Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ7188, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2352
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 6 Besluit 1/80 / vermelding naam werkgever De rechtbank is van oordeel dat de vermelding van de naam van de werkgever van eiser in de beperking verbonden aan eisers verblijfsvergunning en op eisers verblijfsdocument, zich niet verdraagt met artikel 6, eerste lid, van het Besluit 1/80. De strekking...
 • LJN AE8375, Voorlopige voorziening, AWB 01/62150
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Amv / leeftijdsonderzoek / ex-nunctoetsing. Niet in het geding is dat verzoeker mogelijk minderjarig was ten tijde van zijn asielaanvraag. Verweerder is echter van oordeel dat het verschil tussen de door verzoeker opgegeven leeftijd en de leeftijd zoals die is vastgesteld aan de hand van het leeftijdsonderzoek...
 • LJN AZ6311, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/32926 e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  14-1-brief, medische behandeling, schrijnende situatie, aanbiedingsbrief, mvv-vereiste Verweerder meent dat het zijdens verzoekster sub 1 gedane beroep op het bepaalde in artikel 17, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 faalt. Medische behandelingen en medicatie zijn in het land van herkomst...
 • LJN BA7142, Hoger beroep, 200701350/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Mvv-vereiste / medische consequenties op langere termijn Door de mogelijke consequenties, die het achterwege blijven van een medische behandeling op langere termijn voor de vreemdeling heeft, bij haar beoordeling te betrekken, heeft de rechtbank niet onderkend dat dergelijke omstandigheden bij beantwoording...
 • LJN AT5762, Voorlopige voorziening, AWB 05/11037
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / beperking / wijziging verblijfsdoel. In artikel 3.4, eerste lid, Vb 2000 zijn de beperkingen opgesomd waaronder een reguliere verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 Vw 2000 kan worden verleend. Uit de Nota van Toelichting bij de artikelen 3.6 en 3.100 Vb 2000 blijkt dat het...
 • LJN AL8251, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/27553
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / medische situatie. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit uit artikel 3 Rva 1997 rechtsreeks voort dat vreemdelingen die behoren tot een van die categorieën, recht hebben op opvang. De rechtbank sluit zich in dat verband aan bij het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank van 2 mei 2003 ...
 • LJN AO1415, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/43419, 02/43422
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Medische behandeling / financieringsvereiste. Eiser is een verblijfsergunning voor medische behandeling geweigerd, omdat niet zou zijn voldaan aan de vereisten dat Nederland het meest aangewezen land is voor de behandeling en dat de financiering deugdelijk is geregeld. Het bestreden besluit is gebaseerd...
 • LJN AX4276, Voorlopige voorziening, AWB 05/29093
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / onderscheid naar nationaliteit / artikel 26 IVBPR. Met betrekking tot het beroep van verzoekster op artikel 26 IVBPR overweegt de voorzieningenrechter het volgende. De Afdeling heeft bij uitspraak 200508648/1 van 31 januari 2006 geoordeeld dat er geen grond is voor het oordeel dat aan...
 • LJN AI1412, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1188
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Angola / amv / adequate opvang. De rechtbank is van oordeel dat de gehoren geen aanknopingspunten bevatten voor de conclusie dat eiser een onderzoek naar adequate opvang in het land van herkomst heeft gefrustreerd. Eiser heeft op adequate wijze de vragen over zijn woonomgeving en adressen beantwoord...
 • LJN AT4970, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/55242
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Zetelovereenkomst / artikel 1 sub m Vw 2000. In geschil is de vraag of verweerder terecht het standpunt heeft ingenomen dat de vreemdelingenwetgeving ten aanzien van eiseres niet van toepassing is omdat zij op grond de zogeheten Zetelovereenkomst (het Verdrag tussen de ... en Nederland) de ‘uitgezonden status’ in de zin van paragraaf B12/3...
 • LJN AZ0068, Eerste aanleg - enkelvoudig, VK-06_3783
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  n.v.t.
 • LJN AR3411, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/26987
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / vrijstellingsgronden / discriminatie. De rechtbank ziet zich geplaatst voor beantwoording van de vraag of de ongelijke behandeling van een Nederlander ten opzichte van een gemeenschapsonderdaan met betrekking tot het mvv-vereiste bij aanspraken in het kader van gezinshereniging, strijdig is met het discriminatieverbod ex artikel 26 IVBPR...
