Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994

 

Artikel 164
1
Op de eerste vordering van de in artikel 159, onderdelen a en b, bedoelde personen is de bestuurder van een motorrijtuig, tegen wie door een van die personen proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van overtreding van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift, verplicht tot overgifte van het hem afgegeven rijbewijs dan wel het hem door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs en, indien hem daar een internationaal rijbewijs is afgegeven, dat bewijs.
2
De in het eerste lid bedoelde vordering wordt gedaan in geval van overtreding van:
a
artikel 8, indien bij een onderzoek als bedoeld in het tweede lid, van die bepaling blijkt of, bij ontbreken van een dergelijk onderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed;
b
artikel 8, indien bij een onderzoek als bedoeld in het derde lid van die bepaling blijkt of, bij het ontbreken van een dergelijk onderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed;
c
artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid;
d
overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met vijftig kilometer of meer door een bestuurder van een motorrijtuig anders dan een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder;
e
overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met dertig kilometer of meer door een bestuurder van een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder.
3
De in het eerste lid bedoelde vordering kan worden gedaan indien door de overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht.
4
De ingevorderde bewijzen worden tegelijk met het proces-verbaal onverwijld opgezonden aan de officier van justitie. De officier van justitie is bevoegd de ingevorderde bewijzen onder zich te houden totdat de strafbeschikking onherroepelijk is geworden, de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan of, indien bij die strafbeschikking of uitspraak de bestuurder de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen onvoorwaardelijk is ontzegd, tot het tijdstip waarop de ontzegging is verstreken, indien:
a
bij het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde onderzoek is gebleken of, bij ontbreken van een dergelijk onderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger was dan 785 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,8 milligram alcohol per milliliter bloed;
b
bij het tweede lid, onderdeel b, bedoelde onderzoek is gebleken of, bij ontbreken van een dergelijk onderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger was dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed;
c
de maximumsnelheid met 70 kilometer of meer is overschreden door een bestuurder van een motorrijtuig anders dan een bromfiets;
d
indien de maximumsnelheid met dertig kilometer of meer is overschreden door een bestuurder van een bromfiets, dan wel
e
op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede of derde lid zal begaan.
5
De officier van justitie is bevoegd de toepassing van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid te schorsen indien:
a
de geldigheid van de bewijzen ingevolge artikel 131, derde lid, onderdeel a, voor alle categorieën van motorrijtuigen waarvoor zij zijn afgegeven, wordt geschorst;
b
de bewijzen ingevolge artikel 124 voor alle categorieën van motorrijtuigen waarvoor zij zijn afgegeven, ongeldig worden verklaard voor een bepaald deel van de geldigheidsduur;
c
een rechterlijke uitspraak of strafbeschikking waarbij de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd, voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden.
De schorsing duurt voort zolang de bewijzen ingevolge de onderdelen a, b en c ongeldig zijn.
6
Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. Teruggave vindt eveneens plaats, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zal worden opgelegd, dan wel geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur dan de tijd gedurende welke de bewijzen zijn ingevorderd of ingehouden geweest. Teruggave vindt ten slotte plaats indien het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet binnen zes maanden na de dag van invordering is aangevangen, dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd.
7
In geval van toepassing van het eerste lid kan het motorrijtuig, voor zover geen andere bestuurder beschikbaar is of de bestuurder niet aanstonds voldoet aan de vordering, onder toezicht of, voor zover degene die het proces-verbaal opmaakt zulks nodig oordeelt, in bewaring worden gesteld. In het laatste geval zijn de artikelen 170, tweede lid, tweede en derde volzin, vierde en vijfde lid, 171, 172 en 173, eerste lid, van deze wet en de artikelen 5:25, eerste lid, 5:26, 5:29, tweede en derde lid, 5:30, eerste, tweede en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. Teruggave van het motorrijtuig vindt slechts plaats indien aan de vordering is voldaan of indien de officier van justitie zich niet langer tegen de teruggave verzet.
8
In geval van toepassing van het eerste of vierde lid kan elke belanghebbende bij klaagschrift daartegen opkomen. Zolang in de zaak nog geen vervolging is ingesteld, wordt het klaagschrift ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar het in het eerste lid bedoelde feit werd begaan, en anders ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de vervolging plaatsvindt of, in geval van verzet tegen een uitgevaardigde strafbeschikking, zou worden voortgezet, dan wel het laatst plaatsvond. Artikel 552 a, derde en vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering is verder van overeenkomstige toepassing. De raadkamer van het gerecht geeft zo spoedig mogelijk, na de belanghebbende, desverlangd bijgestaan door diens raadsman, te hebben gehoord, althans opgeroepen, zijn met redenen omklede beslissing, welke onverwijld aan de belanghebbende wordt betekend. Tegen de beslissing kan door het openbaar ministerie binnen veertien dagen daarna en door de belanghebbende binnen veertien dagen na de betekening beroep in cassatie worden ingesteld. De Hoge Raad beslist zo spoedig mogelijk.
