Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de identificatieplicht

 

Artikel 1
1
Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, worden aangewezen:
1
een geldig reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of tweede lid, van de Paspoortwet;
2
de documenten waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;
3
een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voor zover de houder de nationaliteit van die andere lidstaat bezit;
4
een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 of een rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarvan de houder in Nederland woonachtig is, zolang de bij de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde termijn van geldigheid in Nederland niet is verstreken, aan de houder geen administratieve maatregel bedoeld in paragraaf 9 van hoofdstuk VI van de Wegenverkeerswet 1994 is opgelegd of aan hem niet de bijkomende straf bedoeld in artikel 179 van die wet is opgelegd en mits het rijbewijs is voorzien van een pasfoto van de houder.
2
Onze Minister van Justitie kan, al dan niet voor een bepaald tijdvak, andere dan de in het eerste lid bedoelde documenten aanwijzen ter vaststelling van de identiteit van personen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4870, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 00/187 VRWET Z CM
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE Zittingsplaats Zwolle Vreemdelingenkamer regnr.: Awb 00/187 VRWET Z CM uitspraak: 21 januari 2000 U I T S P R A A K op het beroep tegen de bewaring op grond van artikel 26 van de Vreemdelingenwet, toegepast ten aanzien van de vreemdeling genaamd althans zich noemende...
 • LJN AU8061, Eerste aanleg - meervoudig, BK 355/04 Loonbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil de toepassing van het anoniementarief en de opgelegde boete.
 • LJN AD5948, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/21612
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / staandehouding / identificatieplicht. Bevoegdheid inzage te vragen van identiteitsdocument en gebruik van tolk. Uit het proces-verbaal blijkt dat de verbalisant was aangewezen tot het doen van zedencontroles en ook dat een controle is gehouden op de juiste naleving van bepalingen...
 • LJN AE7316, Hoger beroep, 99/4459 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  20-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/4459 NABW U I T S P R A A K in het geding tussen: [Appellante], wonende te [woonplaats], appellante, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Namens appellante heeft mr. A.C. Kool, advocaat te Amsterdam, op bij het...
 • LJN AL3351, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/06309 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het anoniementarief is niet van toepassing nu belanghebbende er (weliswaar ten onrechte) te goeder trouw van uitging dat het door de werknemer getoonde paspoort echt was en belanghebbende in redelijkheid heeft kunnen aannemen dat het paspoort echt was.
 • LJN AE7509, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01509
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende, B.V. X, heeft Engelse werknemers uitgezonden voor bouwbedrijven in Nederland. Bij een controleonderzoek werd ontdekt dat in de loonadministratie kopieën van identiteitsbewijzen ontbraken. Een deel van de werknemers heef achteraf alsnog een kopie van zijn paspoort naar X gezonden. Hof...
 • LJN AB0928, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/174 VRONTO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In de beoordeling van de vraag of ambtenaren bevoegd zijn personen naar identiteitsdocumenten te vragen in het kader van de toezichthoudende taken die zij ingevolge artikel 151a van de Gemeentewet hebben, staat centraal de vraag of ten aanzien van het betreffende bedrijf redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat het gemeentelijke voorschrift ...
 • LJN AI0322, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02328
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderhavige naheffingsaanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd. Meer in het bijzonder spitst het geschil zich toe op de vraag of de rechtsverhouding tussen belanghebbende en de pizzakoeriers als een privaatrechtelijke dienstbetrekking dient te worden gekwalificeerd.
 • LJN AO9690, Hoger beroep, 200306622/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 11 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum (hierna: het college) appellant meegedeeld het verzoek tot wijziging van zijn naam en geboortedatum zoals deze zijn geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie, zal worden afgewezen.
 • LJN AU8056, Eerste aanleg - meervoudig, BK 354/04 Loonbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil de toepassing van het anoniementarief en de opgelegde boete.
 • LJN AT7351, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/3164 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Bij binnenkomst hier te lande in 1994 als asielzoeker heeft eiser verklaard te zijn [naam 1], geboren [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1] in Joegoslavië. Op 6 september 1994 heeft eiser bij de opneming van zijn persoonsgegevens in de GBA van de gemeente Nootdorp een gelijkluidende verklaring afgelegd...
 • LJN AP3414, Hoger beroep, 200308589/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) geweigerd om de registratie van de naam- en geboortegegevens van appellant in de gemeentelijke basisadministratie te wijzigen.
 • LJN AA2391, Cassatie, 32732
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 26 september 1996 betreffende de in de maand oktober 1995 van X te Z ingehouden loonbelasting/premies volksverzekeringen. 1. 1. Inhouding, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AE7510, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01511
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende, B.V. X, heeft Engelse werknemers uitgezonden voor bouwbedrijven in Nederland. Bij een controleonderzoek werd ontdekt dat in de loonadministratie kopieën van identiteitsbewijzen ontbraken. Een deel van de werknemers heef achteraf alsnog een kopie van zijn paspoort naar X gezonden. Hof...
