Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC9963, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/28082
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verblijf als pleegkind / B3.3 Vc 2000 / inherente afwijkingsbevoegdheid
  Niet in geschil is dat de drie kinderen van Amerikaanse nationaliteit verblijf beogen bij hun grootmoeder van zowel Amerikaanse als Nederlandse nationaliteit (referente). Eisers hebben aanvragen ingediend om een verblijfsvergunning...
 • LJN AF2858, Hoger beroep, 200205323/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200205323/1. Datum uitspraak: 8 november 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: [appellant 1 en 2], appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage,...
 • LJN BB1361, Hoger beroep, 200701664/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv-procedure / middelen van bestaan / onderscheiden vereisten / combinatie van inkomstenbronnen
  De wetgever heeft in voormeld artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000, voor zover thans van belang, ten aanzien van middelen van bestaan onderscheid gemaakt tussen de zelfstandigheid, de duurzaamheid en de hoogte ervan...
 • LJN AF7910, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/15231, 03/15227
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Irak / categoriaal beschermingsbeleid / openbare orde. Verzoeker is categoriale bescherming onthouden op grond van artikel 31, eerste lid, Vw 2000 juncto artikel 31, tweede lid aanhef en onder k, Vw 2000, nu verzoeker meermaals is veroordeeld voor het plegen van misdrijven. Allereerst verwijst de rechtbank met betrekking tot de invulling van het openbare...
 • LJN AX7212, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/36788
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / referentprocedure / gemeenschapsonderdaan / gezinshereniging / gezinsvorming / middelen van bestaan. De mogelijke stijging van de heffingskorting als omschreven in paragraaf B1/2.2.3.1 Vc 2000 kan anders dan door eiseres is betoogd, enkel op grond van de relatie tussen eiseres en referent niet...
 • LJN AO1415, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/43419, 02/43422
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Medische behandeling / financieringsvereiste. Eiser is een verblijfsergunning voor medische behandeling geweigerd, omdat niet zou zijn voldaan aan de vereisten dat Nederland het meest aangewezen land is voor de behandeling en dat de financiering deugdelijk is geregeld. Het bestreden besluit is gebaseerd...
 • LJN AN9873, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/50025, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / nova / bekering. Bij deze herhaalde aanvraag doen verzoekers in verband met de door hen gestelde staatloosheid tevens een beroep op TBV 2003/34. De rechtbank overwogeegt dat verweerder in het bestreden besluit niet is ingegaan op de mogelijke aanspraken van verzoekers op een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier...
 • LJN BC5723, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/18903
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / mvv / Gezinsherenigingsrichtlijn / effectieve werking van het gemeenschapsrecht
  Reeds gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Gezinsherenigingrichtlijn is de rechtbank van oordeel dat eisers stelling dat de Gezinsherenigingrichtlijn een onvoorwaardelijk en absoluut recht op gezinshereniging behelst geen doel treft...
 • LJN BC5098, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/24346
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikelen 6 en 13 van het Associatiebesluit 1/80 / intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht / legale arbeid
  De rechtbank overweegt in de eerste plaats dat gelet op het feit dat eiser de Turkse nationaliteit bezit en hier te lande heeft gewerkt dient te worden bezien of hij werknemer is in de zin van artikel 6 van het Besluit 1/80...
 • LJN AF8563, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/90281, 02/90279 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / Azerbeidzjan / geloofwaardigheid asielrelaas. De rechtbank stelt dat uit het bestreden besluit en het verhandelde ter zitting niet duidelijk is geworden of verweerder de aanvraag van verzoeker, afkomstig uit Azerbeidzjan, als gevolg van twijfel aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen heeft willen afwijzen...
 • LJN BJ1558, Hoger beroep, 200808088/1/V1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv / middelenvereiste / duurzaam / bijstandsnorm

  Anders dan de rechtbank heeft overwogen, kan voor haar oordeel geen steun worden gevonden in de hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeling van 13 juli 2007. In die uitspraak is overwogen dat de hoogte van het verworven inkomen niet bepalend is voor...