9
Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. De artikelen 89, derde tot en met zesde lid, 90, 91 en 93 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO3820, Hoger beroep, 20.004645.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Wat er ook zij van de hetgeen is aangevoerd met betrekking tot de uitslag van het voorlopige onderzoek naar uitgeademde lucht, blijkt naar het oordeel van het hof uit het vorenomschrevene, in onderlinge samenhang bezien, van voldoende feiten en omstandigheden op grond waarvan de politie kon overgaan...
 • LJN AT7049, Hoger beroep, 21-007231-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft zich tot twee maal toe schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig levensbedreigend delict ten opzichte van een aanzienlijk aantal personen. Hij heeft, uit woede over een hem die nacht overkomen incident bij een uitgaansgelegenheid en onder invloed van een aanzienlijke hoeveelheid...
 • LJN AZ4154, Eerste aanleg - meervoudig, 19.606184-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft aangevoerd dat de uitslag van de ademanalyse niet bepalend kan zijn voor de hoeveelheid alcohol die zij zou hebben gebruikt voordat het ongeval plaats had. Nadat zij de politie telefonisch had gesproken, is zij naar de buurvrouw gegaan. Zij heeft met de buurvrouw en andere aanwezigen...
 • LJN AX9360, Hoger beroep, 20-012201-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 287 Wetboek van Strafrecht; Art. 7 Wegenverkeerswet 1994; doodslag in het verkeer; doorrijden na ongeval; Verdachte heeft voorafgaand aan de aanrijding veel alcoholhoudende drank gedronken en op zeer gevaarzettende wijze gereden, waarbij hij vóór de fatale aanrijding ook andere verkeersdeelnemers in reeel gevaar had gebracht...
 • LJN BB0983, Eerste aanleg - meervoudig, 05/700425-07, 05/702013-06, 05/930264-06, 05/651890-06, 05/651527-06, 05/650561 (tul), 01/856625 (tu
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank Arnhem heeft een 29-jarige verdachte van een reeks verkeersdelicten, mishandelingen van zijn ex-vriendin, een vernieling en een valsheid in geschrifte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Gedurende de proeftijd valt verdachte onder toezicht van de reclassering...
 • LJN BI0780, Hoger beroep, 20-001302-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Hennepteelt en hennephandel in verband van criminele organisatie. Witwassen. (1) Telefoontaps met geheimhouders (advocaten, artsen) in dossier die in strijd met art. 126aa Sv niet zijn vernietigd. Hof onderzoekt de hoeveelheid en de inhoud van deze tapgesprekken. Verweer dat OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard, wordt verworpen...
 • LJN BI1537, Eerste aanleg - meervoudig, 10/821589-07 en 10/641325-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Promis-vonnis. Artikelen 6 en 9 WVW. Dodelijk verkeersongeval. Hoogst roekeloos rijgedrag door in beschonken toestand te gaan autorijden, daarbij de maximumsnelheid ver te overschrijden en diverse andere verkeersregels te negeren. Daarnaast (op eerdere datum) besturen van een auto tijdens rijontzegging...
 • LJN AW1630, Hoger beroep, 21-002505-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof heeft twee verdachten die met hun auto's de auto van een derde verdachte, met daarin diens vriendin, op zeer onvoorzichtige wijze, hebben opgejaagd, mede ten gevolg waarvan die derde verdachte bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, waarbij diens vriendin als gevolg van dat verkeersongeval enkele dagen later is overleden, veroordeeld tot ...
 • LJN AA5913, Eerste aanleg - meervoudig, 10/221285-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/221285-99 Datum uitspraak: 24 mei 2000 Tegenspraak VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: verdachte geboren te [plaats,land] op [geboortedatum,geboortejaar], wonende te [adres, woonplaats]. Dit...