 • LJN AT4536, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02372
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Naheffingsaanslag loonbelasting, opgelegd aan een ondernemer die actief is in de schoonmaak- en uitzendbranche. De inspecteur heeft de zgn. WID-gegevens onderzocht. Naar het oordeel van het Hof is het beroep ontvankelijk en heeft de inspecteur het anoniementarief en de brutering terecht toegepast. Het Hof verlaagt de vergrijpboete.
 • LJN AP1098, Hoger beroep, 200305934/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 oktober 2001 heeft appellant geweigerd om de registratie van de geboortedatum van [wederpartij] in de gemeentelijke basisadministratie te wijzigen.
 • LJN AA5077, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/146
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE Zittingsplaats Zwolle Vreemdelingenkamer regnr.: Awb 00/146 VRWET Z CM uitspraak: 21 januari 2000 U I T S P R A A K op het beroep tegen de bewaring op grond van artikel 26 van de Vreemdelingenwet, toegepast ten aanzien van de vreemdeling genaamd althans zich noemende...
 • LJN AU9809, Hoger beroep, 200505191/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp (hierna: het college) geweigerd om de registratie van de naam- en geboortegegevens van appellant in de gemeentelijke basisadministratie te wijzigen.
 • LJN AA3940, Cassatie, 34232
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 34232 22 december 1999 gewezen op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 februari 1998 betreffende na te noemen haar opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AB1130, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/3593
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / binnentreden prostitutiepand. De voorschriften bedoeld in artikel 151a, eerste lid, Gemeentewet zijn neergelegd in artikel 6.9 van de APV Amsterdam. Tussen partijen is niet in geschil dat de vreemdelinge achter een van de ramen van een bordeel haar diensten als prostituee aanbood. Onder die...
 • LJN AB1771, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/12033
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / controlebevoegdheid. Eiseres is staande gehouden op grond van artikel 19, tweede lid, Vw 1965 toen zij werkzaam was als prostituee. Verbalisanten hebben op grond van hun controlebevoegdheid krachtens artikel 151a Gemeentewet jº artikel 6:9 van de APV Amsterdam van eiseres...
 • LJN AQ5150, Hoger beroep, 02/2027 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen bijzonder geval : het jaren later vast komen te staan van het recht op WAO-uitkering had app. er niet van behoeven te weerhouden om het verzoek om kinderbijslag op een eerder tijdstip in te dienen, teneinde zijn aanspraken veilig te stellen.
 • LJN AU9793, Hoger beroep, 200504477/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 20 augustus 2003 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd om op basis van de door [wederpartij] overgelegde stukken de gegevens betreffende zijn echtgenote op zijn persoonslijst in de gemeentelijke basisadministratie te wijzigen.
 • LJN AU2435, Hoger beroep, 04/4462 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Looncontrole. Boete- en correctienota's. Onjuiste toepassing Fooienbesluit. Is boete (25%) wegens opzet juist gekwalificeerd?
 • LJN AD7844, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1128 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Uitzondering op regel dat geen bijstand wordt verleend over periode welke voorafgaat aan datum waarop aanvraag is ingediend. Bijstand toegekend vanaf datum aanvraag (14 mei 1999). Bij het besluit van 22 juni 1999 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard. In beroep is aangevoerd dat eiser zich...
 • LJN AB0334, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/70116 VRONTO J
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / legitimatieplicht. Verbalisanten waren belast met het toezicht op de naleving van artikel 6.9, derde lid, aanhef en sub c, APV Amsterdam en mitsdien ook op grond van artikel 151a Gemeentewet bevoegd de vreemdeling te verzoeken zich te legitimeren. De Awb noch de Gemeentewet stelt aan de uitoefening...
 • LJN AT9797, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/00841
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Loonbelasting. Toepassing anoniementarief geen strafsanctie waarop artikel 6 EVRM ziet. Ontbreken loonbelastingverklaringen; onjuist ingevulde loonbelastingverklaringen. Vertrouwensbeginsel. Vermindering boete vanwege overschrijding van de redelijke termijn.
 • LJN AS8350, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/04666
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  anoniementarief; kenbaarheid id-bewijzen; artikel 26b en 28 LB
 • LJN AA4314, Eerste aanleg - meervoudig, P96/1088
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-09-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gerechtshof te Amsterdam kenmerk: P96/1088 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst/Particulieren P, de inspecteur. 1....
 • LJN AT8663, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 04/2931
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Correctienota premies sociale verzekeringswetten. Anoniementarief. Identiteit vastgesteld aan de hand van een vals paspoort. In het oog springende afwijkingen?
 • LJN AT9122, Hoger beroep, 04/3203 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet voldaan aan de verplichting om een afschrift van het identiteitsbewijs van de werknemers in de loonadministratie op te nemen. Toepassen van het anoniementarief bij brutering van de lonen.
 • LJN AE4749, Eerste aanleg - enkelvoudig, 013/020857-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/020857-02 Datum uitspraak: 3 juni 2002 op tegenspraak VONNIS van de politierechter, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te Fier (Albanië) op 30 juni 1982, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, De politierechter heeft dit vonnis gewezen...