 • LJN AS5990, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/58271
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Iran / TBV 1999/22 / contra-indicatie. Eiser heeft een beroep gedaan op het beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Iran. Onder verwijzing naar uitspraak AWB 02/79304 van de rechtbank Assen had, volgens eiser, verweerder de contra-indicatie van 14 januari 2002 niet mogen tegenwerpen, omdat deze contra...
 • LJN AX6304, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/857
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arbeid als zelfstandige / wezenlijk Nederlands belang / advisering. Een bestuursorgaan dat advies inwint draagt uit hoofde van artikel 3:2 Awb (mede) de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige advisering, zodat het zich dient te vergewissen van de zorgvuldigheid van ieder onderzoek waarvan het de resultaten aan een besluit ten grondslag legt...
 • LJN BC0711, Hoger beroep, 200703563/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv-aanvraag / verruimde gezinshereniging / toetsingskader / artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van Richtlijn 2003/86/EG / geen directe werking
  Zoals blijkt uit de uitspraak van 24 december 2002 in zaak nr. 200205300/1 (JV 2003/76) dient de rechter zich, gelet op de beoordelingsruimte die de minister bij artikel 3...
 • LJN AF7074, Hoger beroep, 200206536/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200206536/1. Datum uitspraak: 6 maart 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [vreemdeling], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage van 10 oktober 2002 in het geding tussen: appellant en de Minister van Buitenlandse Zaken...
 • LJN BC9442, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/31945
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Regulier / voortgezet verblijf / artikel 8 EVRM / gerechtvaardigde inmenging
  Eiser heeft op 2 oktober 2001 een asielaanvraag ingediend. Eiser is in het bezit gesteld van een amv-vergunning, laatstelijk verlengd tot 2 april 2004. Eiser heeft aanvraag om wijziging en verlenging van de verblijfsvergunning...
 • LJN BG3325, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 08/256, 08/257
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Regulier / arbeid als wetenschappelijk onderzoeker / zorgvuldigheid
  Eiser is vanaf 16 februari 1996 tot 1 september 2002 in het bezit geweest van een verblijfsvergunning regulier onder de beperking ‘studie’. Bij besluit van 19 augustus 2002 is zijn aanvraag om verlenging van deze verblijfsvergunning...
 • LJN BB8837, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/23586
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Toetsingskader aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf als kennismigrant
  In hoeverre kunnen andere criteria dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring – zoals marktconformiteit van het salaris, solvabiliteit van de werkgever en kwalificaties van eiser - een rol spelen bij de beoordeling...
 • LJN BC5097, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/18417, 06/35614
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Associatiebesluit 1/80 / arbeid als zelfstandige / eerste toelating / ontbreken gegevens
  In geschil is of eiser, van Turkse nationaliteit, in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking "arbeid als zelfstandige". Deze aanvraag ziet op eerste toelating tot Nederland...
 • LJN BD8363, Voorlopige voorziening, AWB 07/23351
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag vvrbt met doel ‘arbeid als zelfstandige’ / herhaalde aanvraag / geldend beleid
  Verzoeker heeft eerder aanvragen ingediend tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘arbeid als zelfstandige’. Uit B5/7.7 en B5/7.8 van de Vc 2000 blijkt dat de aard van...
 • LJN BD0246, Hoger beroep, 200708950/1, 200708954/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv-procedure / andere voorwaarde in beschikking op bezwaar / legalisatie en verificatie / verificatieonderzoek / motivering
  In het primaire besluit heeft de minister de aanvraag van [appellant 1] afgewezen omdat haar huwelijk niet is ingeschreven in de GBA. In bezwaar heeft zij een brief van de gemeente 's...