 • LJN AZ4196, Eerste aanleg - meervoudig, R. Stoete
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Art. 6 WVW1994; verminderde toerekeningsvatbaarheid door alcoholafhankelijkheid en een persoonlijkheidsstoornis. Verdachte heeft na het drinken van een aanzienlijke hoeveelheid alcohol zijn auto, een Landrover, bestuurd. Verdachte is door de politie aangehouden en uit de afgenomen blaastest bleek het...
 • LJN AZ4102, Eerste aanleg - meervoudig, 19/606317-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank heeft uit de houding van verdachte ter terechtzitting niet de indruk gekregen dat hij voldoende inziet dat alcoholgebruik de rijvaardigheid negatief kan beinvloeden.
 • LJN AF2052, Hoger beroep, 21-001659-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-001659-02 Uitspraak dd.: 17 december 2002 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Arnhem meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Zwolle van 25 juni 2002 in de strafzaak tegen [verdachte] geboren te [geboorteplaats]...
 • LJN AQ4391, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005039-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Aanrijding met dodelijk gevolg na alcohol gebruik
 • LJN AO2815, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004841-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De officier van justitie beschuldigde de verdachte ervan dat hij met zijn terreinwagen een groep langs de weg wandelende personen heeft geprobeerd te doden door op hun in te rijden, maar achtte bewezen dat hij heeft geprobeerd hun zwaar te verwonden. Verder beschuldigde de OvJ verdachte ervan dat hij...
 • LJN BI2403, Eerste aanleg - meervoudig, 09/758322-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Het zwaarste verwijt dat de rechtbank verdachte maakt, is dat hij op 16 oktober 2007, om aan controle door de politie te ontkomen, welbewust als bestuurder van een grote, zware auto, waarvan hij de snelheid had laten opvoeren, de levens van mede-weggebruikers, zowel buiten als binnen de bebouwde kom,...
 • LJN AY5838, Hoger beroep, 21-006346-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het bewezene levert op de misdrijven
  ten aanzien van het onder 1 primair bewezenverklaarde:
  Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.
  ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde:
  Opzettelijk...
 • LJN BA7651, Cassatie, 01778/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Strafmotivering. De aan de HR gezonden brief van het Hof maakt dat de strafoplegging ontoereikend is gemotiveerd. CAG over invorderen, inhouden en ongeldig verklaren van het rijbewijs.
 • LJN BC5513, Hoger beroep, 21-003454-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Door de verdediging is aangevoerd dat het openbaar ministerie terzake van de feiten 2 en 3 niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat er slechts 1 XTC-pil bij verdachte werd aangetroffen en een hoeveelheid van 2 gram hennep. Dit had volgens de raadsvrouw moeten worden afgedaan met een sepot dan wel een transactie...
 • LJN AT2708, Cassatie, 02209/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Grondslagverlating. De wetgever heeft v.w.b. het verbod om een motorrijtuig te besturen of te doen besturen na een vordering tot overgifte van het rijbewijs dan wel gedurende de tijd dat het rijbewijs is ingevorderd en nog niet is teruggegeven, in art. 9.4 en 9.7 jo. art. 176.3 WVW 1994 voorzien in twee onderscheiden strafbaarstellingen, al naar gelang de ...
 • LJN BD7649, Eerste aanleg - meervoudig, 06/558538-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  roekeloos - onder invloed van alcohol - rijgedrag verdachte bij verkeersongeval in Putten op 3 november 2007 met zwaargewonden leidt tot maximale werkstraf en een rijontzegging van twee jaar
 • LJN BA3976, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700463-06; 03/411046-06 (ttzgev);VTVV 10/276624-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Ten tijde van de opsporing door de politie bestond er voldoende redelijk vermoeden van schuld in de zin van artikel 9 van de Opiumwet om tot controle van de personenauto van verdachte over te gaan. Wettig en overtuigend bewezen dat verdachte dealer van verdovende middelen is. Ondanks herhaaldelijke politiecontrole heeft hij deze activiteit niet gestaakt.
 • LJN AW1624, Hoger beroep, 21-002506-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  "Het hof heeft twee verdachten die met hun auto's de auto van een derde verdachte, met daarin diens vriendin, op zeer onvoorzichtige wijze, hebben opgejaagd, mede ten gevolg waarvan die derde verdachte bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, waarbij diens vriendin als gevolg van dat verkeersongeval enkele dagen later is overleden, veroordeeld tot ...
 • LJN AZ1416, Hoger beroep, 20-001480-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De eerste rechter heeft recht gedaan op een onjuiste grondslag, namelijk de grondslag van de tenlastelegging vervat in de inleidende dagvaarding gedateerd 27 januari 2006, welke dagvaarding is ingetrokken. Het hof vernietigt het vonnis en doet in hoger beroep recht op grondslag van de tenlastelegging...