 • LJN AR6875, Voorlopige voorziening, AWB 04/11217
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voorlopige voorziening / 14-1-brief. De voorzieningenrechter constateert op basis van diverse kamerstukken dat verweerder bij schrijnende gevallen een onderscheid maakt tussen diegenen die een 14-1-brief hebben geschreven tijdens een lopende bezwaarprocedure en diegenen die een dergelijke brief hebben geschreven nadat ze zijn uitgeprocedeerd...
 • LJN AZ4027, Hoger beroep, 200604725/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Verlenging geldigheidsduur verblijfsvergunning / mensenhandel. De rechtbank heeft niet onderkend dat voor de betekenis van artikel 3.88 Vb 2000 de tekst van die bepaling als uitgangspunt dient te worden genomen. Aangezien in het artikel in duidelijke bewoordingen is neergelegd dat de vreemdeling tegen...
 • LJN BA1059, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/48912
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / vrijstelling / artikel 8 EVRM De Afdeling ziet gelet op haar uitspraken van 28 september 2004 (LJN AR3843) en 5 januari 2006 (LJN AU9441) geen ruimte om in zaken waarin een toelatingsaanvraag wordt geweigerd wegens het ontbreken van een mvv, te toetsen aan artikel 8 van het EVRM. Een dergelijke...
 • LJN AV1943, Voorlopige voorziening, AWB 05/34030
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / herhaalde aanvraag / wijziging van recht / WBV 2005/46. Betreft een tweede aanvraag voor een vergunning tot verblijf met als doel ‘verblijf bij (zelfde) partner’. Verweerder heeft verwezen naar zijn eerdere besluit van 13 december 2002 en geoordeeld dat gesteld noch gebleken is van nieuwe feiten en omstandigheden in de zin van artikel 4...
 • LJN AZ4906, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/22313
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arbeidsmarktaantekening/Wav/wijziging verblijf/geen recht op voortgezet verblijf.
  Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat eiser niet heeft voldaan het bepaalde in artikel 3:31, eerste lid, van het Vb 2000 nu is gebleken dat voor de werkzaamheden die eiser verricht voldoende prioriteitsgenietend aanbod aanwezig is...
 • LJN AU9531, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/48927
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ambtshalve toetsing / vier-wekentermijn voor buitenbehandelingstelling / verlengen hersteltermijn. De rechtbank overweegt dat ingevolge de Afdelingsuitspraak 200406363/1 van 21 oktober 2004, uit het vierde lid van artikel 4:5 Awb volgt dat een besluit om een aanvraag niet in behandeling te nemen, bekend...
 • LJN AO8609, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/42109
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / hardheidsclausule. Eisers aanvragen voor een verblijfsvergunning zijn afgewezen, omdat eisers niet beschikken over een mvv. Eisers stellen dat verweerder ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan de hardheidsclausule. Verweerder baseert zijn standpunt op artikel 3.71, vierde lid, Vb 2000 respectievelijk hoofdstuk B1/2...
 • LJN AU7654, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/42151, 04/42270
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / medische noodsituatie / Armenië. Eisers menen in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking medische behandeling. Verweerder heeft het mvv-vereiste tegengeworpen. Uit rapportage van het Bureau Medische Advisering is gebleken dat eiseres...
 • LJN AO1407, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/60828, 02/14070
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverkaring / driejarenbeleid. De rechtbank verklaart eiser bij gebrek aan procesbelang niet-ontvankelijk in zijn beroep voorzover betrekking hebbende op het driejarenbeleid, aangezien eiser inmiddels met onbekende bestemming is vertrokken. Anders ligt dat voor het beroep tegen de ongewenstverklaring,...
 • LJN AV2873, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/21069, AWB 05/21412
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Motivering / aanvullend besluit. Verweerder heeft aangegeven dat in de bestreden besluiten van 12 april 2005 ten onrechte geen overweging is opgenomen met betrekking tot het niet verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking: “voor het ondergaan van een medische behandeling”...
 • LJN BA9313, Hoger beroep, 200607474/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 juli 2005 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) appellant een boete opgelegd van € 20.000 wegens het zonder tewerkstellingsvergunning hebben laten verrichten van arbeid door de [vreemdelingen], allen van Poolse nationaliteit.
 • LJN BA7988, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/50182
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 6, eerste lid, van het Associatiebesluit 1/80 / intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht / legale arbeid Het geschil spitst zich toe tot de vraag of eiser verblijfsrecht kan ontlenen aan artikel 6, eerste lid, eerste liggende streepje, van het Besluit 1/80. In het bijzonder dient...