 • LJN AL1777, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/90139, 02/91518 OVERIO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Overgangsrecht / ongewenstverklaring. Verweerder stelt allereerst dat op de aanvraag van eiser het nieuwe materiële recht van toepassing is. De aanvraag voor een verblijfsvergunning met als doel verblijf bij Nederlandse partner is afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde. De rechtbank overweegt...
 • LJN AZ8902, Hoger beroep, 200605778/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Gezinsleven / art. 8 EVRM In voormelde paragraaf B2/13.2.3.4 is neergelegd dat bij de belangenafweging die deel uitmaakt van de beoordeling of op de minister een positieve verplichting rust, een zwaar gewicht wordt toegekend aan de omstandigheid dat de hoofdpersoon bij wie verblijf wordt beoogd bij het...
 • LJN BB8835, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/23594
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-aanvraag / kennismigrant / toetsingskader / criteria
  In hoeverre kunnen andere criteria dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring – zoals marktconformiteit van het salaris, solvabiliteit van de werkgever en kwalificaties van eiser - een rol spelen bij de beoordeling. Uit de toelichting...
 • LJN AS8214, Hoger beroep, 200205298/1-A
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 april 2001 heeft de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) een aanvraag van appellante om haar een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.
 • LJN AY8133, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/8221
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  14-1-brief / discretionaire bevoegdheid / beleid. Tussen partijen is in geschil of verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om eiseres in het bezit te stellen van een verblijfsvergunning regulier op grond van artikel 3...
 • LJN BI1736, Hoger beroep, 200806526/1/V2
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv-procedure / pleegkind / gezinsleven / inherente afwijkingsbevoegdheid
  De omstandigheden ter zake waarvan de door de minister gegeven motivering naar het oordeel van de rechtbank tekort schiet, zien op de gezinssituatie en de leefomstandigheden van de vreemdelingen. Die omstandigheden zijn door...
 • LJN AF1233, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/55137 BEPTDN, 02/55134 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Iran / gelijkheidsbeginsel / dossier broer eiser. Broers van eiser hebben activiteiten verricht voor de Iraanse Tudeh-partij. Eén broer is hier te lande toegelaten als vluchteling. De geloofwaardigheid van eisers verklaringen is op voorhand aangetast wegens het toerekenbaar ontbreken van documenten ter...
 • LJN BC9007, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/50723, 06/50726
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verblijfsvergunning regulier / wezenlijk cultureel belang / onvolledig advies van het Ministerie van OC&W / strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel / motiveringsgebrek
  Eiseres en haar dochter hebben op 14 december 1999 een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd...
 • LJN AE9482, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/61472, 02/61467
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / schadevergoeding. Het beroep van Armeense eiser dient gegrond te worden verklaard omdat verweerder ten onrechte de asielaanvraag van eiser heeft afgedaan in de AC-procedure. Eiser heeft om schadevergoeding verzocht voor de dagen die hij ten onrechte niet in een OC heeft doorgebracht. De...
 • LJN AF1228, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/53901 BEPTDN, 02/53899 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Azerbeidzjan / vestigingsalternatief / Nagorno-Karabach. Eiseres stelt van Armeense afkomst te zijn. Zij is in 1990 door Russische soldaten van Azerbeidzjan naar Oekraïne geëvacueerd. Er bestaat twijfel aan de stelling dat eiseres etnisch Armeense uit Azerbeidzjan is. Zij heeft een vals document overgelegd ter staving van haar identiteit...
 • LJN BA2120, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/40344
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Turkse zelfstandige / wezenlijk Nederlands economisch belang / standstill-bepaling Verweerder heeft de bedrijfsomschrijving van eiser aangemerkt als de in paragraaf B5/9.1.4. van de Vc 2000 genoemde overige horecabedrijven, zodat met de bedrijfsactiviteit van eiser volgens verweerder geen wezenlijk Nederlands...