 • LJN AF6956, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/04290 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft niet voldaan aan haar identificatieplicht omdat door vier werknemers valse paspoorten zijn overgelegd. Het Hof komt tot de conclusie dat belanghebbende in redelijkheid heeft kunnen menen dat de documenten echt waren en dat de naheffingsaanslag naar het anoniementarief dient te vervallen.
 • LJN AU2544, Hoger beroep, 04/3636 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Wordt door het bedrijf terecht bestreden dat in haar administratie opgenomen identiteitsbewijzen geldig zouden moeten zijn op de data waarop betrokken werknemers bij haar zijn gaan werken en dat zulks als een te vergaande sanctie zou uitwerken waar het anoniementarief wordt toepast?
 • LJN AO6395, Hoger beroep, 01/4342 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Een buitenlands paspoort is geen document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (WID) als daaruit niet blijkt van de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling.
 • LJN AT4758, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/00987
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  loonbelasting; anoniementarief/vastellen identiteit/ loonbelastingverklaring. Heeft de Inspecteur terecht het anoniementarief toegepast in gevallen waarin afschriften van identiteitsbewijzen, afschriften van achterkanten identiteitsbewijzen in de loonadministratie ontbreken; afschriften van valse danwel...
 • LJN AB1693, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/8040
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / legitimatieplicht. De vreemdeling is in het kader van een controle op de straatprostitutie in een tippelzone te Amsterdam aangesproken door politieambtenaren. De rechtbank is van oordeel dat de politieambtenaren bevoegd waren de vreemdeling staande te houden. De controle vond plaats in het kader van artikel 151a Gemeentewet...
 • LJN AA4916, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 99/187 VRWET Z CM
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE Zittingsplaats Zwolle Vreemdelingenkamer regnr.: Awb 00/187 VRWET Z CM uitspraak: 21 januari 2000 U I T S P R A A K op het beroep tegen de bewaring op grond van artikel 26 van de Vreemdelingenwet, toegepast ten aanzien van de vreemdeling genaamd althans zich noemende...
 • LJN AD5398, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB01/18288
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / staandehouding / identificatieplicht. Niet in geschil is dat de (Moldavische) vreemdelinge achter het raam van een bordeel haar diensten als prostituee aanbood. Onder die omstandigheden waren de verbalisanten, die belast waren met het toezicht op de naleving van artikel 6.9 van...
 • LJN AP0342, Hoger beroep, 200307191/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) een verzoek van appellant om hem in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Den Haag in te schrijven afgewezen.
 • LJN AT3319, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03436
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Geschil betreft verplichting tot inhouding en afdracht loonbelasting voor artiesten die bij belanghebbende hebben opgetreden. toepassing van het anoniementarief.
 • LJN AR6848, Hoger beroep, 03/132 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Boetenota's: opzet en/of grove schuld. Brutering van de inhouding van de loonheffing op juiste gronden met het tarief van 60%.
 • LJN AV1430, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/1093 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  09-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Het geschil spitst zich toe op de vraag of verweerder terecht en op goede gronden heeft besloten dat de fictieve opzegtermijn loopt van 1 augustus 2003 tot en met 31 augustus 2003, dat eiser over de periode van 1 september 2003 tot en met 4 februari 2004 niet in het bezit wordt gesteld van een WW-uitkering,...
 • LJN AB8103, Eerste aanleg - meervoudig, 00/3286
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende had het anoniementarief toe moeten passen nu zijn werknemers nog geen loonbelastingverklaring hadden ingeleverd. Het Hof vindt aanleiding de boete ter zake van het ontbreken van de loonbelastingverklaringen te matigen tot ƒ 10.000.
 • LJN AR8789, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1006
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Beoordeeld dient te worden of verweerders besluit tot (gedeeltelijke) handhaving van de aan eiseres opgelegde correctienota’s alsmede van de boetenota’s en de verzuimregistratie de rechterlijke toets kan doorstaan.
 • LJN AP1673, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/00611
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  anoniementarief; identificatie; werkgever te goeder trouw?
 • LJN AT2540, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/2729
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De systematiek van premieheffing op loonopgave brengt mee dat verweerder bevoegd is premie te heffen ook zonder een standpunt ten aanzien van de verzekeringsplicht van de betreffende werknemers in te nemen. Nu vast staat dat eiseres niet de juiste gegevens aan verweerder heeft verstrekt en overwegende...
 • LJN AT6253, Hoger beroep, 03/5634 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Loonheffing zal worden verhaald op werknemers. Dit betekent dat van een reëel voordeel uit dienstbetrekking en dus van loon als bedoeld in artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering geen sprake is.
 • LJN AA4935, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/1231 VWET
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector Bestuursrecht Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken ________________________________________________________ UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 34a en 34j Vreemdelingenwet ________________________________________________________ Reg...
 • LJN AO7180, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/1434 CSV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) Eisers hebben tot 1 oktober 2001 een vegetarisch restaurantbedrijf te Den Haag gedreven. Bij gelegenheid van een op 16 april 2002 en 17 juli 2002 aldaar uitgevoerde looncontrole is door verweerders looninspecteur onder meer geconstateerd dat zich in de administratie van eisers ten aanzien van een...
 •