van de HEMA te Schiedam op heterdaad is betrapt op winkeldiefstal en overgedragen aan de politie. Eiser is op 11 juli 2001 om 16.00 uur in voorlopige bewaring gesteld...
 • LJN AF1345, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/68482 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / asielaanvraag / presentatie. Eiser stelt de Liberiaanse nationaliteit te bezitten. Eiser is de maatregel van bewaring opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat voldoende zicht op uitzetting bestaat en dat voldoende voortvarendheid is betracht bij de voorbereiding daarvan. De grief van eiser...
 • LJN AD7946, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/40247 VRONTO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen. Tegen eiser, met Indiase nationaliteit, is een proces-verbaal opgemaakt, omdat hij als passagier van een personenauto geen veiligheidsgordel droeg. De bestuurder van de auto stelde dat eiser illegaal in Nederland verbleef. Daarop heeft de dienstdoende politiebeambte eiser op grond van...
 • LJN AD6507, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/55889
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitzetting / voortvarendheid. Namens eiser, een Pakistaan, is aangevoerd dat eiser reeds van januari 2001 tot 13 september 2001 in bewaring heeft verbleven, gedurende welke periode het niet is gelukt eiser uit te zetten. Er zijn thans geen nieuwe feiten en/of omstandigheden die maken dat er thans wel zicht op uitzetting bestaat...
 • LJN AF2590, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/55638
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. Eiser is vreemdelingenrechtelijk staande gehouden nadat hij in verwarde toestand was aangehouden op het station te Oldenzaal. Naar het oordeel van de rechtbank is het enkele feit dat eiser in verwarde toestand werd aangetroffen onvoldoende om de staandehouding van eiser te rechtvaardigen...
 • LJN AF1296, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/70645 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / strafrechtelijke detentie / zicht op uitzetting. Hoewel de advocaat schriftelijk heeft medegedeeld dat de zaak als ingetrokken kan worden beschouwd, behandelt de rechtbank het (eerste) beroep in de bewaringszaak alsnog omdat de vreemdelingenbewaring niet daadwerkelijk is opgeheven. Verweerder...
 • LJN AD6113, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/27278
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. Eiseres bezit de Bulgaarse nationaliteit. Zij is aangetroffen tijdens een WAV-controle. De controle vond plaats naar aanleiding van een anonieme tip die inhield dat in het betrokken bedrijf werkzaamheden werden verrichten door illegaal in Nederland verblijvende personen...
 • LJN AD5805, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/19592
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitzetting. Verweerder heeft de gemachtigde van eiser telefonisch medegedeeld dat eiser op 18 mei 2001 zou worden uitgezet. Vervolgens heeft eisers gemachtigde laten weten dat geen belang bestaat bij het doen van een uitspraak. De rechtbank kent hieraan geen betekenis toe. De maatregel van...
 • LJN AD5516, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17641
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Staandehouding / redelijk vermoeden van illegaal verblijf. Eiser, van Chinese nationaliteit, is staande gehouden in een Chinees afhaalrestaurant bij een controle door verschillende instanties, waaronder de vreemdelingendienst. De controle vond plaats op grond van artikel 50 Vw 2000. Het...
 • LJN AE6672, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/54221 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / politiecel. Eiser bezit de Roemeense nationaliteit en is op 12 juli 2002 in bewaring gesteld. Op het moment van de zitting verblijft eiser nog steeds in een politiecel. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 juni 2002 (nr. 200202752...
 • LJN AD5431, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/49467
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / WAV. Eiser is op 27 september 2001 in bewaring gesteld na te zijn staandegehouden tijdens een WAV-controle. Anders dan verweerder is de rechtbank van oordeel dat zij nog immer bevoegd is te oordelen over de rechtmatigheid van de toepassing van de bevoegdheden als aangegeven in de Wet arbeid vreemdelingen ...
 • LJN AE8579, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/65311, 02/65410
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser heeft als grief naar voren gebracht dat onduidelijk is wat er voorafgaande aan de inbewaringstelling heeft plaatsgevonden. In het dossier bevindt zich hieromtrent slechts een document waaruit blijkt dat eiser op 23 augustus 2002 om 12:30 uur in vrijheid is gesteld en is overgedragen aan de vreemdelingendienst...
 • LJN AD6109, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/29785
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / tweede inbewaringstelling / toestemming IND. Eiser, een Ethiopiër, is op 4 juli 2001 in bewaring gesteld. Op 6 juli 2001 heeft eiser een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend, waarna eiser opnieuw in bewaring is gesteld. Eiser heeft...
 • LJN AE6569, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/53916
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / politiecel / belangenafweging. Ten tijde van de toetsing van de bewaring was eiser elf dagen in een politiecel ondergebracht. Verweerder heeft aangegeven dat overschrijding van de tiendagentermijn in het licht van de jurisprudentie van de ABRS, 19 juni 2002, nr. 200202752/1 niet tot opheffing van de bewaring hoeft te leiden...
 • LJN AE1440, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/15940, 02/16231 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / periode voor overbrenging. Partijen verschillen van mening over de vraag of eiser in de periode liggend tussen het einde van het strafrechtelijk voortraject (28 februari 2002 om 13.00 uur te Hoogeveen) en eisers aankomst op de plaats bestemd voor verhoor (1 maart 2002 om 10.55 uur te Amsterdam...
 • LJN AD7116, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/43547
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / rechtsbijstand. Eiser, met Marokkaanse nationaliteit, is reeds veertien jaren in Nederland en is verschillende malen in bewaring gesteld. Verweerder is er niet in geslaagd eiser naar Marokko uit te zetten. Dit is echter geen reden om te concluderen dat er geen zicht op uitzetting bestaat, alvorens nieuw onderzoek door verweerder is verricht...