 • LJN BB7170, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/10368
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voortgezet verblijf / verblijfsgat / geprivilegieerde status
  Eiser vraagt wijziging van de beperking ‘verblijf bij partner’ in ‘voortgezet verblijf’. De rechtbank overweegt dat de aanvraag terecht is afgewezen omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarde dat eiser drie jaar hier te lande heeft verbleven als houder van een verblijfsvergunning...
 • LJN AE6171, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/40337 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / Angola / categoriale bescherming. Het betoog van eiseres dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld door de afspraak uit 1999 tussen verweerder en de rechtshulpverlening eenzijdig op te zeggen en zaken van Angolese asielzoekers in het AC af te doen zonder dat de rechter heeft geoordeeld...
 • LJN AE9483, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/67753, 02/67756
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / herhaalde aanvraag / nova. Een Iraanse asielzoeker heeft bij zijn herhaalde aanvraag een dagvaarding overgelegd. Deze dagvaarding had, gelet op de datum van bekendmaking daarvan en de datum van de zitting in de eerste asielprocedure, niet in die eerste procedure overgelegd kunnen worden...
 • LJN BD8574, Hoger beroep, 200800138/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  artikel 3.74 Vb 2000 / referentie netto-minimumloon in beleid is redelijke wetsuitleg en conform bedoeling wetgever
  Vastgesteld moet worden dat de aanhef van artikel 3.74 van het Vb 2000 niet spoort met onderdeel d van dit artikel, aangezien de aanhef van dit artikel refereert aan het netto-inkomen...
 • LJN BH9272, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/31327
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schrijnendheid / brief minister van Justitie van 21 februari 2007 / checklist bij interne WI 2005/3
  Verweerder heeft de aanvraag van eisers op goede gronden niet getoetst aan de interne Werkinstructie 2005/3, maar aan het beleid zoals neergelegd in de brief van de minister van Justitie van 21 februari 2007...
 • LJN AF7155, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/82519, 02/82518
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afgeleide vluchtelingenstatus / nareiscriterium. Het geschil betreft de vraag of eiseres en haar kinderen voor een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder e, Vw 2000 in aanmerking komen. Aan de echtgenoot van eiseres is een vvtv verleend. Die vvtv wordt ingevolge artikel...
 • LJN AZ4215, Hoger beroep, 200604478/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv / gezinshereniging / EG-Richtlijn 2003/86 Geoordeeld moet worden dat het bij artikel 3.22, eerste lid, aanhef en onder a, gelezen in verband met artikel 3.74, eerste lid, aanhef en onder a, en bij artikel 3.22, tweede lid, Vb 2000 gestelde vereiste voor gezinshereniging en gezinsvorming, als bedoeld...
 • LJN BD4997, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/13322, 07/13323
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag ‘het ondergaan van een medische behandeling’ / paspoort / mvv / hardheidsclausule / horen
  De aanvraag van eiseres om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking “het ondergaan van een medische behandeling” is afgewezen bij besluit van 28 augustus 2006, wegens het ontbreken van een paspoort en een mvv...
 • LJN BF0126, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/40213
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Turkse zelfstandige / artikel 41 van het Aanvullend Protocol
  Zoals ook is overwogen in de uitspraken van de Afdeling van 11 maart 2004 (LJN: AO8112) en 20 mei 2005 (LJN: AT6747), werd de eis van een wezenlijk Nederlands belang - zoals ten tijde van het bestreden besluit opgenomen in artikel 3.30, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vb ...
 • LJN BE9631, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/46831
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 8 EVRM / belangenafweging
  Eiseres heeft een verblijfsvergunning aangevraagd voor verblijf bij echtgenoot. Referent voldoet niet aan het middelenvereiste. In het kader van artikel 8 EVRM overweegt de rechtbank dat gebleken is dat eiseres en haar echtgenoot al vele jaren samen zijn en inmiddels meer dan 20 jaar zijn getrouwd...
 •