 • LJN AZ4586, Eerste aanleg - meervoudig, 15/600714-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  At. 6 WVW1994; art. 5 WVW1994; art. 9 lid 7 WVW1994; art. 8 WVW1994. Verdachte heeft zich in korte tijd schuldig gemaakt aan een reeks van overtredingen van voorschriften uit de Wegenverkeerswet 1994. Hij heeft in september 2005 zeer onvoorzichtig en onoplettend gereden door bij nacht op een kruising door rood licht te rijden en linksaf te slaan...
 • LJN BC7837, Hoger beroep, 21-003979-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte had voorafgaand aan de botsing van dermate veel alcoholhoudende drank genuttigd dat hij redelijkerwijs absoluut niet meer in staat moest worden geacht zijn auto te besturen. Uit de wijze van rijden van verdachte blijkt dat hij zich niet heeft bekommerd om de mogelijke gevolgen...
 • LJN BF9534, Hoger beroep, 20-003060-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 6 WVW 1994. Roekeloosheid? Dragen veiligheidsgordel.
 • LJN BJ4909, Hoger beroep, 20-004632-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte komt als bestuurder van een personenauto tijdens een inhaalmanoeuvre op een provinciale weg in frontale aanrijding met een motorrijder, waardoor de motorrijder komt te overlijden. Geen voorwaardelijk opzet op de dood van de motorrijder; vrijspraak van doodslag. Bewezenverklaring van overtreding...
 • LJN AY4844, Eerste aanleg - meervoudig, 10/821710-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte is als bestuurder van een auto, terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde, over een doorgetrokken streep gereden, op de verkeerde weghelft terechtgekomen en ingereden op een tegemoetkomende auto, te weten een Suzuki. Deze Suzuki is na de aanrijding in de slip geraakt, waardoor deze...
 • LJN AU8184, Eerste aanleg - meervoudig, 02/801140-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank Breda heeft vandaag, op 15 december 2005, uitspraak gedaan in de rechtszaken tegen twee personen die ervan werden verdacht op 19 augustus 2005 een 16 jarig meisje dat op haar fiets naar huis reed uit haar werk, van het leven te hebben beroofd door haar geen voorrang te verlenen, waardoor zij met hun auto tegen haar zijn aangereden...
 • LJN BA0968, Raadkamer, 07/90 RDK
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Invordering rijbewijs, inhouding rijbewijs, nieuw argument, uitslag, belangen andere weggebruikers
 • LJN BA5835, Cassatie, 01906/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 423.4 Sv. Partieel appel. Het Hof heeft voor een in eerste aanleg berecht feit, waarbij enkel voor dat feit de bijkomende straf was uitgesproken en dat feit wegens de beperking van het hoger beroep niet aan het oordeel van het Hof was onderworpen, de bijkomende straf verzwaard. Daarbij heeft het Hof miskend dat art...
 • LJN BC6706, Hoger beroep, 21-001661-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte wilde een bloedproef en de kosten daarvan moesten in mindering worden gebracht op de bekeuring. Politie is geen incassobureau.
 • LJN BI6819, Eerste aanleg - meervoudig, 10/641017-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Promis. Inrijden op politie-agent. Geen aanmerkelijke kans op de dood, wel aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel. Voorwaardelijk opzet.
 • LJN AZ6481, Eerste aanleg - meervoudig, 19/605150-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van hetgeen verdachte ter terechtzitting naar voren heeft gebracht van oordeel dat verdachte, die ten tijde van het plegen van het feit nog maar enkele maanden over een rijbewijs beschikte, nog immer niet ten volle de verwerpelijkheid van zijn ronduit onbeschofte verkeersgedrag inziet...
 • LJN AR8436, Cassatie, 00948/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verdachte reed terwijl zijn rijbewijs was ingehouden en klaagt in de strafzaak dat de inhouding ongeldig was want i.s.m. HR LJN AG3621 gedaan door parketsecretaris. HR: De invordering (en eventuele inhouding) van het rijbewijs is van kracht zolang het rijbewijs niet is teruggegeven. Deze veiligheidsmaatregel...
 • LJN BJ2685, Hoger beroep, 23-005414-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aan de verdachte is geen rijbewijs afgegeven voor de categorie waaronder de bromfiets valt. Het rijbewijs was afgegeven in de categorieën A en B en het was de verdachte na de invordering daarvan daarom verboden te rijden op/in een voertuig van die categorieën. Het onderdeel “een motorrijtuig, (tweewielige bromfiets...
