Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000

 

Artikel 8
De vreemdeling heeft in Nederland uitsluitend rechtmatig verblijf:
a
op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14;
b
op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20;
c
op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28;
d
op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 33;
e
als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
f
in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28, terwijl bij of krachtens deze wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist;
g
in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 20 en 33, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist;
h
in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift, terwijl bij of krachtens deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;
i
gedurende de vrije termijn, bedoeld in artikel 12, zolang het verblijf van de vreemdeling bij of krachtens artikel 12 is toegestaan;
j
indien tegen de uitzetting beletselen bestaan als bedoeld in artikel 64;
k
gedurende de periode waarin de vreemdeling door Onze Minister in de gelegenheid wordt gesteld aangifte te doen van overtreding van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht;
l
indien de vreemdeling verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ1349, Eerste aanleg - meervoudig, 08/520
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Eiseres heeft geen aanspraak op huurtoeslag, omdat haar medebewoner niet beschikt over een geldige verblijfsstatus die recht geeft op een toeslag. De wet biedt geen ruimte om minderjarige vreemdelingen, niet zijnde asielzoekers, van de toepassing van het koppelingsbeginsel zoals neergelegd in artikel 9, derde lid, eerste volzin, van de Awir uit te zonderen...
 • LJN AE0065, Kort geding, 83249 / KG ZA 02-53
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 83249 / KG ZA 02-53 Datum uitspraak: 7 maart 2002 Vonnis in kort geding in de zaak van de publiekrechtelijke rechtsperoon GEMEENTE MAASDRIEL, gevestigd te Kerkdriel, gemeente Maasdriel, eiseres bij dagvaarding van 11 februari 2002, procureur mr...
 • LJN BC5758, Hoger beroep, 200705409/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 19 augustus 2005 en 2 september 2005 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de toekenning van huursubsidie aan [appellante] over het tijdvak 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 en 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 herzien, de toegekende...
 • LJN BG4501, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/2058
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  In deze zaak heeft de rechtbank beoordeeld of verweerder het aan eiser toegekende voorschot zorgtoeslag terecht heeft herzien en stopgezet, omdat de echtgenote en toeslagpartner van eiser in 2006 onrechtmatig verbleef in Nederland.
 • LJN BD6637, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/43697
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / gezinsherenigingsrichtlijn / gezinsvormers / inkomenseis / 120% norm
  In de onderhavige zaak gaat het om een aanvraag tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf bij echtgenote. Verweerder werpt eiser tegen dat zijn echtgenote niet voldoet aan de inkomenseis voor gezinshervormers zoals neergelegd in artikel 3...
 • LJN AZ4537, Voorlopige voorziening, AWB 06/33301
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring/Veelplegersbeleid/Proportionaliteit. De proportionaliteit in verweerders veelplegersbeleid bij zijn bevoegdheid tot ongewenstverklaring ex artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 blijkt niet alleen uit de voorwaarde van herhaalde veroordeling, maar ook uit een afweging tussen de mate van ernst van een strafbaar feit ...
 • LJN BG3982, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/29444, 08/5715
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Buitenbehandelingstelling / aanvraag verblijfsvergunning regulier / zowel in persoon als niet in persoon / leges / herstel verzuim
  Met betrekking tot de vraag of de ongewenstverklaring zich verdraagt met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ...
 • LJN BI1369, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 08/689
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Beroep tegen stopzetting huur- en/of zorgtoeslag per 1 augustus 2006 vanwege einde rechtmatig verblijf van partner, ongegrond verklaard. Ten aanzien van de zorgtoeslag heeft de rechtbank overwogen dat ook deze indirect ten goede komt aan de niet legaal verblijvende partner.
 • LJN BD9314, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/1364 ZORG BI1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  In geschil is de vraag of de Belastingdienst / Toeslagen (verweerder) terecht de zorgtoeslag van eiser voor 2006 heeft stopgezet, omdat volgens de gegevens van de IND de partner van eiser onrechtmatig verbleef in Nederland. Verstrekkingen aan belanghebbende via het COA in relatie gebracht met nader onderzoek door verweerder naar verblijfstatus partner.