 • LJN AE6645, Hoger beroep, 200201961/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200201961/1. Datum uitspraak: 10 juni 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: 1. de Staatssecretaris van Justitie, 2. [vreemdelinge], appellanten tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 29 maart 2002 in het geding tussen...
 • LJN AF7818, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/88674
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / AC-procedure. Nadat eiser, een gestelde Liberiaan, een aantal jaren illegaal in Nederland heeft verbleven, heeft hij een asielaanvraag ingediend. Tijdens de AC-procedure is de identiteit van eiser bekend geworden en na afloop van de AC-procedure is eiser in bewaring gesteld. Ter zitting heeft de gemachtigde van eiser betoogd dat ...
 • LJN AD5834, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/55891
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / onzorgvuldig handelen. Namens eiseres is aangevoerd dat de maatregel van bewaring van eiseres onrechtmatig is, nu uitzetting naar Nigeria en Sudan niet mogelijk is gebleken. Namens eiseres is een tweetal uitspraken van de rechtbank Zwolle van 4 januari 2000 respectievelijk van 9 augustus 2001...
 • LJN AE6666, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/53560
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / heropening onderzoek / amv. De rechtbank is na sluiting van het onderzoek onduidelijk of verweerder reeds ten tijde van de oplegging van de maatregel van bewaring ambtshalve had beslist op de mogelijke aanspraak van Angolese eiser op een verblijfsvergunning amv. Indien voornoemd besluit niet...
 • LJN AD9758, Voorlopige voorziening, AWB 01/69588, 01/69928
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / categoriewijziging. De vreemdelinge is in bewaring gesteld op 15 november 2001. Bewaring is gehandhaafd bij uitspraak van 28 november 2001. De vreemdelinge heeft op 21 december 2001 beroep ingesteld. De bewaring is opgeheven op 27 december 2001. De presentatie van de vreemdelinge bij de Chinese autoriteiten vond plaats op 23 november 2001...
 • LJN AD6121, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/25370
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / voorlopige maatregel / VRIS. Verweerder heeft eiser gedurende zijn preventieve hechtenis op 8 mei 2001 en 5 juni 2001 de voorlopige maatregel van bewaring opgelegd. Blijkens het beleid van verweerder als neergelegd in A 5.3.7.1 Vc 2000 kan de voorlopige maatregel van bewaring worden toegepast met inachtneming van de bestaande wettelijke waarborgen...
 • LJN AF5331, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/88202 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / hernieuwde maatregel. Eiser is op 31 oktober 2002 in bewaring gesteld. Deze bewaring is opgeheven nadat eiser op 4 november 2002 tijdens zijn presentatie bij de Turkse autoriteiten is gevlucht. Op 7 november 2002 is eiser opnieuw in bewaring gesteld, nadat hij zich weer had gemeld. Ter zitting...
 • LJN AD7331, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/46645
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / melding PSC. Eiser, van Marokkaanse nationaliteit, heeft aangevoerd dat er te laat een melding is uitgegaan naar het penitiair selectiecentrum. Eiser is op 15 september 2001 in bewaring gesteld en de melding is op 17 september uitgegaan. De rechtbank overweegt dat er geen algemeen verbindend...
 • LJN AE3807, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/30475 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / strafrechtelijk voortraject. De vreemdeling is vanuit het strafrecht heengezonden en vervolgens op grond van artikel 50 Vw 2000 overgedragen aan de vreemdelingendienst. Verweerder heeft ter zitting gesteld dat de tijdstippen genoemd in het proces-verbaal van overgave op elkaar aansluiten. Dat in het proces...
 • LJN AE2020, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/16434
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / tijdige kennisgeving. De strafrechtelijke detentie van eiser, een Iraniër, expireert op 3 maart 2002. Op 1 maart 2002 heeft verweerder aan eiser het besluit bekend gemaakt dat eiser met ingang van 3 maart 2002 (direct aansluitend op zijn strafrechtelijke detentie) in bewaring wordt gesteld...
 • LJN AF2396, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/62663 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zonneklaar-criterium. In de verblijfsprocedure heeft verweerder hangende een vovo-procedure medische gegevens van eiser voor advies voorgelegd aan de medisch adviseur. Eiser stelt dat de voorlopige voorziening hierdoor een dusdanige kans van slagen heeft dat de bewaring moet worden opgeheven...
 • LJN AD5518, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17645
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / staandehouding / bevoegdheid toezichthouders. Verbalisanten zijn polshoogte gaan nemen bij een personenauto met een Duits kenteken. De auto stond daar al enkele dagen geparkeerd en er zou regelmatig een man in liggen te slapen. Roemeense eiser is slapend aangetroffen in de auto...
 • LJN AD6106, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/28488
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / rechtsbijstand. De rechtbank overweegt dat, hoewel met eiser, een Algerijn, moet worden vastgesteld dat de in paragraaf A5 1.2.1 Vc 2000 vervatte beleidsregel niet in acht genomen is, nu eiser er niet op gewezen is dat hij contact kan opnemen met de consulaire vertegenwoordiging...
 • LJN AF1327, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/81872, 02/81775 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / redelijk vermoeden illegaal verblijf. In het proces-verbaal van bevindingen van 28 oktober 2002 is door de verbalisant niet gesteld dat bij hem ten tijde van de staandehouding een hieraan voorafgaand redelijk vermoeden van illegaal verblijf was gerezen. De gemachtigde van...
 • LJN AD6117, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/27251
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / grenscontrole. Een Bulgaarse heeft geprobeerd op een vals paspoort via Hoek van Holland naar het Verenigd Koninkrijk uit te reizen. Na een strafrechtelijk traject is zij in vreemdelingenbewaring gesteld en uitgezet. Zij wenst schadevergoeding. De rechtbank overweegt dat controle...
 •