 • LJN AT7145, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/48268
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  EU-onderdaan / gezinslid / mvv-vereiste / vrij verkeer van diensten. Verweerder heeft als vrijstellingsgrond het zijn van gezinslid van een gemeenschapsonderdaan opgenomen in verband met de toepassing van het gemeenschapsrecht in het vreemdelingenrecht en met name dat deel dat ziet op (het recht op) vrij verkeer van personen ...
 • LJN AT7862, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/15935
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / gebondenheid aan de eerdere uitspraak tussen partijen / reisdocumenten Somaliërs / hardheidsclausule. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat het nog steeds mogelijk is om een Somalisch paspoort te verkrijgen via de verschillende Somalische missies en dat volgens...
 • LJN AU9936, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/54305
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / vrijstelling / artikel 26 IVBPR / Congo-verdrag / aanvullen beroepsgronden. Eiser heeft eerst in beroep aangevoerd dat handhaving van het mvv-vereiste in strijd is met artikel 26 IVBPR en met het Congo-verdrag. De rechtbank is van oordeel dat deze omstandigheid niet in de weg staat aan...
 • LJN AU8049, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/25133
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / hardheidsclausule / medische noodsituatie / artikel 3 EVRM. Niet gebleken is dat er aanknopingspunten zijn voor het oordeel dat verweerder in dit geval niet mocht uitgaan van de juistheid of volledigheid van het BMA-advies. De door eiser overgelegde medische stukken en verklaringen zijn...
 • LJN AW2874, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/15487
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Asielaanvraag / weigering reguliere vergunning / grondslag aanvraag verlaten. Van een aanvraag in wettelijke zin kan eerst sprake zijn wanneer is voldaan aan de vereisten van artikel 4:2 Awb. Als vereiste wordt in dit wetsartikel onder meer genoemd dat de aanvraag wordt ondertekend. Derhalve kan er pas...
 • LJN AT6600, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/47211
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Paspoortvereiste / medische noodsituatie / artikel 3 EVRM. Het stellen van het paspoortvereiste hoeft op zich niet tot een medische noodsituatie te leiden, aangezien een paspoort niet alleen in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Immers, een nationaal paspoort kan in beginsel worden aangevraagd...
 • LJN AT5188, Voorlopige voorziening, AWB 04/42637
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / staatloosheid / buitenschuldbeleid. Verzoeker is zijn Turkse staatsburgerschap afgenomen. Verweerder stelt dat verzoeker niet voldoet aan het buitenschuldbeleid zoals dat nader is uitgewerkt in hoofdstuk C2/8 Vc 2000 omdat verzoeker geen verklaring van de Turkse autoriteiten heeft overgelegd...
 • LJN BA7702, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/12358
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Termijn indienen nadere gronden / gronden gericht tegen ander besluit / (niet-)ontvankelijkheid Verweerder neemt op dezelfde dag twee verschillende soorten besluiten met betrekking tot de vreemdeling, te weten (1) buiten behandeling stelling aanvraag verblijfsvergunning regulier met als doel ‘bijzondere individuele omstandigheden’ en ...
 • LJN AU4631, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/24570
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Leges / herstel verzuim / artikel 4:5 Awb. Overwogen wordt dat ingevolge artikel 3.34, zevende lid, VV 2000 per aanvraag de verschuldigde leges worden geheven. De beslissing tot legesheffing en het bieden van gelegenheid tot betaling van het legesbedrag kan pas worden gegeven nadat de vreemdeling een aanvraag heeft ingediend...
 • LJN AV7779, Hoger beroep, 200508412/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Amv / adequate opvang / looptijd project Mulemba / geen ex-tunctoetsing. De minister betoogt in de grieven 1 en 2 dat de rechtbank, door te onderzoeken of na het besluit van 8 december 2004 voor de vreemdeling nog adequate opvang in Angola beschikbaar was, heeft miskend dat zij een ex-tunctoetsing had...
 • LJN BB0310, Voorlopige voorziening, AWB 07/10525
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Toewijzing verzoek om voorlopige voorziening / generaal pardon / regularisatieregeling
  Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van verweerder tot afwijzing van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Tevens is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend...
 • LJN AW7300, Hoger beroep, 200508282/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Amv / adequate opvang / looptijd project Mulemba. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak 200504185/1 van 1 november 2005, brengt de, aanvankelijk per 15 juli 2005, voorziene beëindiging van het project niet mee dat de opvang van de dan reeds in het tehuis geplaatste alleenstaande minderjarigen wordt beëindigd en heeft de minister ...