 • LJN BJ3388, Hoger beroep, 200808882/1/H2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 januari 2007 heeft appellante (hierna: de Belastingdienst) het aan [wederpartij] toegekende voorschot zorgtoeslag voor het jaar 2006 herzien en op nihil vastgesteld.
 • LJN BF0992, Hoger beroep, 200800842/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 28 april 2006 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans: de minister voor Wonen, Wijken en Integratie; hierna: de minister) de aan [wederpartij] toegekende huursubsidie herzien, de huursubsidie voor de tijdvakken 1 juli 2002 - 1 juli 2003 en 1 juli 2003 ...
 • LJN AV5065, Hoger beroep, 200601093/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bewaring / staandehouding / afwachten vovo is geen rechtmatig verblijf / melding korpschef / Schengenvisum / geen lichter middel. De mededeling in de brief van 19 januari 2006 dat de vreemdeling niet zal worden verwijderd vóór de uitspraak op een tijdig ingediend verzoek om een voorlopige voorziening...
 • LJN BA5518, Hoger beroep, 05/1335 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opschorting uitbetaling WAO-uitkering. Rechtmatig verblijf in Nederland?
 • LJN BA4398, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 06/2965
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Herziening toegekende huursubsidie ivm geen verblijfsstatus. Onjuist beoordelingskader; onzorgvuldig plus motiveringsgebrek. Minister diende 1) vast te stellen of Hs terecht is toegekend 2) de grondslag voor de intrekking en de terugwerkende kracht tte benoemen 3) een belangenafweging te maken ten aanzien...
 • LJN BB1772, Hoger beroep, 200700735/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij twee afzonderlijke besluiten van 5 oktober 2005 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (hierna: de minister) de aan appellante toegekende huursubsidie herzien, de huursubsidie over de tijdvakken 1 juli 2004 ...
 • LJN AR3129, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/864
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bij besluit (hierna: besluit I) heeft verweerder de uitkering van eisers op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) per 19 augustus 2003 beëindigd. Bij besluit (hierna: besluit II) heeft verweerder het recht op uitkering van eisers op grond van de Abw over de periode 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003 herzien...
 • LJN AU5095, Eerste aanleg - meervoudig, BESLU 04/2737
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verweerder heeft geweigerd eiser, die de Kaapverdiaanse nationaliteit bezit en heeft gedurende een aantal jaren op Nederlandse zeeschepen gewerkt, als werkzoekende te registreren, omdat hij geen geldige verblijfsvergunning heeft overgelegd. Eiser heeft aangevoerd dat hij mogelijk reïntegratievoorzieningen misloopt...
 • LJN BC5780, Hoger beroep, 200706482/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 24 april 2006 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans: de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (hierna: de minister) de aan [appellante] toegekende huursubsidie voor het adres [locatie] te [plaats]
 • LJN BJ3389, Hoger beroep, 200808884/1/H2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 juni 2007 heeft appellante (hierna: de Belastingdienst) het aan [wederpartij] verleende voorschot huurtoeslag voor het jaar 2006 herzien, vastgesteld op nihil en € 2.716,00 aan uitbetaald voorschot teruggevorderd.
 • LJN BB4082, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 06/4327
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Weigering opneming persoonsgegevens in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Kinderen zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Wet op de Identificatieplicht. Bepaling identiteit.
 • LJN BB7789, Hoger beroep, 200702780/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 14 februari 2005 en 27 mei 2005 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, (hierna: de minister) appellant meegedeeld dat hij over het subsidiejaar 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 geen recht heeft op huursubsidie.
 • LJN AE6067, Voorlopige voorziening, AWB 02/216
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Geen aanspraak op bijstand op grond van het EVSMB bij ontbreken van last tot uitzetting, nu de Vreemdelingenwet 2000 geen zodanige last meer vereist. Beëindiging Abw-uitkering met ingang van 30 januari 2002, omdat verzoekster niet langer over een verblijfstitel beschikt. Gebleken is dat verzoekster...