 • LJN AE4570, Eerste aanleg - meervoudig, 07.410085-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.410085-02 Uitspraak: 25 juni 2002 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: naam verdachte, geboren op Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 11 juni 2002. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AO4653, Hoger beroep, 20.000647.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De advocaat-generaal en de raadsvrouwe hebben, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 23 september 2003, Nieuwsbrief Strafrecht 2003, no. 349, betoogd, dat, nu de beslissing tot (voortgezette) inhouding van een rijbewijs voorbehouden is aan de officier van justitie en niet...
 • LJN BD0622, Eerste aanleg - meervoudig, 10/631205-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  6 WVW, dodelijk ongeluk, invloed van methadon op rijvaardigheid
 • LJN BI1538, Eerste aanleg - meervoudig, 10/800296-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Aanrijding onder invloed van alcohol waarbij voetgangster om het leven komt; geen causaal verband tussen rijden onder invloed en het ongeval; vrijspraak artikelen 6 en 5 WVW 1994.
  Promis-vonnis. Artikelen 5, 6 en 8 WVW 1994. Dodelijk verkeersongeval. Het verwijtbare gedrag van de verdachte is gelegen...
 • LJN AB1746, Eerste aanleg - meervoudig, 006079-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA Parketnummer: 006079-99 1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: [gedaagde], [geboortedatum en plaats], [adres], heeft de vierde kamer van deze rechtbank het volgende vonnis gewezen...
 • LJN BB6371, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460398-07 en 06/558158-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte wordt veroordeeld tot rijontzegging, schadevergoeding en gevangenisstraf voor feiten die hij gepleegd heeft onder invloed van alcohol. (Promis)
 • LJN BD8468, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830237-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Vrijspraak poging doodslag in verkeerszaak, wegens ontbreken opzet op de dood van het slachtoffer. Bewezenverklaring voor art. 6 wegenverkeerswet 1994, roekeloos gereden onder invloed van alcohol en met overschrijding van de ter plaatse geldende maximum snelheid, tegen slachtoffer gebotst.
 • LJN BD2524, Hoger beroep, 21-004656-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Een beginnend bestuurder heeft onder invloed van alcoholhoudende drank een ongeval veroorzaakt waarbij het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Het hof is van oordeel dat verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld, hetgeen wordt aangemerkt als een vorm van schuld zoals bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994...
 • LJN BI3091, Hoger beroep, 20-002479-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 8 WVW 1994. Op grond van de verklaring van de deskundige van het NFI is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is dat het bloedalcoholgehalte van verdachte werd veroorzaakt doordat het lichaam van verdachte die alcohol zelf zou hebben aangemaakt, noch dat er bij de gebruikte meetmethode sprake is geweest van een verhoogde, dan wel een vals...
 • LJN AF1214, Eerste aanleg - meervoudig, 06/041754-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Meervoudige kamer voor strafzaken Parketnummer: 06/041754-02 Uitspraak d.d.: 27 november 2002 tegenspraak / dip VERKORT VONNIS in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] ([land]) op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres], thans gedetineerd in het huis van bewaring te Zutphen...
 • LJN BA5387, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830295-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Het ongeval waarbij het slachtoffer om het leven is gekomen, heeft grote gevolgen gehad voor alle betrokkenen, gevolgen die zich nog lange tijd zullen laten voelen. Zoals reeds overwogen, is dit ongeval te wijten aan de verdachte, hetgeen betekent dat ook de verdachte zal moeten leven met zijn aandeel in het ongeval.
 • LJN BE7972, Hoger beroep, 2200461406
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Onder invloed van alcohol verkerende automobilist veroorzaakt verkeersongeval. Twee slachtoffers overlijden ter plekke, een derde loopt zwaar lichamelijk letsel op. Het hof legt aan de verdachte een gevangenisstraf van 40 maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 5 jaren op.
 • LJN AW1620, Hoger beroep, 21-002423-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  "Het hof heeft twee verdachten die met hun auto's de auto van een derde verdachte, met daarin diens vriendin, op zeer onvoorzichtige wijze, hebben opgejaagd, mede ten gevolg waarvan die derde verdachte bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, waarbij diens vriendin als gevolg van dat verkeersongeval enkele dagen later is overleden, veroordeeld tot ...
 • LJN BC3224, Eerste aanleg - meervoudig, 16/442847-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  MK-snelrecht. Ontkennende verdachte.
 •