 • LJN AX9282, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/51520
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / zeelieden / artikel 3.71, tweede lid, onder d, Vb 2000 / artikel 26 IVBPR. Eiser, van Kaapverdische nationaliteit, heeft een aanvraag ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier met als doel het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip. Nu niet in...
 • LJN BA8535, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/41592
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Medische behandeling / medische noodsituatie / meest aangewezen land / PTSS / veilige en vertrouwde behandelomgeving Onweersproken is tussen partijen dat eiser uit Iran afkomstig is en lijdt aan ernstige psychiatrische klachten, waaronder PTSS, ontstaan door gebeurtenissen in Iran. Verweerder heeft eisers...
 • LJN AU9954, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/51427
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / vergoeding legeskosten / reguliere aanvraag. Vergoeding legeskosten reguliere aanvraag op grond van artikel 17 Rva 2005. Eiseres kan niet worden aangemerkt als asielzoeker dan wel als een daarmee gelijkgestelde vreemdeling, die op grond van artikel 2 juncto artikel 5 Rva 2005 in aanmerking komt voor opvang...
 • LJN AG5922, Hoger beroep, 200301391/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Weigering door COA aangeboden woning aan asielzoeker leidt tot intrekking verstrekkingen
 • LJN AX9247, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/24496
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / hardheidsclausule / medische noodsituatie / suïcide / motivering / artikel 8 EVRM. Verweerder heeft overwogen dat eiser in staat kan worden geacht zich zelf, althans voor de duur van de mvv-aanvraag, in het land van herkomst te handhaven. Naar het oordeel van de rechtbank mist deze overweging feitelijke grondslag...
 • LJN AV9074, Voorlopige voorziening, AWB 05/55702
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / Turkse onderdaan / beroep op Besluit 1/80. In deze zaak gaat het om een Turkse onderdaan die in 2004 een aanvraag heeft ingediend tot verlening van een verblijfvergunning onder de beperking ‘arbeid in loondienst’ en in 2005 een aanvraag heeft ingediend tot verlening van een verblijfsvergunning...
 • LJN AZ5987, Hoger beroep, 200606827/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Minister niet gebonden aan overwegingen vovo-rechter. De rechtbank heeft miskend dat de overwegingen van de voorzieningenrechter in zijn uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening gedurende de bezwaarprocedure naar hun aard een voorlopig karakter hebben zodat de minister daaraan bij het nemen...
 • LJN AZ4956, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/36754
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Pakistan/Beschikbaarheid mantelzorg land van herkomst/Medische noodsituatie/Ontoereikende motivering. "Aanvraag om vtv-medisch afgewezen in verband met ontbreken mvv. Bij terugkeer naar land van herkomst ontstaat medische noodsituatie als daar geen mantelzorg voorhanden is. Onvoldoende motivering van...
 • LJN BA9915, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/56328, 05/56331
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / BMA-advies / medische noodsituatie / PTSS / benoeming deskundige / reizen Eiser heeft een beroep gedaan op vrijstelling van het mvv-vereiste op medische gronden op grond van artikel 17, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000. De rechtbank is van oordeel dat aan het BMA ten onrechte...
 • LJN BA8192, Hoger beroep, 200700264/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Art. 3.56 lid 1 aanhef en onder a Vb 2000 / onlosmakelijke samenhang afwijzing asielaanvraag en ambtshalve bevoegdheid De grief kan, gelet op het navolgende, niet leiden tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 17 februari 2006 in zaak no...
 • LJN AB1949, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/1704 OVERIO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE Sector Bestuursrecht Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken ________________________________________________________ UITSPRAAK ingevolge artikel 8...
 • LJN AB1948, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/1527 OVERIO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE Sector Bestuursrecht Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken ________________________________________________________ UITSPRAAK ingevolge artikel 8...
 • LJN AT8797, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/47633
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / driejarenbeleid / hardheidsclausule De rechtbank onderschrijft verweerders standpunt dat er geen aanleiding is om aan eiser een verblijfsvergunning regulier op grond van het driejarenbeleid te verlenen. Voorts acht de rechtbank anders dan de uitspraak van 28 april 2005 van de voorzieningenrechter...
 • LJN AU3695, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/42204
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / medische behandeling / BMA-advies. Eisers aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning regulier met als doel medische behandeling is afgewezen wegens het ontbreken van een mvv. Zijn beroep op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder c, Vw 2000 treft doel. Volgens hoofdstuk B1/1.2.1...
 •