 • LJN BA2235, Hoger beroep, 200605677/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 december 2002 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de aan appellant toegekende huursubsidie herzien, de huursubsidie voor het tijdvak van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 gewijzigd vastgesteld op nihil en de reeds aan appellant uitbetaalde huursubsidie ten bedrage van €...
 • LJN BD5068, Hoger beroep, 200705742/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 12 mei 2006 heeft de minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (hierna: de minister) de over de tijdvakken 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 en 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 aan [appellant] verleende huursubsidie gewijzigd van €...
 • LJN BB5804, Hoger beroep, 200701483/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 september 2005 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de huursubsidie van appellant over het tijdvak 1 juli 2005 - 1 januari 2006 herzien, de toegekende huursubsidie nader vastgesteld op nihil en de ten onrechte uitbetaalde subsidie ten bedrage van € 577,04 teruggevorderd.
 • LJN BC7588, Hoger beroep, 200705977/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 oktober 2005 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (hierna: de minister) de aan [appellante] toegekende huursubsidie over het subsidietijdvak 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 gewijzigd vastgesteld...
 • LJN AT9187, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754142-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudend in de nevenzittingsplaats Middelburg, heeft op 4 juli 2005 uitspraak gedaan in de zaken tegen zes verdachten die allen hebben deelgenomen aan een criminele organisatie die vreemdelingen oplicht.
 • LJN BC2514, Hoger beroep, 200704671/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 28 april 2006 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de toekenning van huursubsidie aan appellante over de tijdvakken 1 juli 2004 - 30 juni 2005 en 1 juli 2005 - 31 december 2005 herzien, de toegekende huursubsidie nader vastgesteld...
 • LJN BF4168, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3457
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  De zorgtoeslag wordt gekarakteriseerd als een individuele doeluitkering. Gelet hierop valt niet in te zien dat de niet rechtmatig in Nederland verblijvende partner van belanghebbende van de aan belanghebbende toegekende tegemoetkoming zorgtoeslag indirect meeprofiteert. Koppelingsbeginsel. Artikel 9,...
 • LJN BF7401, Hoger beroep, 07/6920 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering WW-uitkering toe te kennen. Niet aan te merken als werknemer en verzekerde in de zin van de WW. Geen geldige verblijfsvergunning. Verkeerde niet in de situatie waarin hij de uitkomst van de bezwaarprocesure op grond van een rechterlijke beslissing mocht afwachten. Gesteld recht op WW-uitkering in latere periode doet hier niet aan af.
 • LJN BJ3435, Hoger beroep, 200807914/1/H2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 juli 2007 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de uitbetaling van de huur- en zorgtoeslag aan [wederpartij] beëindigd en bepaald dat over 2006 en 2007 daarop geen recht bestond.
 • LJN AY0333, Hoger beroep, 200508877/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) geweigerd appellant in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Rotterdam.
 • LJN BB4308, Hoger beroep, 200702093/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 januari 2006 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de over het tijdvak 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 krachtens de Huursubsidiewet (hierna: de Hsw) aan appellante toegekende huursubsidie gewijzigd van € 286,92 in nihil en het uitgekeerde bedrag teruggevorderd.
 • LJN BC3275, Hoger beroep, 05/2368 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vernietiging WAO-besluit met in stand laten rechtsgevolgen. Onrechtmatig verblijf betrokkene in Nederland. Hoorplicht.
 • LJN BB4712, Hoger beroep, 200701957/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij twee onderscheiden besluiten van 7 oktober 2005 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, hierna: de Minister) de aan [wederpartij] bij eerdere besluiten toegekende huursubsidie over de perioden 1 juli 2004 tot...
 • LJN BB8147, Hoger beroep, 200705293/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Procesbelang / samenloop / ongewenstverklaring / 1F van het Vluchtelingenverdrag
  De ongewenstverklaring duurde ten tijde hier van belang voort. De vreemdeling had derhalve geen belang bij beoordeling van het door hem tegen de afwijzing van de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingestelde beroep...
 • LJN BC1656, Hoger beroep, 20-003343-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Gemotiveerde vrijspraak 197a Sr. In casu geen sprake van behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot of verblijf in Nederland. Een vreemdeling die niet in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding dan wel het voor grensoverschrijding benodigde visum verschaft zich op het moment...
 • LJN AF6838, Voorlopige voorziening, AWB 03/203 NABW, AWB 03/205 NABW, AWB 03/206 NABW, AWB 03/207 NABW, AWB 03/208 NABW, AWB 03/210 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  aanvragen afgewezen omdat verzoekers en verzoeksters geen geldig verblijfsdocument kunnen overleggen, als bedoeld in het tweede lid van artikel 7 van de Abw.
 • LJN BD9963, Hoger beroep, 200800087/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij afzonderlijke besluiten van 7 oktober 2005 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans: de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (hierna: de minister) de aan [wederpartij] toegekende huursubsidie over de subsidietijdvakken 1 juli 2003 tot 1 juli 2004, 1...
 • LJN BB0912, Hoger beroep, 200702240/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Procesbelang / ongewenstverklaring / afwijzing aanvraag verlening verblijfsvergunning / samenloop
  Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 6 juli 2006, in zaak no. 200510434/1; JV 2006/347), heeft een vreemdeling geen belang bij een beroep tegen een besluit over een aanvraag tot verlening...
 • LJN BC9353, Hoger beroep, 05/2400 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking WAO-uitkering. Geen werknemer in de zin van de WAO, nu betrokkene niet rechtmatig in Nederland verbleef. Verzekeringsplicht ingevolge de WAO ontstaat van rechtswege, onafhankelijk van de vraag of ter zake premies zijn betaald.
 • LJN BI5027, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/57 en 08/1904
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Artikel 9, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is in strijd met het gelijkheidsbeginsel van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De wet onthoudt in strijd met het gelijkheidsbeginsel het individuele deel van de zorgtoeslag aan...
 • LJN AZ9772, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 06/2051
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Huursubsidie ten onrechte met terugwerkende kracht op nihil gesteld in verband met het ontbreken van een geldige verblijfstitel van een van de medebewoners.
 • LJN BG5710, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/8532 HUUR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Huurtoeslag 2006. Verweerder heeft terecht het standpunt ingenomen dat eiser geen recht heeft op huurtoeslag voor 2006 op de grond dat de medebewoner van eiser, zijn dochter, niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland.
 • LJN AZ4085, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06 / 63 BELEI AZ1 A
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Recht op huursubsidie in geval van medebewoner die verblijfsstatus code 98 had.
 • LJN AZ2059, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 05/792 en Awb 05/793
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Naturalisatie. Toelating. Rechtmatig verblijf. Hardheidsclausule. Onder "toelating" als bedoeld in artikel 8, 1, c jo. artikel 1, g, van de Rijkswet op het Nederlanderlanderschap (RWN) valt niet "rechtmatig verblijf" als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder f, van de Vreemdelingenwet 2000. Rechtmatig...
 • LJN BB0354, Hoger beroep, 200700974/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 5 september en 14 en 26 oktober 2005 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  (hierna: de Minister) de aan appellante voor de tijdvakken van 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 en van 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 toegekende huursubsidie  ...
 • LJN BC9087, Hoger beroep, 200703321/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 22 augustus 2005, 5 september 2005 en 14 september 2005 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, (hierna: de minister) de toekenning van huursubsidie aan [wederpartij] over de tijdvakken 1 juli 2002 tot 1 juli 2003, 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 en...
 • LJN BJ1093, Hoger beroep, 200806708/1/H2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 januari 2007 heeft de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: de Belastingdienst) de zorgtoeslag van [wederpartij] voor het jaar 2006 stopgezet.
 • LJN BH7679, Hoger beroep, 200805754/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 22 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) aan [appellant] een volledig overzicht van zijn persoonslijst zoals opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: GBA) toegezonden.
 •